عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا در روز چهار شنبه 5 آذر

به گزارش پلیمر پلاست مولایی از شرکت  بورس کالا ایران ، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز چهار شنبه 5 آذر در بورس کالا بشرح ذیل می باشد :

عرضه پی وی سی -PVC در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PVC S57 Abadan پالت چوبی نقدی 1399/09/10 318,289 250 0 آبادان 
PVC S57 Abadan پالت چوبی سلف 1399/10/03 318,289 250 0 آبادان
E6834 arvand پالت پلاستیکی سلف 1399/09/19 307,316 198 0 اروند
E6834 arvand پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/10 307,316 22 264 اروند
PVC S65 Arvand جامبوبگ سلف 1399/09/21 288,818 1,000 0 اروند
PVC S65 Arvand پالت چوبی نقدی 1399/09/10 288,818 616 0 اروند
PVC S65 Arvand پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/10 288,818 1,507 1,375 اروند
PVC S65 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/09/17 288,818 3,014 0 پتروشیمی بندر امام
PVC S65 Ghadir جامبوبگ نقدی 1399/09/10 288,818 600 0 غدیر
PVC S65 Ghadir جامبوبگ سلف 1399/09/19 288,818 1,500 0 غدیر
8,957 1,639

عرضه پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گرید

نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
552R Jam پالت چوبی نقدی 1399/09/10 248,438 744 0 پلی پروپیلن جم
510L Jam پالت چوبی نقدی 1399/09/10 248,438 744 0 پلی پروپیلن جم
550J Jam پالت چوبی نقدی 1399/09/10 248,438 816 0 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar پالت چوبی نقدی 1399/09/10 248,438 140 580 پلی نار
RG 1102XL Rejal جامبوبگ نقدی 1399/09/10 248,438 131 348 رجال
RG 1102 L جامبوبگ نقدی 1399/09/10 248,438 109 0 رجال
RG 1102 XK Rejal جامبوبگ نقدی 1399/09/10 248,438 174 305 رجال
HP 565S Arak پالت چوبی سلف 1399/09/26 271,916 2,000 0 شازند اراک
Z30s Ar پالت چوبی نقدی 1399/09/10 248,438 500 0 شازند اراک
F 30G پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/10 248,438 286 0 مارون
Z30S Marun پالت چوبی نقدی 1399/09/10 248,438 220 0 مارون
Z30S Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/10 248,438 220 0 مارون
V30G Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/10 248,438 374 0 مارون
552R Maroun پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/10 248,438 440 0 مارون
ZH 550J navid جامبوبگ نقدی 1399/09/10 248,438 420 0 نوید زر شیمی
510L Navid جامبوبگ نقدی 1399/09/10 248,438 420 0 نوید زر شیمی
552R Navid جامبوبگ نقدی 1399/09/10 248,438 357 0 نوید زر شیمی
8,095 1,233

عرضه پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی  در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
440L jam پالت چوبی نقدی 1399/09/10 283,532 220 0 پلی پروپیلن جم
440G jam پالت چوبی نقدی 1399/09/10 283,532 220 0 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam پالت چوبی نقدی 1399/09/10 299,595 110 0 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam پالت چوبی نقدی 1399/09/10 305,280 110 110 پلی پروپیلن جم
RP340 jam پالت چوبی نقدی 1399/09/10 290,946 110 110 پلی پروپیلن جم
548R jam پالت چوبی سلف 1399/09/16 283,532 220 0 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar جامبوبگ نقدی 1399/09/10 283,532 210 0 پلی نار
RG 3212E جامبوبگ نقدی 1399/09/10 283,532 218 0 رجال
X30G marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/10 248,438 374 0 مارون
MR230 پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/10 283,532 550 0 مارون
ZH 515 MA navid جامبوبگ نقدی 1399/09/10 264,502 168 0 نوید زر شیمی
ZR340r navid جامبوبگ نقدی 1399/09/10 290,946 84 0 نوید زر شیمی
ZR230-navid جامبوبگ نقدی 1399/09/10 283,532 189 0 نوید زر شیمی
2,783 220
عرضه پلی پروپیلن گرید فیلم  در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HP525j jam پالت چوبی نقدی 1399/09/10 261,923 744 0 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam پالت چوبی نقدی 1399/09/10 345,608 110 110 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal جامبوبگ نقدی 1399/09/10 261,923 152 370 رجال
ZH 525J navid جامبوبگ نقدی 1399/09/10 261,923 315 609 نوید زر شیمی
1321 1089

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری ومحصولات پتروشیمی