قیمت مواد پتروشیمی

قیمت مواد پتروشیمی تا 17 اسفند ماه 1399

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 17 اسفند ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 10 اسفند ماه 1399)، با دلار نیمایی 239،008 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 17 اسفند ماه 1399 اعلام شد.

رکورد بیشترین افزایش قیمت ها در سال 1399

به طور میانگین می توان 9.36 درصد تمامی قیمت های پایه افزایش پیدا کرد.

  • بیشترین افزایش قیمت مربوط به PVC E 6834 با 14.8 درصد می باشد.
  • پلی استایرن معمولی 1540 با 13.7 درصد نیز در دسته افزایشی ها قرار گرفت.
  • PVC S70, PVC S57 , PVC S60, PVC S65 با 13.1 درصد بیشترین افزایش های امروز را ثبت نمودند.

گروه کاهشی ها که کمترین افزایش قیمت را تجربه نمودند به ترتیب :

  • پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 با 1.92 درصد
  • استایرن بوتادین رابر 1502 با 3.8 درصد
  • پلی اتیلن سنگین اکستروژن PE100 با 5.2 درصد

نرخ ارز: 239007.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 10/21/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
360714 پلی وینیل کلراید 57S آبادان 1
343032 پلی وینیل کلراید 65S آبادان 2
378396 پلی وینیل کلراید 70S آبادان 3
317623 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
325185 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
341776 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
328591 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
335139 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
328591 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
249140 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
249140 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
256486 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
245133 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
245133 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
248971 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
375831 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
360007 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
369596 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
357178 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
357178 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
343032 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
378396 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
341776 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
325185 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
325185 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
325185 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
260427 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
261562 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
251165 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
257441 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
245133 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
257441 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
273514 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
249140 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
317623 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
328529  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
328529  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
328529  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
311320  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
325373  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
325373  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
325373  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
311320  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
311320  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 44
319696   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 45
319696   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 46
293433   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 47
293433   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 48
296839   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 49
282080   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 50
282080   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 51
197117 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 52

نرخ ارز: 239007.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 10/21/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
178436 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 53
247836 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 پتروشیمی ایلام 54
251165 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 پتروشیمی ایلام 55
249140 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 پتروشیمی ایلام 56
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 پتروشیمی ایلام 57
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 پتروشیمی ایلام 58
245133 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام  59
317551    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 60
317551  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 61
317551  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 62
315986  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 63
303194  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 64
425641 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام 65
417376 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام 66
325185 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام 67
325185 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام 68
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام 69
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام 70
249140 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام 71
360714 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام 72
343032 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام 73
378396 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام 74
317623 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 75
374494 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 76
426666 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 77
426666 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 78
426666 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 79
432569 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 80
433477 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 81
441424 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 82
446647 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 83
426666 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 84
394423 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 85
411701 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 86
394423 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 87
394423 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 88
394423 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 89
394423 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 90
394423 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 91
394423 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 92
543239 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 94
394423 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 95
394423 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 96
394423 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 97
394423 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 98
394423 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 99
394423 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 100
402370 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 101
426666 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 102
433477 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 103
394423 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 104

نرخ ارز: 239007.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 10/21/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
249140 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 105
249140 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 106
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 107
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 108
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 109
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 110
254215 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 111
245133 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 112
257441 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 113
301934 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 114
288006 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 115
178436 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 116
315986 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
315986 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
315986 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 119
328529 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 120
328529 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 121
328529 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 122
311320 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 123
297393 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 124
197117 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 125
178436 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 126
148696 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 127
294524 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 128
310886 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 129
317623 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 130
374494 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 131
570277 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 132
570277 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 133
586171 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 134
260427 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 135
261562 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 136
260427 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 137
263833 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 138
237167 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 139
236751 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 140
239641 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 141
241534 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 142
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 143
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 144
217378 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 145
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 146
229335 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 147
255399 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 148
310886 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 149
320707 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 150
119841 لاتکس تخت جمشید 151
399127 PBR 1202 تخت جمشید 152
376421 PBR 1220 تخت جمشید 153
410065 S BR 1712 تخت جمشید 154
425641 S BR 1502 تخت جمشید 155
317623 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 156
317623 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 157

نرخ ارز: 239007.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 10/21/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
317623 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 158
260427 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 159
261562 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 160
268374 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 161
264968 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 162
242669 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 163
247836 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 164
259265 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 165
234303 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 166
234303 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 167
274422 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 168
254215 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 169
254215 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 170
254215 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 171
245133 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 172
249140 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 173
249140 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 174
243925 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 175
248466 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 176
248466 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 177
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 178
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 179
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 180
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 181
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 182
233103 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 183
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 184
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 185
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 186
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 187
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 188
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 189
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 190
255399 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 191
394423 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 192
394423 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 193
394423 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 194
394423 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 195
394423 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 196
394423 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 197
394423 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 198
394423 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 199
394423 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 200
394423 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 201
394423 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 202
394423 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 203
394423 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 204
411701 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 205
539152 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 206
426666 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 207

نرخ ارز: 239007.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 10/21/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
426666 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 208
433477 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 209
426666 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 210
426666 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 211
426666 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 212
426666  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 213
426666  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 214
426666 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 215
426666 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 216
433477 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 217
426666 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 218
406237 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 219
437344 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 220
394423 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 221
394423 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 222
394423 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 223
394423 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
394423 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
394423 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
394423 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
260427 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
260427 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
261562 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
260427 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
273514 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
247836 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
249140 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
255399 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
245133 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
376421 پلی بوتادین رابر شازند 238
399127 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
225801 آمورف PET N شهید تندگویان 240
228080 آمورف PET S شهید تندگویان 241
230358 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
235143 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
231270 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
236054 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
232409 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
237194 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
236054 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
243118 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
241523 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
248814 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
243574 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
250865 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
229005 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
226835 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
225749 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 239007.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 10/21/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
227920 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
225749 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
230308 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
238265 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
226183 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
230959 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
232912 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
239859 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
233998 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
241161 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
232261 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
239207 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
251363 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
243983 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
343032 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 271
570277 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
575760 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
325185 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 274
348412 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 275
325185 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 276
325185 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
326320 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 278
326320 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 279
335139 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 280
325185 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 281
348412 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 282
325185 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 283
325185 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 284
325185 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 285
325185 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 286
325185 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 287
325185 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 288
325185 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 289
260427 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 290
260427 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 291
260427 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 292
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 293
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 294
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 295
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 296
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 297
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 298
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 299
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 300
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 301
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 302
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 303
245133 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 304
249161 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 305
249161 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 306
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون 307
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشیمی مارون 308

نرخ ارز: 239007.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 10/21/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
245133 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 309
257441 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 310
273514 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 311
249140 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 312
396694 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 313
396694 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 314
394423 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 315
426666 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 316
394423 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 317
394423 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 318
426666 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 319
394423 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 320
394423 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 321
394423 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 322
394423 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 323
394423 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 324
394423 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 325
394423 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 326
394423 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 327
394423 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 328
394423 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 329
394423 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 330
394423 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 331
394423 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 332
394423 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 333
420996 پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون 334
394423 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 335
394423 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 336
406685 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 337
411701 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 338
374494 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 339
317623 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 340
260427 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 341
260427 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 342
260427 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 343
260427 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 344
268374 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 345
268374 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
261562 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 347
261562 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 348
245133 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 349
245133 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 350
231968 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 351
236509 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 352
409182 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 353
426666 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 354
432342 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 355
426666 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 356
426666 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 357
426666 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 358
426666 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 359
440743 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 360
394423 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 361
426666 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 362
نرخ ارز: 239007.5  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 10/21/99
قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
438018 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 363
433477 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 364
441424 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 365
449371 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 366
394423 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 367
394423 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 368
394423 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 369
409430 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 370
411701 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 371
411701 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 372
426666 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 373
432569 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 374
438473 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 375

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی