قیمت مواد پلیمری

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا در روز سه شنبه 4 آذر

شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه شنبه 4 آذر را اعلام نمود. به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه های سه شنبه 4 آذر به  1399 ، 53 هزار و 38 تن  در بورس کالا رسید.

معاملات اکریلونیتریل بوتادین استایرن – ABS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/09 562,245 435 0 تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی 1399/09/09 562,245 150 0 قائد بصیر
585 0

معاملات استایرن بوتادین رابر – SBR در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/10/03 441,011 378 0 بندر امام 
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/10/03 441,011 126 0 بندر امام
1712-takhe-jamshid پالت فلزی نقدی 1399/09/09 423,625 400 0 تخت جمشید
904 0
معاملات پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LF 190 Arya پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/09 273,144 1518 0 آریا ساسول
2420h پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/09 273,144 550 550 امیر کبیر
0075 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/09/25 273,144 700 0 بندر امام
020 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/09/16 273,144 1200 0 بندر امام
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1399/09/09 273,144 600 600 کردستان
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی 1399/09/09 273,144 44 1364 لاله
2100lale پالت چوبی نقدی 1399/09/09 293,270 22 88 لاله
4634 2602
معاملات پلی اتیلن سبک فیلم – LLDPE در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir جامبوبگ نقدی 1399/09/09 216,700 600 2400 امیر کبیر
LLD 209 Arak پالت چوبی نقدی 1399/09/09 216,700 1000 0 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/09/09 210,199 570 0 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/09/09 216,700 768 768 مهاباد
2938 3168
معاملات پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1922T Arya پالت چوبی نقدی 1399/09/09 281,770 110 0 آریا ساسول
1922T lale پالت چوبی نقدی 1399/09/09 281,770 88 110 لاله
198 110

معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Hi500 پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/09 207,033 1500 0 بندر امام
6040UA-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/09 194,551 110 0 تبریز
6070 UA پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/09 205,441 110 0 تبریز
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/09 207,033 770 2244 جم
(پودر) 62N07 جامبوبگ نقدی 1399/09/09 200,822 230 0 لرستان
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/09/09 211,976 888 888 لرستان
3608 3132
معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
0035 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/09 216,765 1500 0 بندر امام
bl3 jam پودر جامبوبگ نقدی 1399/09/09 210,262 280 0 جم
Bl3 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/09 216,765 110 220 جم
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/09/09 216,765 864 864 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/09 216,765 2200 0 مارون
4954 1084
معاملات پلی اتیلن سنگین دوارنی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
3840(پودر)-tabriz جامبوبگ نقدی 1399/09/09 223,087 50 0 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/09 229,987 1309 0 پتروشیمی تبریز
1359 0
معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HEX 4460 (PE80) پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/09 237,722 110 0 آریا ساسول
EX3 AmirKabir کیسه نقدی 1399/09/09 237,726 500 1000 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) کیسه نقدی 1399/09/09 267,267 1000 0 امیرکبیر
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/09 245,350 770 2332 جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1399/09/09 267,267 1500 0 شازند اراک
3880 3332

معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم 

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
5110 Arya پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/09 215,881 1606 0 آریا ساسول
3713 arya پالت چوبی نقدی 1399/09/09 228,238 110 0 آریا ساسول
EX5 AmirKabir کیسه نقدی 1399/09/09 215,881 1000 0 امیر کبیر
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1399/09/09 215,881 814 0 ایلام
EX5 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/09/09 215,881 240 0 کرمانشاه باختر
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1399/09/09 215,881 1518 0 مهر
5288 0
معاملات پلی استایرن انبساطی  EPS
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 200 tabriz جامبوبگ سلف 1399/10/03 354,591 120 0 پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz جامبوبگ سلف 1399/09/18 354,591 120 0 پتروشیمی تبریز
240 0
معاملات پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG735 جامبوبگ سلف 1399/10/02 168,279 44 0 تندگویان
PET-BG731 جامبوبگ سلف 1399/10/02 171,690 88 0 تندگویان
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/10/02 173,152 506 1298 تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1399/10/02 169,741 506 1056 تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/10/02 181,436 506 506 تندگویان
1650 2860
معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1399/10/02 168,786 506 1496 تندگویان
TG641 جامبوبگ سلف 1399/10/02 162,645 506 1518 تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1399/10/02 159,500 506 1914 تندگویان
Super Bright TG645 جامبوبگ سلف 1399/10/02 163,993 66 0 تندگویان
1584 4928

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی