پتروشیمی پلیمر بورس کالا

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 13 تیر ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 20 تیر ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، امروز یک شنبه 13 تیرماه 1400 قیمت پایه محصولات پتروشیمی، با دلار نیمایی 209،609 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 20 تیر ماه 1400 اعلام شد.

گروه پلیمر های افزایشی

کالای PVC E6834 با 9.3 درصد، 3,120 تومان بیشتر از هفته قبل قیمت گذاری شد و در صدر گروه افزایشی امروز ایستاد.

پت بطری 821 با 5.2 درصد، 1,141 تومان نسبت به هفته پیش افزایش قیمت داشت و پس از آن، کاالهای پت نساجی با 5.25 درصد، بین 1,026 تا 1,87 تومان، نسبت به هفته قبل، رشد قیمت پیدا کردند.

گروه پلیمرهای کاهشی

در گروه کاهشی ها هم ABS با 2.2 درصد بیشترین افت قیمت امروز را به نام خود ثبت کرد و 1,080 تومان نسبت به هفته کاهش قیمت یافت. کالاهای گروه سنگین اکستروژن هم بین 0.4 تا 1.1 درصد نسبت به هفته پیش کاهش قیمت دارند و 91 تا 307 تومان کمتر از هفته پیش قیمت گذاری شدند.

نرخ ارز: 215944  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/13

قیمت )ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
316213 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی ابادان 1
295818 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی ابادان 2
324954 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی ابادان 3
287608 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
249530 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
261762 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
252608 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
256869 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
252608 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
214866 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
214866 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
218233 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
207975 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
207975 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
225149 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
403798 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
389839 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
398390 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
387508 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
387508 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
295818 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
324954 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
261762 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
249530 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
249530 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
249530 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
239970 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
240996 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
226892 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
207975 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 30
214866 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 31
290030 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 32
310182  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 33
310182  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 34
310182  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 35
293934  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 36
306694  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 37
306694  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 38
306694  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 39
293934  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 40
293934  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 41
301566   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 42
301566   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 43
277646   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 44
277646   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 45
280723   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 46
267388   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 47
267388   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 48
186109 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 49

نرخ ارز: 215944  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/13

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
168581 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 50
224123 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 پتروشیمی ایلام 51
226892 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 پتروشیمی ایلام 52
214866 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 پتروشیمی ایلام 53
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 پتروشیمی ایلام 54
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 پتروشیمی ایلام 55
207975 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 56
306694    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 57
306694  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 58
306694  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 59
293934  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 60
291801  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 61
384991 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام 62
377515 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام 63
249530 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام 64
249530 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام 65
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام 66
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام 67
214866 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام 68
310386 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام 69
295818 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام 70
324954 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام 71
287608 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 72
360479 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 73
304514 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 74
304514 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 75
304514 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 76
309848 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 77
310668 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 78
317849 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 79
322567 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 80
304514 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 81
275383 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 82
288611 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 83
275383 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 84
275383 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 85
275383 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 86
275383 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 87
275383 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 88
275383 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 89
380823 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 91
275383 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 92
275383 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 93
275383 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 94
275383 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 95
275383 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 96
275383 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 97
282563 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 98
304514 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 99
310668 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 100
275383 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 101

نرخ ارز: 215944  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/13

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
214866 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 102
214866 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 103
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 104
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 105
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 106
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 107
216181 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 108
207975 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 109
231338 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 110
285072 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 111
272107 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 112
168581 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 113
297832 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 114
297832 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 115
297832 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
310182 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 117
310182 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 118
310182 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 119
293934 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 120
280969 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 121
186109 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 122
168581 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 123
140485 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 124
265810 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 125
281250 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 126
287608 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 127
360479 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 128
478977 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 129
478977 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 130
493337 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 131
239970 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 132
240996 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 133
239970 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 134
243048 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 135
203914 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 136
203862 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 137
205987 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 138
207859 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 139
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 140
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 141
187978 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 142
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 143
197971 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 144
220062 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 145
281250 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 146
302797 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 147
358129 PBR 1202 تخت جمشید 148
337614 PBR 1220 تخت جمشید 149
370926 S BR 1712 تخت جمشید 150
384991 S BR 1502 تخت جمشید 151
287608 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمی نخت جمشید پارس 152
287608 پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمی نخت جمشید پارس 153

نرخ ارز: 215944  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/13
قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
287608 پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمی تخت جمشید پارس 154
239970 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 155
240996 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 156
246125 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 157
243048 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 158
208885 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 159
224123 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 160
232969 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 161
210481 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 162
210481 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 163
255613 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 164
216181 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 165
216181 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 166
216181 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 167
207975 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 168
214866 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 169
214866 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 170
209857 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 171
213960 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 172
213960 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 173
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 174
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 175
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 176
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 177
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 178
200890 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 179
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 180
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 181
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 182
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 183
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 184
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 185
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 186
220062 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 187
868797 پلی کربنات 0407 PGPC خوزستان 188
868797 پلی کربنات 1012 PGPC خوزستان 189
1075133 اپوکسی رزین مایع – E06 SPL خوزستان 190
1034104 اپوکسی رزین جامد  11E خوزستان 191
993075 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین  75E01X خوزستان 192
275383 پلی پروپیلن نساجی RG1101P پتروشیمی رجال 193
275383 پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 194
275383 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 195
275383 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN پتروشیمی رجال 196
275383 پلی پروپیلن نساجی RG1101N پتروشیمی رجال 197
275383 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 198
275383 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 199
275383 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 200
275383 پلی پروپیلن نساجی RG1102H پتروشیمی رجال 201
275383 پلی پروپیلن نساجی RG1102L پتروشیمی رجال 202
275383 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 203
275383 پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 204
275383 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 205
288611 پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 206
377130 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L پتروشیمی رجال 207

نرخ ارز: 215944  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/13

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
304514 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 208
304514 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 209
310668 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 210
304514 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 211
304514 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 212
304514 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 213
304514  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 214
304514  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 215
304514 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 216
304514 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 217
310668 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 218
304514 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 219
285263 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 220
313368 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 221
275383 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 222
289743 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 223
275383 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 224
275383 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 225
275383 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 226
275383 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 227
275383 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 228
275383 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 229
239970 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 230
239970 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 231
240996 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 232
239970 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 233
254792 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 234
224123 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 235
214866 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 236
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 237
220062 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 238
207975 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 239
337614 پلی بوتادین رابر شازند 240
358129 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 241
206269 آمورف PET N شهید تندگویان 242
208393 آمورف PET S شهید تندگویان 243
210518 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 244
214979 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 245
211367 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 246
215828 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 247
212430 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 248
216891 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 249
215828 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 250
222414 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 251
220927 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 252
227724 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 253
222839 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 254
229636 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 255
204743 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 256
202802 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 257
201832 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 258

نرخ ارز: 215944  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/13

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
203772 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 259
201832 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 260
205907 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 261
213021 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 262
202220 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 263
206489 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 264
208236 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 265
214446 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 266
209206 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 267
215611 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 268
207654 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 269
213864 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 270
224732 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 271
218133 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 272
295818 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 273
478977 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 274
483582 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 275
249530 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 276
266655 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 277
249530 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 278
249530 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 279
250556 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 280
250556 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 281
256869 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 282
249530 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 283
266655 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 284
249530 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 285
249530 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 286
249530 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 287
249530 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 288
249530 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 289
249530 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 290
249530 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 291
239970 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 292
239970 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 293
239970 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 294
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 295
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 296
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 297
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 298
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 299
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 300
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 301
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 302
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 303
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 304
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 305
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 لرستان 306
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV6040 لرستان 307
207975 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 308
212063 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 309
212063 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 310
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون 311
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 312

نرخ ارز: 215944  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/13

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
207975 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 313
231338 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 314
254792 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 315
214866 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 316
277435 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 317
277435 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 318
275383 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 319
304514 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 320
275383 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 321
275383 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 322
304514 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 323
275383 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 324
275383 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 325
275383 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 326
275383 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 327
275383 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 328
275383 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 329
275383 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 330
275383 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 331
275383 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 332
275383 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 333
275383 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 334
275383 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 335
275383 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 336
289743 پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون 337
275383 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 338
275383 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 339
275383 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 340
286461 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 341
288611 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 342
360479 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 343
287608 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 344
239970 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 345
239970 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 346
239970 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 347
239970 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 348
246125 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 349
246125 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 350
240996 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 351
240996 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 352
207975 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 353
207975 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 354
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 355
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 356
199864 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 میاندوآب 357
203967 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 میاندوآب 358
288718 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 359
304514 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 360
309643 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 361
304514 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 362
304514 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 363
304514 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 364
304514 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 365
317233 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 366

نرخ ارز: 215944  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/13

قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
275383 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 367
304514 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 368
314771 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 369
310668 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 370
317849 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 371
325029 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 372
275383 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 373
275383 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 374
275383 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 375
286560 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 376
288611 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 377
288611 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 378
304514 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 379
309848 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 380
315182 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 381

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی