قیمت مواد پلیمری پلیمر پلاست مولایی

قیمت مواد پتروشیمی تا 12 اردیبهشت ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 12 اردیبهشت ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 5 اردیبهشت ماه 1399)، با دلار نیمایی 231326 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 12 اردیبهشت ماه 1400 اعلام شد.

نرخ ارز: 231325.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/05

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
355065 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان 1
331836 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
365020 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان  3
316453 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
324453 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
340675 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
327749 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
334186 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
327749 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
269128 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
269128 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
262612 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
251624 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
251624 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
283797 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
409411 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
394222 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
403460 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
391567 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
391567 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
331836 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
365020 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
340675 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
324453 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
324453 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
324453 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
310243 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
311342 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
283522 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
289094 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
251624 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
289094 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
311937 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
269128 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
316453 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
336660  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
336660  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
336660  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
319026  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
332715  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
332715  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
332715  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
319026  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
319026  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 44
327221   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 45
327221   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 46
301535   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 47
301535   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 48
304831   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 49
290547   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 50
290547   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 51
201996 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 52

نرخ ارز: 231325.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/05

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
183007 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 53
282698 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 54
283522 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 55
269128 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 56
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 57
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 58
251624 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 59
324700    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 60
324700  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 61
324700  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 62
311010  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 63
310181  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 64
460060 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 65
451127 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 66
324453 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 67
324453 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 68
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندرامام 69
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 70
269128 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 71
348428 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندرامام 72
331836 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندرامام 73
365020 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندرامام  74
316453 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 75
416195 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 76
436432 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 77
436432 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 78
436432 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 79
442146 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 80
443025 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 81
450717 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 82
455771 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 83
436432 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 84
405226 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 85
422639 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 86
405226 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 87
405226 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 88
405226 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 89
405226 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 90
405226 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 91
405226 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 92
557672 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 94
405226 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 95
405226 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 96
405226 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 97
405226 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 98
405226 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 99
405226 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 100
412918 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 101
436432 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 102
443025 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 103
405226 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 104

نرخ ارز: 231325.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/05

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
269128 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 105
269128 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 106
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 107
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 108
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 109
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 110
260415 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 111
251624 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 112
289094 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 113
309407 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 114
295393 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 115
183007 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 116
323097 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
323097 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
323097 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 119
336660 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 120
336660 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 121
336660 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 122
319026 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 123
305012 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 124
201996 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 125
183007 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 126
152506 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 127
293669 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 128
309808 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 129
316453 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 130
416195 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 131
576516 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 132
576516 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 133
591899 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 134
310243 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 135
311342 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 136
310243 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 137
313539 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 138
235431 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 139
235048 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 140
237815 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 141
239657 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 142
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 143
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 144
216400 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 145
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 146
227922 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 147
253056 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 148
309808 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 149
328644 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 150
433272 PBR 1202 پتروشیمی تخت جمشید 151
411296 PBR 1220 پتروشیمی تخت جمشید 152
445919 S BR 1712 پتروشیمی تخت جمشید 153
460060 S BR 1502 پتروشیمی تخت جمشید 154
316453 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
316453 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 231325.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/05

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
316453 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
310243 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
311342 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
317934 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
314638 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
240756 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
282698 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
291125 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
265942 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
265942 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
312816 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
260415 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
260415 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
260415 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
251624 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
269128 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
269128 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
241961 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
246357 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
246357 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
231538 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
253056 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
405226 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
405226 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
405226 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
405226 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
405226 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
405226 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
405226 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
405226 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
405226 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
405226 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
405226 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
405226 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
405226 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
422639 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
553716 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
436432 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 231325.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/05

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
436432 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 207
443025 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
436432 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
436432 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
436432 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
436432  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
436432  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
436432 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
436432 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
443025 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
436432 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
416891 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
446998 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
405226 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
405226 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 221
405226 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 222
405226 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 223
405226 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 224
405226 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 225
405226 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 226
310243 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 227
310243 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 228
311342 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 229
310243 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 230
311937 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 231
282698 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 232
269128 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 233
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 234
253056 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 235
251624 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 236
411296 پلی بوتادین رابر شازند 237
433272 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 238
212555 آمورف PET N شهید تندگویان 239
214699 آمورف PET S شهید تندگویان 240
216844 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 241
221349 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 242
217702 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 243
222206 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 244
218775 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 245
223279 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 246
222206 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 247
228855 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 248
227354 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 249
234218 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 250
229284 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 251
236148 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 252
214689 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 253
212654 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 254
211637 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N پتروشیمی شهید تندگویان 255

نرخ ارز: 231325.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/05

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
213672 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 256
211637 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 257
215910 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 258
223370 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 259
212044 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 260
216521 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 261
218352 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 262
224864 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 263
219370 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 264
226085 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 265
217742 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 266
224254 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 267
235650 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 268
228731 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 269
331836 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 270
576516 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 271
582060 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
324453 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 273
347164 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 274
324453 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 275
324453 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 276
325551 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 277
325551 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 278
334186 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 279
324453 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 280
347164 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 281
324453 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 282
324453 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 283
324453 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 284
324453 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 285
324453 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 286
324453 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 287
324453 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 288
310243 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 289
310243 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 290
310243 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 291
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 292
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 293
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 294
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 295
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 296
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 297
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 298
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 299
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 300
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 301
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 302
251624 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 303
255382 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 304
255382 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 305
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون 306
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشیمی مارون  307

نرخ ارز: 231325.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/05

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
251624 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 308
289094 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 309
311937 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 310
269128 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 311
407424 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 312
407424 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 313
405226 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 314
436432 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 315
405226 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 316
405226 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 317
436432 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 318
405226 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 319
405226 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 320
405226 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 321
405226 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 322
405226 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 323
405226 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 324
405226 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 325
405226 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 326
405226 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 327
405226 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 328
405226 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 329
405226 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 330
405226 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 331
405226 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 332
431175 پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون 333
405226 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 334
405226 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 335
417093 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 336
422639 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 337
416195 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 338
316453 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 339
310243 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 340
310243 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 341
310243 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 342
310243 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 343
317934 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 344
317934 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 345
311342 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 346
311342 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 347
251624 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 348
251624 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 349
230440 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 350
234835 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 351
419511 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 352
436432 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 353
441926 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 354
436432 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 355
436432 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 356
436432 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 357
436432 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 358
450057 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 359
405226 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 360
436432 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 361

نرخ ارز: 231325.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/05

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
447420 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 362
443025 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 363
450717 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 364
458408 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 365
405226 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 366
405226 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 367
405226 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 368
420441 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
422639 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
422639 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
436432 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
442146 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
447860 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک