پلیمر

قیمت مواد پتروشیمی تا 21 دی ماه 1399

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 21 دی ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یک شنبه 14 دی ماه 1399)، با دلار نیمایی 255،642 ریال بدون در نظر گرفتن قمیت های جهانی برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 21 دی ماه 1399 اعلام شد.

نرخ ارز: 255642  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 14/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
358334پلی وینیل کلراید 57Sپتروشیمی آبادان1
330502پلی وینیل کلراید 65Sپتروشیمی آبادان2
365292پلی وینیل کلراید 70Sپتروشیمی آبادان3
255659پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
301658پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
317619پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
305301پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
311235پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
305301پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
227791پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
227791پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول11
232594پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول12
220451پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول13
220451پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول14
241645پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول15
360283پلی وینیل کلراید 6834Eاروند16
343722پلی وینیل کلراید 7044Eاروند17
353857پلی وینیل کلراید 6644Eاروند18
340939پلی وینیل کلراید 7242Eاروند19
340939پلی وینیل کلراید 7244Eاروند20
330502پلی وینیل کلراید 6532Sاروند21
365292پلی وینیل کلراید 7042Sاروند22
317619پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر23
301658پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر24
301658پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر25
301658پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر26
227850پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر27
229065پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر28
241280پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EXامیرکبیر29
247432پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر30
220451پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
247432پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر32
270472پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر33
227791پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر34
255659پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک35
310594 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب36
310594 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب37
310594 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب38
294324 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب39
309161 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب40
309161 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب41
309161 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب42
294324 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب43
303089  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب44
303089  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب45
275580  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب46
275580  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب47
279223  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب48
263437  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب49
263437  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب50
186356پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب51

نرخ ارز: 255642  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 14/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
168356پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب52
240430پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366ایلام53
241280پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700ایلام54
227791پلی اتیلن سنگین بادی B8200ایلام55
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200ایلام56
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208ایلام57
220451پلی اتیلن سنگین فیلم F7000ایلام58
301766   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار59
301766 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار60
301766 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار61
300287 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار62
287770 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار63
436504استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندر امام64
428028استایرن بوتادین رابر تیره 1500پتروشیمی بندر امام65
301658پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندر امام66
301658پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندر امام67
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIپتروشیمی بندر امام68
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAپتروشیمی بندر امام69
227791پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندر امام70
347897پلی وینیل کلراید 6058Sپتروشیمی بندر امام71
330502پلی وینیل کلراید 6558Sپتروشیمی بندر امام72
365292پلی وینیل کلراید 7054Sپتروشیمی بندر امام73
255659پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین74
345580پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین75
332007پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم76
332007پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم77
332007پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم78
338321پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم79
339293پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم80
347793پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم81
353378پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم82
332007پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم83
297521پلی پروپیلن شیمیایی HP 500Jپلی پروپیلن جم84
312343پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم85
297521پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم86
297521پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم87
297521پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم88
297521پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم89
297521پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم90
297521پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم91
412136پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم93
297521پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار94
297521پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار95
297521پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار96
297521پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار97
297521پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار98
297521پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار99
306021پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار100
332007پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار101
339293پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار102
297521پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار103

نرخ ارز: 255642  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 14/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
227791پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه104
227791پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه105
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه106
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه107
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه108
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه109
230165پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه110
220451پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه111
247432پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه112
285450پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند113
271719پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند114
168356پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند115
300287پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند116
300287پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
300287پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند118
310594پلی استایرن انبساطی 100تبریز119
310594پلی استایرن انبساطی 200تبریز120
310594پلی استایرن انبساطی 300تبریز121
294324پلی استایرن انبساطی 400تبریز122
280593پلی استایرن انبساطی 500تبریز123
186356پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز124
168356پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز125
140297پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز126
234501پلی استایرن معمولی 1160تبریز127
249488پلی استایرن معمولی 1460تبریز128
255659پلی استایرن معمولی 1540تبریز129
345580پلی استایرن مقاوم 7240تبریز130
515252اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز131
515252اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز132
532252اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز133
227850پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز134
229065پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز135
227850پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز136
231493پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز137
211627پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز138
211949پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز139
213889پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز140
216297پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز141
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز142
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز143
195068پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز144
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز145
205937پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز146
230359پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز147
249488پلی استایرن معمولی FG1460تبریز148
303198پلی استایرن انبساطی WP526تبریز149
122899لاتکسپتروشیمی تخت جمشید150
430548PBR 1202پتروشیمی تخت جمشید151
406262PBR 1220پتروشیمی تخت جمشید152
419480S BR 1712پتروشیمی تخت جمشید153
436504S BR 1502پتروشیمی تخت جمشید154
255659پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس155
255659پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس156
نرخ ارز: 255642  ریالمیانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 14/01/99
قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
255659پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس157
227850پلی اتیلن سبک خطی AA22501جم158
229065پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم159
236350پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم160
232708پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم161
217511پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم162
240430پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم163
249225پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم164
223133پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم165
223133پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم166
271443پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم167
230165پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم168
230165پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم169
230165پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم170
220451پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم171
227791پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم172
227791پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم173
218471پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم174
223328پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم175
223328پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم176
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم177
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم178
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم179
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم180
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم181
208816پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم182
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم183
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم184
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم185
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم186
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم187
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم188
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم189
230359پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم190
297521پلی پروپیلن نساجی RG1101Pرجال191
297521پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال192
297521پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال193
297521پلی پروپیلن نساجی RG1101XNرجال194
297521پلی پروپیلن نساجی RG1101Nرجال195
297521پلی پروپیلن نساجی RG1101XPرجال196
297521پلی پروپیلن نساجی RG1101XSرجال197
297521پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRرجال198
297521پلی پروپیلن نساجی RG1102Hرجال199
297521پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال200
297521پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال201
297521پلی پروپیلن نساجی RG1102Mرجال202
297521پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال203
312343پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال204
407765پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال205
332007پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hرجال206

نرخ ارز: 255642  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 14/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
332007پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال207
339293پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند208
332007پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند209
332007پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند210
332007پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند211
332007 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند212
332007 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند213
332007پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند214
332007پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند215
339293پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند216
332007پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند217
308938پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند218
342209پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند219
297521پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند220
297521پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند221
297521پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند222
324235پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند223
297521پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند224
297521پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند225
297521پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند226
297521پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند227
227850پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند228
227850پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند229
229065پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند230
227850پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند231
270472پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند232
240430پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند233
227791پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند234
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند235
230359پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند236
220451پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند237
406262پلی بوتادین رابرشازند238
430548پلی بوتادین رابر S1210شازند239
184356آمورف PET Nشهید تندگویان240
186217آمورف PET Sشهید تندگویان241
192728پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان242
196634پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان243
193472پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان244
197379پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان245
194402پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان246
198309پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان247
197379پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان248
203146پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان249
201843پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان250
207796پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان251
203518پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان252
209471پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان253
177307پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان254
175665پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان255
174845پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان256

نرخ ارز: 255642  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 14/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
176486پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان257
174845پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان258
178292پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان259
184452پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان260
175173پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان261
178785پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان262
180262پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان263
185516پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان264
181083پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان265
186501پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان266
179770پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان267
185023پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان268
194217پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان269
188635پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان270
330502پلی وینیل کلراید 65Sغدیر272
515252اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر273
520206اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر274
301658پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان275
324003پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان276
301658پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان277
301658پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان278
302873پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان279
302873پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان280
311235پلی اتیلن سبک تزریقی T1922لاله281
301658پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004لاله282
324003پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100لاله283
301658پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100لاله284
301658پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101لاله285
301658پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102لاله286
301658پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102لاله287
301658پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102لاله288
301658پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404لاله289
301658پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004لاله290
227850پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان291
227850پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان292
227850پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان293
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان294
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان295
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان296
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان297
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان298
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان299
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان300
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان301
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان302
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان303
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان304
220451پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان305
225548پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان306
225548پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان307
207602پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپتروشیمی مارون308
212459پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپتروشیمی مارون309

نرخ ارز: 255642  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 14/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
220451پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون310
247432پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون311
270472پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون312
227791پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون313
299949پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون314
299949پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون315
297521پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jمارون316
332007پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون317
297521پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون318
297521پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون319
332007پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون320
297521پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون321
297521پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون322
297521پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون323
297521پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون324
297521پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون325
297521پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون326
297521پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون327
297521پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون328
297521پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون329
297521پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون330
297521پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون331
297521پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون332
297521پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون333
297521پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون334
297521پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون335
297521پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون336
310635پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون337
312343پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون338
345580پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر339
255659پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم340
227850پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد341
227850پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد342
227850پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد343
227850پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد344
236350پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد345
236350پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد346
229065پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد347
229065پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد348
220451پلی اتیلن سنگین فیلم F7000مهر349
220451پلی اتیلن سنگین فیلم F7000میاندوآب350
313307پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی351
332007پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی352
338078پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی353
332007پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی354
332007پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی355
332007پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی356
332007پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی357
347064پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی358
297521پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی359
332007پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی360
344150پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی361

نرخ ارز: 255642  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 14/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
339293پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی362
347793پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی363
356293پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی364
297521پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی365
297521پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی366
297521پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی367
309914پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی369
312343پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی370
312343پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی371
332007پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی372
338321پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی373
344635پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *