قیمت مواد پتروشیمی | پلیمر پلاست مولایی

قیمت مواد پتروشیمی تا 13 تیر ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 6 تیر ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، امروز یک شنبه 6 تیرماه 1400 قیمت پایه محصولات پتروشیمی، با دلار نیمایی 209،609 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 13 تیر ماه 1400 اعلام شد.

نرخ ارز: 209609  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06

قیمت )ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
310880 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان 1
290829 پلی وینیل کلراید 65S آبادان 2
319474 پلی وینیل کلراید 70S آبادان 3
274100 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
242210 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
254083 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
245197 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
249334 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
245197 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
207935 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
207935 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
208814 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
198857 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
198857 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
223223 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
372596 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
359003 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
367318 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
356712 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
356712 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
290829 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
319474 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
254083 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
242210 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
242210 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
242210 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
233361 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
234357 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
227803 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
232270 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
198857 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
232270 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
257871 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
207935 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
276293 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
299723  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
299723  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
299723  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
284024  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
296403  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
296403  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
296403  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
284024  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
284024  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 44
291425   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 45
291425   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 46
268226   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 47
268226   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 48
271213   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 49
258269   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 50
258269   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 51
179834 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 52

نرخ ارز: 209609  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
162886 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 53
222227 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 54
227803 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 55
207935 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 56
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 57
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 58
198857 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 59
296403    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 60
296403  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 61
296403  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 62
284024  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 63
281998  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 64
366621 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام 65
359502 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام 66
242210 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 67
242210 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 68
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندر امام 69
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندر امام 70
207935 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 71
305151 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندر امام 72
290829 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندر امام 73
319474 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندر امام 74
274100 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 75
355438 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 76
295581 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 77
295581 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 78
295581 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 79
300758 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 80
301555 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 81
308524 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 82
313104 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 83
295581 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 84
267304 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 85
280144 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 86
267304 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 87
267304 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 88
267304 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 89
267304 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 90
267304 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 91
267304 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 92
369651 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 94
267304 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 95
267304 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 96
267304 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 97
267304 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 98
267304 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 99
267304 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 100
274274 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 101
295581 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 102
301555 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 103
267304 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 104

نرخ ارز: 209609  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
207935 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 105
207935 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 106
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 107
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 108
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 109
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 110
206822 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 111
198857 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 112
232270 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 113
275460 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 114
262914 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 115
162886 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 116
287839 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
287839 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
287839 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 119
299723 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 120
299723 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 121
299723 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 122
284024 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 123
271477 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 124
179834 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 125
162886 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 126
135739 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 127
254365 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 128
268344 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 129
274100 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 130
355438 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 131
489777 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 132
489777 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 133
503716 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 134
233361 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 135
234357 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 136
233361 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 137
236348 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 138
195964 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 139
195951 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 140
197958 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 141
199794 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 142
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 143
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 144
180723 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 145
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 146
190329 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 147
211601 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 148
268344 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 149
292587 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 150
345304 PBR 1202 تخت جمشید 151
325391 PBR 1220 تخت جمشید 152
352831 S BR 1712 تخت جمشید 153
366621 S BR 1502 تخت جمشید 154
274100 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشمی تخت جمشید پارس 155
274100 پلی استایرن معمولی 1161 پتروشمی تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 209609  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
274100 پلی استایرن معمولی 1461 پتروشمی تخت جمشید پارس 157
233361 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
234357 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
239335 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
236348 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
200789 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
222227 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
233906 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
211873 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
211873 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
258668 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
206822 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
206822 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
206822 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
198857 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
207935 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
207935 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
201715 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
205697 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
205697 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
193105 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
211601 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
267304 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
267304 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
267304 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
267304 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
267304 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
267304 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
267304 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
267304 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
267304 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
267304 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
267304 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
267304 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
267304 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
280144 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
366066 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
295581 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 209609  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
295581 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 207
301555 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
295581 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
295581 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
295581 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
295581  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
295581  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
295581 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
295581 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
301555 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
295581 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
276895 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
304175 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
267304 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
281243 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 221
267304 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 222
267304 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 223
267304 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
267304 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
267304 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
267304 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
233361 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
233361 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
234357 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
233361 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
257871 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
222227 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
207935 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
211601 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
198857 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
325391 پلی بوتادین رابر شازند 238
345304 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
196300 آمورف PET N شهید تندگویان 240
198281 آمورف PET S شهید تندگویان 241
200262 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
204422 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
201054 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
205214 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
202045 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
206205 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
205214 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
211355 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
209968 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
216307 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
211751 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
218090 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
194535 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
192691 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
191769 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 209609  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
193613 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
191769 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
195641 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
202400 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
192138 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
196194 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
197854 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
203754 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
198776 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
204861 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
197301 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
203201 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
213527 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
207258 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
290829 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 271
489777 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
494486 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
242210 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 274
258832 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 275
242210 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 276
242210 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
243206 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 278
243206 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 279
249334 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 280
242210 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 281
258832 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 282
242210 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 283
242210 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 284
242210 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 285
242210 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 286
242210 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 287
242210 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 288
242210 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 289
233361 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 290
233361 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 291
233361 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 292
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 293
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 294
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 295
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 296
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 297
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 298
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 299
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 300
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 301
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 302
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 303
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 لرستان 304
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV6040 لرستان 305
198857 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 306
202885 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 307
202885 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 308
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشمی مارون 309
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشمی مارون 310

نرخ ارز: 209609  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
198857 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 311
232270 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 312
257871 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 313
207935 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 314
269296 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 315
269296 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 316
267304 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 317
295581 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 318
267304 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 319
267304 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 320
295581 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 321
267304 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 322
267304 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 323
267304 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 324
267304 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 325
267304 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 326
267304 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 327
267304 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 328
267304 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 329
267304 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 330
267304 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 331
267304 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 332
267304 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 333
267304 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 334
281243 پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون 335
267304 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 336
267304 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 337
267304 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 338
278057 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 339
280144 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 340
355438 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 341
274100 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 342
233361 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 343
233361 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 344
233361 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 345
233361 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 346
239335 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 347
239335 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 348
234357 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 349
234357 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 350
198857 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشمی مهر 351
198857 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 352
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 353
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 354
192109 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 میاندوآب 355
196092 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 میاندوآب 356
280248 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 357
295581 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 358
300559 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 359
295581 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 360
295581 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 361
295581 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 362
295581 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 363
307927 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 364

نرخ ارز: 209609  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06

قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
267304 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 365
295581 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 366
305537 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 367
301555 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 368
308524 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 369
315493 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 370
267304 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 371
267304 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 372
267304 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 373
278153 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 374
280144 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 375
280144 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 376
295581 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 377
300758 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 378
305935 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 379

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی