پلیمر قیمت مواد پتروشیمی

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه 27 دی ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا بشرح ذیل می باشد:

عرضه پلیمر پلی کربنات در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه پالت چوبی سلف 1399/11/25 940,000 32 0 پتروشیمی خوزستان 
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه پالت چوبی سلف 1399/11/25 940,000 32 0 پتروشیمی خوزستان
0407UR khozestan پالت چوبی سلف 1399/11/25 850,000 80 0 پتروشیمی خوزستان
LED khozestan پالت چوبی سلف 1399/11/25 930,000 32 0 پتروشیمی خوزستان
ABS khozestan پالت چوبی سلف 1399/11/25 920,000 32 0 پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR پالت چوبی سلف 1399/11/25 850,000 80 0 پتروشیمی خوزستان
PC W1 پالت چوبی سلف 1399/11/25 920,000 32 0 پتروشیمی خوزستان
320 0
عرضه پلیمر اپوکسی رزین در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
اپوکسی رزین جامد E011P پالت چوبی سلف 1399/11/11 866,000 60 0 پتروشیمی خوزستان
60 0

عرضه پلیمر پلی استایرن مقاوم – HIPS در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
6045prtro-pak پالت پلاستیکی سلف 1399/11/11 346,432 165 0 پترو پاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/01 346,432 1,104 0 پتروشیمی تبریز
1,269 0
عرضه پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1220Takhte- jamshid پالت فلزی نقدی 1399/11/01 400,491 320 0 تخت جمشید
1220 shazand پالت چوبی نقدی 1399/11/01 400,491 400 0 شازند اراک
720 0

عرضه پلیمر پلی استایرن معمولی – GPPS در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/01 249,486 76 0 پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/01 255,657 1,104 0 پتروشیمی تبریز
takht-jamshid 1461 پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/01 255,657 36 0 پتروشیمی تخت جمشید
1161 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/01 255,657 36 0 پتروشیمی تخت جمشید
1161 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/01 255,657 36 0 پتروشیمی تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/01 255,657 702 0 تخت جمشید پارس
32N eseen پالت چوبی نقدی 1399/11/01 255,657 128 0 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom کیسه نقدی 1399/11/01 255,657 350 0 محب پلیمر قم
2,468 0
عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE-1000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/11/01 278,677 220 0 بانیار
SE-2000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/11/01 278,677 396 0 بانیار
SE-4000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/11/01 277,316 110 0 بانیار
SE 50-Sahand جامبوبگ نقدی 1399/11/05 277,316 540 0 پلی استایرن سهند
EPS 400 tabriz جامبوبگ سلف 1399/11/11 270,762 40 0 پتروشیمی تبریز
1,306 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پتروشیمی