پلیمر پتروشیمی مولایی پلیمر

قیمت مواد پتروشیمی تا 23 خرداد ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 23 خرداد ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (دوشنبه 17 خرداد ماه 1400) ،با دلار نیمایی 203،271 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 23 خرداد ماه 1400 اعلام شد.

نرخ ارز: 203271  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 1400/03/17

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
305805 پلی وینیل کلراید 57S آبادان 1
285799 پلی وینیل کلراید 65S آبادان 2
314379 پلی وینیل کلراید 70S آبادان 3
281358 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
252469 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
265092 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
255365 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
260043 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
255365 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
220558 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
220558 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
211791 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
202135 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
202135 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
235620 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
367097 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
353819 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
361914 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
351533 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
351533 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
285799 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
314379 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
265092 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
252469 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
252469 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
252469 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
242746 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
243712 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
236296 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
240935 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
202135 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
240935 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
267396 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
220558 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
283608 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
315296  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
315296  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
315296  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
298781  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
310903  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
310903  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
310903  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
298781  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
298781  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 44
306075   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 45
306075   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 46
283226   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 47
283226   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 48
286122   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 49
273570   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 50
273570   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 51
189178 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 52

نرخ ارز: 203271  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 1400/03/17

قیمت)ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
171546 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 53
234655 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 54
236296 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 55
220558 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 56
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 57
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 58
202135 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 59
310903    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 60
310903  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 61
310903  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 62
298781  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 63
295995  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 64
369458 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام 65
362284 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام 66
252469 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 67
252469 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 68
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندر امام 69
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندر امام 70
220558 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 71
300089 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندر امام 72
285799 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندر امام 73
314379 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندر امام 74
281358 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 75
353867 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 76
317173 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 77
317173 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 78
317173 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 79
322194 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 80
322967 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 81
329725 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 82
334167 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 83
317173 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 84
289752 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 85
303102 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 86
289752 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 87
289752 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 88
289752 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 89
289752 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 90
289752 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 91
289752 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 92
399943 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 94
289752 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 95
289752 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 96
289752 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 97
289752 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 98
289752 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 99
289752 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 100
296511 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 101
317173 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 102
322967 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 103
289752 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 104

نرخ ارز: 203271  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 1400/03/17

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
220558 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 105
220558 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 106
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 107
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 108
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 109
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 110
209860 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 111
202135 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 112
240935 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 113
289772 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 114
276902 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 115
171546 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 116
301895 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
301895 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
301895 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 119
315296 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 120
315296 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 121
315296 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 122
298781 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 123
285910 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 124
189178 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 125
171546 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 126
142955 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 127
261100 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 128
275449 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 129
281358 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 130
353867 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 131
487519 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 132
487519 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 133
501037 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 134
242746 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 135
243712 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 136
242746 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 137
245643 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 138
198444 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 139
198270 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 140
200458 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 141
202157 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 142
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 143
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 144
182694 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 145
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 146
192413 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 147
213769 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 148
275449 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 149
307789 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 150
344035 PBR 1202 تخت جمشید 151
324725 PBR 1220 تخت جمشید 152
356356 S BR 1712 تخت جمشید 153
369458 S BR 1502 تخت جمشید 154
281358 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمی تخت  جمشید پارس 155
281358 پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمی تخت  جمشید پارس 156

نرخ ارز: 203271  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 1400/03/17

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
281358 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
242746 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
243712 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
248539 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
245643 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
203123 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
234655 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
242630 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
220847 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
220847 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
268168 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
209860 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
209860 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
209860 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
202135 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
220558 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
220558 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
204101 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
207963 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
207963 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
195347 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
213769 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
289752 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
289752 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
289752 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
289752 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
289752 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
289752 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
289752 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
289752 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
289752 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
289752 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
289752 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
289752 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
289752 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
303102 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
396467 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
317173 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 203271  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 1400/03/17

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
317173 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 207
322967 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
317173 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
317173 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
317173 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
317173  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
317173  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
317173 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
317173 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
322967 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
317173 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
299352 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
325807 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
289752 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
303270 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 221
289752 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 222
289752 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 223
289752 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
289752 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
289752 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
289752 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
242746 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
242746 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
243712 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
242746 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
267396 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
234655 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
220558 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
213769 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
202135 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
324725 پلی بوتادین رابر شازند 238
344035 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
186537 آمورف PET N شهید تندگویان 240
188420 آمورف PET S شهید تندگویان 241
190302 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
194255 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
191055 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
195008 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
191996 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
195949 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
195008 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
200843 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
199525 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
205549 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
201219 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
207243 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
186615 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
184846 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
183962 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 203271  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 1400/03/17

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
185731 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
183962 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
187676 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
194161 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
184316 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
188207 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
189799 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
195459 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
190684 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
196521 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
189268 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
194929 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
204834 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
198820 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
285799 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 271
487519 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
492207 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
252469 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 274
270141 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 275
252469 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 276
252469 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
253434 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 278
253434 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 279
260043 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 پتروشیمی لاله 280
252469 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 پتروشیمی لاله  281
270141 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 پتروشیمی لاله 282
252469 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 پتروشیمی لاله 283
252469 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 پتروشیمی لاله 284
252469 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 پتروشیمی لاله 285
252469 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 پتروشیمی لاله 286
252469 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 پتروشیمی لاله 287
252469 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 پتروشیمی لاله 288
252469 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 پتروشیمی لاله 289
242746 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 290
242746 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 291
242746 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 292
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 293
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 294
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 295
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 296
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 297
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 298
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 299
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 300
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 301
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 302
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 303
202135 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 304
205817 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 305
205817 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 306
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون 307
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشیمی مارون  308

نرخ ارز: 203271  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 1400/03/17

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
202135 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 309
240935 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 310
267396 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 311
220558 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 312
291683 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 313
291683 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 314
289752 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 315
317173 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 316
289752 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 317
289752 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 318
317173 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 319
289752 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 320
289752 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 321
289752 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 322
289752 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 323
289752 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 324
289752 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 325
289752 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 326
289752 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 327
289752 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 328
289752 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 329
289752 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 330
289752 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 331
289752 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 332
303270 پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون 333
289752 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 334
289752 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 335
289752 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 336
300180 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 337
303102 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 338
353867 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 339
281358 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 340
242746 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 341
242746 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 342
242746 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 343
242746 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 344
248539 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 345
248539 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
243712 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 347
243712 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 348
202135 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 349
202135 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 350
194382 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 351
198244 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 352
302304 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 353
317173 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 354
322001 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 355
317173 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 356
317173 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 357
317173 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 358
317173 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 359
329146 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 360
289752 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 361
317173 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 362

نرخ ارز: 203271  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 1400/03/17

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
326829 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 363
322967 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 364
329725 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 365
336484 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 366
289752 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 367
289752 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 368
289752 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 369
301171 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 370
303102 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 371
303102 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 372
317173 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 373
322194 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 374
327215 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 375

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک