پتروشیمی پلیمر بورس کالا

قیمت مواد پتروشیمی تا 17 خرداد ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 17 خرداد ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 9 خرداد ماه 1400) ،با دلار نیمایی 203،902 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا دوشنبه 17 خرداد ماه 1400 اعلام شد.

امروز دهمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در حالی اعلام شد که میانگین هفتگی دلار نیمایی 97 تومان نسبت به هفته قبل کاهش داشت و نقش اصلی تغییرات کاهشی، قیمت های جهانی بود.

امروز در حالی که نیما نسبت به یکشنبه هفته قبل، 0.47 درصد کاهش داشت، اما شانزده گروه کالایی، بیشتر از این مقدار کاهش یافتند و پلی پروپیلن های نساجی و شیمیایی، باز هم رکورددار بیشترین کاهش شدند.

  • پلی پروپیلن نساجی با 6.1 درصد، 1،915 تومان و پلی پروپیلن شیمیایی با 5.7 درصد، 1،928 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شدند و رتبه اول و دوم بیشترین کاهش امروز را به نام خود ثبت کردند.
  • پلی اتیلن سنگین فیلم و سنگین بادی هم به ترتیب 2.68 و 2.61 درصد کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شدند و با 558 و 591 تومان کاهش قیمت، رتبه های سوم و چهارم بیشترین کاهش را از آن خود کردند.

در سمت مقابل و در گروه افزایشی ها پت های بطری دیده می شود که 0.17 درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشتند و 32 الی 34 تومان بیشتر از هفته قبل، قیمت گذاری شدند.

نرخ ارز: 203902  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/09

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
306754پلی وینیل کلراید 57Sپتروشیمی آبادان1
286686پلی وینیل کلراید 65Sپتروشیمی آبادان2
315355پلی وینیل کلراید 70Sپتروشیمی آبادان3
282231پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
253252پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
265915پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
256158پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
260850پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
256158پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
221242پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
221242پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول11
212448پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول12
202763پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول13
202763پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول14
236351پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول15
368237پلی وینیل کلراید 6834Eاروند16
354918پلی وینیل کلراید 7044Eاروند17
363038پلی وینیل کلراید 6644Eاروند18
352624پلی وینیل کلراید 7242Eاروند19
352624پلی وینیل کلراید 7244Eاروند20
286686پلی وینیل کلراید 6532Sاروند21
315355پلی وینیل کلراید 7042Sاروند22
265915پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر23
253252پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر24
253252پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر25
253252پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر26
243500پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر27
244468پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر28
237029پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PEامیرکبیر29
241683پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر30
202763پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
241683پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر32
268226پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر33
221242پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر34
284489پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک35
316275 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب36
316275 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب37
316275 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب38
299708 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب39
311868 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب40
311868 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب41
311868 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب42
299708 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب43
299708 پلی استایرن انبساطی نسوز 50-Fپلی استایرن انتخاب44
307025  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب45
307025  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب46
284105  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب47
284105  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب48
287011  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب49
274420  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب50
274420  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب51
189765پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب52

نرخ ارز: 203902  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/09

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
172079پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب53
235383پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366ایلام54
237029پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700ایلام55
221242پلی اتیلن سنگین بادی B8200ایلام56
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200ایلام57
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208ایلام58
202763پلی اتیلن سنگین فیلم F7000ایلام59
311868   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار60
311868 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار61
311868 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار62
299708 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار63
296914 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار64
370605استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام65
363409استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام66
253252پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام67
253252پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام68
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIبندر امام69
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام70
221242پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام71
301021پلی وینیل کلراید 6058Sبندر امام72
286686پلی وینیل کلراید 6558Sبندر امام73
315355پلی وینیل کلراید 7054Sبندر امام74
282231پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین75
354966پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین76
318158پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم77
318158پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم78
318158پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم79
323194پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم80
323969پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم81
330749پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم82
335204پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم83
318158پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم84
290652پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم85
304043پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم86
290652پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم87
290652پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم88
290652پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم89
290652پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم90
290652پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم91
290652پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم92
401185پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم94
290652پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار95
290652پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار96
290652پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار97
290652پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار98
290652پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار99
290652پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار100
297431پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار101
318158پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار102
323969پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار103
290652پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار104
نرخ ارز: 203902  ریالمیانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/09
قیمت( ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
221242پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه105
221242پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه106
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه107
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه108
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه109
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه110
210511پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه111
202763پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه112
241683پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه113
290672پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند114
277761پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند115
172079پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند116
302832پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
302832پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند118
302832پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند119
316275پلی استایرن انبساطی 100تبریز120
316275پلی استایرن انبساطی 200تبریز121
316275پلی استایرن انبساطی 300تبریز122
299708پلی استایرن انبساطی 400تبریز123
286798پلی استایرن انبساطی 500تبریز124
189765پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز125
172079پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز126
143399پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز127
261910پلی استایرن معمولی 1160تبریز128
276304پلی استایرن معمولی 1460تبریز129
282231پلی استایرن معمولی 1540تبریز130
354966پلی استایرن مقاوم 7240تبریز131
489032اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز132
489032اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز133
502592اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز134
243500پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز135
244468پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز136
243500پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز137
246405پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز138
199060پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز139
198885پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز140
201080پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز141
202785پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز142
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز143
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز144
183261پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز145
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز146
193010پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز147
214433پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز148
276304پلی استایرن معمولی FG1460تبریز149
308745پلی استایرن انبساطی WP526تبریز150
345103PBR 1202تخت جمشید151
325733PBR 1220تخت جمشید152
357462S BR 1712تخت جمشید153
370605S BR 1502تخت جمشید154
282231پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمی تخت جمشید پارس155
282231پلی استایرن معمولی 1161پتروشیمی تخت جمشید پارس156
نرخ ارز: 203902  ریالمیانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/09
قیمت(ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
282231پلی استایرن معمولی 1461پتروشیمی  جمشید پارس157
243500پلی اتیلن سبک خطی AA22501جم158
244468پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم159
249311پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم160
246405پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم161
203753پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم162
235383پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم163
243383پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم164
221533پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم165
221533پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم166
269001پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم167
210511پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم168
210511پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم169
210511پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم170
202763پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم171
221242پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم172
221242پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم173
204735پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم174
208609پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم175
208609پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم176
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم177
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم178
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم179
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم180
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم181
195954پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم182
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم183
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم184
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم185
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم186
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم187
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم188
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم189
214433پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم190
290652پلی پروپیلن نساجی RG1101Pرجال191
290652پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال192
290652پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال193
290652پلی پروپیلن نساجی RG1101XNرجال194
290652پلی پروپیلن نساجی RG1101Nرجال195
290652پلی پروپیلن نساجی RG1101XPرجال196
290652پلی پروپیلن نساجی RG1101XSرجال197
290652پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRرجال198
290652پلی پروپیلن نساجی RG1102Hرجال199
290652پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال200
290652پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال201
290652پلی پروپیلن نساجی RG1102Mرجال202
290652پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال203
304043پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال204
397698پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال205
318158پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hرجال206

نرخ ارز: 203902  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/09

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
318158پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eپتروشیمی رجال207
323969پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند208
318158پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند209
318158پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند210
318158پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند211
318158 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند212
318158 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند213
318158پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند214
318158پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند215
323969پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند216
318158پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند217
300281پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند218
326819پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند219
290652پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند220
304211پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند221
290652پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند222
290652پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند223
290652پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند224
290652پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند225
290652پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند226
290652پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند227
243500پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند228
243500پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند229
244468پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند230
243500پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند231
268226پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند232
235383پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند233
221242پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند234
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند235
214433پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند236
202763پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند237
325733پلی بوتادین رابرشازند238
345103پلی بوتادین رابر S1210شازند239
187116آمورف PET Nشهید تندگویان240
189005آمورف PET Sشهید تندگویان241
190893پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان242
194858پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان243
191648پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان244
195613پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان245
192592پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان246
196557پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان247
195613پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان248
201466پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان249
200145پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان250
206187پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان251
201844پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان252
207886پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان253
187194پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان254
185420پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان255
184533پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان256

نرخ ارز: 203902  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/09

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
186307پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان257
184533پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان258
188259پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان259
194763پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان260
184888پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان261
188791پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان262
190388پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان263
196066پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان264
191275پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان265
197131پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان266
189856پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان267
195534پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان268
205470پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان269
199438پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان270
286686پلی وینیل کلراید 65Sغدیر271
489032اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر272
493735اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر273
253252پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان274
270980پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان275
253252پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان276
253252پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان277
254221پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان278
254221پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان279
260850پلی اتیلن سبک تزریقی T1922لاله280
253252پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004لاله281
270980پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100لاله282
253252پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100لاله283
253252پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101لاله284
253252پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102لاله285
253252پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102لاله286
253252پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102لاله287
253252پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404لاله288
253252پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004لاله289
243500پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان290
243500پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان291
243500پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان292
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان293
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان294
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان295
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان296
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان297
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان298
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان299
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان300
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان301
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان302
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان303
202763پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان304
206456پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان305
206456پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان306
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپتروشیمی مارون307
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپتروشیمی مارون 308

نرخ ارز: 203902  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/09

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
202763پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون309
241683پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون310
268226پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون311
221242پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون312
292589پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون313
292589پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون314
290652پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون315
318158پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون316
290652پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون317
290652پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون318
318158پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون319
290652پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون320
290652پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون321
290652پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون322
290652پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون323
290652پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون324
290652پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون325
290652پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون326
290652پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون327
290652پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون328
290652پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون329
290652پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون330
290652پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون331
290652پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون332
304211پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون
290652پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون333
290652پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون334
290652پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون335
301112پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون336
304043پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون337
354966پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر338
282231پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم339
243500پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد340
243500پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد341
243500پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد342
243500پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد343
249311پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد344
249311پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد345
244468پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد346
244468پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد347
202763پلی اتیلن سنگین فیلم F7000مهر348
202763پلی اتیلن سنگین فیلم F7000میاندوآب349
194985پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62میاندوآب350
198860پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62میاندوآب351
303243پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی352
318158پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی353
323001پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی354
318158پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی355
318158پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی356
318158پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی357
318158پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی358
330168پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی359
290652پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی360
318158پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی361

نرخ ارز: 203902  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/09

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
327843پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی362
323969پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی363
330749پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی364
337529پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی365
290652پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی366
290652پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی367
290652پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی368
302106پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی369
304043پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی370
304043پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی371
318158پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی372
323194پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی373
328231پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *