پلی اتیلن - پتروشیمی

قیمت مواد پتروشیمی تا 2 خرداد ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 26 اردیبهشت ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 1400 )،با دلار نیمایی 207974 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 2 خرداد ماه 1400 اعلام شد.

قیمت های پایه امروز سنگین ترین ریزش را داشتند.

پلی پروپیلن نساجی و پلی پروپیلن شیمیایی مانند هفته قبل، در صدر کاهشی ها قرار گرفتند.
رتبه اول بیشترین کاهش اول را پلی پروپیلن نساجی با کاهش 9.26 درصد، 3219 تومان نسبت به هفته قبل  به نام خود ثبت کرد.

در رتبه دوم بیشترین کاهشی ها پلی پروپیلن شیمیایی با کاهش 8.97 درصد، 3382 تومان پایین تر از هفته قبل ایستاد.

سنگین اکستروژن PE80 هم با 8.86 درصد کاهش، 2351 تومان پایین تر از هفته قبل، قیمت گذاری شد.

در سمت مقابل و گروه هایی که کمترین کاهش امروز را تجربه کردند، پلی استایرن معمولی 1540 دیده می شود که 4.49 درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافته و 1343 تومان پایین تر قیمت گذاری شده است.

سنگین فیلم هم با 5.25 درصد، دومین کالایی است که کمترین کاهش امروز را داشته و 1194 تومان پایین تر از هفته قبل، قیمت گذاری شده است.

نرخ ارز: 207793.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/26

قیمت(ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
312609پلی وینیل کلراید 57Sپتروشیمی آبادان1
292158پلی وینیل کلراید 65Sپتروشیمی آبادان2
321373پلی وینیل کلراید 70Sپتروشیمی آبادان3
285841پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
276543پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
290370پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
279504پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
284839پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
279504پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
233608پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
233608پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول11
225534پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول12
215664پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول13
215664پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول14
242984پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول15
375265پلی وینیل کلراید 6834Eاروند16
361691پلی وینیل کلراید 7044Eاروند17
369966پلی وینیل کلراید 6644Eاروند18
359354پلی وینیل کلراید 7242Eاروند19
359354پلی وینیل کلراید 7244Eاروند20
292158پلی وینیل کلراید 6532Sاروند21
321373پلی وینیل کلراید 7042Sاروند22
290370پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر23
276543پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر24
276543پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر25
276543پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر26
259628پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر27
260615پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر28
244958پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PEامیرکبیر29
249769پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر30
215664پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
249769پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر32
276602پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر33
233608پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر34
288127پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک35
318891 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب36
318891 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب37
318891 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب38
302187 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب39
314563 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب40
314563 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب41
314563 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب42
302187 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب43
302187 پلی استایرن انبساطی نسوز 50-Fپلی استایرن انتخاب44
309628  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب45
309628  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب46
286319  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب47
286319  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب48
289280  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب49
276449  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب50
276449  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب51
191335پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب52

نرخ ارز: 207793.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/26

قیمت(ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
173477پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب53
241997پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366ایلام54
244958پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700ایلام55
233608پلی اتیلن سنگین بادی B8200ایلام56
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200ایلام57
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208ایلام58
215664پلی اتیلن سنگین فیلم F7000ایلام59
314563   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار60
314563 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار61
314563 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار62
302187 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار63
299454 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار64
408177استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام65
400251استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام66
276543پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام67
276543پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام68
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIبندر امام69
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام70
233608پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام71
306766پلی وینیل کلراید 6058Sبندر امام72
292158پلی وینیل کلراید 6558Sبندر امام73
321373پلی وینیل کلراید 7054Sبندر امام74
285841پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین75
363109پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین76
343459پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم77
343459پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم78
343459پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم79
348592پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم80
349381پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم81
356290پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم82
360831پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم83
343459پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم84
315428پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم85
329640پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم86
315428پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم87
315428پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم88
315428پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم89
315428پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم90
315428پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم91
315428پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم92
434960پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم94
315428پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار95
315428پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار96
315428پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار97
315428پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار98
315428پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار99
315428پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار100
322337پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار101
343459پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار102
349381پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار103
315428پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار104

نرخ ارز: 207793.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/26

قیمت(ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
233608پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه105
233608پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه106
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه107
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه108
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه109
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه110
223560پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه111
215664پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه112
249769پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه113
293076پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند114
280017پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند115
173477پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند116
305452پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
305452پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند118
305452پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند119
318891پلی استایرن انبساطی 100تبریز120
318891پلی استایرن انبساطی 200تبریز121
318891پلی استایرن انبساطی 300تبریز122
302187پلی استایرن انبساطی 400تبریز123
289128پلی استایرن انبساطی 500تبریز124
191335پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز125
173477پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز126
144564پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز127
265260پلی استایرن معمولی 1160تبریز128
279838پلی استایرن معمولی 1460تبریز129
285841پلی استایرن معمولی 1540تبریز130
363109پلی استایرن مقاوم 7240تبریز131
500932اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز132
500932اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز133
514750اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز134
259628پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز135
260615پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز136
259628پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز137
262590پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز138
207683پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز139
207413پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز140
209788پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز141
211480پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز142
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز143
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز144
191026پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز145
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز146
201193پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز147
223443پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز148
279838پلی استایرن معمولی FG1460تبریز149
311298پلی استایرن انبساطی WP526تبریز150
377476PBR 1202تخت جمشید151
357735PBR 1220تخت جمشید152
395375S BR 1712تخت جمشید153
408177S BR 1502تخت جمشید154
285841پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمی تخت  جمشید پارس155
285841پلی استایرن معمولی 1161پتروشیمی تخت جمشید پارس156

نرخ ارز: 207793.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/26

قیمت)ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
285841پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس157
259628پلی اتیلن سبک خطی AA22501پتروشیمی جم158
260615پلی اتیلن سبک خطی KJ22501پتروشیمی جم159
266538پلی اتیلن سبک خطی XF5N18پتروشیمی جم160
263577پلی اتیلن سبک خطی 6F235پتروشیمی جم161
212467پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم162
241997پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم163
251525پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم164
229166پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم165
229166پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم166
277392پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم167
223560پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم168
223560پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم169
223560پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم170
215664پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم171
233608پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم172
233608پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم173
213513پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم174
217461پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم175
217461پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم176
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم177
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم178
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم179
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم180
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم181
204333پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم182
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم183
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم184
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم185
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم186
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم187
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم188
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم189
223443پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم190
315428پلی پروپیلن نساجی RG1101Pرجال191
315428پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال192
315428پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال193
315428پلی پروپیلن نساجی RG1101XNرجال194
315428پلی پروپیلن نساجی RG1101Nرجال195
315428پلی پروپیلن نساجی RG1101XPرجال196
315428پلی پروپیلن نساجی RG1101XSرجال197
315428پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRرجال198
315428پلی پروپیلن نساجی RG1102Hرجال199
315428پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال200
315428پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال201
315428پلی پروپیلن نساجی RG1102Mرجال202
315428پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال203
329640پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال204
431407پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال205
343459پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hرجال206

نرخ ارز: 207793.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/26

قیمت)ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
343459پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال207
349381پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند208
343459پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند209
343459پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند210
343459پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند211
343459 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند212
343459 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند213
343459پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند214
343459پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند215
349381پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند216
343459پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند217
325429پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند218
352474پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند219
315428پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند220
329246پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند221
315428پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند222
315428پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند223
315428پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند224
315428پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند225
315428پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند226
315428پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند227
259628پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند228
259628پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند229
260615پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند230
259628پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند231
276602پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند232
241997پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند233
233608پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند234
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند235
223443پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند236
215664پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند237
357735پلی بوتادین رابرشازند238
377476پلی بوتادین رابر S1210شازند239
188242آمورف PET Nشهید تندگویان240
190142آمورف PET Sشهید تندگویان241
192041پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان242
196030پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان243
192801پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان244
196790پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان245
193751پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان246
197740پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان247
196790پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان248
202679پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان249
201349پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان250
207427پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان251
203059پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان252
209137پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان253
192850پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان254
191022پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان255
190108پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان256

نرخ ارز: 207793.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/26

قیمت)ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
191936پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان257
190108پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان258
193946پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان259
200647پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان260
190473پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان261
194495پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان262
196140پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان263
201990پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان264
197054پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان265
203086پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان266
195592پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان267
201441پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان268
211678پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان269
205463پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان270
292158پلی وینیل کلراید 65Sغدیر271
500932اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر272
505749اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر273
276543پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان274
295901پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان275
276543پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان276
276543پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان277
277530پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان278
277530پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان279
284839پلی اتیلن سبک تزریقی T1922لاله280
276543پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004لاله281
295901پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100لاله282
276543پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100لاله283
276543پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101لاله284
276543پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102لاله285
276543پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102لاله286
276543پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102لاله287
276543پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404لاله288
276543پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004لاله289
259628پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان290
259628پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان291
259628پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان292
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان293
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان294
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان295
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان296
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان297
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان298
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان299
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان300
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان301
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان302
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان303
215664پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان304
219247پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان305
219247پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان306
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iمارون307
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون308

نرخ ارز: 207793.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/26

قیمت)ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
215664پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون309
249769پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون310
276602پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون311
233608پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون312
317402پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون313
317402پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون314
315428پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون315
343459پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون316
315428پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون317
315428پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون318
343459پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون319
315428پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون320
315428پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون321
315428پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون322
315428پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون323
315428پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون324
315428پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون325
315428پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون326
315428پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون327
315428پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون328
315428پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون329
315428پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون330
315428پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون331
315428پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون332
329246پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون
315428پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون333
315428پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون334
315428پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون335
326088پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون336
329640پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون337
363109پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر338
285841پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم339
259628پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد340
259628پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد341
259628پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد342
259628پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد343
266538پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد344
266538پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد345
260615پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد346
260615پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد347
215664پلی اتیلن سنگین فیلم F7000مهر348
215664پلی اتیلن سنگین فیلم F7000میاندوآب349
203346پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62میاندوآب350
207294پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62میاندوآب351
328259پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی352
343459پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی353
348394پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی354
343459پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی355
343459پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی356
343459پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی357
343459پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی358
355698پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی359
315428پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی360
343459پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی361

نرخ ارز: 207793.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/26

قیمت)ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
353329پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی362
349381پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی363
356290پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی364
363200پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی365
315428پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی366
315428پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی367
315428پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی368
327666پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی369
329640پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی370
329640پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی371
343459پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی372
348592پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی373
353724پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *