مواد پتروشیمی پلیمر

قیمت مواد پتروشیمی تا 24 اسفند ماه 1399

علام قیمت مواد پتروشیمی تا 24 اسفند ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 17 اسفند ماه 1399)، با دلار نیمایی 237،325 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 24 اسفند ماه 1399 اعلام شد.

صعود قیمت های جهانی، اثر مهمی بر قیمت های پایه گذاشت و میزان صعود 5 گروه کالایی بیش از 10% بوده است.

پلیمر های افزایشی 

  • پلی وینیل کلراید PVCE6834 با 14.4 درصد افزایش، 5 هزار و 434 تومان بیشتر از هفته قبل قیمت گذاری شده است و بیشترین افزایش قیمت را در میان پلیمر ها داشت.
  • پلی اتیلن سبک خطی با 13.17 درصد افزایش، 3 هزار و 428 تومان افزایش قیمت پیدا کرد.
  • پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 مشکی نیز با 12.28 درصد افزایش یعنی 3 هزار و 357 تومان بیشتر از هفته قبل قیمت گذاری گردید.
  • پلی پروپیلن نساجی با 11.13 درصد افزایش یعنی 4 هزار و 390 تومان در رتبه بعدی قرار گرفت.
  • پلی پروپیلن شیمیایی با 10.24 درصد افزایش یعنی 4 هزار و 368 تومان در رتبه بعدی قرار گرفت.

پلیمر های کاهشی

  • اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS با 0.70 درصد یعنی 401 تومان در اولین گروه کاهشی قرار گرفت.
  • PVC S نیز با 0.42 تا 0.32 درصد مابین 111 تا 158 تومان نسبت به هفته قبل کاهش داشت.

نرخ ارز: 237325  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 17/21/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
366342پلی وینیل کلراید 57Sپتروشیمی آبادان 1
341919پلی وینیل کلراید 65Sپتروشیمی آبادان 2
376809پلی وینیل کلراید 70Sپتروشیمی آبادان 3
327887پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
340922پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
358140پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
344304پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
351253پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
344304پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
272287پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
272287پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول11
270889پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول12
259616پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول13
259616پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول14
271110پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول15
430175پلی وینیل کلراید 6834Eاروند16
414490پلی وینیل کلراید 7044Eاروند17
424002پلی وینیل کلراید 6644Eاروند18
411699پلی وینیل کلراید 7242Eاروند19
411699پلی وینیل کلراید 7244Eاروند20
341919پلی وینیل کلراید 6532Sاروند21
376809پلی وینیل کلراید 7042Sاروند22
358140پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر23
340922پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر24
340922پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر25
340922پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر26
294713پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر27
295840پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر28
275177پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PEامیرکبیر29
282060پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر30
259616پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
282060پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر32
307089پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر33
272287پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر34
327887پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک35
350481 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب36
350481 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب37
350481 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب38
332123 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب39
346192 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب40
346192 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب41
346192 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب42
332123 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب43
332123 پلی استایرن انبساطی نسوز 50-Fپلی استایرن انتخاب44
340555  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب45
340555  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب46
314130  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب47
314130  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب48
317512  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب49
302857  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب50
302857  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب51
210289پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب52

نرخ ارز: 237325  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 17/21/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
190560پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب53
269983پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366ایلام54
275177پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700ایلام55
272287پلی اتیلن سنگین بادی B8200ایلام56
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200ایلام57
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208ایلام58
259616پلی اتیلن سنگین فیلم F7000ایلام59
337847   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار60
337847 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار61
337847 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار62
336178 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار63
322783 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار64
442964استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندرامام65
434363استایرن بوتادین رابر تیره 1500پتروشیمی بندرامام66
340922پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامام67
340922پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامام68
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIپتروشیمی بندرامام69
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAپتروشیمی بندرامام70
272287پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامام 71
359364پلی وینیل کلراید 6058Sپتروشیمی بندرامام 72
341919پلی وینیل کلراید 6558Sپتروشیمی بندرامام 73
376809پلی وینیل کلراید 7054Sپتروشیمی بندرامام 74
327887پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین75
409580پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین76
470346پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم77
470346پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم78
470346پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم79
476207پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم80
477109پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم81
485000پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم82
490186پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم83
470346پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم84
438330پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم85
456859پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم86
438330پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم87
438330پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم88
438330پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم89
438330پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم90
438330پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم91
438330پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم92
602825پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم94
438330پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار95
438330پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار96
438330پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار97
438330پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار98
438330پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار99
438330پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار100
446221پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار101
470346پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار102
477109پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار103
438330پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار104

نرخ ارز: 237325  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 17/21/99

قیمت ر (یال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
272287پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه105
272287پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه106
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه107
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه108
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه109
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه110
268634پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه111
259616پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه112
282060پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه113
322109پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند114
307586پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند115
190560پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند116
336178پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
336178پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند118
336178پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند119
350481پلی استایرن انبساطی 100تبریز120
350481پلی استایرن انبساطی 200تبریز121
350481پلی استایرن انبساطی 300تبریز122
332123پلی استایرن انبساطی 400تبریز123
317600پلی استایرن انبساطی 500تبریز124
210289پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز125
190560پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز126
158800پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز127
304041پلی استایرن معمولی 1160تبریز128
320932پلی استایرن معمولی 1460تبریز129
327887پلی استایرن معمولی 1540تبریز130
409580پلی استایرن مقاوم 7240تبریز131
566262اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز132
566262اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز133
582044اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز134
294713پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز135
295840پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز136
294713پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز137
298095پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز138
243506پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز139
242983پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز140
246018پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز141
247842پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز142
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز143
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز144
223193پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز145
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز146
235343پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز147
261720پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز148
320932پلی استایرن معمولی FG1460تبریز149
342136پلی استایرن انبساطی WP526تبریز150
124718لاتکسپتروشیمی تخت  جمشید151
428445PBR 1202پتروشیمی تخت  جمشید152
405899PBR 1220پتروشیمی تخت  جمشید153
427893S BR 1712پتروشیمی تخت  جمشید154
442964S BR 1502پتروشیمی تخت  جمشید155
327887پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس156
327887پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس157

نرخ ارز: 237325  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 17/21/99

قیمت )ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
327887پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس158
294713پلی اتیلن سبک خطی AA22501جم159
295840پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم160
302604پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم161
299222پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم162
248969پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم163
269983پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم164
284053پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم165
258564پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم166
258564پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم167
307991پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم168
268634پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم169
268634پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم170
268634پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم171
259616پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم172
272287پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم173
272287پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم174
250272پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم175
254781پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم176
254781پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم177
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم178
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم179
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم180
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم181
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم182
239250پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم183
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم184
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم185
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم186
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم187
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم188
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم189
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم190
261720پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم191
438330پلی پروپیلن نساجی RG1101Pرجال192
438330پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال193
438330پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال194
438330پلی پروپیلن نساجی RG1101XNرجال195
438330پلی پروپیلن نساجی RG1101Nرجال196
438330پلی پروپیلن نساجی RG1101XPرجال197
438330پلی پروپیلن نساجی RG1101XSرجال198
438330پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRرجال199
438330پلی پروپیلن نساجی RG1102Hرجال200
438330پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال201
438330پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال202
438330پلی پروپیلن نساجی RG1102Mرجال203
438330پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال204
456859پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال205
598767پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال206
470346پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hرجال207

نرخ ارز: 237325  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 17/21/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
470346پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال208
477109پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند209
470346پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند210
470346پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند211
470346پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند212
470346 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند213
470346 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند214
470346پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند215
470346پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند216
477109پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند217
470346پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند218
450519پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند219
481407پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند220
438330پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند221
438330پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند222
438330پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند223
438330پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند224
438330پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند225
438330پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند226
438330پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند227
294713پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند228
294713پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند229
295840پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند230
294713پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند231
307089پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند232
269983پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند233
272287پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند234
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند235
261720پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند236
259616پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند237
405899پلی بوتادین رابرشازند238
428445پلی بوتادین رابر S1210شازند239
236500آمورف PET Nشهید تندگویان240
238887آمورف PET Sشهید تندگویان241
241273پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان242
246285پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان243
242228پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان244
247239پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان245
243421پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان246
248433پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان247
247239پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان248
254638پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان249
252967پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان250
260604پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان251
255115پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان252
262752پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان253
234529پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان254
232306پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان255
231194پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان256

نرخ ارز: 237325  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 17/21/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
233417پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان257
231194پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان258
235863پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان259
244012پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان260
231639پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان261
236530پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان262
238530پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان263
245644پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان264
239642پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان265
246978پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان266
237863پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان267
244977پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان268
257426پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان269
249868پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان270
341919پلی وینیل کلراید 65Sغدیر271
566262اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر272
571707اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر273
340922پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان274
365028پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان275
340922پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان276
340922پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان277
342049پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان278
342049پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان279
351253پلی اتیلن سبک تزریقی T1922پتروشیمی لاله280
340922پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004پتروشیمی لاله281
365028پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100پتروشیمی لاله282
340922پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100پتروشیمی لاله283
340922پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101پتروشیمی لاله284
340922پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102پتروشیمی لاله285
340922پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102پتروشیمی لاله286
340922پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102پتروشیمی لاله287
340922پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404پتروشیمی لاله288
340922پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004پتروشیمی لاله289
294713پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان290
294713پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان291
294713پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان292
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان293
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان294
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان295
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان296
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان297
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان298
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان299
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان300
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان301
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان302
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان303
259616پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان304
263336پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان305
263336پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان306
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iمارون307
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون308

نرخ ارز: 237325  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 17/21/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
259616پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون309
282060پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون310
307089پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون311
272287پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون312
440585پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون313
440585پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون314
438330پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون315
470346پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون316
438330پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون317
438330پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون318
470346پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون319
438330پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون320
438330پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون321
438330پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون322
438330پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون323
438330پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون324
438330پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون325
438330پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون326
438330پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون327
438330پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون328
438330پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون329
438330پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون330
438330پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون331
438330پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون332
438330پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون333
465174پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون334
438330پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون335
438330پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون336
450505پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون337
456859پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون338
409580پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر339
327887پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم340
294713پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد341
294713پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد342
294713پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد343
294713پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد344
302604پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد345
302604پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد346
295840پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد347
295840پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد348
259616پلی اتیلن سنگین فیلم F7000مهر349
259616پلی اتیلن سنگین فیلم F7000میاندوآب350
238123پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62میاندوآب351
242632پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62میاندوآب352
452985پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی353
470346پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی354
475982پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی355
470346پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی356
470346پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی357
470346پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی358
470346پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی359
484324پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی360
438330پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی361
470346پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی362

نرخ ارز: 237325  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 17/21/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
481618پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی363
477109پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی364
485000پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی365
492891پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی366
438330پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی367
438330پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی368
438330پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی369
454604پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی370
456859پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی371
456859پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی372
470346پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی373
476207پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی374
482069پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی375

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *