قیمت مواد پتروشیمی | پلیمر پلاست مولایی

قیمت مواد پتروشیمی تا 13 تیر ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 6 تیر ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، امروز یک شنبه 6 تیرماه 1400 قیمت پایه محصولات پتروشیمی، با دلار نیمایی 209،609 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 13 تیر ماه 1400 اعلام شد.

نرخ ارز: 209609  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06

قیمت )ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
310880پلی وینیل کلراید 57Sپتروشیمی آبادان1
290829پلی وینیل کلراید 65Sآبادان2
319474پلی وینیل کلراید 70Sآبادان3
274100پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
242210پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
254083پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
245197پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
249334پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
245197پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
207935پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
207935پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول11
208814پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول12
198857پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول13
198857پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول14
223223پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول15
372596پلی وینیل کلراید 6834Eاروند16
359003پلی وینیل کلراید 7044Eاروند17
367318پلی وینیل کلراید 6644Eاروند18
356712پلی وینیل کلراید 7242Eاروند19
356712پلی وینیل کلراید 7244Eاروند20
290829پلی وینیل کلراید 6532Sاروند21
319474پلی وینیل کلراید 7042Sاروند22
254083پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر23
242210پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر24
242210پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر25
242210پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر26
233361پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر27
234357پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر28
227803پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PEامیرکبیر29
232270پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر30
198857پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
232270پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر32
257871پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر33
207935پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر34
276293پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک35
299723 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب36
299723 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب37
299723 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب38
284024 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب39
296403 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب40
296403 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب41
296403 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب42
284024 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب43
284024 پلی استایرن انبساطی نسوز 50-Fپلی استایرن انتخاب44
291425  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب45
291425  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب46
268226  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب47
268226  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب48
271213  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب49
258269  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب50
258269  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب51
179834پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب52

نرخ ارز: 209609  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
162886پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب53
222227پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366ایلام54
227803پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700ایلام55
207935پلی اتیلن سنگین بادی B8200ایلام56
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200ایلام57
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208ایلام58
198857پلی اتیلن سنگین فیلم F7000ایلام59
296403   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار60
296403 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار61
296403 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار62
284024 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار63
281998 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار64
366621استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندر امام65
359502استایرن بوتادین رابر تیره 1500پتروشیمی بندر امام66
242210پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندر امام67
242210پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندر امام68
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIپتروشیمی بندر امام69
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAپتروشیمی بندر امام70
207935پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندر امام71
305151پلی وینیل کلراید 6058Sپتروشیمی بندر امام72
290829پلی وینیل کلراید 6558Sپتروشیمی بندر امام73
319474پلی وینیل کلراید 7054Sپتروشیمی بندر امام74
274100پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین75
355438پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین76
295581پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم77
295581پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم78
295581پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم79
300758پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم80
301555پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم81
308524پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم82
313104پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم83
295581پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم84
267304پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم85
280144پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم86
267304پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم87
267304پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم88
267304پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم89
267304پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم90
267304پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم91
267304پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم92
369651پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم94
267304پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار95
267304پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار96
267304پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار97
267304پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار98
267304پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار99
267304پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار100
274274پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار101
295581پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار102
301555پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار103
267304پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار104

نرخ ارز: 209609  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
207935پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه105
207935پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه106
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه107
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه108
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه109
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه110
206822پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه111
198857پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه112
232270پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه113
275460پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند114
262914پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند115
162886پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند116
287839پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
287839پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند118
287839پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند119
299723پلی استایرن انبساطی 100تبریز120
299723پلی استایرن انبساطی 200تبریز121
299723پلی استایرن انبساطی 300تبریز122
284024پلی استایرن انبساطی 400تبریز123
271477پلی استایرن انبساطی 500تبریز124
179834پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز125
162886پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز126
135739پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز127
254365پلی استایرن معمولی 1160تبریز128
268344پلی استایرن معمولی 1460تبریز129
274100پلی استایرن معمولی 1540تبریز130
355438پلی استایرن مقاوم 7240تبریز131
489777اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز132
489777اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز133
503716اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز134
233361پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز135
234357پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز136
233361پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز137
236348پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز138
195964پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز139
195951پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز140
197958پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز141
199794پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز142
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز143
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز144
180723پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز145
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز146
190329پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز147
211601پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز148
268344پلی استایرن معمولی FG1460تبریز149
292587پلی استایرن انبساطی WP526تبریز150
345304PBR 1202تخت جمشید151
325391PBR 1220تخت جمشید152
352831S BR 1712تخت جمشید153
366621S BR 1502تخت جمشید154
274100پلی استایرن معمولی 1551پتروشمی تخت جمشید پارس155
274100پلی استایرن معمولی 1161پتروشمی تخت جمشید پارس156

نرخ ارز: 209609  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
274100پلی استایرن معمولی 1461پتروشمی تخت جمشید پارس157
233361پلی اتیلن سبک خطی AA22501جم158
234357پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم159
239335پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم160
236348پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم161
200789پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم162
222227پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم163
233906پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم164
211873پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم165
211873پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم166
258668پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم167
206822پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم168
206822پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم169
206822پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم170
198857پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم171
207935پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم172
207935پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم173
201715پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم174
205697پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم175
205697پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم176
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم177
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم178
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم179
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم180
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم181
193105پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم182
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم183
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم184
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم185
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم186
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم187
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم188
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم189
211601پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم190
267304پلی پروپیلن نساجی RG1101Pرجال191
267304پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال192
267304پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال193
267304پلی پروپیلن نساجی RG1101XNرجال194
267304پلی پروپیلن نساجی RG1101Nرجال195
267304پلی پروپیلن نساجی RG1101XPرجال196
267304پلی پروپیلن نساجی RG1101XSرجال197
267304پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRرجال198
267304پلی پروپیلن نساجی RG1102Hرجال199
267304پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال200
267304پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال201
267304پلی پروپیلن نساجی RG1102Mرجال202
267304پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال203
280144پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال204
366066پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال205
295581پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hرجال206

نرخ ارز: 209609  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
295581پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eپتروشیمی رجال207
301555پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند208
295581پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند209
295581پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند210
295581پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند211
295581 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند212
295581 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند213
295581پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند214
295581پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند215
301555پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند216
295581پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند217
276895پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند218
304175پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند219
267304پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند220
281243پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند221
267304پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند222
267304پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند223
267304پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند224
267304پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند225
267304پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند226
267304پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند227
233361پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند228
233361پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند229
234357پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند230
233361پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند231
257871پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند232
222227پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند233
207935پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند234
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند235
211601پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند236
198857پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند237
325391پلی بوتادین رابرشازند238
345304پلی بوتادین رابر S1210شازند239
196300آمورف PET Nشهید تندگویان240
198281آمورف PET Sشهید تندگویان241
200262پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان242
204422پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان243
201054پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان244
205214پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان245
202045پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان246
206205پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان247
205214پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان248
211355پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان249
209968پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان250
216307پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان251
211751پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان252
218090پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان253
194535پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان254
192691پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان255
191769پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان256

نرخ ارز: 209609  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
193613پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان257
191769پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان258
195641پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان259
202400پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان260
192138پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان261
196194پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان262
197854پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان263
203754پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان264
198776پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان265
204861پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان266
197301پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان267
203201پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان268
213527پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان269
207258پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان270
290829پلی وینیل کلراید 65Sغدیر271
489777اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر272
494486اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر273
242210پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان274
258832پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان275
242210پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان276
242210پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان277
243206پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان278
243206پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان279
249334پلی اتیلن سبک تزریقی T1922لاله280
242210پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004لاله281
258832پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100لاله282
242210پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100لاله283
242210پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101لاله284
242210پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102لاله285
242210پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102لاله286
242210پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102لاله287
242210پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404لاله288
242210پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004لاله289
233361پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان290
233361پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان291
233361پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان292
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان293
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان294
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان295
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان296
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان297
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان298
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان299
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان300
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان301
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان302
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان303
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040لرستان304
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی UV6040لرستان305
198857پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان306
202885پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان307
202885پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان308
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپتروشمی مارون309
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپتروشمی مارون310

نرخ ارز: 209609  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
198857پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون311
232270پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون312
257871پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون313
207935پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون314
269296پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون315
269296پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون316
267304پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون317
295581پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون318
267304پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون319
267304پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون320
295581پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون321
267304پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون322
267304پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون323
267304پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون324
267304پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون325
267304پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون326
267304پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون327
267304پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون328
267304پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون329
267304پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون330
267304پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون331
267304پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون332
267304پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون333
267304پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون334
281243پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون335
267304پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون336
267304پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون337
267304پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون338
278057پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون339
280144پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون340
355438پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر341
274100پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم342
233361پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد343
233361پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد344
233361پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد345
233361پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد346
239335پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد347
239335پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد348
234357پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد349
234357پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد350
198857پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشمی مهر351
198857پلی اتیلن سنگین فیلم F7000میاندوآب352
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62میاندوآب353
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62میاندوآب354
192109پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52میاندوآب355
196092پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52میاندوآب356
280248پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی357
295581پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی358
300559پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی359
295581پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی360
295581پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی361
295581پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی362
295581پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی363
307927پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی364

نرخ ارز: 209609  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06

قیمت)ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
267304پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی365
295581پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی366
305537پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی367
301555پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی368
308524پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی369
315493پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی370
267304پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی371
267304پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی372
267304پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی373
278153پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی374
280144پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی375
280144پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی376
295581پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی377
300758پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی378
305935پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی379

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *