قیمت مواد پلیمری

قیمت مواد پتروشیمی تا 24 اسفند ماه 1399

علام قیمت مواد پتروشیمی تا 24 اسفند ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 17 اسفند ماه 1399)، با دلار نیمایی 237،325 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 24 اسفند ماه 1399 اعلام شد.

صعود قیمت های جهانی، اثر مهمی بر قیمت های پایه گذاشت و میزان صعود 5 گروه کالایی بیش از 10% بوده است.

پلیمر های افزایشی 

  • پلی وینیل کلراید PVCE6834 با 14.4 درصد افزایش، 5 هزار و 434 تومان بیشتر از هفته قبل قیمت گذاری شده است و بیشترین افزایش قیمت را در میان پلیمر ها داشت.
  • پلی اتیلن سبک خطی با 13.17 درصد افزایش، 3 هزار و 428 تومان افزایش قیمت پیدا کرد.
  • پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 مشکی نیز با 12.28 درصد افزایش یعنی 3 هزار و 357 تومان بیشتر از هفته قبل قیمت گذاری گردید.
  • پلی پروپیلن نساجی با 11.13 درصد افزایش یعنی 4 هزار و 390 تومان در رتبه بعدی قرار گرفت.
  • پلی پروپیلن شیمیایی با 10.24 درصد افزایش یعنی 4 هزار و 368 تومان در رتبه بعدی قرار گرفت.

پلیمر های کاهشی

  • اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS با 0.70 درصد یعنی 401 تومان در اولین گروه کاهشی قرار گرفت.
  • PVC S نیز با 0.42 تا 0.32 درصد مابین 111 تا 158 تومان نسبت به هفته قبل کاهش داشت.

نرخ ارز: 237325  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 17/21/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
366342 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان  1
341919 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان  2
376809 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان  3
327887 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
340922 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
358140 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
344304 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
351253 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
344304 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
272287 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
272287 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
270889 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
259616 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
259616 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
271110 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
430175 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
414490 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
424002 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
411699 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
411699 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
341919 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
376809 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
358140 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
340922 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
340922 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
340922 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
294713 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
295840 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
275177 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
282060 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
259616 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
282060 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
307089 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
272287 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
327887 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
350481  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
350481  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
350481  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
332123  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
346192  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
346192  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
346192  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
332123  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
332123  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 44
340555   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 45
340555   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 46
314130   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 47
314130   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 48
317512   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 49
302857   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 50
302857   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 51
210289 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 52

نرخ ارز: 237325  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 17/21/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
190560 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 53
269983 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 54
275177 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 55
272287 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 56
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 57
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 58
259616 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 59
337847    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 60
337847  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 61
337847  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 62
336178  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 63
322783  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 64
442964 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 65
434363 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 66
340922 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 67
340922 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 68
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندرامام 69
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 70
272287 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام  71
359364 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندرامام  72
341919 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندرامام  73
376809 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندرامام  74
327887 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 75
409580 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 76
470346 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 77
470346 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 78
470346 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 79
476207 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 80
477109 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 81
485000 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 82
490186 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 83
470346 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 84
438330 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 85
456859 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 86
438330 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 87
438330 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 88
438330 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 89
438330 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 90
438330 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 91
438330 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 92
602825 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 94
438330 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 95
438330 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 96
438330 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 97
438330 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 98
438330 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 99
438330 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 100
446221 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 101
470346 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 102
477109 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 103
438330 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 104

نرخ ارز: 237325  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 17/21/99

قیمت ر (یال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
272287 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 105
272287 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 106
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 107
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 108
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 109
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 110
268634 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 111
259616 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 112
282060 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 113
322109 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 114
307586 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 115
190560 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 116
336178 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
336178 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
336178 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 119
350481 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 120
350481 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 121
350481 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 122
332123 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 123
317600 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 124
210289 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 125
190560 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 126
158800 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 127
304041 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 128
320932 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 129
327887 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 130
409580 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 131
566262 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 132
566262 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 133
582044 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 134
294713 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 135
295840 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 136
294713 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 137
298095 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 138
243506 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 139
242983 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 140
246018 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 141
247842 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 142
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 143
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 144
223193 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 145
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 146
235343 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 147
261720 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 148
320932 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 149
342136 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 150
124718 لاتکس پتروشیمی تخت  جمشید 151
428445 PBR 1202 پتروشیمی تخت  جمشید 152
405899 PBR 1220 پتروشیمی تخت  جمشید 153
427893 S BR 1712 پتروشیمی تخت  جمشید 154
442964 S BR 1502 پتروشیمی تخت  جمشید 155
327887 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 156
327887 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 157

