پتروشیمی پلیمر

عرضه مواد پلیمر در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه 24 اسفند ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا بشرح ذیل می باشد:

عرضه پلیمر پلی  استایرن مقاوم  HIPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
6045prtro-pak پالت پلاستیکی سلف پترو پاک مشرق زمین 1400/01/15 409,580 154 0
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1399/12/27 409,580 1104 0
4512 Qom کیسه نقدی محب بسپار ایده گستر 1399/12/27 401,388 50 0
1308 0
عرضه پلیمر پلی  استایرن معمولی  GPPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1399/12/27 320,932 287 0
GPPS 1540 tabriz پالت پلاستیکی سلف پتروشیمی تبریز 1400/01/14 327,887 1104 0
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی تخت جمشید پارس 1399/12/27 327,887 486 0
32N eseen پالت چوبی نقدی تولیدی پلاستیک ایسین 1399/12/27 327,887 96 0
1973 0

عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
SE-2000 Baniar جامبوبگ نقدی پتروشیمی بانیار 1399/12/27 337,847 616 0
F50 جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1399/12/27 332,123 175 0
R310 Entekhab جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1399/12/27 350,481 180 0
R310 Entekhab جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1399/12/27 350,481 450 0
F100 Entekhab کیسه نقدی پلی استایرن انتخاب 1399/12/27 346,192 65 0
F100 Entekhab جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1399/12/27 346,192 150 0
F100 Entekhab جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1399/12/27 346,192 485 0
F200 Entekhab جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1399/12/27 346,192 575 0
F200 Entekhab جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1399/12/27 346,192 25 0
F300 Entekhab جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1399/12/27 346,192 100 0
F300 Entekhab جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1399/12/27 346,192 100 0
R200 -entekhab جامبوبگ نقدی پلی استایرن انتخاب 1399/12/27 350,481 400 0
3321 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پتروشیمی