پتروشیمی پلیمر بورس کالا

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 13 تیر ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 20 تیر ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، امروز یک شنبه 13 تیرماه 1400 قیمت پایه محصولات پتروشیمی، با دلار نیمایی 209،609 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 20 تیر ماه 1400 اعلام شد.

گروه پلیمر های افزایشی

کالای PVC E6834 با 9.3 درصد، 3,120 تومان بیشتر از هفته قبل قیمت گذاری شد و در صدر گروه افزایشی امروز ایستاد.

پت بطری 821 با 5.2 درصد، 1,141 تومان نسبت به هفته پیش افزایش قیمت داشت و پس از آن، کاالهای پت نساجی با 5.25 درصد، بین 1,026 تا 1,87 تومان، نسبت به هفته قبل، رشد قیمت پیدا کردند.

گروه پلیمرهای کاهشی

در گروه کاهشی ها هم ABS با 2.2 درصد بیشترین افت قیمت امروز را به نام خود ثبت کرد و 1,080 تومان نسبت به هفته کاهش قیمت یافت. کالاهای گروه سنگین اکستروژن هم بین 0.4 تا 1.1 درصد نسبت به هفته پیش کاهش قیمت دارند و 91 تا 307 تومان کمتر از هفته پیش قیمت گذاری شدند.

نرخ ارز: 215944  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/13

قیمت )ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
316213پلی وینیل کلراید 57Sپتروشیمی ابادان1
295818پلی وینیل کلراید 65Sپتروشیمی ابادان2
324954پلی وینیل کلراید 70Sپتروشیمی ابادان3
287608پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
249530پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
261762پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
252608پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
256869پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
252608پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
214866پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
214866پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول11
218233پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول12
207975پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول13
207975پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول14
225149پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول15
403798پلی وینیل کلراید 6834Eاروند16
389839پلی وینیل کلراید 7044Eاروند17
398390پلی وینیل کلراید 6644Eاروند18
387508پلی وینیل کلراید 7242Eاروند19
387508پلی وینیل کلراید 7244Eاروند20
295818پلی وینیل کلراید 6532Sاروند21
324954پلی وینیل کلراید 7042Sاروند22
261762پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر23
249530پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر24
249530پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر25
249530پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر26
239970پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر27
240996پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر28
226892پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PEامیرکبیر29
207975پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر30
214866پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر31
290030پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک32
310182 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب33
310182 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب34
310182 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب35
293934 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب36
306694 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب37
306694 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب38
306694 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب39
293934 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب40
293934 پلی استایرن انبساطی نسوز 50-Fپلی استایرن انتخاب41
301566  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب42
301566  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب43
277646  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب44
277646  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب45
280723  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب46
267388  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب47
267388  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب48
186109پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب49

نرخ ارز: 215944  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/13

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
168581پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب50
224123پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366پتروشیمی ایلام51
226892پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700پتروشیمی ایلام52
214866پلی اتیلن سنگین بادی B8200پتروشیمی ایلام53
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200پتروشیمی ایلام54
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208پتروشیمی ایلام55
207975پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلام56
306694   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار57
306694 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار58
306694 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار59
293934 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار60
291801 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار61
384991استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام62
377515استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام63
249530پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام64
249530پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام65
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIبندر امام66
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام67
214866پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام68
310386پلی وینیل کلراید 6058Sبندر امام69
295818پلی وینیل کلراید 6558Sبندر امام70
324954پلی وینیل کلراید 7054Sبندر امام71
287608پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین72
360479پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین73
304514پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم74
304514پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم75
304514پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم76
309848پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم77
310668پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم78
317849پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم79
322567پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم80
304514پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم81
275383پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم82
288611پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم83
275383پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم84
275383پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم85
275383پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم86
275383پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم87
275383پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم88
275383پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم89
380823پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم91
275383پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار92
275383پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار93
275383پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار94
275383پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار95
275383پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار96
275383پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار97
282563پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار98
304514پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار99
310668پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار100
275383پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار101

نرخ ارز: 215944  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/13

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
214866پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه102
214866پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه103
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه104
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه105
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه106
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه107
216181پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه108
207975پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه109
231338پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه110
285072پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند111
272107پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند112
168581پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند113
297832پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند114
297832پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند115
297832پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند116
310182پلی استایرن انبساطی 100تبریز117
310182پلی استایرن انبساطی 200تبریز118
310182پلی استایرن انبساطی 300تبریز119
293934پلی استایرن انبساطی 400تبریز120
280969پلی استایرن انبساطی 500تبریز121
186109پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز122
168581پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز123
140485پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز124
265810پلی استایرن معمولی 1160تبریز125
281250پلی استایرن معمولی 1460تبریز126
287608پلی استایرن معمولی 1540تبریز127
360479پلی استایرن مقاوم 7240تبریز128
478977اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز129
478977اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز130
493337اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز131
239970پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز132
240996پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز133
239970پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز134
243048پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز135
203914پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز136
203862پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز137
205987پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز138
207859پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز139
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز140
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز141
187978پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز142
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز143
197971پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز144
220062پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز145
281250پلی استایرن معمولی FG1460تبریز146
302797پلی استایرن انبساطی WP526تبریز147
358129PBR 1202تخت جمشید148
337614PBR 1220تخت جمشید149
370926S BR 1712تخت جمشید150
384991S BR 1502تخت جمشید151
287608پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمی نخت جمشید پارس152
287608پلی استایرن معمولی 1161پتروشیمی نخت جمشید پارس153

نرخ ارز: 215944  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/13
قیمت(ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
287608پلی استایرن معمولی 1461پتروشیمی تخت جمشید پارس154
239970پلی اتیلن سبک خطی AA22501جم155
240996پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم156
246125پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم157
243048پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم158
208885پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم159
224123پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم160
232969پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم161
210481پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم162
210481پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم163
255613پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم164
216181پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم165
216181پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم166
216181پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم167
207975پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم168
214866پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم169
214866پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم170
209857پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم171
213960پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم172
213960پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم173
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم174
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم175
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم176
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم177
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم178
200890پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم179
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم180
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم181
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم182
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم183
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم184
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم185
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم186
220062پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم187
868797پلی کربنات 0407 PGPCخوزستان188
868797پلی کربنات 1012 PGPCخوزستان189
1075133اپوکسی رزین مایع – E06 SPLخوزستان190
1034104اپوکسی رزین جامد  11Eخوزستان191
993075اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین  75E01Xخوزستان192
275383پلی پروپیلن نساجی RG1101Pپتروشیمی رجال193
275383پلی پروپیلن نساجی RG1101Sپتروشیمی رجال194
275383پلی پروپیلن نساجی RG1101SLپتروشیمی رجال195
275383پلی پروپیلن نساجی RG1101XNپتروشیمی رجال196
275383پلی پروپیلن نساجی RG1101Nپتروشیمی رجال197
275383پلی پروپیلن نساجی RG1101XPپتروشیمی رجال198
275383پلی پروپیلن نساجی RG1101XSپتروشیمی رجال199
275383پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRپتروشیمی رجال200
275383پلی پروپیلن نساجی RG1102Hپتروشیمی رجال201
275383پلی پروپیلن نساجی RG1102Lپتروشیمی رجال202
275383پلی پروپیلن نساجی RG1102XLپتروشیمی رجال203
275383پلی پروپیلن نساجی RG1102Mپتروشیمی رجال204
275383پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجال205
288611پلی پروپیلن فیلم RG1104Kپتروشیمی رجال206
377130پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lپتروشیمی رجال207

نرخ ارز: 215944  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/13

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
304514پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hرجال208
304514پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال209
310668پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند210
304514پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند211
304514پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند212
304514پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند213
304514 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند214
304514 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند215
304514پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند216
304514پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند217
310668پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند218
304514پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند219
285263پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند220
313368پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند221
275383پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند222
289743پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند223
275383پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند224
275383پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند225
275383پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند226
275383پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند227
275383پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند228
275383پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند229
239970پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند230
239970پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند231
240996پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند232
239970پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند233
254792پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند234
224123پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند235
214866پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند236
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند237
220062پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند238
207975پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند239
337614پلی بوتادین رابرشازند240
358129پلی بوتادین رابر S1210شازند241
206269آمورف PET Nشهید تندگویان242
208393آمورف PET Sشهید تندگویان243
210518پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان244
214979پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان245
211367پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان246
215828پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان247
212430پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان248
216891پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان249
215828پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان250
222414پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان251
220927پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان252
227724پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان253
222839پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان254
229636پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان255
204743پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان256
202802پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان257
201832پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان258

نرخ ارز: 215944  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/13

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
203772پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان259
201832پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان260
205907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان261
213021پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان262
202220پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان263
206489پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان264
208236پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان265
214446پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان266
209206پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان267
215611پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان268
207654پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان269
213864پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان270
224732پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان271
218133پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان272
295818پلی وینیل کلراید 65Sغدیر273
478977اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر274
483582اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر275
249530پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان276
266655پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان277
249530پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان278
249530پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان279
250556پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان280
250556پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان281
256869پلی اتیلن سبک تزریقی T1922لاله282
249530پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004لاله283
266655پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100لاله284
249530پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100لاله285
249530پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101لاله286
249530پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102لاله287
249530پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102لاله288
249530پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102لاله289
249530پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404لاله290
249530پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004لاله291
239970پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان292
239970پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان293
239970پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان294
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان295
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان296
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان297
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان298
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان299
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان300
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان301
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان302
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان303
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان304
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان305
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040لرستان306
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی UV6040لرستان307
207975پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان308
212063پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان309
212063پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان310
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iمارون311
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون312

نرخ ارز: 215944  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/13

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
207975پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون313
231338پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون314
254792پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون315
214866پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون316
277435پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون317
277435پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون318
275383پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون319
304514پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون320
275383پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون321
275383پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون322
304514پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون323
275383پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون324
275383پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون325
275383پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون326
275383پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون327
275383پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون328
275383پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون329
275383پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون330
275383پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون331
275383پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون332
275383پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون333
275383پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون334
275383پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون335
275383پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون336
289743پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون337
275383پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون338
275383پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون339
275383پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون340
286461پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون341
288611پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون342
360479پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر343
287608پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم344
239970پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد345
239970پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد346
239970پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد347
239970پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد348
246125پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد349
246125پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد350
240996پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد351
240996پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد352
207975پلی اتیلن سنگین فیلم F7000مهر353
207975پلی اتیلن سنگین فیلم F7000میاندوآب354
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62میاندوآب355
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62میاندوآب356
199864پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52میاندوآب357
203967پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52میاندوآب358
288718پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی359
304514پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی360
309643پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی361
304514پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی362
304514پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی363
304514پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی364
304514پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی365
317233پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی366

نرخ ارز: 215944  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/13

قیمت)ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
275383پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی367
304514پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی368
314771پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی369
310668پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی370
317849پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی371
325029پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی372
275383پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی373
275383پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی374
275383پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی375
286560پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی376
288611پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی377
288611پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی378
304514پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی379
309848پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی380
315182پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی381

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *