پلیمر پتروشیمی مولایی پلیمر

قیمت مواد پتروشیمی تا 23 خرداد ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 23 خرداد ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (دوشنبه 17 خرداد ماه 1400) ،با دلار نیمایی 203،271 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 23 خرداد ماه 1400 اعلام شد.

نرخ ارز: 203271  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 1400/03/17

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
305805پلی وینیل کلراید 57Sآبادان1
285799پلی وینیل کلراید 65Sآبادان2
314379پلی وینیل کلراید 70Sآبادان3
281358پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
252469پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
265092پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
255365پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
260043پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
255365پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
220558پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
220558پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول11
211791پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول12
202135پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول13
202135پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول14
235620پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول15
367097پلی وینیل کلراید 6834Eاروند16
353819پلی وینیل کلراید 7044Eاروند17
361914پلی وینیل کلراید 6644Eاروند18
351533پلی وینیل کلراید 7242Eاروند19
351533پلی وینیل کلراید 7244Eاروند20
285799پلی وینیل کلراید 6532Sاروند21
314379پلی وینیل کلراید 7042Sاروند22
265092پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر23
252469پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر24
252469پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر25
252469پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر26
242746پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر27
243712پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر28
236296پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PEامیرکبیر29
240935پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر30
202135پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
240935پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر32
267396پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر33
220558پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر34
283608پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک35
315296 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب36
315296 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب37
315296 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب38
298781 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب39
310903 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب40
310903 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب41
310903 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب42
298781 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب43
298781 پلی استایرن انبساطی نسوز 50-Fپلی استایرن انتخاب44
306075  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب45
306075  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب46
283226  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب47
283226  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب48
286122  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب49
273570  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب50
273570  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب51
189178پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب52

نرخ ارز: 203271  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 1400/03/17

قیمت)ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
171546پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب53
234655پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366ایلام54
236296پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700ایلام55
220558پلی اتیلن سنگین بادی B8200ایلام56
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200ایلام57
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208ایلام58
202135پلی اتیلن سنگین فیلم F7000ایلام59
310903   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار60
310903 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار61
310903 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار62
298781 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار63
295995 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار64
369458استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندر امام65
362284استایرن بوتادین رابر تیره 1500پتروشیمی بندر امام66
252469پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندر امام67
252469پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندر امام68
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIپتروشیمی بندر امام69
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAپتروشیمی بندر امام70
220558پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندر امام71
300089پلی وینیل کلراید 6058Sپتروشیمی بندر امام72
285799پلی وینیل کلراید 6558Sپتروشیمی بندر امام73
314379پلی وینیل کلراید 7054Sپتروشیمی بندر امام74
281358پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین75
353867پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین76
317173پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم77
317173پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم78
317173پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم79
322194پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم80
322967پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم81
329725پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم82
334167پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم83
317173پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم84
289752پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم85
303102پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم86
289752پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم87
289752پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم88
289752پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم89
289752پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم90
289752پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم91
289752پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم92
399943پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم94
289752پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار95
289752پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار96
289752پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار97
289752پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار98
289752پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار99
289752پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار100
296511پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار101
317173پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار102
322967پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار103
289752پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار104

نرخ ارز: 203271  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 1400/03/17

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
220558پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه105
220558پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه106
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه107
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه108
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه109
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه110
209860پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه111
202135پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه112
240935پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه113
289772پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند114
276902پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند115
171546پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند116
301895پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
301895پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند118
301895پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند119
315296پلی استایرن انبساطی 100تبریز120
315296پلی استایرن انبساطی 200تبریز121
315296پلی استایرن انبساطی 300تبریز122
298781پلی استایرن انبساطی 400تبریز123
285910پلی استایرن انبساطی 500تبریز124
189178پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز125
171546پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز126
142955پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز127
261100پلی استایرن معمولی 1160تبریز128
275449پلی استایرن معمولی 1460تبریز129
281358پلی استایرن معمولی 1540تبریز130
353867پلی استایرن مقاوم 7240تبریز131
487519اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز132
487519اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز133
501037اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز134
242746پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز135
243712پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز136
242746پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز137
245643پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز138
198444پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز139
198270پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز140
200458پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز141
202157پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز142
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز143
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز144
182694پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز145
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز146
192413پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز147
213769پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز148
275449پلی استایرن معمولی FG1460تبریز149
307789پلی استایرن انبساطی WP526تبریز150
344035PBR 1202تخت جمشید151
324725PBR 1220تخت جمشید152
356356S BR 1712تخت جمشید153
369458S BR 1502تخت جمشید154
281358پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمی تخت  جمشید پارس155
281358پلی استایرن معمولی 1161پتروشیمی تخت  جمشید پارس156

نرخ ارز: 203271  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 1400/03/17

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
281358پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس157
242746پلی اتیلن سبک خطی AA22501جم158
243712پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم159
248539پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم160
245643پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم161
203123پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم162
234655پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم163
242630پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم164
220847پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم165
220847پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم166
268168پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم167
209860پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم168
209860پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم169
209860پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم170
202135پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم171
220558پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم172
220558پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم173
204101پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم174
207963پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم175
207963پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم176
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم177
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم178
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم179
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم180
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم181
195347پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم182
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم183
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم184
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم185
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم186
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم187
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم188
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم189
213769پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم190
289752پلی پروپیلن نساجی RG1101Pرجال191
289752پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال192
289752پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال193
289752پلی پروپیلن نساجی RG1101XNرجال194
289752پلی پروپیلن نساجی RG1101Nرجال195
289752پلی پروپیلن نساجی RG1101XPرجال196
289752پلی پروپیلن نساجی RG1101XSرجال197
289752پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRرجال198
289752پلی پروپیلن نساجی RG1102Hرجال199
289752پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال200
289752پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال201
289752پلی پروپیلن نساجی RG1102Mرجال202
289752پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال203
303102پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال204
396467پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال205
317173پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hرجال206

نرخ ارز: 203271  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 1400/03/17

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
317173پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eپتروشیمی رجال207
322967پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند208
317173پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند209
317173پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند210
317173پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند211
317173 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند212
317173 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند213
317173پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند214
317173پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند215
322967پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند216
317173پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند217
299352پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند218
325807پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند219
289752پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند220
303270پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند221
289752پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند222
289752پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند223
289752پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند224
289752پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند225
289752پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند226
289752پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند227
242746پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند228
242746پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند229
243712پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند230
242746پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند231
267396پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند232
234655پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند233
220558پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند234
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند235
213769پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند236
202135پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند237
324725پلی بوتادین رابرشازند238
344035پلی بوتادین رابر S1210شازند239
186537آمورف PET Nشهید تندگویان240
188420آمورف PET Sشهید تندگویان241
190302پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان242
194255پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان243
191055پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان244
195008پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان245
191996پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان246
195949پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان247
195008پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان248
200843پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان249
199525پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان250
205549پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان251
201219پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان252
207243پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان253
186615پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان254
184846پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان255
183962پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان256

نرخ ارز: 203271  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 1400/03/17

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
185731پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان257
183962پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان258
187676پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان259
194161پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان260
184316پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان261
188207پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان262
189799پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان263
195459پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان264
190684پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان265
196521پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان266
189268پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان267
194929پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان268
204834پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان269
198820پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان270
285799پلی وینیل کلراید 65Sغدیر271
487519اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر272
492207اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر273
252469پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان274
270141پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان275
252469پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان276
252469پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان277
253434پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان278
253434پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان279
260043پلی اتیلن سبک تزریقی T1922پتروشیمی لاله280
252469پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004پتروشیمی لاله 281
270141پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100پتروشیمی لاله282
252469پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100پتروشیمی لاله283
252469پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101پتروشیمی لاله284
252469پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102پتروشیمی لاله285
252469پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102پتروشیمی لاله286
252469پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102پتروشیمی لاله287
252469پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404پتروشیمی لاله288
252469پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004پتروشیمی لاله289
242746پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان290
242746پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان291
242746پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان292
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان293
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان294
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان295
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان296
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان297
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان298
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان299
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان300
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان301
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان302
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان303
202135پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان304
205817پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان305
205817پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان306
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپتروشیمی مارون307
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپتروشیمی مارون 308

نرخ ارز: 203271  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 1400/03/17

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
202135پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون309
240935پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون310
267396پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون311
220558پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون312
291683پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون313
291683پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون314
289752پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون315
317173پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون316
289752پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون317
289752پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون318
317173پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون319
289752پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون320
289752پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون321
289752پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون322
289752پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون323
289752پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون324
289752پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون325
289752پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون326
289752پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون327
289752پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون328
289752پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون329
289752پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون330
289752پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون331
289752پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون332
303270پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون333
289752پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون334
289752پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون335
289752پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون336
300180پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون337
303102پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون338
353867پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر339
281358پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم340
242746پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد341
242746پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد342
242746پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد343
242746پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد344
248539پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد345
248539پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد346
243712پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد347
243712پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد348
202135پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهر349
202135پلی اتیلن سنگین فیلم F7000میاندوآب350
194382پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62میاندوآب351
198244پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62میاندوآب352
302304پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی353
317173پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی354
322001پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی355
317173پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی356
317173پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی357
317173پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی358
317173پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی359
329146پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی360
289752پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی361
317173پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی362

نرخ ارز: 203271  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 1400/03/17

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
326829پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی363
322967پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی364
329725پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی365
336484پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی366
289752پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی367
289752پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی368
289752پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی369
301171پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی370
303102پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی371
303102پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی372
317173پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی373
322194پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی374
327215پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی375

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *