پلی اتیلن - پتروشیمی

قیمت مواد پتروشیمی تا 2 خرداد ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 26 اردیبهشت ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 1400 )،با دلار نیمایی 207974 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 2 خرداد ماه 1400 اعلام شد.

قیمت های پایه امروز سنگین ترین ریزش را داشتند.

پلی پروپیلن نساجی و پلی پروپیلن شیمیایی مانند هفته قبل، در صدر کاهشی ها قرار گرفتند.
رتبه اول بیشترین کاهش اول را پلی پروپیلن نساجی با کاهش 9.26 درصد، 3219 تومان نسبت به هفته قبل  به نام خود ثبت کرد.

در رتبه دوم بیشترین کاهشی ها پلی پروپیلن شیمیایی با کاهش 8.97 درصد، 3382 تومان پایین تر از هفته قبل ایستاد.

سنگین اکستروژن PE80 هم با 8.86 درصد کاهش، 2351 تومان پایین تر از هفته قبل، قیمت گذاری شد.

در سمت مقابل و گروه هایی که کمترین کاهش امروز را تجربه کردند، پلی استایرن معمولی 1540 دیده می شود که 4.49 درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافته و 1343 تومان پایین تر قیمت گذاری شده است.

سنگین فیلم هم با 5.25 درصد، دومین کالایی است که کمترین کاهش امروز را داشته و 1194 تومان پایین تر از هفته قبل، قیمت گذاری شده است.

نرخ ارز: 207793.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/26

قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
312609 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان 1
292158 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
321373 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان 3
285841 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
276543 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
290370 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
279504 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
284839 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
279504 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
233608 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
233608 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
225534 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
215664 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
215664 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
242984 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
375265 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
361691 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
369966 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
359354 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
359354 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
292158 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
321373 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
290370 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
276543 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
276543 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
276543 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
259628 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
260615 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
244958 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
249769 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
215664 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
249769 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
276602 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
233608 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
288127 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
318891  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
318891  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
318891  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
302187  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
314563  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
314563  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
314563  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
302187  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
302187  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 44
309628   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 45
309628   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 46
286319   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 47
286319   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 48
289280   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 49
276449   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 50
276449   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 51
191335 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 52

نرخ ارز: 207793.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/26

قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
173477 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 53
241997 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 54
244958 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 55
233608 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 56
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 57
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 58
215664 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 59
314563    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 60
314563  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 61
314563  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 62
302187  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 63
299454  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 64
408177 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام 65
400251 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام 66
276543 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام 67
276543 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام 68
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام 69
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام 70
233608 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام 71
306766 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام 72
292158 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام 73
321373 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام 74
285841 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 75
363109 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 76
343459 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 77
343459 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 78
343459 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 79
348592 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 80
349381 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 81
356290 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 82
360831 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 83
343459 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 84
315428 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 85
329640 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 86
315428 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 87
315428 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 88
315428 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 89
315428 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 90
315428 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 91
315428 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 92
434960 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 94
315428 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 95
315428 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 96
315428 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 97
315428 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 98
315428 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 99
315428 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 100
322337 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 101
343459 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 102
349381 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 103
315428 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 104

نرخ ارز: 207793.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/26

قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
233608 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 105
233608 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 106
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 107
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 108
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 109
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 110
223560 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 111
215664 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 112
249769 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 113
293076 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 114
280017 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 115
173477 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 116
305452 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
305452 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
305452 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 119
318891 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 120
318891 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 121
318891 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 122
302187 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 123
289128 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 124
191335 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 125
173477 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 126
144564 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 127
265260 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 128
279838 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 129
285841 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 130
363109 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 131
500932 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 132
500932 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 133
514750 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 134
259628 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 135
260615 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 136
259628 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 137
262590 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 138
207683 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 139
207413 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 140
209788 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 141
211480 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 142
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 143
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 144
191026 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 145
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 146
201193 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 147
223443 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 148
279838 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 149
311298 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 150
377476 PBR 1202 تخت جمشید 151
357735 PBR 1220 تخت جمشید 152
395375 S BR 1712 تخت جمشید 153
408177 S BR 1502 تخت جمشید 154
285841 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمی تخت  جمشید پارس 155
285841 پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمی تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 207793.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/26

قیمت)ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
285841 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
259628 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 پتروشیمی جم 158
260615 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 پتروشیمی جم 159
266538 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 پتروشیمی جم 160
263577 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 پتروشیمی جم 161
212467 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
241997 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
251525 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
229166 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
229166 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
277392 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
223560 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
223560 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
223560 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
215664 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
233608 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
233608 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
213513 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
217461 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
217461 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
204333 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
223443 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
315428 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
315428 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
315428 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
315428 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
315428 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
315428 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
315428 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
315428 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
315428 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
315428 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
315428 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
315428 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
315428 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
329640 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
431407 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
343459 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 207793.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/26

قیمت)ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
343459 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 207
349381 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
343459 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
343459 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
343459 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
343459  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
343459  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
343459 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
343459 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
349381 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
343459 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
325429 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
352474 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
315428 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
329246 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 221
315428 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 222
315428 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 223
315428 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
315428 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
315428 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
315428 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
259628 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
259628 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
260615 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
259628 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
276602 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
241997 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
233608 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
223443 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
215664 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
357735 پلی بوتادین رابر شازند 238
377476 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
188242 آمورف PET N شهید تندگویان 240
190142 آمورف PET S شهید تندگویان 241
192041 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
196030 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
192801 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
196790 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
193751 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
197740 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
196790 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
202679 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
201349 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
207427 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
203059 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
209137 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
192850 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
191022 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
190108 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 207793.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/26

قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
191936 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
190108 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
193946 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
200647 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
190473 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
194495 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
196140 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
201990 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
197054 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
203086 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
195592 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
201441 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
211678 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
205463 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
292158 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 271
500932 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
505749 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
276543 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 274
295901 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 275
276543 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 276
276543 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
277530 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 278
277530 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 279
284839 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 280
276543 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 281
295901 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 282
276543 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 283
276543 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 284
276543 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 285
276543 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 286
276543 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 287
276543 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 288
276543 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 289
259628 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 290
259628 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 291
259628 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 292
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 293
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 294
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 295
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 296
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 297
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 298
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 299
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 300
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 301
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 302
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 303
215664 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 304
219247 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 305
219247 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 306
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون 307
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 308

نرخ ارز: 207793.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/26

قیمت)ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
215664 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 309
249769 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 310
276602 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 311
233608 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 312
317402 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 313
317402 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 314
315428 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 315
343459 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 316
315428 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 317
315428 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 318
343459 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 319
315428 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 320
315428 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 321
315428 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 322
315428 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 323
315428 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 324
315428 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 325
315428 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 326
315428 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 327
315428 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 328
315428 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 329
315428 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 330
315428 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 331
315428 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 332
329246 پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون
315428 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 333
315428 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 334
315428 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 335
326088 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 336
329640 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 337
363109 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 338
285841 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 339
259628 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 340
259628 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 341
259628 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 342
259628 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 343
266538 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 344
266538 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 345
260615 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 346
260615 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 347
215664 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 348
215664 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 349
203346 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 350
207294 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 351
328259 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 352
343459 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 353
348394 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 354
343459 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 355
343459 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 356
343459 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 357
343459 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 358
355698 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 359
315428 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 360
343459 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 361

نرخ ارز: 207793.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/26

قیمت)ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
353329 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 362
349381 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 363
356290 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 364
363200 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 365
315428 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 366
315428 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 367
315428 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 368
327666 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
329640 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
329640 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
343459 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
348592 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
353724 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک