قیمت مواد پتروشیمی

قیمت مواد پتروشیمی تا 10 اسفند ماه 1399

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 10 اسفند ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 3 اسفند ماه 1399)، با دلار نیمایی 240،413 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 10 اسفند ماه 1399 اعلام شد.

قیمت های پایه محصولات پتروشیمی این هفته با افزایش قابل توجهی اعلام شدند در صورتی که دلار در بازار آزاد و صرافی بانک ملی رو به کاهش می باشد.

  • پلیمر پلی استایرن مقاوم و معمولی هم با 11.6 و 11.4 ، به ترتیب 3 هزار و 648 و 2 هزار و 879 تومان نسبت به هفته قبل افزایش قیمت دارند.
  • پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ، با 2.66 درصد ، 1378 تومان کمترین افزایش قیمت را در بین پلیمر ها به خود اختصاص داده است.
  • پلیمر پلی پروپیلن نساجی و شیمیایی با 13.5 و 12.49 درصد به تریتیب 4 هزار و 305 و 4 هزار و 379 تومان افزایش قیمت داشته اند.

نرخ ارز : 240413 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/12/03

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
175518 پلی استایرن انبساطی  FINE  انتخاب 1
323267 پلی استایرن انبساطی  200R  انتخاب 2
323267 پلی استایرن انبساطی  300R  انتخاب 3
323267 پلی استایرن انبساطی  310R  انتخاب 4
306334 پلی استایرن انبساطی  400R  انتخاب 5
193960 پلی استایرن انبساطی EPS OVERSIZE  انتخاب 6
314725 پلی استایرن انبساطی 305-F  انتخاب 7
291835 پلی استایرن انبساطی 405-F  انتخاب 8
288409 پلی استایرن انبساطی 220-R  انتخاب 9
288409 پلی استایرن انبساطی 320-R  انتخاب 10
276990 پلی استایرن انبساطی 410-R  انتخاب 11
276990 پلی استایرن انبساطی 420-R  انتخاب 12
320434 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F  انتخاب 13
320434 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F  انتخاب 14
320434 پلی استایرن انبساطی نسوز 300-F  انتخاب 15
306334 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F  انتخاب 16
314725 پلی استایرن انبساطی105-F  انتخاب 17
318864 پلی وینیل کلراید 57S آبادان 18
303234 پلی وینیل کلراید 65S آبادان 19
334495 پلی وینیل کلراید 70S آبادان 20
279333 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو 21
321459 پلی وینیل کلراید )پی وی سی( امولسیون  6644EPVC پتروشیمی اروند 22
311987 پلی وینیل کلراید )پی وی سی( امولسیون  7044EPVC پتروشیمی اروند 23
327386 پلی وینیل کلراید 6834E پتروشیمی اروند  24

نرخ ارز :

240413 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399

/12/

03

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
309486 پلی وینیل کلراید 7242E پتروشیمی اروند 25
309486 پلی وینیل کلراید 7244E پتروشیمی اروند 26
303234 پلی وینیل کلراید 6532S پتروشیمی اروند 27
334495 پلی وینیل کلراید 7042S پتروشیمی اروند 28
311967 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریاساسول 29
306126 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2125A آریاساسول 30
306126 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A آریاساسول 31
302700 پلی اتیلن سبک فیلم 2119LFI آریاساسول 32
318144 پلی اتیلن سبک فیلم 2130LFI آریاساسول 33
236346 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 4460 HEX آریاساسول 34
233091 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریاساسول 35
233091 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریاساسول 36
218900 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 PPA آریاساسول 37
218900 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110HFI آریاساسول 38
230320 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713MFI آریاساسول 39
246571 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 40
247713 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 41
302700 پلی اتیلن سبک فیلم  H2420 امیرکبیر 42
318144 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 43
302700 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 44
302700 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 45
243307 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 46
243307 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 47
238613 پلی اتیلن سنگین اکستروژن)100EX3 (PE امیرکبیر 48

نرخ ارز : 240413 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/12/03

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
268361 پلی اتیلن سنگین اکستروژن_مشکی CRP100B امیرکبیر 49
233091 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 50
218900 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 51
279333 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 52
238613 پلی اتیلن سنگین  M7700 ایلام 53
235204 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 54
233091 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 55
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 56
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 57
218900 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 58
312738 EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 59
312738 EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 60
312738 EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 61
311198 EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 62
298536 EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 63
401953 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندرامام 64
409913 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 65
302700 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام 66
302700 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام 67
233091 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام 68
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندرامام 69
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندرامام 70
318864 پلی وینیل کلراید 6058S بندرامام 71
303234 پلی وینیل کلراید 6558S بندرامام 72

