پتروشیمی پلیمر بورس کالا

قیمت مواد پتروشیمی تا 17 خرداد ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 17 خرداد ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 9 خرداد ماه 1400) ،با دلار نیمایی 203،902 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا دوشنبه 17 خرداد ماه 1400 اعلام شد.

امروز دهمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در حالی اعلام شد که میانگین هفتگی دلار نیمایی 97 تومان نسبت به هفته قبل کاهش داشت و نقش اصلی تغییرات کاهشی، قیمت های جهانی بود.

امروز در حالی که نیما نسبت به یکشنبه هفته قبل، 0.47 درصد کاهش داشت، اما شانزده گروه کالایی، بیشتر از این مقدار کاهش یافتند و پلی پروپیلن های نساجی و شیمیایی، باز هم رکورددار بیشترین کاهش شدند.

  • پلی پروپیلن نساجی با 6.1 درصد، 1،915 تومان و پلی پروپیلن شیمیایی با 5.7 درصد، 1،928 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شدند و رتبه اول و دوم بیشترین کاهش امروز را به نام خود ثبت کردند.
  • پلی اتیلن سنگین فیلم و سنگین بادی هم به ترتیب 2.68 و 2.61 درصد کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شدند و با 558 و 591 تومان کاهش قیمت، رتبه های سوم و چهارم بیشترین کاهش را از آن خود کردند.

در سمت مقابل و در گروه افزایشی ها پت های بطری دیده می شود که 0.17 درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشتند و 32 الی 34 تومان بیشتر از هفته قبل، قیمت گذاری شدند.

نرخ ارز: 203902  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/09

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
306754 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان 1
286686 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
315355 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان 3
282231 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
253252 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
265915 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
256158 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
260850 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
256158 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
221242 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
221242 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
212448 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
202763 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
202763 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
236351 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
368237 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
354918 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
363038 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
352624 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
352624 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
286686 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
315355 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
265915 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
253252 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
253252 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
253252 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
243500 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
244468 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
237029 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
241683 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
202763 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
241683 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
268226 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
221242 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
284489 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
316275  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
316275  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
316275  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
299708  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
311868  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
311868  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
311868  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
299708  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
299708  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 44
307025   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 45
307025   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 46
284105   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 47
284105   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 48
287011   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 49
274420   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 50
274420   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 51
189765 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 52

نرخ ارز: 203902  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/09

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
172079 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 53
235383 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 54
237029 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 55
221242 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 56
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 57
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 58
202763 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 59
311868    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 60
311868  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 61
311868  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 62
299708  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 63
296914  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 64
370605 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام 65
363409 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام 66
253252 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام 67
253252 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام 68
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام 69
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام 70
221242 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام 71
301021 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام 72
286686 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام 73
315355 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام 74
282231 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 75
354966 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 76
318158 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 77
318158 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 78
318158 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 79
323194 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 80
323969 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 81
330749 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 82
335204 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 83
318158 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 84
290652 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 85
304043 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 86
290652 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 87
290652 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 88
290652 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 89
290652 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 90
290652 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 91
290652 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 92
401185 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 94
290652 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 95
290652 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 96
290652 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 97
290652 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 98
290652 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 99
290652 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 100
297431 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 101
318158 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 102
323969 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 103
290652 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 104
نرخ ارز: 203902  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/09
قیمت( ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
221242 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 105
221242 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 106
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 107
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 108
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 109
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 110
210511 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 111
202763 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 112
241683 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 113
290672 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 114
277761 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 115
172079 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 116
302832 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
302832 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
302832 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 119
316275 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 120
316275 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 121
316275 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 122
299708 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 123
286798 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 124
189765 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 125
172079 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 126
143399 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 127
261910 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 128
276304 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 129
282231 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 130
354966 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 131
489032 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 132
489032 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 133
502592 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 134
243500 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 135
244468 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 136
243500 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 137
246405 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 138
199060 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 139
198885 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 140
201080 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 141
202785 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 142
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 143
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 144
183261 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 145
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 146
193010 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 147
214433 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 148
276304 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 149
308745 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 150
345103 PBR 1202 تخت جمشید 151
325733 PBR 1220 تخت جمشید 152
357462 S BR 1712 تخت جمشید 153
370605 S BR 1502 تخت جمشید 154
282231 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمی تخت جمشید پارس 155
282231 پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمی تخت جمشید پارس 156
نرخ ارز: 203902  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/09
قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
282231 پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمی  جمشید پارس 157
243500 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
244468 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
249311 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
246405 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
203753 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
235383 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
243383 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
221533 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
221533 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
269001 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
210511 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
210511 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
210511 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
202763 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
221242 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
221242 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
204735 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
208609 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
208609 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
195954 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
214433 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
290652 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
290652 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
290652 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
290652 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
290652 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
290652 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
290652 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
290652 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
290652 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
290652 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
290652 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
290652 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
290652 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
304043 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
397698 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
318158 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 203902  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/09

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
318158 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 207
323969 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
318158 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
318158 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
318158 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
318158  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
318158  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
318158 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
318158 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
323969 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
318158 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
300281 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
326819 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
290652 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
304211 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 221
290652 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 222
290652 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 223
290652 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
290652 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
290652 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
290652 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
243500 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
243500 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
244468 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
243500 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
268226 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
235383 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
221242 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
214433 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
202763 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
325733 پلی بوتادین رابر شازند 238
345103 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
187116 آمورف PET N شهید تندگویان 240
189005 آمورف PET S شهید تندگویان 241
190893 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
194858 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
191648 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
195613 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
192592 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
196557 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
195613 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
201466 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
200145 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
206187 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
201844 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
207886 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
187194 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
185420 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
184533 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 203902  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/09

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
186307 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
184533 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
188259 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
194763 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
184888 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
188791 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
190388 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
196066 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
191275 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
197131 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
189856 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
195534 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
205470 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
199438 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
286686 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 271
489032 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
493735 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
253252 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 274
270980 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 275
253252 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 276
253252 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
254221 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 278
254221 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 279
260850 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 280
253252 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 281
270980 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 282
253252 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 283
253252 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 284
253252 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 285
253252 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 286
253252 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 287
253252 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 288
253252 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 289
243500 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 290
243500 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 291
243500 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 292
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 293
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 294
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 295
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 296
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 297
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 298
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 299
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 300
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 301
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 302
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 303
202763 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 304
206456 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 305
206456 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 306
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون 307
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشیمی مارون  308

نرخ ارز: 203902  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/09

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
202763 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 309
241683 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 310
268226 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 311
221242 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 312
292589 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 313
292589 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 314
290652 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 315
318158 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 316
290652 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 317
290652 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 318
318158 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 319
290652 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 320
290652 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 321
290652 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 322
290652 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 323
290652 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 324
290652 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 325
290652 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 326
290652 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 327
290652 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 328
290652 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 329
290652 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 330
290652 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 331
290652 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 332
304211 پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون
290652 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 333
290652 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 334
290652 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 335
301112 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 336
304043 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 337
354966 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 338
282231 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 339
243500 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 340
243500 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 341
243500 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 342
243500 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 343
249311 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 344
249311 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 345
244468 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 346
244468 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 347
202763 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 348
202763 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 349
194985 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 350
198860 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 351
303243 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 352
318158 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 353
323001 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 354
318158 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 355
318158 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 356
318158 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 357
318158 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 358
330168 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 359
290652 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 360
318158 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 361

نرخ ارز: 203902  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/09

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
327843 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 362
323969 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 363
330749 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 364
337529 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 365
290652 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 366
290652 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 367
290652 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 368
302106 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
304043 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
304043 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
318158 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
323194 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
328231 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک