قیمت مواد پتروشیمی در بورس کالا | پلیمر پلاست مولایی

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 17 مرداد ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 17 مرداد ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، امروز یک شنبه 10 مرداد ماه 1400 قیمت پایه محصولات پتروشیمی، با دلار نیمایی 222439 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 17 مرداد ماه 1400 اعلام شد.

نرخ ارز: 222438.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/05/10

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
329728پلی وینیل کلراید 57Sپتروشیمی آبادان1
299753پلی وینیل کلراید 65Sپتروشیمی آبادان2
329728پلی وینیل کلراید 70Sپتروشیمی آبادان3
308364پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
272598پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
286228پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
275768پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
280776پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
275768پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
215991پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
215991پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول11
230124پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول12
219558پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول13
219558پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول14
237203پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول15
433428پلی وینیل کلراید 6834Eاروند16
419054پلی وینیل کلراید 7044Eاروند17
427860پلی وینیل کلراید 6644Eاروند18
416656پلی وینیل کلراید 7242Eاروند19
416656پلی وینیل کلراید 7244Eاروند20
299753پلی وینیل کلراید 6532Sاروند21
329728پلی وینیل کلراید 7042Sاروند22
286228پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر23
272598پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر24
272598پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر25
272598پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر26
248878پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر27
249935پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر28
255218پلی اتیلن سبک خطی AA0205امیرکبیر29
239527پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EXامیرکبیر30
219558پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
215991پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر32
310831پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک33
317926 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب34
317926 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب35
317926 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب36
310133 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب37
323314 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب38
323314 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب39
323314 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب40
310133 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب41
310133 پلی استایرن انبساطی نسوز 50-Fپلی استایرن انتخاب42
318031  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب43
318031  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب44
293281  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب45
293281  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب46
296451  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب47
282715  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب48
282715  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب49
196366پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب50

نرخ ارز: 222438.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/05/10

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
177934پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب51
236146پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366ایلام52
239527پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700ایلام53
215991پلی اتیلن سنگین بادی B8200ایلام54
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200ایلام55
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208ایلام56
219558پلی اتیلن سنگین فیلم F7000ایلام57
323314   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار58
323314 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار59
323314 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار60
310133 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار61
307677 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار62
431938استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندر امام63
423551استایرن بوتادین رابر تیره 1500پتروشیمی بندر امام64
272598پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندر امام65
272598پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندر امام66
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIپتروشیمی بندر امام67
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAپتروشیمی بندر امام68
215991پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندر امام69
314740پلی وینیل کلراید 6058Sپتروشیمی بندر امام70
299753پلی وینیل کلراید 6558Sپتروشیمی بندر امام71
329728پلی وینیل کلراید 7054Sپتروشیمی بندر امام72
308364پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین73
365419پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین74
316420پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم75
316420پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم76
316420پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم77
321914پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم78
317987پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم79
325383پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم80
335016پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم81
311224پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم82
284584پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم83
293360پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم84
284584پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم85
284584پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم86
284584پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم87
284584پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم88
284584پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم89
284584پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم90
387089پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم92
284584پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار93
284584پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار94
284584پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار95
284584پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار96
284584پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار97
284584پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار98
291980پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار99
311647پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار100
317987پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار101
277619پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار102

نرخ ارز: 222438.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/05/10

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
215991پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه103
215991پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه104
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه105
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه106
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه107
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه108
228011پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه109
219558پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه110
244223پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه111
300783پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند112
287206پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند113
177934پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند114
313964پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند115
313964پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند116
313964پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
327277پلی استایرن انبساطی 100تبریز118
327277پلی استایرن انبساطی 200تبریز119
327277پلی استایرن انبساطی 300تبریز120
310133پلی استایرن انبساطی 400تبریز121
296556پلی استایرن انبساطی 500تبریز122
196366پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز123
177934پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز124
148278پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز125
286162پلی استایرن معمولی 1160تبریز126
301888پلی استایرن معمولی 1460تبریز127
308364پلی استایرن معمولی 1540تبریز128
365419پلی استایرن مقاوم 7240تبریز129
490635اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز130
490635اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز131
505427اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز132
248878پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز133
249935پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز134
248878پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز135
252048پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز136
213288پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز137
213172پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز138
215455پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز139
217352پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز140
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز141
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز142
196499پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز143
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز144
206949پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز145
229984پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز146
301888پلی استایرن معمولی FG1460تبریز147
319484پلی استایرن انبساطی WP526تبریز148
403386PBR 1202تخت جمشید149
382255PBR 1220تخت جمشید150
418137S BR 1712تخت جمشید151
431938S BR 1502تخت جمشید152
308364پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمی تخت جمشید پارس153
308364پلی استایرن معمولی 1161پتروشیمی تخت جمشید پارس154

نرخ ارز: 222438.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/05/10

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
308364پلی استایرن معمولی 1461پتروشیمی تخت جمشید پارس155
248878پلی اتیلن سبک خطی AA22501جم156
249935پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم157
255218پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم158
252048پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم159
218408پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم160
236146پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم161
245944پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم162
222622پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم163
222622پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم164
269376پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم165
228011پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم166
228011پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم167
228011پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم168
219558پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم169
215991پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم170
215991پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم171
219442پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم172
223668پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم173
223668پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم174
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم175
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم176
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم177
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم178
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم179
210049پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم180
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم181
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم182
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم183
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم184
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم185
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم186
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم187
229984پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم188
906548پلی کربنات PGPC 0407URخوزستان189
906548پلی کربنات  PGPC1012URخوزستان190
1131135اپوکسی رزین مایع – E06 SPLخوزستان191
1088872اپوکسی رزین جامد پودری E11Pخوزستان192
1046609اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCخوزستان193
284584پلی پروپیلن نساجی RG1101Pرجال194
284584پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال195
284584پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال196
284584پلی پروپیلن نساجی RG1101XNرجال197
284584پلی پروپیلن نساجی RG1101Nرجال198
284584پلی پروپیلن نساجی RG1101XPرجال199
284584پلی پروپیلن نساجی RG1101XSرجال200
284584پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRرجال201
284584پلی پروپیلن نساجی RG1102Hرجال202
284584پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال203
284584پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال204
284584پلی پروپیلن نساجی RG1102Mرجال205
284584پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال206
293360پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال207
383285پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال208

نرخ ارز: 222438.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/05/10

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
311647پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hرجال209
311647پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال210
317987پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند211
311647پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند212
311647پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند213
316420پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند214
311647 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند215
311647 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند216
316420پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند217
316420پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند218
317987پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند219
316420پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند220
287737پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند221
320734پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند222
284584پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند223
299376پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند224
284584پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند225
284584پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند226
284584پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند227
284584پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند228
284584پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند229
284584پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند230
248878پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند231
248878پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند232
249935پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند233
248878پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند234
268531پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند235
236146پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند236
215991پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند237
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند238
229984پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند239
219558پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند240
382255پلی بوتادین رابرشازند241
403386پلی بوتادین رابر S1210شازند242
220372آمورف PET Nشهید تندگویان243
222642آمورف PET Sشهید تندگویان244
229450پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان245
234217پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان246
230358پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان247
235124پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان248
231493پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان249
236259پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان250
235124پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان251
242160پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان252
240571پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان253
247834پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان254
242614پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان255
249876پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان256
218703پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان257
216630پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان258
215594پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان259

نرخ ارز: 222438.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/05/10

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
217667پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان260
215594پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان261
219947پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان262
227546پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان263
216008پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان264
220569پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان265
222435پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان266
229068پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان267
223471پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان268
230312پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان269
221813پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان270
228446پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان271
240055پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان272
233007پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان273
299753پلی وینیل کلراید 65Sغدیر274
490635اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر275
495352اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر276
272598پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان277
291680پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان278
272598پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان279
272598پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان280
273655پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان281
273655پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان282
280776پلی اتیلن سبک تزریقی T1922لاله283
272598پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004لاله284
291680پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100لاله285
272598پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100لاله286
272598پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101لاله287
272598پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102پتروشیمی لاله288
272598پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102پتروشیمی لاله289
272598پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102پتروشیمی لاله290
272598پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404پتروشیمی لاله291
272598پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004پتروشیمی لاله292
248878پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان293
248878پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان294
248878پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان295
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان296
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان297
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان298
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان299
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان300
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان301
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان302
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان303
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان304
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان305
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان306
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040لرستان307
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی UV6040لرستان308
219558پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان309
223619پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان310
223619پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان311
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iمارون312
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون313

نرخ ارز: 222438.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/05/10

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
219558پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون314
244223پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون315
268531پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون316
215991پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون317
283753پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون318
283753پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون319
284584پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون320
311647پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون321
281640پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون322
284584پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون323
311647پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون324
284584پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون325
284584پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون326
284584پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون327
284584پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون328
284584پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون329
284584پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون330
284584پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون331
277619پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون332
284584پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون333
284584پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون334
284584پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون335
284584پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون336
284584پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون337
299376پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون338
284584پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون339
284584پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون340
284584پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون341
295995پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون342
293360پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون343
316420پلی پروپیلن تزریقی EP548Rمارون344
317987پلی پروپیلن شیمیایی RP 340Rمارون345
365419پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر346
308364پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم347
248878پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد348
248878پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد349
248878پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد350
248878پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد351
255218پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد352
255218پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد353
249935پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد354
249935پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد355
219558پلی اتیلن سنگین فیلم F7000مهر356
219558پلی اتیلن سنگین فیلم F7000میاندوآب357
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62میاندوآب358
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62میاندوآب359
208992پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52میاندوآب360
213218پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52میاندوآب361
295843پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی362
316420پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی363
315918پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی364
316420پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی365
316420پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی366
316420پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی367

نرخ ارز: 222438.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/05/10

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
311058پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی368
329522پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی369
277619پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی370
311647پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی371
322213پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی372
317987پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی373
324371پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی374
331767پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی375
284584پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی376
284584پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی377
284584پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی378
293413پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی379
293360پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی380
295526پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی381
316420پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی382
321914پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی383
327409پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی384

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *