قیمت مواد پتروشیمی تا 19 بهمن ماه 1399

مواد پتروشیمی پلیمر

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 19 بهمن ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 12 بهمن ماه 1399)، با دلار نیمایی 229576 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 19 بهمن ماه 1399 اعلام شد.

در قیمت های پایه امروز هشت گروه کالایی افزایش قیمت داشتند. پلی اتیلن سنگین تزریقی و سنگین دورانی به ترتیب 2.57 و 2.38 درصد نسبت به هفته قبل افزایش قیمت پیدا کردند.

قیمت پلی استایرن معمولی نسبت به هفته قبل 1.34 درصد یعنی 288 تومان افزایش قیمت داشته است.

نرخ ارز: 229575.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 12/11/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
296066 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان  1
281263 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
304948 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان 3
218775 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
268976 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
283058 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
272247 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
277425 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
272247 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
207376 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
207376 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
210127 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
199222 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
199222 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
218932 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
307189 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
292514 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
301549 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
290145 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
290145 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
281263 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
310870 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
283058 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
268976 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
268976 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
268976 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
217343 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
218433 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
219211 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
224830 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
199222 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
224830 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
248781 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
207376 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
218775 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
277206  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
277206  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
277206  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
262686  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
276001  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
276001  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
276001  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
262686  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
270549   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 44
270549   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 45
245870   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 46
245870   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 47
249141   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 48
234965   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 49
234965   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 50
166324 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 51

نرخ ارز: 229575.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 12/11/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
150242 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 52
217842 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 53
219211 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 54
207376 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 55
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 56
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 57
199222 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 58
269401    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 59
269401  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 60
269401  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 61
268081  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 62
256890  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 63
377956 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام 64
370617 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام 65
268976 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 66
268976 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 67
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندر امام 68
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندر امام 69
207376 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 70
296066 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندر امام 71
281263 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندر امام 72
310870 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندر امام 73
218775 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 74
307765 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 75
313114 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 76
313114 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 77
313114 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 78
318785 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 79
319657 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 80
327290 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 81
332307 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 82
313114 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 83
282144 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم 84
295895 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 85
282144 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 86
282144 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 87
282144 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 88
282144 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 89
282144 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 90
282144 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 91
390434 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 93
282144 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 94
282144 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 95
282144 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 96
282144 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 97
282144 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 98
282144 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 99
289778 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 100
313114 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 101
319657 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 102
282144 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 103

نرخ ارز: 229575.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 12/11/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
207376 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 104
207376 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 105
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 106
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 107
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 108
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 109
207946 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 110
199222 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 111
224830 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 112
254766 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 113
242484 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 114
150242 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 115
268081 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
268081 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
268081 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
277206 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 119
277206 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 120
277206 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 121
262686 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 122
250404 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 123
166324 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 124
150242 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 125
125202 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 126
200669 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 127
213494 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 128
218775 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 129
307765 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 130
489932 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 131
489932 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 132
505199 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 133
217343 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 134
218433 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 135
217343 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 136
220614 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 137
193629 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 138
193847 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 139
195696 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 140
197823 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 141
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 142
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 143
178327 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 144
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 145
188268 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 146
210523 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 147
213494 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 148
270606 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 149
106415 لاتکس تخت جمشید 150
357477 PBR 1202 تخت جمشید 151
335667 PBR 1220 تخت جمشید 152
362395 S BR 1712 تخت جمشید 153
377956 S BR 1502 تخت جمشید 154
218775 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمی تخت جمشید پارس 155
218775 پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمی تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 229575.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 12/11/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
218775 پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمی تخت جمشید پارس 157
217343 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
218433 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
224976 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
221705 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
198913 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
217842 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
226468 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
202933 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
202933 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
249653 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
207946 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
207946 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
207946 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
199222 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
207376 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
207376 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
199811 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
204173 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
204173 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
190961 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
210523 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
282144 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
282144 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
282144 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
282144 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
282144 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
282144 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
282144 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
282144 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
282144 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
282144 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
282144 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
282144 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
282144 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
295895 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
386508 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
313114 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 229575.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 12/11/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
313114 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 207
319657 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
313114 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
313114 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
313114 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
313114  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
313114  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
313114 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
313114 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
319657 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
313114 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
292544 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
322423 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
282144 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
282144 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 221
282144 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 222
306720 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 223
282144 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
282144 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
282144 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
282144 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
217343 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
217343 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
218433 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
217343 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
248781 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
217842 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
207376 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
210523 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
199222 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
335667 پلی بوتادین رابر شازند 238
357477 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
184470 آمورف PET N شهید تندگویان 240
186332 آمورف PET S شهید تندگویان 241
189124 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
193033 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
189868 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
193778 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
190799 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
194708 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
193778 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
199548 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
198245 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
204202 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
199920 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
205877 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
181709 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
179995 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
179138 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 229575.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 12/11/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
180852 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
179138 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
182738 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
189052 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
179481 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
183252 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
184795 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
190281 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
185652 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
191309 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
184281 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
189766 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
199366 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
193538 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
281263 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 272
489932 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
494643 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 274
268976 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 275
288691 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 276
268976 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 277
268976 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 278
270066 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 279
270066 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 280
277425 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 281
268976 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 282
288691 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 283
268976 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 284
268976 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 285
268976 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 286
268976 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 287
268976 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 288
268976 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 289
268976 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 290
217343 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 291
217343 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 292
217343 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 293
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 294
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 295
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 296
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 297
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 298
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 299
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 300
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 301
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 302
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 303
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 304
199222 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 305
203774 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 306
203774 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 307
189870 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون 308
194232 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشیمی مارون 309

نرخ ارز: 229575.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 12/11/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
199222 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 310
224830 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 311
248781 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 312
207376 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 313
284325 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 314
284325 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 315
282144 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون 316
313114 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 317
282144 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 318
282144 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 319
313114 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 320
282144 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 321
282144 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 322
282144 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 323
282144 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 324
282144 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 325
282144 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 326
282144 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 327
282144 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 328
282144 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 329
282144 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 330
282144 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 331
282144 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 332
282144 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 333
282144 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 334
282144 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 335
282144 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 336
293922 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 337
295895 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 338
307765 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 339
218775 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 340
217343 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 341
217343 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 342
217343 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 343
217343 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 344
224976 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 345
224976 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
218433 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 347
218433 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 348
199222 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 349
199222 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 350
296321 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 351
313114 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 352
318566 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 353
313114 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 354
313114 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 355
313114 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 356
313114 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 357
326636 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 358
282144 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 359
313114 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 360
324019 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 361

نرخ ارز: 229575.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 12/11/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
319657 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 362
327290 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 363
334924 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 364
282144 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 365
282144 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 366
282144 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 367
293714 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
295895 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
295895 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
313114 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
318785 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
324455 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک