ای بی اس گرانول پلیمر پلاست مولایی

بورس کالا | معاملات مواد اولیه پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 20 اردیبهشت ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 31 هزار و 472 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 16718 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 53.1 درصد شد.

معاملات پلیمر پی وی سی  PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
PVC S70 Abadan نقدی پتروشیمی آبادان  340,114 340,114 340,114 340,114 500 40 20
PVC S70 Abadan سلف پتروشیمی آبادان 340,114 340,114 340,114 340,114 500 20 20
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) پتروشیمی آبادان 330,839 330,839 330,839 330,839 0 40 40
PVC S57 Abadan سلف پتروشیمی آبادان 330,839 0 0 0 500 0 0
PVC S57 Abadan نقدی پتروشیمی آبادان 330,839 330,839 330,839 330,839 500 140 100
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) پتروشیمی اروند 309,195 309,195 309,195 309,195 0 260 260
PVC S65 Arvand نقدی پتروشیمی اروند 309,195 309,699 310,001 310,600 1,012 1,474 1,012
PVC S65 Arvand نقدی پتروشیمی اروند 309,195 309,195 309,195 309,195 2,500 1,280 1,140
PVC S65 Bandar سلف (مچینگ) پتروشیمی بندر امام 309,195 309,195 309,195 309,195 0 88 88
PVC S65 Bandar نقدی پتروشیمی بندر امام 309,195 309,899 310,508 312,199 990 1,606 990
PVC S65 Bandar سلف پتروشیمی بندر امام 309,195 309,195 309,195 309,195 1,320 242 110
PVC S65 Ghadir نقدی (مچینگ) پتروشیمی غدیر 309,195 309,195 309,195 309,195 0 80 80
PVC S65 Ghadir سلف پتروشیمی غدیر  309,195 309,195 309,195 309,195 1,000 880 760
PVC S65 Ghadir نقدی پتروشیمی غدیر 309,195 309,195 309,195 309,195 700 640 300
9,522 6,790 4,920

معاملات پلیمر  پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
552R Jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 347,620 347,620 347,620 347,620 0 24 24
552R Jam نقدی پلی پروپیلن جم 347,620 347,620 347,620 347,620 720 768 648
510L Jam نقدی پلی پروپیلن جم 347,620 347,620 347,620 347,620 984 1,200 864
550J Jam نقدی پلی پروپیلن جم 347,620 347,620 347,620 347,620 600 408 288
SF 060 polynar نقدی پلی نار 347,620 347,620 347,620 347,620 800 1,240 800
YI250 polynar نقدی (مچینگ) پلی نار 347,620 347,620 347,620 347,620 0 40 40
YI250 polynar نقدی پلی نار 347,620 347,620 347,620 347,620 160 180 100
RG 1102XL Rejal نقدی (مچینگ) پتروشیمی رجال 347,620 347,620 347,620 347,620 0 44 44
RG 1102XL Rejal نقدی پتروشیمی رجال 347,620 347,620 347,620 347,620 435 870 283
RG 1102 XK Rejal نقدی پتروشیمی رجال 347,620 347,620 347,620 347,620 783 761 630
552R Arak نقدی شازند اراک 347,620 347,620 347,620 347,620 1,100 640 520
Z30s Ar نقدی (مچینگ) شازند اراک 347,620 347,620 347,620 347,620 0 20 20
Z30s Ar نقدی شازند اراک 347,620 347,620 347,620 347,620 1,000 120 60
510L Arak نقدی شازند اراک 347,620 347,670 347,951 348,999 300 520 300
HP 565S Arak نقدی شازند اراک 362,244 362,244 362,244 362,244 1,000 1,000 1,000
565S maron نقدی پتروشیمی مارون 362,244 362,244 362,244 362,244 308 308 308
552R Maroun نقدی (مچینگ) پتروشیمی مارون 347,620 347,620 347,620 347,620 0 22 22
552R Maroun نقدی پتروشیمی مارون 347,620 347,620 347,620 347,620 990 440 198
Z30S Marun نقدی (مچینگ) پتروشیمی مارون 347,620 347,620 347,620 347,620 0 88 88
Z30S Marun نقدی پتروشیمی مارون 347,620 347,620 347,620 347,620 1,078 264 176
C30S Marun نقدی (مچینگ) پتروشیمی مارون 347,620 347,620 347,620 347,620 0 220 220
C30S Marun نقدی پتروشیمی مارون  347,620 347,620 347,620 347,620 1,100 1,144 880
HP 550J maron نقدی پتروشیمی مارون 347,620 347,620 347,620 347,620 1,826 308 220
F 30G نقدی پتروشیمی مارون 347,620 0 0 0 66 0 0
Z30G Marun نقدی پتروشیمی مارون 347,620 0 0 0 24 0 0
552R Navid نقدی نوید زرشیمی  337,191 0 0 0 21 0 0
552R Navid نقدی نوید زرشیمی 347,620 347,620 347,620 347,620 315 147 126
510L Navid نقدی نوید زرشیمی 347,620 347,620 347,628 347,640 210 441 210
ZH 550J navid نقدی نوید زرشیمی 347,620 347,620 347,620 347,620 210 231 189
14,030 11,448 8,258

معاملات پلیمر  پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
440L jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 377,286 377,286 377,286 377,286 0 22 22
440L jam نقدی پلی پروپیلن جم 377,286 377,286 377,286 377,286 440 220 198
548R jam نقدی پلی پروپیلن جم 377,286 382,890 393,310 400,789 220 418 220
EPX-3130UV jam نقدی پلی پروپیلن جم 395,670 395,670 395,670 395,670 220 132 132
RP340 jam نقدی پلی پروپیلن جم 383,553 383,599 384,223 386,386 220 264 220
548T jam نقدی پلی پروپیلن جم 382,718 384,369 384,548 384,817 110 154 110
PNR 230c polynar نقدی پلی نار 377,286 0 0 0 189 0 0
RG 3212E نقدی رجال 377,286 377,286 377,286 377,286 261 43 22
C30G نقدی (مچینگ) پتروشیمی مارون 347,620 347,620 347,620 347,620 0 22 22
C30G نقدی پتروشیمی مارون 347,620 347,620 347,620 347,620 836 374 242
MR230 نقدی (مچینگ) پتروشیمی مارون 377,286 377,286 377,286 377,286 0 286 286
MR230 نقدی پتروشیمی مارون 377,286 377,286 377,286 377,286 990 528 308
ZH 515 MA navid نقدی نوید زرشیمی 361,199 361,199 361,199 361,199 84 63 63
ZR340r navid نقدی نوید زرشیمی 383,553 383,553 383,553 383,553 105 126 63
ZB 548R navid نقدی نوید زرشیمی 377,286 377,286 377,286 377,286 84 42 42
ZR230-navid نقدی نوید زرشیمی 377,286 377,286 377,286 377,286 210 168 63
332C navid نقدی نوید زرشیمی 377,286 380,920 382,972 390,000 210 273 210
ZB 445L-navid نقدی نوید زرشیمی 390,239 390,239 390,239 390,239 42 42 42
4,221 3,177 2,265

معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم  در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
RPX 120L-jam نقدی پلی پروپیلن جم 479,067 479,067 479,067 479,067 110 66 44
HP525j jam نقدی پلی پروپیلن جم 363,067 363,067 363,067 363,067 840 576 528
RG 1104 K-rejal نقدی (مچینگ) رجال  363,067 363,067 363,067 363,067 0 22 22
RG 1104 K-rejal نقدی رجال 363,067 363,067 363,067 363,067 522 326 261
HP 525J maron نقدی پتروشیمی مارون 363,067 0 0 0 1,496 418 0
ZH 525J navid نقدی نوید زرشیمی 363,067 363,067 363,067 363,067 651 483 420
3,619 1,891 1,275

معاملات پلیمر  پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
ARP801 نقدی شازند اراک 386,961 0 0 0 80 0 0
80 0 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک

‫0/5 ‫(0 نظر)