قیمت مواد پتروشیمی

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، هفته گذشته 50 هزار و 434 تن معامله از مجموع 51 هزار و 815 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه ، 9701 درصد شد.

عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1399/12/26 201,960 506 924 پتروشیمی تندگویان 
TG641 MOD جامبوبگ سلف 1399/12/26 194,995 506 330 پتروشیمی تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1399/12/26 190,597 506 2,310 پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 جامبوبگ سلف 1399/12/26 196,095 132 0 پتروشیمی تندگویان
1,650 3,564
عرضه پلیمر پلی اتیلن  سبک فیلم  LDPE در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LP0470KJ Arya-sasol پالت چوبی نقدی 1399/12/03 285,017 1,408 0 آریاساسول
2420h پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/03 281,669 550 0 امیرکبیر
0075 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/03 281,669 1,500 0 پتروشیمی بندر امام
020 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/03 281,669 1,500 0 پتروشیمی بندر امام
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1399/12/03 281,669 504 504 پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی 1399/12/03 281,669 1,584 0 لاله
7,046 504

عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG731 جامبوبگ سلف 1399/12/26 209,000 66 0 پتروشیمی تندگویان
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/12/26 210,823 506 0 پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1399/12/26 206,570 506 1,012 پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/12/26 221,151 506 1,012 پتروشیمی تندگویان
1,584 2,024
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم  در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
5110 Arya پالت چوبی نقدی 1399/12/03 208,187 1,716 0 آریا ساسول
EX5 AmirKabir کیسه نقدی 1399/12/03 208,187 600 0 امیرکبیر
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1399/12/03 208,187 814 0 پتروشیمی ایلام
miandoab(پودر) F7000 جامبوبگ نقدی 1399/12/03 201,941 60 60 پتروشیمی میاندوآب
bakhtar (پودر) EX5 جامبوبگ نقدی 1399/12/03 201,941 100 0 کرمانشاه باختر
EX5 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/03 208,187 1,518 0 پتروشیمی مارون
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1399/12/03 208,187 1,518 0 پتروشیمی مهر
6,326 60
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/03 218,026 1,100 451 پتروشیمی تبریز
1,100 451

عرضه پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EX3 AmirKabir کیسه نقدی 1399/12/03 228,390 600 1,800 امیر کبیر
EX6B (CRP 100 Amir) جامبوبگ نقدی 1399/12/03 257,200 240 0 امیر کبیر
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/03 234,666 660 1,848 پتروشیمی جم
CRP100B Arak پالت چوبی سلف 1399/12/12 257,200 1,000 0 شازند اراک
2,500 3,648
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
0035 Bandar جامبوبگ نقدی 1399/12/03 220,648 100 0 پتروشیمی بندر امام
0035 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/12/19 220,648 1,500 0 پتروشیمی بندر امام
Bl3 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/03 220,648 220 286 پتروشیمی جم
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/12/03 220,648 768 768 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/03 220,648 1,210 0 پتروشیمی مارون
3,798 1,054

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Hi500 پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/03 177,117 310 0 پتروشیمی بندر امام
Hi500 پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/03 196,797 3,000 0 پتروشیمی بندر امام
6040UA-tabriz پالت پلاستیکی سلف 1399/12/12 184,862 220 110 پتروشیمی تبریز
52505UV Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/03 201,262 220 110 پتروشیمی جم
(پودر) 52505 جامبوبگ نقدی 1399/12/03 190,893 30 0 پتروشیمی جم
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/03 196,797 1,023 1,287 پتروشیمی جم
54B04 lorestan پالت چوبی نقدی 1399/12/03 196,797 240 240 پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/12/03 201,262 504 504 پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan پالت چوبی نقدی 1399/12/03 201,262 120 0 پتروشیمی لرستان
5,667 2,251
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  LLDPE در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir جامبوبگ نقدی 1399/12/03 231,518 600 2,400 امیر کبیر
LL 235F6 jam پالت چوبی نقدی 1399/12/03 235,983 220 0 پتروشیمی جم
(پودر) 235F6 جامبوبگ نقدی 1399/12/03 228,904 300 0 پتروشیمی جم
LLD 209 Arak پالت چوبی سلف 1399/12/12 231,518 1,000 0 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/12/03 224,572 400 0 مهاباد
mahabad(پودر) 22B01 جامبوبگ نقدی 1399/12/03 224,572 200 0 مهاباد
20BF5 (پودر) جامبوبگ نقدی 1399/12/03 232,151 100 0 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/12/03 231,518 600 600 مهاباد
3,420 3,000
عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت چوبی نقدی 1399/12/03 394,888 64 0 پتروشیمی بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی نقدی 1399/12/03 394,888 288 0 پتروشیمی بندر امام
1712-takhe-jamshid پالت چوبی نقدی 1399/12/03 379,117 480 0 پتروشیمی تخت جمشید
832 0
عرضه اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی سلف 1399/12/12 518,280 550 0 پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی 1399/12/03 518,280 200 0 پتروشیمی قائد بصیر
750 0

عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1922T lale پالت چوبی نقدی 1399/12/03 290,471 132 0 پتروشیمی لاله
132 0
عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS  در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 300 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/12/03 288,410 120 0 پتروشیمی تبریز
120 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی