آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹

بورس کالا

پی وی سی – PVC در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S70 Abadan نقدی 302,330 350,189 351,117 351,890 110 330 110 آبادان
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 302,330 302,330 302,330 302,330 0 60 60 آبادان
PVC S57 Abadan سلف 302,330 302,330 302,330 302,330 500 390 330 آبادان
E6834 arvand سلف 314,598 352,999 358,686 362,999 242 407 242 اروند
PVC S65 Arvand سلف (مچینگ) 274,845 274,845 274,845 274,845 0 242 242 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 274,845 274,908 275,225 275,752 319 385 319 اروند
PVC S65 Arvand سلف 274,845 274,845 274,845 274,845 2,508 1,232 638 اروند
PVC S65 Bandar سلف (مچینگ) 274,845 274,845 274,845 274,845 0 44 44 بندر امام
PVC S65 Bandar سلف 274,845 274,845 274,845 274,845 2,904 2,860 2,860 بندر امام
PVC S65 Ghadir نقدی (مچینگ) 274,845 274,845 274,845 274,845 0 60 60 غدیر
PVC S65 Ghadir نقدی 274,845 274,845 274,845 274,845 600 660 520 غدیر
PVC S65 Ghadir سلف 274,845 274,845 274,845 274,845 1,500 1,500 980 غدیر
8,683 8,170 6,405

پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 237,633 237,633 237,633 237,633 0 220 220 شازند اراک
0 220 220

 پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی 232,935 315,000 320,478 325,559 480 984 480 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 232,935 333,333 334,900 340,340 480 1,200 480 پلی پروپیلن جم
550J Jam نقدی 232,935 305,999 312,934 330,579 480 768 480 پلی پروپیلن جم
564s jam نقدی 255,789 255,999 256,418 258,890 1,656 1,896 1,656 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 232,935 311,000 318,045 333,780 920 1,260 920 پلی نار
RG 1102XL Rejal نقدی 232,935 320,999 324,345 332,209 435 827 435 رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 232,935 301,269 306,521 313,000 653 848 653 رجال
V30S Arak نقدی 232,935 232,935 232,935 232,935 400 400 400 شازند اراک
552R Arak سلف 232,935 300,666 307,317 325,109 900 1,580 900 شازند اراک
Z30S Marun نقدی 232,935 315,109 320,477 322,890 198 374 198 مارون
Z30S Marun نقدی 232,935 324,000 326,815 334,813 1,188 2,112 1,188 مارون
Z30G Marun نقدی 232,935 305,555 312,172 318,789 44 154 44 مارون
C30S Marun نقدی 232,935 310,000 312,216 316,889 198 308 198 مارون
C30S Marun نقدی 232,935 321,689 324,411 328,999 902 1,672 902 مارون
ZH 550J navid نقدی 232,935 310,169 323,955 332,899 189 441 189 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 232,935 325,999 330,102 341,449 189 378 189 نوید زر شیمی
552R Navid نقدی 232,935 279,999 286,425 315,999 189 294 189 نوید زر شیمی
9,501 15,496 9,501

پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440L jam نقدی 267,096 312,999 316,481 319,799 220 374 220 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی 282,732 282,732 282,732 282,732 198 198 198 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 288,265 326,899 331,759 334,999 110 286 110 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی (مچینگ) 274,313 274,313 274,313 274,313 0 66 66 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 274,313 274,313 274,313 274,313 220 154 154 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 267,096 390,889 396,712 409,009 154 418 154 پلی پروپیلن جم
RG 3212E نقدی 267,096 415,899 422,997 425,678 218 348 218 رجال
C30G نقدی 232,935 307,776 315,106 343,569 440 682 440 مارون
MR230 نقدی 276,096 351,588 365,874 388,890 198 242 198 مارون
MR230 نقدی 267,096 430,529 434,302 435,559 88 198 88 مارون
ZH 515 MA navid نقدی (مچینگ) 248,572 248,572 248,572 248,572 0 21 21 نوید زر شیمی
ZH 515 MA navid نقدی 248,572 248,572 248,572 248,572 84 63 63 نوید زر شیمی
ZR340r navid نقدی 274,313 290,129 294,860 302,890 105 126 105 نوید زر شیمی
ZB 548R navid نقدی 267,096 336,550 347,157 366,666 105 147 105 نوید زر شیمی
ZR230-navid نقدی 267,096 420,559 428,589 436,999 210 420 210 نوید زر شیمی
332C navid نقدی 267,096 396,389 400,188 408,890 147 231 147 نوید زر شیمی
2,497 3,974 2,497

پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam سلف 245,801 261,999 264,259 270,666 960 1,248 960 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 245,801 276,679 276,679 276,680 457 1,435 457 رجال
HP 525J maron نقدی 245,801 286,999 288,396 294,294 660 2,222 660 مارون
ZH 525J navid سلف 245,801 271,029 275,127 277,679 609 1,071 609 نوید زر شیمی
2,686 5,976 2,686

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی