قیمت مواد پتروشیمی

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه 2 اسفند ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا بشرح ذیل می باشد:

عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS  در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE-2000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/12/09 280,087 616 0 بانیار
F305 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/12/06 281,373 150 0 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab جامبوبگ سلف 1399/12/14 288,410 300 0 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/12/06 288,410 200 0 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/12/06 286,954 700 0 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/12/06 281,373 147 0 پلی استایرن انتخاب 
F200 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/12/06 286,954 600 0 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/12/06 286,954 200 0 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab جامبوبگ نقدی 1399/12/06 288,410 400 0 پلی استایرن انتخاب
3313 0

عرضه پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS  در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/06 244,940 287 151 پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz پالت پلاستیکی سلف 1399/12/17 250,537 1104 151 پتروشیمی تبریز
1161 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/06 250,537 36 0 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/06 250,537 405 0 تخت جمشید پارس
1832 302

عرضه پلیمر پلی استایرن مقاوم  HIPS  در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
6045prtro-pak پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/06 317,473 308 0 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/06 317,473 1663 484 پتروشیمی تبریز
4512 Qom پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/06 317,473 50 0 محب بسپار ایده گستر
2021 484

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پتروشیمی