قیمت مواد پتروشیمی پلیمر پلاست مولایی

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 27 تیر ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 27 تیر ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، امروز یک شنبه 20 تیرماه 1400 قیمت پایه محصولات پتروشیمی، با دلار نیمایی 221،000 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 27 تیر ماه 1400 اعلام شد.

نرخ ارز: 221000  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/20

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
328000 پلی وینیل کلراید 57S پتروشمی آبادان 1
298181 پلی وینیل کلراید 65S پتروشمی آبادان 2
328000 پلی وینیل کلراید 70S پتروشمی آبادان 3
297825 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
257714 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
270599 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
260863 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
265445 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
260863 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
217330 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
217330 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
224332 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
213834 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
213834 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
230420 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
428162 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
413876 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
422627 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
411490 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
411490 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
298181 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
328000 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
270599 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
257714 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
257714 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
257714 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
244224 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
245274 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
250523 پلی اتیلن سبک خطی AA0205 امیرکبیر 29
233254 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 30
213834 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
217330 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 32
300256 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 33
315870  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 34
315870  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 35
315870  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 36
308128  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 37
321224  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 38
321224  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 39
321224  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 40
308128  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 41
308128  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 42
315975   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 43
315975   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 44
291384   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 45
291384   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 46
294534   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 47
280887   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 48
280887   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 49
195096 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 50

نرخ ارز: 221000  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/20

قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
176783 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 51
229370 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 52
233254 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 53
217330 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 54
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 55
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 56
213834 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 57
321224    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 58
321224  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 59
321224  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 60
308128  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 61
305687  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 62
401573 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام 63
393776 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام 64
257714 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام 65
257714 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام 66
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام 67
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام 68
217330 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام 69
313091 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام 70
298181 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام 71
328000 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام 72
297825 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 73
366520 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 74
313250 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 75
313250 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 76
313250 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 77
318709 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 78
319548 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 79
326897 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 80
331725 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 81
313250 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 82
283437 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 83
297022 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 84
283437 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 85
283437 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 86
283437 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 87
283437 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 88
283437 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 89
283437 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 90
391921 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 92
283437 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 93
283437 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 94
283437 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 95
283437 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 96
283437 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 97
283437 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 98
290785 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 99
313250 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 100
319548 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 101
283437 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 102

نرخ ارز: 221000  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/20

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
217330 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 103
217330 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 104
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 105
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 106
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 107
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 108
222232 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 109
213834 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 110
237825 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 111
298838 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 112
285348 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 113
176783 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 114
311933 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 115
311933 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
311933 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
325160 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 118
325160 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 119
325160 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 120
308128 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 121
294639 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 122
195096 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 123
176783 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 124
147319 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 125
275944 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 126
291443 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 127
297825 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 128
366520 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 129
490191 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 130
490191 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 131
504888 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 132
244224 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 133
245274 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 134
244224 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 135
247374 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 136
210762 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 137
210669 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 138
212904 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 139
214800 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 140
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 141
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 142
194214 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 143
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 144
204541 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 145
227329 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 146
291443 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 147
317418 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 148
374576 PBR 1202 تخت جمشید 149
353581 PBR 1220 تخت جمشید 150
387326 S BR 1712 تخت جمشید 151
401573 S BR 1502 تخت جمشید 152
297825 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمی تخت جمشید پارس 153
297825 پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمی جمشید پارس 154

نرخ ارز: 221000  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/20

قیمت )ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
297825 پلی استایرن معمولی 1461 پتروشمی تخت جمشید پارس 155
244224 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 156
245274 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 157
250523 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 158
247374 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 159
215850 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 160
229370 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 161
239502 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 162
216458 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 163
216458 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 164
261598 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 165
222232 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 166
222232 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 167
222232 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 168
213834 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 169
217330 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 170
217330 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 171
216865 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 172
221064 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 173
221064 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 174
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 175
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 176
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 177
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 178
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 179
207588 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 180
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 181
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 182
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 183
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 184
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 185
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 186
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 187
227329 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 188
877591 پلی کربنات 0407 PGPC خوزستان 189
877591 پلی کربنات 1012 PGPC خوزستان 190
1065034 اپوکسی رزین مایع – E06 SPL خوزستان 191
1023044 اپوکسی رزین جامد  11E خوزستان 192
981054 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین  75E01X خوزستان 193
283437 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 194
283437 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 195
283437 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 196
283437 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 197
283437 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 198
283437 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 199
283437 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 200
283437 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 201
283437 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 202
283437 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 203
283437 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 204
283437 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 205
283437 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 206
297022 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 207
388141 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 208

نرخ ارز: 221000  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/20

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
313250 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 209
313250 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 210
319548 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 211
313250 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 212
313250 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 213
313250 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 214
313250  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 215
313250  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 216
313250 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 217
313250 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 218
319548 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 219
313250 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 220
293564 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 221
322327 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 222
283437 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 223
298133 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 224
283437 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 225
283437 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 226
283437 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 227
283437 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 228
283437 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 229
283437 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 230
244224 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 231
244224 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 232
245274 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 233
244224 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 234
260758 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 235
229370 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 236
217330 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 237
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 238
227329 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 239
213834 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 240
353581 پلی بوتادین رابر شازند 241
374576 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 242
217520 آمورف PET N شهید تندگویان 243
219760 آمورف PET S شهید تندگویان 244
222001 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 245
226705 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 246
222897 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 247
227601 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 248
224017 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 249
228721 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 250
227601 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 251
234545 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 252
232977 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 253
240146 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 254
234993 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 255
242162 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 256
215074 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 257
213035 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 258
212016 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 259

نرخ ارز: 221000  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/20

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
214055 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 260
212016 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 261
216297 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 262
223770 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 263
212424 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 264
216909 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 265
218743 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 266
225267 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 267
219763 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 268
226490 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 269
218132 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 270
224655 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 271
236072 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 272
229140 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 273
298181 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 274
490191 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 275
494905 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 276
257714 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 277
275754 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 278
257714 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 279
257714 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 280
258763 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 281
258763 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 282
265445 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 پتروشیمی لاله 283
257714 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 پتروشیمی لاله 284
275754 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 پتروشیمی لاله 285
257714 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 پتروشیمی لاله 286
257714 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 پتروشیمی لاله 287
257714 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 پتروشیمی لاله 288
257714 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 پتروشیمی لاله 289
257714 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 پتروشیمی لاله 290
257714 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 پتروشیمی لاله 291
257714 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 پتروشیمی لاله 292
244224 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 293
244224 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 294
244224 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 295
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 296
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 297
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 298
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 299
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 300
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 301
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 302
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 303
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 304
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 305
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 306
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 لرستان 307
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV6040 لرستان 308
213834 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 309
217955 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 310
217955 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 311
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشمی مارون 312
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشمی مارون 313

نرخ ارز: 221000  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/20

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
213834 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 314
237825 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 315
260758 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 316
217330 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 317
285536 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 318
285536 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 319
283437 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 320
313250 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 321
283437 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 322
283437 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 323
313250 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 324
283437 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 325
283437 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 326
283437 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 327
283437 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 328
283437 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 329
283437 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 330
283437 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 331
283437 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 332
283437 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 333
283437 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 334
283437 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 335
283437 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 336
283437 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 337
298133 پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون 338
283437 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 339
283437 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 340
283437 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 341
294774 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 342
297022 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 343
313250 پلی پروپیلن تزریقی EP548R مارون 344
319548 پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R مارون 345
366520 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 346
297825 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 347
244224 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 348
244224 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 349
244224 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 350
244224 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 351
250523 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 352
250523 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 353
245274 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 354
245274 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 355
213834 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشمی مهر 356
213834 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 357
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 358
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 359
206538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 میاندوآب 360
210737 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 میاندوآب 361
297084 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 362
313250 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 363
318499 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 364
313250 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 365
313250 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 366
313250 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 367

نرخ ارز: 221000  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/20

قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
313250 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 368
326267 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 369
283437 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 370
313250 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 371
323747 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 372
319548 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 373
326897 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 374
334245 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 375
283437 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 376
283437 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 377
283437 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 378
294923 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 379
297022 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 380
297022 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 381
313250 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 382
318709 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 383
324167 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 384

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی