اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 17 مرداد ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، امروز یک شنبه 10 مرداد ماه 1400 قیمت پایه محصولات پتروشیمی، با دلار نیمایی 222439 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 17 مرداد ماه 1400 اعلام شد.

نرخ ارز: 222438.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/05/10

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
329728 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان 1
299753 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
329728 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان 3
308364 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
272598 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
286228 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
275768 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
280776 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
275768 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
215991 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
215991 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
230124 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
219558 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
219558 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
237203 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
433428 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
419054 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
427860 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
416656 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
416656 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
299753 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
329728 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
286228 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
272598 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
272598 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
272598 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
248878 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
249935 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
255218 پلی اتیلن سبک خطی AA0205 امیرکبیر 29
239527 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر 30
219558 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
215991 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 32
310831 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 33
317926  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 34
317926  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 35
317926  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 36
310133  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 37
323314  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 38
323314  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 39
323314  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 40
310133  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 41
310133  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 42
318031   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 43
318031   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 44
293281   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 45
293281   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 46
296451   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 47
282715   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 48
282715   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 49
196366 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 50

نرخ ارز: 222438.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/05/10

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
177934 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 51
236146 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 52
239527 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 53
215991 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 54
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 55
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 56
219558 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 57
323314    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 58
323314  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 59
323314  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 60
310133  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 61
307677  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 62
431938 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام 63
423551 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام 64
272598 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 65
272598 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 66
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندر امام 67
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندر امام 68
215991 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 69
314740 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندر امام 70
299753 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندر امام 71
329728 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندر امام 72
308364 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 73
365419 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 74
316420 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 75
316420 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 76
316420 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 77
321914 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 78
317987 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 79
325383 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 80
335016 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 81
311224 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 82
284584 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 83
293360 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 84
284584 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 85
284584 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 86
284584 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 87
284584 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 88
284584 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 89
284584 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 90
387089 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 92
284584 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 93
284584 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 94
284584 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 95
284584 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 96
284584 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 97
284584 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 98
291980 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 99
311647 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 100
317987 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 101
277619 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 102

نرخ ارز: 222438.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/05/10

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
215991 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 103
215991 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 104
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 105
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 106
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 107
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 108
228011 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 109
219558 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 110
244223 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 111
300783 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 112
287206 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 113
177934 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 114
313964 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 115
313964 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
313964 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
327277 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 118
327277 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 119
327277 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 120
310133 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 121
296556 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 122
196366 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 123
177934 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 124
148278 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 125
286162 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 126
301888 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 127
308364 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 128
365419 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 129
490635 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 130
490635 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 131
505427 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 132
248878 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 133
249935 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 134
248878 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 135
252048 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 136
213288 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 137
213172 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 138
215455 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 139
217352 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 140
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 141
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 142
196499 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 143
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 144
206949 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 145
229984 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 146
301888 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 147
319484 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 148
403386 PBR 1202 تخت جمشید 149
382255 PBR 1220 تخت جمشید 150
418137 S BR 1712 تخت جمشید 151
431938 S BR 1502 تخت جمشید 152
308364 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمی تخت جمشید پارس 153
308364 پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمی تخت جمشید پارس 154

نرخ ارز: 222438.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/05/10

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
308364 پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمی تخت جمشید پارس 155
248878 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 156
249935 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 157
255218 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 158
252048 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 159
218408 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 160
236146 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 161
245944 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 162
222622 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 163
222622 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 164
269376 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 165
228011 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 166
228011 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 167
228011 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 168
219558 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 169
215991 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 170
215991 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 171
219442 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 172
223668 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 173
223668 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 174
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 175
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 176
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 177
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 178
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 179
210049 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 180
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 181
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 182
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 183
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 184
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 185
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 186
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 187
229984 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 188
906548 پلی کربنات PGPC 0407UR خوزستان 189
906548 پلی کربنات  PGPC1012UR خوزستان 190
1131135 اپوکسی رزین مایع – E06 SPL خوزستان 191
1088872 اپوکسی رزین جامد پودری E11P خوزستان 192
1046609 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC خوزستان 193
284584 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 194
284584 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 195
284584 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 196
284584 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 197
284584 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 198
284584 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 199
284584 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 200
284584 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 201
284584 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 202
284584 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 203
284584 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 204
284584 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 205
284584 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 206
293360 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 207
383285 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 208

نرخ ارز: 222438.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/05/10

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
311647 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 209
311647 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 210
317987 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 211
311647 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 212
311647 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 213
316420 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 214
311647  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 215
311647  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 216
316420 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 217
316420 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 218
317987 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 219
316420 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 220
287737 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 221
320734 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 222
284584 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 223
299376 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 224
284584 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 225
284584 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 226
284584 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 227
284584 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 228
284584 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 229
284584 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 230
248878 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 231
248878 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 232
249935 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 233
248878 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 234
268531 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 235
236146 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 236
215991 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 237
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 238
229984 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 239
219558 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 240
382255 پلی بوتادین رابر شازند 241
403386 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 242
220372 آمورف PET N شهید تندگویان 243
222642 آمورف PET S شهید تندگویان 244
229450 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 245
234217 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 246
230358 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 247
235124 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 248
231493 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 249
236259 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 250
235124 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 251
242160 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 252
240571 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 253
247834 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 254
242614 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 255
249876 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 256
218703 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 257
216630 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 258
215594 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 259

نرخ ارز: 222438.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/05/10

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
217667 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 260
215594 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 261
219947 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 262
227546 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 263
216008 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 264
220569 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 265
222435 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 266
229068 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 267
223471 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 268
230312 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 269
221813 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 270
228446 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 271
240055 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 272
233007 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 273
299753 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 274
490635 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 275
495352 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 276
272598 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 277
291680 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 278
272598 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 279
272598 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 280
273655 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 281
273655 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 282
280776 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 283
272598 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 284
291680 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 285
272598 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 286
272598 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 287
272598 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 پتروشیمی لاله 288
272598 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 پتروشیمی لاله 289
272598 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 پتروشیمی لاله 290
272598 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 پتروشیمی لاله 291
272598 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 پتروشیمی لاله 292
248878 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 293
248878 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 294
248878 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 295
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 296
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 297
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 298
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 299
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 300
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 301
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 302
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 303
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 304
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 305
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 306
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 لرستان 307
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV6040 لرستان 308
219558 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 309
223619 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 310
223619 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 311
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون 312
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 313

نرخ ارز: 222438.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/05/10

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
219558 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 314
244223 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 315
268531 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 316
215991 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 317
283753 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 318
283753 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 319
284584 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 320
311647 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 321
281640 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 322
284584 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 323
311647 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 324
284584 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 325
284584 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 326
284584 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 327
284584 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 328
284584 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 329
284584 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 330
284584 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 331
277619 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 332
284584 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 333
284584 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 334
284584 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 335
284584 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 336
284584 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 337
299376 پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون 338
284584 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 339
284584 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 340
284584 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 341
295995 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 342
293360 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 343
316420 پلی پروپیلن تزریقی EP548R مارون 344
317987 پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R مارون 345
365419 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 346
308364 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 347
248878 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 348
248878 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 349
248878 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 350
248878 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 351
255218 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 352
255218 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 353
249935 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 354
249935 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 355
219558 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 356
219558 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 357
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 358
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 359
208992 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 میاندوآب 360
213218 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 میاندوآب 361
295843 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 362
316420 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 363
315918 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 364
316420 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 365
316420 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 366
316420 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 367

نرخ ارز: 222438.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/05/10

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
311058 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 368
329522 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 369
277619 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 370
311647 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 371
322213 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 372
317987 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 373
324371 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 374
331767 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 375
284584 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 376
284584 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 377
284584 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 378
293413 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 379
293360 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 380
295526 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 381
316420 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 382
321914 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 383
327409 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 384

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی

‫0/5 ‫(0 نظر)