قیمت مواد پتروشیمی

قیمت مواد پتروشیمی تا 12 بهمن ماه 1399

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 12بهمن ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 5 بهمن ماه 1399)، با دلار نیمایی 231،876 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 12بهمن ماه 1399 اعلام شد.

ریزش سنگین قیمت های پایه

  • کالای PVC S65 به عنوان پرمصرف ترین کالای PVC، امروز با کاهش 10.10% مواجه گردید و قیمت پایه این محصول نسبت به هفته گذشته با 3،238 تومان کاهش به 28،826 تومان رسید.
  • پلیمر ABS در میان دیگر پلیمرها با 0.15 % کاهش کمترین کاهش قیمتی را نسبت به هفته قبل تجربه نمود.
  • پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS با افت قیمتی 13.2 %  ( 3،296 تومان ) در صدر جدول کاهشی ها قرار گرفت.
  • پلیمر استایرن بوتادین رابر با کاهش قیمتی 12.2% نیز در دسته بیشترین پلیمرهای کاهشی قرار گرفت.
  • PVS S60 نیز حایگاه سومی کاهشی ها را با افت قیمت 11.99% به خود اختصاص داد.

نرخ ارز: 231876  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 05/11/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
303439 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان 1
288267 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
312542 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان 3
215888 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
269202 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
283371 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
272507 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
277704 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
272507 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
205847 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
205847 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
207621 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
196607 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
196607 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
219958 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
314673 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
299797 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
308941 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
297370 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
297370 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
288267 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
318611 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
283371 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
269202 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
269202 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
269202 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
216540 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
217642 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
220543 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
226227 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
196607 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
226227 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
250875 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
205847 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
215888 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
275358  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
275358  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
275358  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
260935  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
274361  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
274361  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
274361  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
260935  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
268854   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 44
268854   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 45
243994   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 46
243994   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 47
247298   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 48
232980   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 49
232980   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 50
165215 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 51

نرخ ارز: 231876  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 05/11/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
149197 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 52
218856 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 53
220543 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 54
205847 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 55
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 56
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 57
196607 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 58
267805    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 59
267805  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 60
267805  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 61
266494  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 62
255322  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 63
376071 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام 64
368769 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام 65
269202 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام 66
269202 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام 67
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام 68
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام 69
205847 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام 70
303439 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام 71
288267 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام 72
318611 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام 73
215888 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 74
305950 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 75
315578 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 76
315578 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 77
315578 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 78
321305 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 79
322186 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 80
329896 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 81
334962 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 82
315578 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 83
284298 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم 84
298166 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 85
284298 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 86
284298 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 87
284298 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 88
284298 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 89
284298 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 90
284298 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 91
393430 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 93
284298 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 94
284298 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 95
284298 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 96
284298 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 97
284298 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 98
284298 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 99
292007 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 100
315578 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 101
322186 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 102
284298 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 103

نرخ ارز: 231876  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 05/11/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
205847 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 104
205847 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 105
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 106
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 107
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 108
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 109
205419 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 110
196607 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 111
226227 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 112
253067 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 113
240794 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 114
149197 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 115
266494 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
266494 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
266494 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
275358 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 119
275358 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 120
275358 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 121
260935 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 122
248662 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 123
165215 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 124
149197 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 125
124331 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 126
197601 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 127
210554 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 128
215888 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 129
305950 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 130
493696 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 131
493696 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 132
509116 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 133
216540 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 134
217642 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 135
216540 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 136
219844 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 137
188677 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 138
189016 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 139
190705 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 140
192913 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 141
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 142
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 143
173935 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 144
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 145
183678 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 146
205622 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 147
210554 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 148
268802 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 149
105884 لاتکس تخت جمشید 150
360644 PBR 1202 تخت جمشید 151
338616 PBR 1220 تخت جمشید 152
360244 S BR 1712 تخت جمشید 153
376071 S BR 1502 تخت جمشید 154
215888 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
215888 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 231876  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 05/11/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
215888 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
216540 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
217642 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
224250 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
220946 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
194014 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
218856 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
227883 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
204104 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
204104 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
251756 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
205419 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
205419 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
205419 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
196607 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
205847 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
205847 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
194862 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
199267 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
199267 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
186220 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
205622 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
284298 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
284298 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
284298 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
284298 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
284298 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
284298 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
284298 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
284298 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
284298 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
284298 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
284298 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
284298 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
284298 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
298166 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
389465 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
315578 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 231876  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 05/11/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
315578 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 207
322186 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
315578 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
315578 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
315578 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
315578  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
315578  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
315578 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
315578 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
322186 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
315578 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
294795 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
324973 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
284298 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
284298 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 221
284298 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 222
309113 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 223
284298 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
284298 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
284298 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
284298 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
216540 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
216540 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
217642 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
216540 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
250875 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
218856 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
205847 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
205622 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
196607 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
338616 پلی بوتادین رابر شازند 238
360644 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
186319 آمورف PET N شهید تندگویان 240
188199 آمورف PET S شهید تندگویان 241
191019 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
194967 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
191771 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
195719 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
192711 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
196659 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
195719 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
201548 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
200232 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
206248 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
201924 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
207940 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
183530 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
181799 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
180933 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 231876  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 05/11/99

قیمت(ریال بر (کیلوگرم محصول مجتمع تولیدی ردیف
182665 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
180933 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
184569 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
190946 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
181279 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
185089 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
186647 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
192187 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
187513 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
193226 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
186127 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
191668 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
201364 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
195477 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
288267 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 272
493696 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
498444 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 274
269202 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 275
289038 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 276
269202 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 277
269202 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 278
270304 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 279
270304 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 280
277704 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 281
269202 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 282
289038 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 283
269202 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 284
269202 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 285
269202 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 286
269202 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 287
269202 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 288
269202 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 289
269202 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 290
216540 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 291
216540 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 292
216540 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 293
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 294
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 295
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 296
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 297
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 298
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 299
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 300
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 301
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 302
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 303
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 304
196607 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 305
201280 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 306
201280 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 307
185119 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون 308
189524 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشیمی مارون 309

نرخ ارز: 231876  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 05/11/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
196607 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 310
226227 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 311
250875 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 312
205847 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 313
286500 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 314
286500 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 315
284298 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون 316
315578 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 317
284298 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 318
284298 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 319
315578 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 320
284298 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 321
284298 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 322
284298 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 323
284298 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 324
284298 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 325
284298 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 326
284298 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 327
284298 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 328
284298 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 329
284298 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 330
284298 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 331
284298 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 332
284298 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 333
284298 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 334
284298 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 335
284298 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 336
296193 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 337
298166 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 338
305950 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 339
215888 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 340
216540 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 341
216540 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 342
216540 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 343
216540 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 344
224250 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 345
224250 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
217642 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 347
217642 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 348
196607 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 349
196607 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 350
298616 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 351
315578 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 352
321085 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 353
315578 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 354
315578 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 355
315578 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 356
315578 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 357
329235 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 358
284298 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 359
315578 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 360
326592 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 361

نرخ ارز: 231876  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 05/11/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
322186 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 362
329896 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 363
337606 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 364
284298 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 365
284298 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 366
284298 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 367
295963 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
298166 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
298166 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
315578 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
321305 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
327032 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی