پلیمر مولایی پتروشیمی

قیمت مواد پتروشیمی تا 22 فرودین ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 22 فروردین ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 15  فروردین ماه 1399)، با دلار نیمایی 226،524 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 22 فروردین ماه 1400 اعلام شد.

گروه پلیمر های افزایشی 

  • پلی اتیلن سبک خطی با 8.75 درصد ( 2،508 تومان ) بیشترین افزایش قیت را در پلیمر ها بنام خود نمود.
  • اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS با 3.86 درصد ( 2،099 تومان ) در دومین جایگاه افزایشی قرار گرفت.
  • پلی استایرن مقاوم 7240با 1.36 درصد ( 544 تومان) در سومین جایگاه افزایشی قرار گرفت.

گروه پلیمرهای کاهشی 

  • گروه های پت بطری با 3.31 درصد (مابین 750تا 804 تومان ) در اولین جایگاه پلیمر های کاهشی بوده اند.
  • استایرن بوتادین رابر 1502 با 1.93 درصد (923 تومان ) دومین رتیه را درپلیمر های کاهشی به خود اختصاص داد.
  • در جایگاه سوم کاهشی ها پت های نساجی قرار گرفتند.

نرخ ارز: 226543.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15

قیمت ریال بر کیلوگرم محصول مجتمع تولیدی ردیف
362693 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی ابادان 1
338966 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی ابادان 2
372862 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی ابادان 3
300119 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
335824 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
352615 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
339052 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
345898 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
339052 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
270990 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
270990 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
269774 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
259013 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
259013 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
268730 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
417735 پلی وینیل کلراید 6834E پتروشیمی اروند 16
402691 پلی وینیل کلراید 7044E پتروشیمی اروند 17
411795 پلی وینیل کلراید 6644E پتروشیمی اروند 18
399980 پلی وینیل کلراید 7242E پتروشیمی اروند 19
399980 پلی وینیل کلراید 7244E پتروشیمی اروند 20
338966 پلی وینیل کلراید 6532S پتروشیمی اروند 21
372862 پلی وینیل کلراید 7042S پتروشیمی اروند 22
352615 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
335824 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
335824 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
335824 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
311819 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
312895 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
270513 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
277246 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
259013 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
277246 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
302368 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
270990 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
300119 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
305747  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
305747  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
305747  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
289732  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
303025  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
303025  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
303025  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
289732  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
289732  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 44
297644   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 45
297644   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 46
272831   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 47
272831   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 48
276059   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 49
262070   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 50
262070   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 51
183448 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 52

نرخ ارز: 226543.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15

قیمت ریال بر کیلوگرم محصول مجتمع تولیدی ردیف
166015 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 53
267654 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 54
270513 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 55
270990 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 56
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 57
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 58
259013 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 59
303025    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 60
303025  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 61
303025  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 62
289732  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 63
288149  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 64
469946 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام 65
460821 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام 66
335824 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 67
335824 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 68
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندر امام 69
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندر امام 70
270990 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 71
355914 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندر امام 72
338966 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندر امام 73
372862 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندر امام 74
300119 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 75
404822 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 76
454686 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 77
454686 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 78
454686 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 79
460281 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 80
461142 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 81
468675 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 82
473625 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 83
454686 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 84
424125 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 85
441980 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 86
424125 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 87
424125 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 88
424125 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 89
424125 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 90
424125 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 91
424125 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 92
583192 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 94
424125 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 95
424125 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 96
424125 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 97
424125 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 98
424125 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 99
424125 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 100
431657 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 101
454686 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 102
461142 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 103
424125 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 104

نرخ ارز: 226543.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15

قیمت ریال بر کیلوگرم محصول مجتمع تولیدی ردیف
270990 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 105
270990 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 106
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 107
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 108
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 109
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 110
267622 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 111
259013 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 112
277246 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 113
280996 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 114
267956 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 115
166015 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 116
294289 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
294289 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
294289 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 119
305747 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 120
305747 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 121
305747 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 122
289732 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 123
276692 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 124
183448 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 125
166015 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 126
138346 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 127
278511 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 128
293817 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 129
300119 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 130
404822 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 131
564599 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 132
564599 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 133
579664 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 134
311819 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 135
312895 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 136
311819 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 137
315048 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 138
246008 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 139
245336 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 140
248491 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 141
250147 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 142
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 143
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 144
225588 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 145
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 146
237614 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 147
263566 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 148
293817 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 149
298467 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 150
132315 لاتکس پتروشیمی تخت جمشید 151
454983 PBR 1202 پتروشیمی تخت جمشید 152
433462 PBR 1220 پتروشیمی تخت جمشید 153
456474 S BR 1712 پتروشیمی تخت جمشید 154
469946 S BR 1502 پتروشیمی تخت جمشید 155
300119 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 156
300119 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 157

نرخ ارز: 226543.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15

قیمت ریال بر کیلوگرم محصول مجتمع تولیدی ردیف
300119 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 158
311819 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 پتروشیمی جم 159
312895 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 پتروشیمی جم 160
319352 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 پتروشیمی جم 161
316124 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 پتروشیمی جم 162
251223 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 پتروشیمی جم 163
267654 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE پتروشیمی جم 164
279194 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N پتروشیمی جم 165
254687 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD پتروشیمی جم 166
254687 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD پتروشیمی جم 167
303229 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black پتروشیمی جم 168
267622 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 پتروشیمی جم 169
267622 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F پتروشیمی جم 170
267622 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD پتروشیمی جم 171
259013 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 پتروشیمی جم 172
270990 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پتروشیمی جم 173
270990 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پتروشیمی جم 174
252552 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 175
256856 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 پتروشیمی جم 176
256856 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 پتروشیمی جم 177
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 178
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 پتروشیمی جم 179
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 180
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 پتروشیمی جم 181
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 182
241602 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 پتروشیمی جم 183
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 پتروشیمی جم 184
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 185
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 پتروشیمی جم 186
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پتروشیمی جم 187
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 پتروشیمی جم 188
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 189
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 پتروشیمی جم 190
263566 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 پتروشیمی جم 191
424125 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 192
424125 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 193
424125 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 194
424125 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 195
424125 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 196
424125 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 197
424125 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 198
424125 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 199
424125 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 200
424125 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 201
424125 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 202
424125 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 203
424125 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 204
441980 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 205
579318 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 206
454686 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 207

نرخ ارز: 226543.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15

قیمت ریال بر کیلوگرم محصول مجتمع تولیدی ردیف
454686 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 208
461142 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 209
454686 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 210
454686 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 211
454686 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 212
454686  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 213
454686  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 214
454686 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 215
454686 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 216
461142 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 217
454686 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 218
435816 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 219
465300 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 220
424125 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 221
424125 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 222
424125 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 223
424125 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
424125 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
424125 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
424125 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
311819 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
311819 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
312895 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
311819 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
302368 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
267654 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
270990 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
263566 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
259013 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
433462 پلی بوتادین رابر شازند 238
454983 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
213226 آمورف PET N شهید تندگویان 240
215378 آمورف PET S شهید تندگویان 241
217529 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
222048 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
218390 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
222908 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
219466 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
223984 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
222908 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
229578 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
228072 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
234957 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
230009 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
236894 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
211387 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
209383 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
208381 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N پتروشیمی شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 226543.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15

قیمت ریال بر کیلوگرم محصول مجتمع تولیدی ردیف
210385 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
208381 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
212589 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
219934 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
208782 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
213190 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
214993 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
221405 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
215995 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
222607 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
214392 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
220804 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
232024 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
225212 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
338966 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 271
564599 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
570027 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
335824 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 274
359331 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 275
335824 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 276
335824 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
336900 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 278
336900 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 279
345898 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 280
335824 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 281
359331 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 282
335824 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 283
335824 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 284
335824 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 285
335824 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 286
335824 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 287
335824 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 288
335824 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 289
311819 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 290
311819 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 291
311819 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 292
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 293
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 294
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 295
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 296
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 297
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 298
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 299
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 300
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 301
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 302
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 303
259013 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 304
262441 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 305
262441 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 306
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون 307
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشیمی مارون 308

نرخ ارز: 226543.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15

قیمت ریال بر کیلوگرم محصول مجتمع تولیدی ردیف
259013 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پتروشیمی مارون 309
277246 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 310
302368 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 311
270990 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 312
426277 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 313
426277 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 314
424125 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 315
454686 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 316
424125 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 317
424125 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 318
454686 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 319
424125 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 320
424125 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 321
424125 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 322
424125 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 323
424125 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 324
424125 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 325
424125 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 326
424125 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 327
424125 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 328
424125 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 329
424125 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 330
424125 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 331
424125 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 332
424125 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 333
449805 پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون 334
424125 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 335
424125 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 336
435747 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 337
441980 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 338
404822 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 339
300119 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 340
311819 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 341
311819 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 342
311819 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 343
311819 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 344
319352 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 345
319352 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
312895 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 347
312895 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 348
259013 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 349
259013 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 350
240526 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 351
244830 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 352
438114 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 353
454686 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 354
460066 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 355
454686 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 356
454686 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 357
454686 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 358
454686 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 359
468029 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 360
424125 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 361
454686 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 362

نرخ ارز: 226543.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15

قیمت ریال بر کیلوگرم محصول مجتمع تولیدی ردیف
465446 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 363
461142 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 364
468675 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 365
476207 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 366
424125 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 367
424125 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 368
424125 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 369
439827 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 370
441980 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 371
441980 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 372
454686 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 373
460281 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 374
465877 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 375

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی