قیمت مواد پتروشیمی

عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه 11 اسفند ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا بشرح ذیل می باشد:

عرضه پی وی سی PVC در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PVC S57 Abadan پالت چوبی نقدی 1399/12/16 360,714 500 0 پتروشیمی آبادان 
PVC S65 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/12/25 343,032 2,508 0 پتروشیمی بندر امام
PVC S65 Ghadir جامبوبگ سلف 1400/01/14 343,032 1,800 0 پتروشیمی غدیر
4,808 0

عرضه پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
552R Jam پالت چوبی نقدی 1399/12/16 394,423 336 0 پلی پروپیلن جم
552R Jam پالت چوبی نقدی 1399/12/16 394,423 192 240 پلی پروپیلن جم
510L Jam پالت چوبی نقدی 1399/12/16 394,423 144 0 پلی پروپیلن جم
510L Jam پالت چوبی نقدی 1399/12/16 394,423 240 432 پلی پروپیلن جم
550J Jam پالت چوبی نقدی 1399/12/16 394,423 240 480 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar پالت چوبی نقدی 1399/12/19 394,423 1,400 0 پلی نار
1101s rejal جامبوبگ نقدی 1399/12/16 394,423 65 0 پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal جامبوبگ نقدی 1399/12/16 394,423 827 0 پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal جامبوبگ نقدی 1399/12/16 394,423 305 0 پتروشیمی رجال
552R Arak پالت چوبی نقدی 1399/12/16 394,423 700 0 شازند اراک
Z30s Ar پالت چوبی نقدی 1399/12/16 394,423 400 0 شازند اراک
Z30S Marun پالت چوبی نقدی 1399/12/16 394,423 704 0 پتروشیمی مارون
C30S Marun پالت چوبی نقدی 1399/12/16 394,423 660 0 پتروشیمی مارون
V30G Marun جامبوبگ نقدی 1399/12/16 394,423 24 0 پتروشیمی مارون
(پودر) ZH552R جامبوبگ نقدی 1399/12/17 382,590 42 0 نوید زر شیمی
552R Navid جامبوبگ نقدی 1399/12/17 394,423 189 0 نوید زر شیمی
510L Navid جامبوبگ نقدی 1399/12/17 394,423 210 0 نوید زر شیمی
ZH 550J navid جامبوبگ نقدی 1399/12/17 394,423 210 0 نوید زر شیمی
6,888 1,152

عرضه پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
440G jam پالت چوبی نقدی 1399/12/16 426,666 110 0 پلی پروپیلن جم
440L jam پالت چوبی نقدی 1399/12/16 426,666 330 330 پلی پروپیلن جم
548R jam پالت چوبی نقدی 1399/12/16 426,666 440 550 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam پالت چوبی نقدی 1399/12/16 441,424 110 110 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam پالت چوبی نقدی 1399/12/16 446,647 110 220 پلی پروپیلن جم
RP340 jam پالت چوبی نقدی 1399/12/16 433,477 110 0 پلی پروپیلن جم
548T jam پالت چوبی نقدی 1399/12/16 432,569 110 220 پلی پروپیلن جم
(پودر) EPC40R جامبوبگ نقدی 1399/12/16 413,866 40 0 شازند اراک
R60 Arak پالت چوبی نقدی 1399/12/16 426,666 20 0 شازند اراک
C30G پالت چوبی نقدی 1399/12/16 394,423 638 0 پتروشیمی مارون 
MR230 پالت چوبی نقدی 1399/12/16 426,666 880 0 پتروشیمی مارون
ZH 515 MA navid جامبوبگ نقدی 1399/12/17 409,182 147 0 نوید زر شیمی
ZR340r navid جامبوبگ نقدی 1399/12/17 433,477 168 0 نوید زر شیمی
ZR230-navid جامبوبگ نقدی 1399/12/17 426,666 294 0 نوید زر شیمی
3,507 1,430

عرضه پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HP525j jam پالت چوبی نقدی 1399/12/16 411,701 432 480 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal جامبوبگ نقدی 1399/12/16 411,701 870 0 پتروشیمی رجال
ZH 525J navid جامبوبگ نقدی 1399/12/17 411,701 336 0 نوید زر شیمی
1,638 480
عرضه پلیمر پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ARP801 پالت چوبی نقدی 1399/12/16 437,344 50 0 شازند ارک
Rp270G shazand پالت چوبی نقدی 1399/12/16 433,477 700 0 شازند ارک
750 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پتروشیمی