پلیمر مولایی پتروشیمی

قیمت مواد پتروشیمی تا 22 فرودین ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 22 فروردین ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 15  فروردین ماه 1399)، با دلار نیمایی 226،524 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 22 فروردین ماه 1400 اعلام شد.

گروه پلیمر های افزایشی 

  • پلی اتیلن سبک خطی با 8.75 درصد ( 2،508 تومان ) بیشترین افزایش قیت را در پلیمر ها بنام خود نمود.
  • اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS با 3.86 درصد ( 2،099 تومان ) در دومین جایگاه افزایشی قرار گرفت.
  • پلی استایرن مقاوم 7240با 1.36 درصد ( 544 تومان) در سومین جایگاه افزایشی قرار گرفت.

گروه پلیمرهای کاهشی 

  • گروه های پت بطری با 3.31 درصد (مابین 750تا 804 تومان ) در اولین جایگاه پلیمر های کاهشی بوده اند.
  • استایرن بوتادین رابر 1502 با 1.93 درصد (923 تومان ) دومین رتیه را درپلیمر های کاهشی به خود اختصاص داد.
  • در جایگاه سوم کاهشی ها پت های نساجی قرار گرفتند.

نرخ ارز: 226543.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15

قیمت ریال بر کیلوگرممحصولمجتمع تولیدیردیف
362693پلی وینیل کلراید 57Sپتروشیمی ابادان1
338966پلی وینیل کلراید 65Sپتروشیمی ابادان2
372862پلی وینیل کلراید 70Sپتروشیمی ابادان3
300119پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
335824پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
352615پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
339052پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
345898پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
339052پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
270990پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
270990پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول11
269774پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول12
259013پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول13
259013پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول14
268730پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول15
417735پلی وینیل کلراید 6834Eپتروشیمی اروند16
402691پلی وینیل کلراید 7044Eپتروشیمی اروند17
411795پلی وینیل کلراید 6644Eپتروشیمی اروند18
399980پلی وینیل کلراید 7242Eپتروشیمی اروند19
399980پلی وینیل کلراید 7244Eپتروشیمی اروند20
338966پلی وینیل کلراید 6532Sپتروشیمی اروند21
372862پلی وینیل کلراید 7042Sپتروشیمی اروند22
352615پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر23
335824پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر24
335824پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر25
335824پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر26
311819پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر27
312895پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر28
270513پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PEامیرکبیر29
277246پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر30
259013پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
277246پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر32
302368پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر33
270990پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر34
300119پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک35
305747 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب36
305747 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب37
305747 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب38
289732 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب39
303025 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب40
303025 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب41
303025 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب42
289732 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب43
289732 پلی استایرن انبساطی نسوز 50-Fپلی استایرن انتخاب44
297644  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب45
297644  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب46
272831  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب47
272831  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب48
276059  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب49
262070  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب50
262070  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب51
183448پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب52

نرخ ارز: 226543.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15

قیمت ریال بر کیلوگرممحصولمجتمع تولیدیردیف
166015پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب53
267654پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366ایلام54
270513پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700ایلام55
270990پلی اتیلن سنگین بادی B8200ایلام56
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200ایلام57
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208ایلام58
259013پلی اتیلن سنگین فیلم F7000ایلام59
303025   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار60
303025 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار61
303025 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار62
289732 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار63
288149 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار64
469946استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندر امام65
460821استایرن بوتادین رابر تیره 1500پتروشیمی بندر امام66
335824پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندر امام67
335824پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندر امام68
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIپتروشیمی بندر امام69
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAپتروشیمی بندر امام70
270990پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندر امام71
355914پلی وینیل کلراید 6058Sپتروشیمی بندر امام72
338966پلی وینیل کلراید 6558Sپتروشیمی بندر امام73
372862پلی وینیل کلراید 7054Sپتروشیمی بندر امام74
300119پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین75
404822پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین76
454686پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم77
454686پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم78
454686پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم79
460281پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم80
461142پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم81
468675پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم82
473625پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم83
454686پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم84
424125پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم85
441980پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم86
424125پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم87
424125پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم88
424125پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم89
424125پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم90
424125پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم91
424125پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم92
583192پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم94
424125پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار95
424125پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار96
424125پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار97
424125پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار98
424125پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار99
424125پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار100
431657پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار101
454686پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار102
461142پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار103
424125پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار104

نرخ ارز: 226543.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15

قیمت ریال بر کیلوگرممحصولمجتمع تولیدیردیف
270990پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه105
270990پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه106
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه107
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه108
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه109
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه110
267622پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه111
259013پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه112
277246پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه113
280996پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند114
267956پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند115
166015پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند116
294289پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
294289پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند118
294289پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند119
305747پلی استایرن انبساطی 100تبریز120
305747پلی استایرن انبساطی 200تبریز121
305747پلی استایرن انبساطی 300تبریز122
289732پلی استایرن انبساطی 400تبریز123
276692پلی استایرن انبساطی 500تبریز124
183448پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز125
166015پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز126
138346پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز127
278511پلی استایرن معمولی 1160تبریز128
293817پلی استایرن معمولی 1460تبریز129
300119پلی استایرن معمولی 1540تبریز130
404822پلی استایرن مقاوم 7240تبریز131
564599اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز132
564599اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز133
579664اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز134
311819پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز135
312895پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز136
311819پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز137
315048پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز138
246008پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز139
245336پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز140
248491پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز141
250147پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز142
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز143
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز144
225588پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز145
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز146
237614پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز147
263566پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز148
293817پلی استایرن معمولی FG1460تبریز149
298467پلی استایرن انبساطی WP526تبریز150
132315لاتکسپتروشیمی تخت جمشید151
454983PBR 1202پتروشیمی تخت جمشید152
433462PBR 1220پتروشیمی تخت جمشید153
456474S BR 1712پتروشیمی تخت جمشید154
469946S BR 1502پتروشیمی تخت جمشید155
300119پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس156
300119پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس157

نرخ ارز: 226543.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15

قیمت ریال بر کیلوگرممحصولمجتمع تولیدیردیف
300119پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس158
311819پلی اتیلن سبک خطی AA22501پتروشیمی جم159
312895پلی اتیلن سبک خطی KJ22501پتروشیمی جم160
319352پلی اتیلن سبک خطی XF5N18پتروشیمی جم161
316124پلی اتیلن سبک خطی 6F235پتروشیمی جم162
251223پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604پتروشیمی جم163
267654پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEپتروشیمی جم164
279194پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nپتروشیمی جم165
254687پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDپتروشیمی جم166
254687پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDپتروشیمی جم167
303229پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackپتروشیمی جم168
267622پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000پتروشیمی جم169
267622پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fپتروشیمی جم170
267622پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDپتروشیمی جم171
259013پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450پتروشیمی جم172
270990پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپتروشیمی جم173
270990پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپتروشیمی جم174
252552پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502پتروشیمی جم175
256856پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502پتروشیمی جم176
256856پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501پتروشیمی جم177
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505پتروشیمی جم178
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505پتروشیمی جم179
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511پتروشیمی جم180
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511پتروشیمی جم181
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518پتروشیمی جم182
241602پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528پتروشیمی جم183
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518پتروشیمی جم184
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505پتروشیمی جم185
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505پتروشیمی جم186
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507پتروشیمی جم187
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507پتروشیمی جم188
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511پتروشیمی جم189
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511پتروشیمی جم190
263566پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504پتروشیمی جم191
424125پلی پروپیلن نساجی RG1101Pرجال192
424125پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال193
424125پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال194
424125پلی پروپیلن نساجی RG1101XNرجال195
424125پلی پروپیلن نساجی RG1101Nرجال196
424125پلی پروپیلن نساجی RG1101XPرجال197
424125پلی پروپیلن نساجی RG1101XSرجال198
424125پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRرجال199
424125پلی پروپیلن نساجی RG1102Hرجال200
424125پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال201
424125پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال202
424125پلی پروپیلن نساجی RG1102Mرجال203
424125پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال204
441980پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال205
579318پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال206
454686پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hرجال207

نرخ ارز: 226543.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15

قیمت ریال بر کیلوگرممحصولمجتمع تولیدیردیف
454686پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال208
461142پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند209
454686پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند210
454686پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند211
454686پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند212
454686 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند213
454686 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند214
454686پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند215
454686پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند216
461142پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند217
454686پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند218
435816پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند219
465300پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند220
424125پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند221
424125پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند222
424125پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند223
424125پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند224
424125پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند225
424125پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند226
424125پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند227
311819پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند228
311819پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند229
312895پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند230
311819پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند231
302368پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند232
267654پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند233
270990پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند234
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند235
263566پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند236
259013پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند237
433462پلی بوتادین رابرشازند238
454983پلی بوتادین رابر S1210شازند239
213226آمورف PET Nشهید تندگویان240
215378آمورف PET Sشهید تندگویان241
217529پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان242
222048پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان243
218390پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان244
222908پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان245
219466پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان246
223984پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان247
222908پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان248
229578پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان249
228072پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان250
234957پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان251
230009پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان252
236894پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان253
211387پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان254
209383پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان255
208381پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nپتروشیمی شهید تندگویان256

نرخ ارز: 226543.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15

قیمت ریال بر کیلوگرممحصولمجتمع تولیدیردیف
210385پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان257
208381پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان258
212589پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان259
219934پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان260
208782پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان261
213190پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان262
214993پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان263
221405پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان264
215995پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان265
222607پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان266
214392پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان267
220804پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان268
232024پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان269
225212پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان270
338966پلی وینیل کلراید 65Sغدیر271
564599اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر272
570027اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر273
335824پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان274
359331پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان275
335824پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان276
335824پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان277
336900پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان278
336900پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان279
345898پلی اتیلن سبک تزریقی T1922لاله280
335824پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004لاله281
359331پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100لاله282
335824پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100لاله283
335824پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101لاله284
335824پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102لاله285
335824پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102لاله286
335824پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102لاله287
335824پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404لاله288
335824پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004لاله289
311819پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان290
311819پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان291
311819پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان292
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان293
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان294
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان295
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان296
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان297
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان298
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان299
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان300
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان301
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان302
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان303
259013پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان304
262441پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان305
262441پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان306
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپتروشیمی مارون307
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپتروشیمی مارون308

نرخ ارز: 226543.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15

قیمت ریال بر کیلوگرممحصولمجتمع تولیدیردیف
259013پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپتروشیمی مارون309
277246پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون310
302368پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون311
270990پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون312
426277پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون313
426277پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون314
424125پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون315
454686پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون316
424125پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون317
424125پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون318
454686پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون319
424125پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون320
424125پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون321
424125پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون322
424125پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون323
424125پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون324
424125پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون325
424125پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون326
424125پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون327
424125پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون328
424125پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون329
424125پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون330
424125پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون331
424125پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون332
424125پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون333
449805پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون334
424125پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون335
424125پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون336
435747پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون337
441980پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون338
404822پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر339
300119پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم340
311819پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد341
311819پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد342
311819پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد343
311819پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد344
319352پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد345
319352پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد346
312895پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد347
312895پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد348
259013پلی اتیلن سنگین فیلم F7000مهر349
259013پلی اتیلن سنگین فیلم F7000میاندوآب350
240526پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62میاندوآب351
244830پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62میاندوآب352
438114پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی353
454686پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی354
460066پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی355
454686پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی356
454686پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی357
454686پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی358
454686پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی359
468029پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی360
424125پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی361
454686پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی362

نرخ ارز: 226543.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15

قیمت ریال بر کیلوگرممحصولمجتمع تولیدیردیف
465446پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی363
461142پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی364
468675پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی365
476207پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی366
424125پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی367
424125پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی368
424125پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی369
439827پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی370
441980پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی371
441980پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی372
454686پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی373
460281پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی374
465877پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی375

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *