عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹

پلی پروپیلن هموپلیمر  (پ  پ نساجی)

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
552R Jam پالت چوبی نقدی 1399/07/19 198,848 1008 1200 پلی پروپیلن جم
510L Jam پالت چوبی نقدی 1399/07/19 198,848 90 0 پلی پروپیلن جم
510L Jam پالت چوبی سلف 1399/07/23 198,848 816 1200 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar پالت چوبی نقدی 1399/07/19 198,848 140 360 پلی نار
YI250 polynar پالت چوبی نقدی 1399/07/19 198,848 140 560 پلی نار
RG1102XL Rejal جامبوبگ نقدی 1399/07/19 198,848 435 0 رجال
RG 1102 XK Rejal جامبوبگ نقدی 1399/07/19 198,848 631 0 رجال
Z30s Ar پالت چوبی نقدی 1399/07/19 198,848 1000 0 شازند اراک
552R Arak پالت چوبی نقدی 1399/07/19 198,848 2200 0 شازند اراک
Z30S Marun پالت چوبی نقدی 1399/07/19 198,848 1100 0 مارون
Z30S Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/19 198,848 660 0 مارون
V30G Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/19 198,848 66 0 مارون
C30S Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/19 198,848 2002 0 مارون
552R Maroun پالت چوبی نقدی 1399/07/19 198,848 330 0 مارون
552R Maroun پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/19 198,848 1320 0 مارون
ZH 550J navid جامبوبگ نقدی 1399/07/20 198,848 210 0 نوید زر شیمی
510L Navid جامبوبگ نقدی 1399/07/20 198,848 315 0 نوید زر شیمی
552R Navid جامبوبگ نقدی 1399/07/20 198,848 315 0 نوید زر شیمی
12778 3320

پی وی سی – PVC

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PVC S70 Abadan پالت چوبی نقدی 1399/07/19 248,777 260 0 آبادان
PVC S65 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/07/24 226,161 3014 0 بندر امام
PVC S65 Ghadir جامبوبگ سلف 1399/08/12 226,161 1600 0 غدیر
PVC S65 Ghadir جامبوبگ نقدی 1399/07/19 226,161 500 0 غدیر
5374 0

پلی پروپیلن کوپلیمر ( پ پ شیمیایی )

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
440L jam پالت چوبی نقدی 1399/07/19 228,653 330 0 پلی پروپیلن جم
440G jam پالت چوبی نقدی 1399/07/19 228,653 110 0 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam پالت چوبی نقدی 1399/07/19 242,297 220 0 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam پالت چوبی نقدی 1399/07/19 247,124 110 110 پلی پروپیلن جم
RP340 jam پالت چوبی نقدی 1399/07/19 234,950 220 0 پلی پروپیلن جم
548R jam پالت چوبی نقدی 1399/07/19 228,653 220 0 پلی پروپیلن جم
RG 3212E جامبوبگ نقدی 1399/07/19 228,653 239 0 رجال
R60 Arak پالت چوبی نقدی 1399/07/19 228,653 90 0 شازند اراک
MR230 پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/19 228,653 814 0 مارون
ZH 515 MA navid جامبوبگ نقدی 1399/07/20 212,492 147 0 نوید زرشیمی
ZR340r navid جامبوبگ نقدی 1399/07/20 234,950 105 0 نوید زرشیمی
ZB 548R navid جامبوبگ نقدی 1399/07/20 228,653 105 0 نوید زرشیمی
ZR230-navid جامبوبگ نقدی 1399/07/20 228,653 315 0 نوید زرشیمی
332C navid جامبوبگ نقدی 1399/07/20 228,653 210 0 نوید زرشیمی
3235 110

پلی پروپیلن ( گرید فیلم )

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HP525j jam پالت چوبی نقدی 1399/07/19 209,944 864 0 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal جامبوبگ نقدی 1399/07/19 209,944 457 0 رجال
ZH525J navid جامبوبگ نقدی 1399/07/20 209,944 609 0 نوید زرشیمی
1930 0

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی