عرضه های مواد اولیه پلیمری بورس کالا دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری بورس کالا دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹

پی وی سی – PVC  در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PVC S70 Abadan پالت چوبی نقدی 1399/08/18 302,330 110 0 آبادان
PVC S57 Abadan پالت چوبی سلف 1399/09/10 302,330 500 0 آبادان
E6834 arvand پالت پلاستیکی سلف 1399/09/10 314,598 22 220 اروند
PVC S65 Arvand پالت چوبی نقدی 1399/08/18 274,845 319 0 اروند
PVC S65 Arvand پالت پلاستیکی سلف 1399/09/10 274,845 2508 1672 اروند
PVC S65 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/08/26 274,845 2904 0 بندر امام
PVC S65 Ghadir جامبوبگ سلف 1399/08/26 274,845 1500 0 غدیر
PVC S65 Ghadir جامبوبگ نقدی 1399/08/18 274,845 600 0 غدیر
8463 1892

پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
552R Jam پالت چوبی نقدی 1399/08/18 232,935 480 0 پلی پروپیلن جم
510L Jam پالت چوبی نقدی 1399/08/18 232,935 480 0 پلی پروپیلن جم
550J Jam پالت چوبی نقدی 1399/08/18 232,935 480 0 پلی پروپیلن جم
564s jam پالت چوبی نقدی 1399/08/18 255,789 840 816 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar جامبوبگ نقدی 1399/08/18 232,935 140 780 پلی نار
RG 1102XL Rejal جامبوبگ نقدی 1399/08/18 232,935 435 0 رجال
RG 1102 XK Rejal جامبوبگ نقدی 1399/08/18 232,935 653 0 رجال
V30S Arak پالت چوبی نقدی 1399/08/18 232,935 400 0 شازند اراک
552R Arak پالت چوبی سلف 1399/09/03 232,935 900 0 شازند اراک
Z30S Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/18 232,935 1188 0 مارون
Z30S Marun پالت چوبی نقدی 1399/08/18 232,935 198 0 مارون
Z30G Marun پالت چوبی نقدی 1399/08/18 232,935 44 0 مارون
C30S Marun پالت چوبی نقدی 1399/08/18 232,935 198 0 مارون
C30S Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/18 232,935 902 0 مارون
ZH 550J navid جامبوبگ نقدی 1399/08/18 232,935 189 0 نوید زر شیمی
510L Navid جامبوبگ نقدی 1399/08/18 232,935 189 0 نوید زر شیمی
552R Navid جامبوبگ نقدی 1399/08/18 232,935 189 0 نوید زر شیمی
7905 1596

پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
440L jam پالت چوبی نقدی 1399/08/18 267,096 220 0 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam پالت چوبی نقدی 1399/08/18 282,732 110 110 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam پالت چوبی نقدی 1399/08/18 288,265 110 0 پلی پروپیلن جم
RP340 jam پالت چوبی نقدی 1399/08/18 274,313 220 0 پلی پروپیلن جم
548R jam پالت چوبی نقدی 1399/08/18 267,096 154 0 پلی پروپیلن جم
RG 3212E جامبوبگ نقدی 1399/08/18 267,096 218 0 رجال
C30G پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/18 232,935 440 0 مارون
MR230 پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/18 276,096 198 0 مارون
MR230 پالت چوبی نقدی 1399/08/18 267,096 88 0 مارون
ZH 515 MA navid جامبوبگ نقدی 1399/08/18 248,572 84 0 نوید زرشیمی
ZR340r navid پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/18 274,313 105 0 نوید زرشیمی
ZB 548R navid جامبوبگ نقدی 1399/08/18 267,096 105 0 نوید زرشیمی
ZR230-navid جامبوبگ نقدی 1399/08/18 267,096 210 0 نوید زرشیمی
332C navid جامبوبگ نقدی 1399/08/18 267,096 147 0 نوید زرشیمی
2409 110

پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HP525j jam پالت چوبی سلف 1399/08/25 245,801 240 720 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal جامبوبگ نقدی 1399/08/18 245,801 457 0 رجال
HP 525J maron پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/18 245,801 660 0 مارون
ZH 525J navid جامبوبگ سلف 1399/08/25 245,801 210 399 نوید زرشیمی
1567 1119

پلیمر پلاست مولایی

 تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی