قیمت مواد پتروشیمی پلیمر پلاست مولایی

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 27 تیر ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 27 تیر ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، امروز یک شنبه 20 تیرماه 1400 قیمت پایه محصولات پتروشیمی، با دلار نیمایی 221،000 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 27 تیر ماه 1400 اعلام شد.

نرخ ارز: 221000  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/20

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
328000پلی وینیل کلراید 57Sپتروشمی آبادان1
298181پلی وینیل کلراید 65Sپتروشمی آبادان2
328000پلی وینیل کلراید 70Sپتروشمی آبادان3
297825پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
257714پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
270599پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
260863پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
265445پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
260863پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
217330پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
217330پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول11
224332پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول12
213834پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول13
213834پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول14
230420پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول15
428162پلی وینیل کلراید 6834Eاروند16
413876پلی وینیل کلراید 7044Eاروند17
422627پلی وینیل کلراید 6644Eاروند18
411490پلی وینیل کلراید 7242Eاروند19
411490پلی وینیل کلراید 7244Eاروند20
298181پلی وینیل کلراید 6532Sاروند21
328000پلی وینیل کلراید 7042Sاروند22
270599پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر23
257714پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر24
257714پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر25
257714پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر26
244224پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر27
245274پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر28
250523پلی اتیلن سبک خطی AA0205امیرکبیر29
233254پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PEامیرکبیر30
213834پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
217330پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر32
300256پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک33
315870 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب34
315870 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب35
315870 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب36
308128 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب37
321224 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب38
321224 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب39
321224 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب40
308128 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب41
308128 پلی استایرن انبساطی نسوز 50-Fپلی استایرن انتخاب42
315975  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب43
315975  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب44
291384  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب45
291384  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب46
294534  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب47
280887  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب48
280887  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب49
195096پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب50

نرخ ارز: 221000  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/20

قیمت(ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
176783پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب51
229370پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366ایلام52
233254پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700ایلام53
217330پلی اتیلن سنگین بادی B8200ایلام54
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200ایلام55
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208ایلام56
213834پلی اتیلن سنگین فیلم F7000ایلام57
321224   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار58
321224 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار59
321224 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار60
308128 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار61
305687 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار62
401573استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام63
393776استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام64
257714پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام65
257714پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام66
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIبندر امام67
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام68
217330پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام69
313091پلی وینیل کلراید 6058Sبندر امام70
298181پلی وینیل کلراید 6558Sبندر امام71
328000پلی وینیل کلراید 7054Sبندر امام72
297825پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین73
366520پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین74
313250پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم75
313250پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم76
313250پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم77
318709پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم78
319548پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم79
326897پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم80
331725پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم81
313250پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم82
283437پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم83
297022پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم84
283437پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم85
283437پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم86
283437پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم87
283437پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم88
283437پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم89
283437پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم90
391921پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم92
283437پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار93
283437پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار94
283437پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار95
283437پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار96
283437پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار97
283437پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار98
290785پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار99
313250پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار100
319548پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار101
283437پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار102

نرخ ارز: 221000  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/20

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
217330پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه103
217330پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه104
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه105
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه106
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه107
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه108
222232پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه109
213834پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه110
237825پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه111
298838پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند112
285348پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند113
176783پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند114
311933پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند115
311933پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند116
311933پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
325160پلی استایرن انبساطی 100تبریز118
325160پلی استایرن انبساطی 200تبریز119
325160پلی استایرن انبساطی 300تبریز120
308128پلی استایرن انبساطی 400تبریز121
294639پلی استایرن انبساطی 500تبریز122
195096پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز123
176783پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز124
147319پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز125
275944پلی استایرن معمولی 1160تبریز126
291443پلی استایرن معمولی 1460تبریز127
297825پلی استایرن معمولی 1540تبریز128
366520پلی استایرن مقاوم 7240تبریز129
490191اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز130
490191اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز131
504888اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز132
244224پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز133
245274پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز134
244224پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز135
247374پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز136
210762پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز137
210669پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز138
212904پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز139
214800پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز140
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز141
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز142
194214پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز143
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز144
204541پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز145
227329پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز146
291443پلی استایرن معمولی FG1460تبریز147
317418پلی استایرن انبساطی WP526تبریز148
374576PBR 1202تخت جمشید149
353581PBR 1220تخت جمشید150
387326S BR 1712تخت جمشید151
401573S BR 1502تخت جمشید152
297825پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمی تخت جمشید پارس153
297825پلی استایرن معمولی 1161پتروشیمی جمشید پارس154

نرخ ارز: 221000  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/20

قیمت )ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
297825پلی استایرن معمولی 1461پتروشمی تخت جمشید پارس155
244224پلی اتیلن سبک خطی AA22501جم156
245274پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم157
250523پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم158
247374پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم159
215850پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم160
229370پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم161
239502پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم162
216458پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم163
216458پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم164
261598پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم165
222232پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم166
222232پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم167
222232پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم168
213834پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم169
217330پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم170
217330پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم171
216865پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم172
221064پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم173
221064پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم174
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم175
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم176
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم177
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم178
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم179
207588پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم180
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم181
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم182
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم183
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم184
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم185
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم186
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم187
227329پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم188
877591پلی کربنات 0407 PGPCخوزستان189
877591پلی کربنات 1012 PGPCخوزستان190
1065034اپوکسی رزین مایع – E06 SPLخوزستان191
1023044اپوکسی رزین جامد  11Eخوزستان192
981054اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین  75E01Xخوزستان193
283437پلی پروپیلن نساجی RG1101Pرجال194
283437پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال195
283437پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال196
283437پلی پروپیلن نساجی RG1101XNرجال197
283437پلی پروپیلن نساجی RG1101Nرجال198
283437پلی پروپیلن نساجی RG1101XPرجال199
283437پلی پروپیلن نساجی RG1101XSرجال200
283437پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRرجال201
283437پلی پروپیلن نساجی RG1102Hرجال202
283437پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال203
283437پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال204
283437پلی پروپیلن نساجی RG1102Mرجال205
283437پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال206
297022پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال207
388141پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال208

نرخ ارز: 221000  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/20

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
313250پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hپتروشیمی رجال209
313250پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eپتروشیمی رجال210
319548پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند211
313250پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند212
313250پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند213
313250پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند214
313250 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند215
313250 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند216
313250پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند217
313250پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند218
319548پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند219
313250پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند220
293564پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند221
322327پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند222
283437پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند223
298133پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند224
283437پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند225
283437پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند226
283437پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند227
283437پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند228
283437پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند229
283437پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند230
244224پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند231
244224پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند232
245274پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند233
244224پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند234
260758پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند235
229370پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند236
217330پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند237
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند238
227329پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند239
213834پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند240
353581پلی بوتادین رابرشازند241
374576پلی بوتادین رابر S1210شازند242
217520آمورف PET Nشهید تندگویان243
219760آمورف PET Sشهید تندگویان244
222001پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان245
226705پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان246
222897پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان247
227601پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان248
224017پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان249
228721پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان250
227601پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان251
234545پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان252
232977پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان253
240146پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان254
234993پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان255
242162پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان256
215074پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان257
213035پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان258
212016پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان259

نرخ ارز: 221000  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/20

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
214055پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان260
212016پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان261
216297پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان262
223770پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان263
212424پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان264
216909پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان265
218743پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان266
225267پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان267
219763پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان268
226490پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان269
218132پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان270
224655پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان271
236072پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان272
229140پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان273
298181پلی وینیل کلراید 65Sغدیر274
490191اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر275
494905اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر276
257714پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان277
275754پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان278
257714پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان279
257714پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان280
258763پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان281
258763پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان282
265445پلی اتیلن سبک تزریقی T1922پتروشیمی لاله283
257714پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004پتروشیمی لاله284
275754پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100پتروشیمی لاله285
257714پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100پتروشیمی لاله286
257714پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101پتروشیمی لاله287
257714پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102پتروشیمی لاله288
257714پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102پتروشیمی لاله289
257714پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102پتروشیمی لاله290
257714پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404پتروشیمی لاله291
257714پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004پتروشیمی لاله292
244224پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان293
244224پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان294
244224پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان295
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان296
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان297
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان298
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان299
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان300
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان301
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان302
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان303
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان304
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان305
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان306
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040لرستان307
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی UV6040لرستان308
213834پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان309
217955پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان310
217955پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان311
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپتروشمی مارون312
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپتروشمی مارون313

نرخ ارز: 221000  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/20

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
213834پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون314
237825پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون315
260758پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون316
217330پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون317
285536پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون318
285536پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون319
283437پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون320
313250پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون321
283437پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون322
283437پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون323
313250پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون324
283437پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون325
283437پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون326
283437پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون327
283437پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون328
283437پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون329
283437پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون330
283437پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون331
283437پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون332
283437پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون333
283437پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون334
283437پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون335
283437پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون336
283437پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون337
298133پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون338
283437پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون339
283437پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون340
283437پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون341
294774پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون342
297022پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون343
313250پلی پروپیلن تزریقی EP548Rمارون344
319548پلی پروپیلن شیمیایی RP 340Rمارون345
366520پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر346
297825پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم347
244224پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد348
244224پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد349
244224پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد350
244224پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد351
250523پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد352
250523پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد353
245274پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد354
245274پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد355
213834پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشمی مهر356
213834پلی اتیلن سنگین فیلم F7000میاندوآب357
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62میاندوآب358
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62میاندوآب359
206538پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52میاندوآب360
210737پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52میاندوآب361
297084پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی362
313250پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی363
318499پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی364
313250پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی365
313250پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی366
313250پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی367

نرخ ارز: 221000  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/20

قیمت(ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
313250پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی368
326267پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی369
283437پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی370
313250پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی371
323747پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی372
319548پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی373
326897پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی374
334245پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی375
283437پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی376
283437پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی377
283437پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی378
294923پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی379
297022پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی380
297022پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی381
313250پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی382
318709پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی383
324167پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی384

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *