پلیمر

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه 11 آذر 1399

از مجموع 8 هزار و 619 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 2 هزار و 839 تن انجام گرفت و میزان 32.9 درصد معاملات صورت پدیرفت.

معاملات اکریلونیتریل بوتادین استایرن – ABS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/16 561,653 430 0 تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی 1399/09/16 561,653 120 0 قائد بصیر
550 0
معاملات استایرن بوتادین رابر – SBR در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/10/10 453,921 378 0 بندر امام 
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/10/10 453,921 126 0 بندر امام
1712-takhe-jamshid پالت فلزی نقدی 1399/09/16 436,956 368 0 تخت جمشید
872 0

معاملات پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LF 190 Arya پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/16 286,950 1518 0 آریا ساسول 
2420h پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/16 286,950 550 550 امیر کبیر
0075 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/10/02 286,950 700 0 بندر امام
020 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/16 286,950 1200 0 بندر امام
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1399/09/16 286,950 600 600 کردستان
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی 1399/09/16 286,950 44 1364 لاله
2100lale پالت چوبی نقدی 1399/09/16 308,783 22 88 لاله
4634 2602
معاملات پلی اتیلن سبک خطی –  LLDPE در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir پالت چوبی نقدی 1399/09/16 218,822 660 2552 امیر کبیر
LL 0209KJ پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/16 220,049 110 0 تبریز
LLD 209 Arak پالت چوبی نقدی 1399/09/16 218,822 1000 0 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/09/16 212,257 570 0 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/09/16 218,822 768 768 مهاباد
3108 3320
معاملات پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1922T lale پالت چوبی نقدی 1399/09/16 296,307 88 110 لاله
88 110
معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Hi500 پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/16 206,849 1000 0 بندر امام
6070 UA پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/16 205,126 110 0 تبریز
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/16 206,849 990 2024 جم
(پودر) 62N07 جامبوبگ نقدی 1399/09/16 200,644 230 0 لرستان
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/09/16 211,760 888 888 لرستان
3218 2912

معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
0035 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/16 216,695 1200 0 بندر امام
bl3 jam پودر جامبوبگ نقدی 1399/09/16 210,194 280 0 جم
Bl3 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/16 216,695 110 220 جم
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/09/16 216,695 864 864 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/16 216,695 1210 0 مارون
3664 1084
معاملات پلی اتیلن سنگین دوارنی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
3840(پودر)-tabriz جامبوبگ نقدی 1399/09/16 223,039 50 0 تبریز
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/16 229,937 1309 0 تبریز
1359 0
معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EX3 AmirKabir کیسه نقدی 1399/09/16 238,796 500 1000 امیر کبیر
EX6B (CRP 100 Amir) کیسه نقدی 1399/09/16 264,659 1000 0 امیر کبیر
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/16 246,535 990 2112 جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1399/09/16 264,659 1500 0 شارند اراک
3990 3112

معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد در بورس کالا تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
5110 Arya پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/16 216,701 1606 0 آریا ساسول
3713 arya پالت چوبی نقدی 1399/09/16 228,977 110 0 آریا ساسول
EX5 AmirKabir کیسه نقدی 1399/09/16 216,701 1000 0 امیر کبیر
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1399/09/16 216,701 814 0 ایلام
EX5 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/09/16 216,701 240 0 کرمانشاه باختر
EX5 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/16 216,701 1012 0 مارون
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1399/09/16 216,701 2002 0 مهر
6784 0
معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
5110 Arya پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/16 216,701 1606 0 آریا ساسول
3713 arya پالت چوبی نقدی 1399/09/16 228,977 110 0 آریا ساسول
EX5 AmirKabir کیسه نقدی 1399/09/16 216,701 1000 0 امیر کبیر
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1399/09/16 216,701 814 0 ایلام
EX5 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/09/16 216,701 240 0 کرمانشاه باختر
EX5 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/16 216,701 1012 0 مارون
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1399/09/16 216,701 2002 0 مهر
6784 0
معاملات پلی استایرن انبساطی – EPS  بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 200 tabriz جامبوبگ سلف 1399/10/10 350,998 120 0 پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz جامبوبگ سلف 1399/09/25 350,998 120 0 پتروشیمی تبریز
240 0
معاملات پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/10/09 177,249 506 990 تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1399/10/09 173,758 506 1496 تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/10/09 185,729 506 506 تندگویان
1518 2992 تندگویان

معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1399/10/09 171,828 506 2002 تندگویان
TG641 جامبوبگ سلف 1399/10/09 165,577 506 1474 تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1399/10/09 162,375 506 748 تندگویان
Super Bright TG645 جامبوبگ سلف 1399/10/09 166,949 770 0 تندگویان
2288 4224

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پتروشیمی