نرخ ارز: 237325  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 17/21/99

قیمت )ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
327887 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 158
294713 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 159
295840 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 160
302604 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 161
299222 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 162
248969 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 163
269983 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 164
284053 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 165
258564 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 166
258564 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 167
307991 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 168
268634 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 169
268634 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 170
268634 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 171
259616 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 172
272287 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 173
272287 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 174
250272 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 175
254781 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 176
254781 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 177
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 178
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 179
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 180
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 181
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 182
239250 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 183
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 184
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 185
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 186
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 187
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 188
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 189
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 190
261720 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 191
438330 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 192
438330 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 193
438330 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 194
438330 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 195
438330 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 196
438330 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 197
438330 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 198
438330 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 199
438330 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 200
438330 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 201
438330 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 202
438330 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 203
438330 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 204
456859 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 205
598767 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 206
470346 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 207

نرخ ارز: 237325  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 17/21/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
470346 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 208
477109 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 209
470346 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 210
470346 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 211
470346 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 212
470346  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 213
470346  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 214
470346 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 215
470346 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 216
477109 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 217
470346 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 218
450519 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 219
481407 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 220
438330 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 221
438330 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 222
438330 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 223
438330 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
438330 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
438330 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
438330 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
294713 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
294713 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
295840 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
294713 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
307089 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
269983 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
272287 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
261720 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
259616 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
405899 پلی بوتادین رابر شازند 238
428445 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
236500 آمورف PET N شهید تندگویان 240
238887 آمورف PET S شهید تندگویان 241
241273 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
246285 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
242228 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
247239 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
243421 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
248433 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
247239 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
254638 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
252967 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
260604 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
255115 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
262752 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
234529 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
232306 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
231194 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 237325  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 17/21/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
233417 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
231194 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
235863 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
244012 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
231639 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
236530 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
238530 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
245644 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
239642 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
246978 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
237863 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
244977 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
257426 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
249868 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
341919 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 271
566262 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
571707 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
340922 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 274
365028 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 275
340922 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 276
340922 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
342049 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 278
342049 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 279
351253 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 پتروشیمی لاله 280
340922 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 پتروشیمی لاله 281
365028 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 پتروشیمی لاله 282
340922 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 پتروشیمی لاله 283
340922 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 پتروشیمی لاله 284
340922 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 پتروشیمی لاله 285
340922 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 پتروشیمی لاله 286
340922 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 پتروشیمی لاله 287
340922 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 پتروشیمی لاله 288
340922 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 پتروشیمی لاله 289
294713 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 290
294713 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 291
294713 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 292
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 293
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 294
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 295
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 296
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 297
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 298
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 299
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 300
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 301
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 302
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 303
259616 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 304
263336 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 305
263336 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 306
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون 307
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 308

نرخ ارز: 237325  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 17/21/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
259616 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 309
282060 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 310
307089 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 311
272287 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 312
440585 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 313
440585 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 314
438330 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 315
470346 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 316
438330 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 317
438330 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 318
470346 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 319
438330 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 320
438330 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 321
438330 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 322
438330 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 323
438330 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 324
438330 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 325
438330 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 326
438330 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 327
438330 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 328
438330 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 329
438330 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 330
438330 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 331
438330 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 332
438330 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 333
465174 پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون 334
438330 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 335
438330 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 336
450505 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 337
456859 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 338
409580 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 339
327887 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 340
294713 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 341
294713 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 342
294713 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 343
294713 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 344
302604 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 345
302604 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
295840 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 347
295840 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 348
259616 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 349
259616 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 350
238123 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 351
242632 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 352
452985 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 353
470346 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 354
475982 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 355
470346 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 356
470346 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 357
470346 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 358
470346 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 359
484324 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 360
438330 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 361
470346 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 362

نرخ ارز: 237325  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 17/21/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
481618 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 363
477109 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 364
485000 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 365
492891 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 366
438330 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 367
438330 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 368
438330 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 369
454604 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 370
456859 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 371
456859 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 372
470346 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 373
476207 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 374
482069 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 375

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی