پلیمر

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه 25 آذر 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا ، از مجموع 27 هزار و 61 تن عرضه محصولات پتروشیمی ، 17 هزار تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 62.8 درصد شد.

عرضه پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/30 561,392 555 0 تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی 1399/09/30 561,392 120 0 قائد بصیر
675 0
عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر – SBR در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/10/24 456,844 378 0 پتروشیمی بندر امام 
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/10/24 456,844 126 0 پتروشیمی بندر امام
1712-takhe-jamshid پالت فلزی نقدی 1399/09/30 440,126 560 0 تخت جمشید
1064 0
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LP0470KJ Arya-sasol پالت چوبی نقدی 1399/09/30 304,866 66 0 آریاساسول
LF 190 Arya پالت چوبی نقدی 1399/09/30 301,210 1452 0 آریاساسول
2420h پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/30 301,210 550 0 امیر کبیر
0075 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/10/09 301,210 700 0 بندر امام
020 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/10/07 301,210 1200 0 بندر امام
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1399/09/30 301,210 600 600 کردستان
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی 1399/09/30 301,210 44 1254 لاله
2100lale پالت چوبی نقدی 1399/09/30 323,761 22 88 لاله
4634 1942

عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک خطی –  LLDPE در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir پالت چوبی نقدی 1399/09/30 227,761 660 2552 امیر کبیر
LLD 209 Arak پالت چوبی سلف 1399/10/09 227,761 1000 0 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/09/30 220,928 570 0 مهاباد 
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/09/30 227,761 768 768 مهاباد
2998 3320
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1922T lale پالت چوبی نقدی 1399/09/30 310,875 88 110 لاله
88 110
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Hi500 پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/30 208,041 500 0 بندر امام
6070 UA پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/30 206,345 88 0 تبریز
52505UV Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/30 212,915 110 220 جم
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/30 208,041 990 2024 جم
(پودر) 62N07 جامبوبگ نقدی 1399/09/30 201,800 230 0 لرستان
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/09/30 212,915 888 888 لرستان
2806 3132

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
0035 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/30 226,065 1200 0 بندرامام
bl3 jam پودر جامبوبگ نقدی 1399/09/30 219,283 280 0 جم
Bl3 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/30 226,065 220 330 جم
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/09/30 226,065 864 864 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/30 226,065 1210 0 مارون
3774 1194
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
3840(پودر)-tabriz جامبوبگ نقدی 1399/09/30 224,001 50 0 تبریز
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/30 230,929 1309 0 تبریز
1359 0

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EX3 AmirKabir کیسه نقدی 1399/09/30 241,651 500 1000 امیر کبیر
EX6B (CRP 100 Amir) کیسه نقدی 1399/09/30 268,964 120 0 امیر کبیر
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/30 249,694 990 2112 پتروشیمی جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1399/09/30 268,964 1500 0 شازند اراک
3110 3112
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
5110 Arya پالت چوبی نقدی 1399/09/30 220,288 1496 0 آریا ساسول
3713 arya پالت چوبی نقدی 1399/09/30 232,474 220 0 آریا ساسول
EX5 AmirKabir کیسه نقدی 1399/09/30 220,288 500 0 امیر کبیر
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1399/09/30 220,288 814 0 ایلام
EX5 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/09/30 220,288 240 240 کرمانشاه باختر
EX5 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/30 220,288 1012 0 پتروشیمی مارون
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1399/09/30 220,288 2002 0 مهر
6284 240
عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 200 tabriz جامبوبگ سلف 1399/10/24 324,465 120 0 پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz جامبوبگ سلف 1399/10/09 324,465 120 0 پتروشیمی تبریز
240 0

عرضه پلیمرپلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/10/23 190,229 506 968 پتروشیمی تندگوبان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1399/10/23 186,481 506 1496 پتروشیمی تندگوبان
PET-BG825 جامبوبگ سلف 1399/10/23 193,619 506 506 پتروشیمی تندگوبان
1518 2970
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
TG 670S جامبوبگ نقدی 1399/09/30 178,247 22 0 پتروشیمی تندگوبان
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1399/10/23 178,799 286 0 پتروشیمی تندگوبان
TG641 جامبوبگ سلف 1399/10/23 172,294 506 990 پتروشیمی تندگوبان
TG641 MOD جامبوبگ سلف 1399/10/23 172,770 506 1980 پتروشیمی تندگوبان
TG645 جامبوبگ سلف 1399/10/23 168,962 506 990 پتروشیمی تندگوبان
Super Bright TG645 جامبوبگ سلف 1399/10/23 173,722 220 0 پتروشیمی تندگوبان
2046 3960

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پتروشیمی