نرخ ارز : 240413 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/12/03

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
334495 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندر امام 73
279333 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 74
354314 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 75
175518 پلی استایرن انبساطی  FINE پلی استایرن انبساطی سهند 76
311198 پلی استایرن انبساطی 150SE پلی استایرن انبساطی سهند 77
311198 پلی استایرن انبساطی 250SE پلی استایرن انبساطی سهند 78
297097 پلی استایرن انبساطی 350SE پلی استایرن انبساطی سهند 79
311198 پلی استایرن انبساطی 50SE پلی استایرن انبساطی سهند 80
283293 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 81
394522 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 82
394522 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 83
394522 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 84
414620 پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 85
400460 پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 86
409367 پلی پروپیلن شیمیایی RP 345S پلی پروپیلن جم 87
401374 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 88
394522 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 89
378450 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 90
499364 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 91
362090 پلی پروپیلن نساجی  HP 500J پلی پروپیلن جم 92
362090 پلی پروپیلن نساجی  HP 500P پلی پروپیلن جم 93
362090 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 94
362090 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 95
362090 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 96

نرخ ارز : 240413 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/12/03

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
362090 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 97
362090 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 98
401374 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 99
394522 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 100
370084 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 101
362090 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 102
362090 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 103
362090 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 104
362090 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 105
362090 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 106
362090 پلی پروپیلن نساجی_160-P-FI پلی نار 107
362090 پلی پروپیلن نساجی_180-P-YI پلی نار 108
243307 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N پلیمر کرمانشاه 109
233091 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 110
233091 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 111
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 112
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 113
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 114
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 115
218900 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 116
228036 پلی اتیلن سنگین فیلم_2EX پلیمر کرمانشاه 117
532063 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 118
532063 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 پتروشیمی تبریز 119
548050 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 پتروشیمی تبریز 120

نرخ ارز : 240413 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399

/12/03

قیمت )ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
246571 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 121
247713 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 122
246571 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 123
249997 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 124
210042 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 125
210229 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 126
212227 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 127
214434 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 128
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 129
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 130
193774 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 131
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 132
204286 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 133
227774 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 134
315570 پلی استایرن انبساطی  EPS 526 WP تبریز 135
175518 پلی استایرن انبساطی  FINE تبریز 136
193960 پلی استایرن انبساطی EPS OVERSIZE تبریز 137
146265 پلی استایرن انبساطی SUPERFINE تبریز 138
323267 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F تبریز 139
323267 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F تبریز 140
323267 پلی استایرن انبساطی نسوز 300-F تبریز 141
306334 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F تبریز 142
292529 پلی استایرن انبساطی نسوز 500-F تبریز 143
273347 پلی استایرن معمولی  GPPS 1460FG تبریز 144

نرخ ارز : 240413 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/12/03

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
258811 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 145
273347 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 146
279333 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 147
354314 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 148
387913 PBR1202 تخت جمشید 149
393891 استایرن بوتادین رابر تیره_ 1712 تخت جمشید 150
409913 استایرن بوتادین رابر روشن_ 1502 تخت جمشید 151
365074 پلی بوتادین رابر _1220  PBR تخت جمشید 152
115412 لاتکس تخت جمشید 153
279333 پلی استایرن معمولی  1461 تخت جمشید پارس 154
279333 پلی استایرن معمولی  1161GPPS تخت جمشید پارس 155
279333 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 156
210154 PET N آمورف تندگویان 157
212274 PET S آمورف تندگویان 158
222426 پلی اتیلن ترفتالات _گرید الیاف  FG_640S تندگویان 159
215896 پلی اتیلن ترفتالات _گرید الیاف فیلم_PET FG640 N تندگویان 160
214395 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N تندگویان 161
218848 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S تندگویان 162
215243 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N تندگویان 163
219697 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S تندگویان 164
216304 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N تندگویان 165
220757 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S تندگویان 166
219697 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N تندگویان 167
226270 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S تندگویان 168

نرخ ارز : 240413 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/12/03

قیمت )ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
224786 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N تندگویان 169
231572 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S تندگویان 170
226695 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N تندگویان 171
233481 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S تندگویان 172
202642 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N تندگویان 173
200721 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S تندگویان 174
207060 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N تندگویان 175
213399 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S تندگویان 176
200145 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N تندگویان 177
204371 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S تندگویان 178
206100 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N تندگویان 179
212246 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S تندگویان 180
199761 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N تندگویان 181
203795 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S تندگویان 182
210836 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S تندگویان 183
205523 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N تندگویان 184
199761 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N تندگویان 185
201682 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S تندگویان 186
211670 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S تندگویان 187
254564 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 188
246571 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 189
247713 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 190
251139 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 191
215576 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 192

نرخ ارز : 240413 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/12/03

قیمت )ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
228036 پلی اتیلن سنگین اکستروژن S5000 جم 193
245034 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N جم 194
220341 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای 3510MD جم 195
220341 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای 3520MD جم 196
235204 پلی اتیلن سنگین اکستروژن)80EX3 (PE جم 197
269275 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 198
233091 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 199
233091 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 200
221104 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 201
216536 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 202
221104 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 203
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 204
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 205
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 206
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 207
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 208
207167 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 209
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 210
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 211
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 212
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 213
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 214
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 215
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی_HD52511UV جم 216

نرخ ارز : 240413 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/12/03

قیمت )ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
227774 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 پتروشیمی جم 217
218900 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 پتروشیمی جم 218
228036 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD پتروشیمی جم  219
228036 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F پتروشیمی جم 220
394522 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 221
495253 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 222
378450 پلی پروپیلن فیلم_RG1104K رجال 223
362090 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 224
362090 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 225
362090 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 226
362090 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 227
362090 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 228
362090 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 229
362090 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 230
362090 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 231
362090 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 232
362090 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 233
394522 پلی پروپیلن نساجی RG3212E رجال 234
362090 پلی پروپیلن نساجی_RG 1101SL رجال 235
362090 پلی پروپیلن نساجی_RG1101N رجال 236
362090 پلی پروپیلن نساجی_RG1102M رجال 237
387913 S1210 پلی بوتادین رابر شازند 238
394522 40 PP R پلی پروپیلن شیمیایی شازند 239
246571 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 240

نرخ ارز : 240413 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/12/03

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
247713 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 241
246571 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 242
246571 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 243
235204 پلی اتیلن سنگین اکستروژن)80EX3 (PE شازند 244
268361 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black شازند 245
233091 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 246
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 247
227774 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 248
218900 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 249
365074 پلی بوتادین رابر شازند 250
404923 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 251
373634 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 252
394522 پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE شازند 253
394522 پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CI شازند 254
394522 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 255
394522 پلی پروپیلن شیمیایی EPD 60R شازند 256
394522 پلی پروپیلن شیمیایی 230PP ARP شازند 257
394522 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 258
401374 پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G شازند 259
401374 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 260
394522 پلی پروپیلن شیمیایی_RP 210G شازند 261
362090 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 262
362090 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 263
362090 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 264

نرخ ارز : 240413 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/12/03

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
362090 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 265
362090 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 266
362090 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 267
362090 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 268
303234 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 269
532063 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 270
537179 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 271
302700 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 272
324322 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 273
302700 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 274
303842 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 275
303842 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 276
302700 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
311967 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 278
302700 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 279
302700 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 280
324322 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 281
302700 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 282
302700 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 283
302700 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 284
302700 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 285
302700 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 286
302700 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 287
246571 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 پتروشیمی لرستان 288

نرخ ارز : 240413 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/12/03

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
246571 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 289
246571 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 290
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 291
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 292
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 293
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 294
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 295
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 296
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 297
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 298
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 299
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 300
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 301
218900 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 302
223569 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 303
223569 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 304
243307 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 305
268361 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black مارون 306
233091 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 307
206025 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون 308
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 309
218900 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 310
364374 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 311
364374 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 312

نرخ ارز : 240413 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/12/03

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
362090 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون 313
394522 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 314
394522 پلی پروپیلن شیمیایی RP240G مارون 315
362090 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 316
362090 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 317
362090 پلی پروپیلن شیمیایی X30G مارون 318
378450 پلی پروپیلن فیلم_HP525J مارون 319
362090 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 320
362090 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 321
362090 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 322
362090 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 323
374423 پلی پروپیلن نساجی HP 562S مارون 324
362090 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 325
362090 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 326
362090 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 327
362090 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 328
362090 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 329
362090 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 330
362090 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 331
362090 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 332
362090 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 333
362090 پلی پروپیلن نساجی_X 30 S مارون 334
362090 پلی پروپیلن نساجیHP 552R مارون 335
388479 پلی پروپیلن نساجیS565 مارون 336
354314 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 337

نرخ ارز : 240413 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه1399/12/03

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
279333 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 338
247713 پلی اتیلن سبک خطی  LL 22B01KJ مهاباد 339
247713 پلی اتیلن سبک خطی  LL 22B02KJ مهاباد 340
246571 پلی اتیلن سبک خطی  01LLD 18B مهاباد 341
254564 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 342
246571 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 343
246571 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 344
246571 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 345
254564 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
218900 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 347
218900 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 348
394522 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زر شیمی 349
400460 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زر شیمی 350
406398 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زر شیمی 351
394522 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زر شیمی 352
394522 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زر شیمی 353
394522 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زر شیمی 354
394522 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زر شیمی 355
408682 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زر شیمی 356
394522 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زر شیمی 357
362090 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زر شیمی 358
376936 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زر شیمی 359
401374 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زر شیمی 360
409367 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 348T نوید زر شیمی 361

نرخ ارز : 240413 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه

1399/12/03

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
394522 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زر شیمی 362
417361 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زر شیمی 363
405941 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زر شیمی 364
400232 پلی پروپیلن شیمیایی_ZB 532C نوید زر شیمی 365
376166 پلی پروپیلن فیلم ZH422H نوید زر شیمی 366
378450 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زر شیمی 367
362090 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زر شیمی 368
362090 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زر شیمی 369
378450 پلی پروپیلن نساجی ZH520J نوید زر شیمی 370
362090 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زر شیمی 371
113305 پروپان مایع آبادان 372
15462 سود کاستیک آبادان 373
283985 کریستال ملامین ارومیه 374
15462 سود کاستیک اروند 375
83688 +C 3 آریاساسول 376
142288 1و3 بوتادین امیرکبیر 377
82594 برش سنگین امیرکبیر 378
142288 1و3 بوتادین بندرامام 379
178374 بنزن بندرامام 380
133610 بوتان بندرامام 381
148455 تولوئن بندرامام 382
139579 زایلین مخلوط بندرامام 383
138177 گاز پروپان صنعتی بندرامام 384
134980 گاز مایع صنعتی بندرامام 385
نرخ ارز : 240413 ریال میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/12/03
قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
82594 نفت کوره _CFO پتروشیمی بندر امام 386
178374 بنزن بوعلی سینا 387
295768 آلکیل بنزن خطی _LAB بیستون 388
214159 اتیل بنزن پارس 389
267699 استایرن منومر پارس 390
133610 بوتان پارس 391
138177 پروپان پارس 392
106885 نفتا )پنتان پلاس( پارس 393
134980 گاز مایع صنعتی پارس 394
49205 اوره گرانوله پردیس 395
142288 1و3 بوتادین تبریز 396
104999 برش سنگین  سوخت کوره سبک تبریز 397
167389 اسید ترفتالیک تندگویان 398
82594 نفت کوره _CFO جم 399
35670 آمونیاک )گاز( خراسان 400
35670 آمونیاک )مایع( خراسان 401
50380 اوره پریل خراسان 402
283985 کریستال ملامین خراسان 403
35670 آمونیاک )مایع( رازی 404
49205 اوره گرانوله رازی 405
55545 متانول زاگرس 406
142288 1و3 بوتادین شازند 407
253642 ایزوبوتانول شازند 408
82594 برش سنگین شازند 409
171808 تری اتانول آمین شازند 410
نرخ ارز : 240413 ریال میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/12/03
قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
198473 دی اتانول آمین شازند 411
360317 دی اتیل هگزانول شازند 412
143229 دی اتیلن گلایکول شازند 413
170991 منو اتانول آمین شازند 414
143620 منو اتیلن گلایکول شازند 415
301875 نرمال بوتانول شازند 416
295768 آلکیل بنزن خطی _LAB شرکت صنایع شیمیایی ایران )LAB اصفهان( 417
35670 آمونیاک )گاز( شیراز 418
35670 آمونیاک )مایع( شیراز 419
50380 اوره پریل شیراز 420
49205 اوره گرانوله شیراز 421
55545 متانول شیراز 422
143229 دی اتیلن گلایکول فرسا شیمی 423
143620 منو اتیلن گلایکول فرسا شیمی 424
194408 اسید استیک فن آوران 425
55545 متانول فن آوران 426
533639 تولوئن دی ایزو سیانات )TDI( کارون 427
620656 متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری کارون 428
612662 متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص کارون 429
558591 متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمری )600kp( کارون 430
35670 آمونیاک )مایع( کرمانشاه 431
49205 اوره گرانوله کرمانشاه 432
35670 آمونیاک )مایع( کود شیمیایی اوره لردگان 433
143229 دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 434
143620 منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون 435

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پلاستیک