قیمت مواد پلیمری

قیمت مواد پتروشیمی تا 14 دی ماه 1399

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 14 دی ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یک شنبه 7  دی ماه 1399)، با دلار نیمایی 255،818 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 14 دی ماه 1399 اعلام شد.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یک شنبه 7 دی ماه 1399) در حالی اعلام شد که دلار نیمایی 78 تومان نسبت به هفته قبل کاهش داشته است.

  • در بین همه گروه هایی کالایی بیشترین افزایش قیمت را پی وی سی با افزایش 6.1 درصد به خود اختصاص داده اند.
  • در دومین جایگاه افزایش افزایش قیمت پت نساجی با 1.96 درصد بوده است.
  • و  جایگاه سوم در نهایت پلی استایرن مقاوم با افزایش قیمت 0.82 درصد گروه افزایشی ها قرار داشتند.

در سوی مقابل ABS با 6.06 درصد گروه کاهشی می باشد و پلی استایرن معمولی با 4.1 درصد پس از اکریلونیتریل بوتادین استایرن بیشترین کاهش را ثبت نمود.

نرخ ارز: 255818  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 07/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
358580 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان 1
330730 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
365543 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان  3
255835 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
301866 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
317838 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
305511 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
311449 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
305511 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
227948 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
227948 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
232754 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
220602 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
220602 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
241811 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
360531 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
343959 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
354100 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
341174 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
341174 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
330730 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
365543 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
317838 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
301866 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
301866 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
301866 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
228007 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
229222 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
241446 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر 29
247602 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
220602 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
247602 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
270658 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
227948 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
255835 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
310807  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
310807  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
310807  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
294527  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
309373  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
309373  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
309373  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
294527  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
303298   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 44
303298   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 45
275770   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 46
275770   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 47
279416   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 48
263619   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 49
263619   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 50
186484 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 51

نرخ ارز: 255818  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 07/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
168472 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 52
240596 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 53
241446 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 54
227948 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 55
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 56
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 57
220602 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 58
301973    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 59
301973  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 60
301973  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 61
300493  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 62
287968  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 63
436805 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام 64
428323 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام 65
301866 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 66
301866 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 67
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندر امام 68
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندر امام 69
227948 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 70
348136 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندر امام 71
330730 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندر امام 72
365543 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندر امام 73
255835 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 74
345818 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 75
332235 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 76
332235 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 77
332235 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 78
338554 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 79
339526 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 80
348032 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 81
353622 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 82
332235 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 83
297725 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم 84
312558 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 85
297725 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 86
297725 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 87
297725 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 88
297725 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 89
297725 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 90
297725 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 91
412420 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 93
297725 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 94
297725 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 95
297725 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 96
297725 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 97
297725 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 98
297725 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 99
306231 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 100
332235 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 101
339526 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 102
297725 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 103

نرخ ارز: 255818  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 07/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
227948 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 104
227948 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 105
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 106
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 107
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 108
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 109
230323 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 110
220602 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 111
247602 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 112
285647 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 113
271906 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 114
168472 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 115
300493 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
300493 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
300493 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
310807 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 119
310807 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 120
310807 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 121
294527 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 122
280786 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 123
186484 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 124
168472 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 125
140393 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 126
234662 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 127
249659 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 128
255835 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 129
345818 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 130
515606 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 131
515606 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 132
532618 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 133
228007 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 134
229222 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 135
228007 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 136
231653 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 137
211772 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 138
212095 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 139
214036 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 140
216446 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 141
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 142
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 143
195202 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 144
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 145
206079 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 146
230518 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 147
249659 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 148
303407 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 149
122984 لاتکس تخت جمشید 150
430845 PBR 1202 تخت جمشید 151
406542 PBR 1220 تخت جمشید 152
419769 S BR 1712 تخت جمشید 153
436805 S BR 1502 تخت جمشید 154
255835 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
255835 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 255818  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 07/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
255835 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
228007 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
229222 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
236513 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
232868 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
217661 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
240596 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
249397 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
223286 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
223286 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
271630 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
230323 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
230323 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
230323 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
220602 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
227948 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
227948 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
218621 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
223482 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
223482 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
208960 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
230518 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
297725 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
297725 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
297725 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
297725 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
297725 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
297725 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
297725 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
297725 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
297725 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
297725 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
297725 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
297725 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
297725 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
312558 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
408045 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
332235 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 255818  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 07/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
332235 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 207
339526 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
332235 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
332235 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
332235 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
332235  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
332235  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
332235 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
332235 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
339526 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
332235 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
309150 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
342445 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
297725 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
297725 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 221
297725 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 222
324458 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 223
297725 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
297725 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
297725 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
297725 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
228007 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
228007 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
229222 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
228007 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
270658 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
240596 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
227948 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
230518 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
220602 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
406542 پلی بوتادین رابر شازند 238
430845 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
184483 آمورف PET N شهید تندگویان 240
186345 آمورف PET S شهید تندگویان 241
192860 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
196770 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
193605 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
197514 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
194536 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
198445 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
197514 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
203285 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
201982 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
207939 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
203658 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
209615 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
177429 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
175786 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
174965 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 255818  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 07/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
176608 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
174965 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
178415 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
184579 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
175294 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
178908 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
180386 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
185644 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
181208 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
186629 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
179894 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
185151 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
194351 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
188765 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
330730 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 272
515606 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی پتروشیمی قائدبصیر 273
520564 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی پتروشیمی قائدبصیر 274
301866 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 275
324226 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 276
301866 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 277
301866 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 278
303081 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 279
303081 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 280
311449 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 281
301866 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 282
324226 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 283
301866 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 284
301866 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 285
301866 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 286
301866 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 287
301866 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 288
301866 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 289
301866 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 290
228007 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 291
228007 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 292
228007 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 293
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 294
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 295
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 296
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 297
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 298
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 299
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 300
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 301
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 302
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 303
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 304
220602 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 305
225704 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 306
225704 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 307
207745 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون 308
212605 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 309

نرخ ارز: 255818  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 07/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
220602 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 310
247602 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 311
270658 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 312
227948 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 313
300156 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 314
300156 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 315
297725 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون 316
332235 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 317
297725 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 318
297725 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 319
332235 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 320
297725 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 321
297725 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 322
297725 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 323
297725 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 324
297725 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 325
297725 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 326
297725 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 327
297725 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 328
297725 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 329
297725 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 330
297725 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 331
297725 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 332
297725 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 333
297725 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 334
297725 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 335
297725 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 336
310849 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 337
312558 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 338
345818 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 339
255835 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 340
228007 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 341
228007 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 342
228007 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 343
228007 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 344
236513 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 345
236513 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
229222 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 347
229222 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 348
220602 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 349
220602 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 350
313522 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 351
332235 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 352
338311 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 353
332235 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 354
332235 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 355
332235 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 356
332235 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 357
347303 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 358
297725 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 359
332235 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 360
344387 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 361

نرخ ارز: 255818  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 07/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
339526 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 362
348032 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 363
356538 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 364
297725 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 365
297725 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 366
297725 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 367
310127 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
312558 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
312558 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
332235 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
338554 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
344873 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید