پلیمر ای بی اس آسیابی سفید

بورس کالا و معاملات مواد اولیه پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهارشنبه 8 اردیبشهت 1400 معاملات مواد پلیمر در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.

معاملات پلیمر  پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
RP340 jam نقدی (مچینگ) پلی پروپیلن جم 443,025 443,025 443,025 0 0 22 22
ZB 548R navid نقدی (مچینگ) نوید زر شیمی 436,432 436,432 436,432 436,432 0 21 21
0 43 43
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LFI 2119 نقدی (مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 324,453 324,453 324,453 324,453 0 66 66
020 Bandar نقدی (مچینگ) پتروشیمی بندرامام  324,453 324,453 324,453 324,453 0 70 70
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) پتروشیمی لاله  324,453 324,453 324,453 324,453 0 44 44
0 180 180
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
5110 Arya نقدی (مچینگ) آریا ساسول  251,624 251,624 251,624 251,624 0 88 88
F7000 Ilam نقدی (مچینگ) پتروشیمی ایلام 251,624 251,624 251,624 251,624 0 88 88
0 176 176

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
CRP100N jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم 291,125 291,125 291,125 291,125 0 99 99
0 99 99
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
Bl3 Jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم  269,128 269,128 269,128 269,128 0 44 44
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) کرمانشاه باختر 269,128 269,128 269,128 269,128 0 192 192
0 236 236
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد حجم معامله (تن) تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن)
52518 Jam نقدی (مچینگ) پتروشیمی جم 230,440 230,440 230,440 230,440 0 121 121
0 121 121
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) شازند اراک  310,243 310,243 310,243 310,243 0 40 40
LLD 22b01 Mahabad نقدی (مچینگ) مهاباد 310,243 310,243 310,243 310,243 0 24 24
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) مهاباد 310,243 310,243 310,243 310,243 0 24 24
0 88 88

معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد تولید کننده قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
SBR-1502 Bandar بندر امام نقدی (مچینگ) پتروشیمی بندر ا مام 460,060 460,060 460,060 460,060 0 20 20
0 20 20
  • 56.8 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 4623 تن این پلیمر در هفته اول اردیبهشت ماه 2672 تن معامله صورت گرفت.
  • 66.4 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 4002 تن این پلیمر در هفته اول اردیبهشت ماه  2656 تن معامله صورت گرفت.
  • 27.4 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 8000 تن این پلیمر در هفته اول اردیبهشت ماه  2190 تن معامله صورت گرفت.
  • 37.1 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک خطی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 8106 تن این پلیمر در هفته اول اردیبهشت ماه  3010 تن معامله صورت گرفت.
  • 71.6 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 6218 تن این پلیمر در هفته اول اردیبهشت ماه 4451 تن معامله صورت گرفت.
  • 51.8 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 6036 تن این پلیمر در هفته اول اردیبهشت ماه 3264 تن معامله صورت گرفت.
  • 83.5 درصد عرضه های پلی وینیل کلراید در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 9362 تن این پلیمر در هفته اول اردیبهشت ماه 7820 تن معامله صورت گرفت.
  • 77.6 درصد عرضه های پلی پروپیلن شیمیایی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 3777 تن این پلیمر در هفته اول اردیبهشت ماه 2932 تن معامله صورت گرفت.
  • 53.2 درصد عرضه های پلی پروپیلن نساجی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 13760 تن این پلیمر در هفته اول اردیبهشت ماه 7321 تن معامله صورت گرفت.

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی