بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

پی وی سی – PVC

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PVC S65 Abadan پالت چوبی نقدی 1399/07/13 217,567 200 0 آبادان
PVC S57 Abadan پالت چوبی سلف 1399/08/06 240,469 500 0 آبادان
E6834 arvand پالت پلاستیکی سلف 1399/08/06 251,410 473 0 اروند
PVC S65 Arvand جامبوبگ سلف 1399/08/06 217,567 4,500 0 اروند
PVC S65 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/07/19 217,567 2,706 0 بندر امام
PVC S65 Ghadir جامبوبگ سلف 1399/07/21 217,567 1,600 0 غدیر
PVC S65 Ghadir جامبوبگ نقدی 1399/07/12 217,567 500 0 غدیر
10,479 0

پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
552R Jam پالت چوبی نقدی 1399/07/12 200,402 600 600 پلی پروپیلن جم
510L Jam پالت چوبی سلف 1399/07/20 200,402 600 600 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar پالت چوبی نقدی 1399/07/12 200,402 140 160 پلی نار
YI250 polynar پالت چوبی سلف 1399/07/19 200,402 140 260 پلی نار
RG1102XL Rejal جامبوبگ نقدی 1399/07/12 200,402 435 0 رجال
RG 1102 XK Rejal جامبوبگ نقدی 1399/07/12 200,402 609 0 رجال
Z30s Ar پالت چوبی نقدی 1399/07/12 200,402 500 0 شازند اراک
510L Arak پالت چوبی نقدی 1399/07/12 200,402 90 0 شازند اراک
552R Arak پالت چوبی نقدی 1399/07/12 200,402 1,100 0 شازند اراک
Z30S Marun پالت چوبی نقدی 1399/07/12 200,402 990 0 مارون
Z30S Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/12 200,402 506 0 مارون
V30G Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/12 200,402 66 0 مارون
C30S Marun پالت چوبی نقدی 1399/07/12 200,402 506 0 مارون
C30S Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/12 200,402 814 0 مارون
552R Maroun پالت چوبی نقدی 1399/07/12 200,402 396 0 مارون
552R Maroun پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/12 200,402 704 0 مارون
ZH 550J navid جامبوبگ نقدی 1399/07/13 200,402 231 0 نویدزر شیمی
510L Navid جامبوبگ نقدی 1399/07/13 200,402 231 0 نویدزر شیمی
552R Navid جامبوبگ نقدی 1399/07/13 200,402 231 0 نویدزر شیمی
8,889 1,620

پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
440L jam پالت چوبی نقدی 1399/07/12 230,866 330 110 پلی پروپیلن جم
440G jam پالت چوبی نقدی 1399/07/12 230,866 110 0 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam پالت چوبی نقدی 1399/07/12 244,811 110 110 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam پالت چوبی نقدی 1399/07/12 249,745 110 0 پلی پروپیلن جم
RP340 jam پالت چوبی نقدی 1399/07/12 237,302 110 110 پلی پروپیلن جم
548R jam پالت چوبی نقدی 1399/07/12 230,866 330 0 پلی پروپیلن جم
RG 3212E جامبوبگ نقدی 1399/07/12 230,866 239 0 رجال
EPC40R shazand پالت چوبی نقدی 1399/07/12 230,866 190 0 شازند اراک
R60 Arak پالت چوبی نقدی 1399/07/12 230,866 50 0 شازند اراک
MR230 پالت پلاستیکی نقدی 1399/07/12 230,866 550 0 مارون
ZH 515 MA navid جامبوبگ نقدی 1399/07/13 214,347 105 0 نوید زر شیمی
ZR340r navid جامبوبگ نقدی 1399/07/13 237,302 126 0 نوید زر شیمی
ZB 548R navid جامبوبگ نقدی 1399/07/13 230,866 105 0 نوید زر شیمی
ZR230-navid جامبوبگ نقدی 1399/07/13 230,866 210 0 نوید زر شیمی
332C navid جامبوبگ نقدی 1399/07/13 230,866 168 0 نوید زر شیمی
2,843 330

پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HP525j jam پالت چوبی نقدی 1399/07/12 211,660 816 0 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal جامبوبگ نقدی 1399/07/12 211,660 457 0 رجال
ZH525J navid جامبوبگ نقدی 1399/07/13 211,660 609 0 نوید زر شیمی
1,882 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد اولیه پلاستیک و محصولات پلیمری و پتروشیمی