پلیمر

قیمت مواد پتروشیمی تا 21 دی ماه 1399

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 21 دی ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یک شنبه 14 دی ماه 1399)، با دلار نیمایی 255،642 ریال بدون در نظر گرفتن قمیت های جهانی برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 21 دی ماه 1399 اعلام شد.

نرخ ارز: 255642  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 14/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
358334 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان 1
330502 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
365292 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان 3
255659 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
301658 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
317619 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
305301 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
311235 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
305301 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
227791 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
227791 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
232594 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
220451 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
220451 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
241645 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
360283 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
343722 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
353857 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
340939 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
340939 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
330502 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
365292 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
317619 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
301658 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
301658 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
301658 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
227850 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
229065 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
241280 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر 29
247432 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
220451 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
247432 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
270472 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
227791 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
255659 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
310594  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
310594  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
310594  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
294324  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
309161  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
309161  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
309161  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
294324  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
303089   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 44
303089   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 45
275580   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 46
275580   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 47
279223   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 48
263437   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 49
263437   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 50
186356 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 51

نرخ ارز: 255642  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 14/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
168356 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 52
240430 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 53
241280 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 54
227791 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 55
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 56
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 57
220451 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 58
301766    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 59
301766  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 60
301766  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 61
300287  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 62
287770  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 63
436504 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام 64
428028 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام 65
301658 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 66
301658 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 67
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندر امام 68
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندر امام 69
227791 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 70
347897 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندر امام 71
330502 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندر امام 72
365292 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندر امام 73
255659 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 74
345580 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 75
332007 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 76
332007 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 77
332007 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 78
338321 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 79
339293 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 80
347793 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 81
353378 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 82
332007 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 83
297521 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم 84
312343 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 85
297521 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 86
297521 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 87
297521 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 88
297521 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 89
297521 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 90
297521 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 91
412136 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 93
297521 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 94
297521 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 95
297521 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 96
297521 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 97
297521 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 98
297521 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 99
306021 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 100
332007 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 101
339293 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 102
297521 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 103

نرخ ارز: 255642  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 14/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
227791 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 104
227791 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 105
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 106
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 107
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 108
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 109
230165 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 110
220451 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 111
247432 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 112
285450 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 113
271719 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 114
168356 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 115
300287 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
300287 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
300287 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
310594 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 119
310594 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 120
310594 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 121
294324 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 122
280593 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 123
186356 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 124
168356 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 125
140297 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 126
234501 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 127
249488 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 128
255659 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 129
345580 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 130
515252 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 131
515252 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 132
532252 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 133
227850 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 134
229065 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 135
227850 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 136
231493 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 137
211627 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 138
211949 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 139
213889 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 140
216297 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 141
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 142
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 143
195068 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 144
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 145
205937 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 146
230359 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 147
249488 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 148
303198 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 149
122899 لاتکس پتروشیمی تخت جمشید 150
430548 PBR 1202 پتروشیمی تخت جمشید 151
406262 PBR 1220 پتروشیمی تخت جمشید 152
419480 S BR 1712 پتروشیمی تخت جمشید 153
436504 S BR 1502 پتروشیمی تخت جمشید 154
255659 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
255659 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156
نرخ ارز: 255642  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 14/01/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
255659 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
227850 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
229065 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
236350 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
232708 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
217511 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
240430 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
249225 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
223133 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
223133 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
271443 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
230165 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
230165 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
230165 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
220451 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
227791 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
227791 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
218471 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
223328 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
223328 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
208816 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
230359 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
297521 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
297521 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
297521 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
297521 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
297521 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
297521 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
297521 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
297521 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
297521 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
297521 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
297521 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
297521 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
297521 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
312343 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
407765 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
332007 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 255642  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 14/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
332007 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 207
339293 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
332007 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
332007 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
332007 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
332007  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
332007  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
332007 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
332007 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
339293 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
332007 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
308938 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
342209 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
297521 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
297521 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 221
297521 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 222
324235 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 223
297521 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
297521 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
297521 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
297521 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
227850 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
227850 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
229065 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
227850 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
270472 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
240430 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
227791 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
230359 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
220451 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
406262 پلی بوتادین رابر شازند 238
430548 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
184356 آمورف PET N شهید تندگویان 240
186217 آمورف PET S شهید تندگویان 241
192728 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
196634 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
193472 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
197379 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
194402 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
198309 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
197379 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
203146 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
201843 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
207796 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
203518 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
209471 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
177307 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
175665 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
174845 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 255642  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 14/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
176486 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
174845 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
178292 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
184452 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
175173 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
178785 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
180262 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
185516 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
181083 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
186501 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
179770 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
185023 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
194217 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
188635 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
330502 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 272
515252 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
520206 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 274
301658 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 275
324003 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 276
301658 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 277
301658 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 278
302873 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 279
302873 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 280
311235 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 281
301658 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 282
324003 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 283
301658 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 284
301658 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 285
301658 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 286
301658 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 287
301658 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 288
301658 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 289
301658 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 290
227850 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 291
227850 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 292
227850 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 293
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 294
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 295
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 296
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 297
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 298
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 299
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 300
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 301
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 302
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 303
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 304
220451 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 305
225548 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 306
225548 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 307
207602 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون 308
212459 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشیمی مارون 309

نرخ ارز: 255642  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 14/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
220451 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 310
247432 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 311
270472 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 312
227791 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 313
299949 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 314
299949 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 315
297521 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون 316
332007 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 317
297521 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 318
297521 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 319
332007 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 320
297521 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 321
297521 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 322
297521 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 323
297521 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 324
297521 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 325
297521 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 326
297521 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 327
297521 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 328
297521 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 329
297521 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 330
297521 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 331
297521 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 332
297521 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 333
297521 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 334
297521 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 335
297521 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 336
310635 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 337
312343 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 338
345580 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 339
255659 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 340
227850 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 341
227850 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 342
227850 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 343
227850 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 344
236350 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 345
236350 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
229065 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 347
229065 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 348
220451 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 349
220451 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 350
313307 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 351
332007 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 352
338078 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 353
332007 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 354
332007 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 355
332007 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 356
332007 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 357
347064 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 358
297521 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 359
332007 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 360
344150 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 361

نرخ ارز: 255642  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 14/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
339293 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 362
347793 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 363
356293 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 364
297521 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 365
297521 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 366
297521 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 367
309914 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
312343 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
312343 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
332007 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
338321 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
344635 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی