قیمت مواد پلیمری

قیمت مواد پتروشیمی تا 19 اردیبهشت ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 19 اردیبهشت ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 12 اردیبهشت ماه 1399)، با دلار نیمایی 228719 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 19 اردیبهشت ماه 1400 اعلام شد. شمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی، امروز در حالی اعلام شد که هم نیما 260 تومان کاهش داشت و هم قیمت های جهانی نزولی بودند.

پلیمرهای کاهشی

  • در قیمت های پایه جدید، پلی اتیلن سنگین فیلم با 3.63 درصد کاهش، (913 تومان) در صدر جدول مقایسه ای قیمت های پایه امروز ایستاد.
  • پلی استایرن مقاوم 7240 با 3.45 درصد (1437 تومان) رتبه دوم را به خود اختصاص داد.
  • پلی اتیلن سبک فیلم هم با 3.2727.3 درصد (1061 تومان) در رتبه سوم بیشرین کاهش قرار گرفت.
  • پت نساجی TG641 با 1.31 درصد (هم پایه میزان کاهش دلار نیمایی) نسبت به هفته قبل کاهش و 243 تومان پایین تر قیمت گذاری شده است.
  • کالاهای پلی استایرن معمولی 1540 ،پت نساجی ABS، TG645 و 645 TG و 641 سوپر برابت نیز، همگی با 1.31 درصد به ترتیب بیشترین کاهش های امروز را به خود اختصاص دادند.

تنها کالایی که در قیمت های جدید پایه، افزایشی بود گرید پی وی سی E6834 است که 0.89 درصد (364 تومان) نسبت به هفته قبل افزایش یافته است.

نرخ ارز: 228718.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/12

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
344089 پلی وینیل کلراید 57S آبادان 1
321578 پلی وینیل کلراید 65S آبادان 2
353736 پلی وینیل کلراید 70S آبادان 3
312887 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
313843 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
329535 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
317102 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
323258 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
317102 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
263162 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
263162 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
253351 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
242487 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
242487 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
278209 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
413054 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
398114 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
407222 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
395541 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
395541 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
321578 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
353736 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
329535 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
313843 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
313843 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
313843 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
300831 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
301917 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
275873 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
281293 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
242487 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
281293 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
305760 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
263162 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
312887 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
335033  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
335033  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
335033  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
317484  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
331030  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
331030  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
331030  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
317484  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
317484  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 44
325598   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 45
325598   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 46
300170   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 47
300170   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 48
303429   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 49
289306   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 50
289306   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 51
201020 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 52

نرخ ارز: 228718.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/12

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
263162 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 105
263162 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 106
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 107
228875 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 108
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 109
228875 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 110
251179 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 111
242487 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 112
281293 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 113
307912 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 114
293994 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 115
182140 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 116
321458 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
321458 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
321458 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 119
335033 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 120
335033 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 121
335033 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 122
317484 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 123
303566 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 124
201020 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 125
182140 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 126
151783 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 127
290359 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 128
306316 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 129
312887 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 130
401825 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 131
570019 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 132
570019 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 133
585229 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 134
300831 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 135
301917 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 136
300831 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 137
304090 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 138
229332 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 139
229020 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 140
231656 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 141
233510 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 142
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 143
228875 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 144
210912 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 145
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 146
222139 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 147
246692 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 148
306316 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 149
327056 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 150
423228 PBR 1202 پتروشیمی تخت جمشید 151
401500 PBR 1220 پتروشیمی تخت جمشید 152
439753 S BR 1712 پتروشیمی تخت جمشید 153
453757 S BR 1502 پتروشیمی تخت جمشید 154
312887 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
312887 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 228718.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/12

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
312887 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
300831 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
301917 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
308436 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
305177 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
234597 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
277122 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
283269 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
258490 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
258490 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
306629 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
251179 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
251179 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
251179 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
242487 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
263162 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
263162 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
235755 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
240101 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
240101 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
228875 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
228875 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
225615 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
228875 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
228875 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
228875 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
228875 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
246692 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
393844 پلی پروپیلن نساجی RG1101P پتروشیمی رجال 191
393844 پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 192
393844 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 193
393844 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN پتروشیمی رجال 194
393844 پلی پروپیلن نساجی RG1101N پتروشیمی رجال 195
393844 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 196
393844 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 197
393844 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 198
393844 پلی پروپیلن نساجی RG1102H پتروشیمی رجال 199
393844 پلی پروپیلن نساجی RG1102L پتروشیمی رجال 200
393844 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 201
393844 پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 202
393844 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 203
410860 پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 204
538219 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L پتروشیمی رجال  205
424699 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 206

نرخ ارز: 228718.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/12

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
424699 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 207
431217 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
424699 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
424699 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
424699 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
424699  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
424699  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
424699 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
424699 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
431217 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
424699 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
405311 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
435078 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
393844 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
393844 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 221
393844 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 222
393844 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 223
393844 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 224
393844 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 225
393844 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 226
300831 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 227
300831 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 228
301917 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 229
300831 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 230
305760 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 231
277122 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 232
263162 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 233
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 234
246692 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 235
242487 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 236
401500 پلی بوتادین رابر شازند 237
423228 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 238
208006 آمورف PET N شهید تندگویان 239
210105 آمورف PET S شهید تندگویان 240
212204 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 241
216612 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 242
213043 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 243
217451 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 244
214093 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 245
218501 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 246
217451 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 247
223958 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 248
222489 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 249
229205 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 250
224378 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 251
231094 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 252
212270 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 253
210258 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 254
209252 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 255

نرخ ارز: 228718.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/12

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
211264 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 256
209252 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 257
213477 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 258
220853 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 259
209654 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 260
214081 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 261
215892 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 262
222330 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 263
216898 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 264
223537 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 265
215288 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 266
221726 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 267
232994 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 268
226153 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 269
321578 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 270
570019 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 271
575500 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
313843 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 273
335812 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 274
313843 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 275
313843 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 276
314929 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 277
314929 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 278
323258 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 279
313843 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 280
335812 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 281
313843 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 282
313843 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 283
313843 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 284
313843 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 285
313843 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 286
313843 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 287
313843 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 288
300831 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 289
300831 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 290
300831 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 291
228875 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 292
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 293
228875 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 294
228875 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 295
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 296
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 297
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 298
228875 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 299
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 300
228875 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 301
228875 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 302
242487 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 303
246329 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 304
246329 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 305
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون  306
228875 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشیمی مارون 307

نرخ ارز: 228718.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/12

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
242487 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 308
281293 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 309
305760 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 310
263162 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 311
396017 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 312
396017 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 313
393844 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 314
424699 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 315
393844 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 316
393844 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 317
424699 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 318
393844 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 319
393844 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 320
393844 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 321
393844 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 322
393844 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 323
393844 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 324
393844 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 325
393844 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 326
393844 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 327
393844 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 328
393844 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 329
393844 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 330
393844 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 331
393844 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 332
414486 پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون 333
393844 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 334
393844 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 335
405578 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 336
410860 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 337
401825 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 338
312887 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 339
300831 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 340
300831 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 341
300831 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 342
300831 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 343
308436 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 344
308436 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 345
301917 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 346
301917 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 347
242487 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 348
242487 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 349
224529 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 350
228875 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 351
407968 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 352
424699 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 353
430131 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 354
424699 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 355
424699 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 356
424699 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 357
424699 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 358
438170 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 359
393844 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 360
424699 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 361

نرخ ارز: 228718.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/12

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
435563 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 362
431217 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 363
438822 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 364
446427 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 365
393844 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 366
393844 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 367
393844 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 368
408687 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
410860 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
410860 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
424699 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
430348 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
435997 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک