مواد پتروشیمی

قیمت مواد پتروشیمی تا 26 اردیبهشت ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 26 اردیبهشت ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 19 اردیبهشت ماه 1399)، با دلار نیمایی 219911 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 1400 اعلام شد.

سنگین ترین ریزش قیمت های پایه در سال 1400

هفتمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در سال 1400 امروز در حالی اعلام شد که به جز کاهش 880 تومانی نیما، قیمت های جهانی هم باعث کاهش قابل توجه در 14 گروه کالایی شد.
میانگین هفتگی دلار نیمایی که امروز قیمت های پایه با آن محاسبه شد، 991,21 تومان بود که نسبت به
قبل، 880 تومان (85.3 درصد) کاهش داشت. این بیشترین میزان کاهش دلار نیمایی در سال 1400 است.
کاهش 880 تومانی نیما در حالی بود که قیمت های جهانی هم در نشریات جهانی یا کاهشی بودند یا بدون تغییر. به همین دلیل در قیمت های جدید، همه کالاها کاهشی هستند.

در قیمت های امروز، گروه پ پ نساجی با 7.11 درصد (622,4 تومان) بیشترین کاهش امروز را به نام خود ثبت کرد و پ پ شیمیایی با 1.11 درصد، 4 هزار و 741 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شد و در رتبه دوم بیشترین کاهش امروز ایستاد.
سبک خطی هم با 46.7 درصد، نسبت به هفته قبل 244,2 تومان کاهش قیمت دارد و پس از آن، سنگین فیلم با 1.6 درصد،تومان پایین تر از هفته قبل، قیمت گذاری شد.
در سوی مقابل و در گروه کمترین کاهش، 15 گروه کالایی، دقیقا به میزان کاهش دلار نیمایی، یعنی 85.3 درصد کاهش دارند یعنی قیمت جهانی آن ها در قیمت های پایه جدید، تغییری با هفته قبل نداشته است

نرخ ارز: 219911  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/19

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
330839پلی وینیل کلراید 57Sپتروشیمی آبادان 1
309195پلی وینیل کلراید 65Sپتروشیمی آبادان2
340114پلی وینیل کلراید 70Sپتروشیمی آبادان3
299271پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
297057پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
311910پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
300191پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
305969پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
300191پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
248745پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
248745پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول11
238059پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول12
227613پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول13
227613پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول14
266555پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول15
397148پلی وینیل کلراید 6834Eاروند16
382783پلی وینیل کلراید 7044Eاروند17
391541پلی وینیل کلراید 6644Eاروند18
380310پلی وینیل کلراید 7242Eاروند19
380310پلی وینیل کلراید 7244Eاروند20
309195پلی وینیل کلراید 6532Sاروند21
340114پلی وینیل کلراید 7042Sاروند22
311910پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر23
297057پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر24
297057پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر25
297057پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر26
278388پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر27
279433پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر28
263944پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PEامیرکبیر29
269129پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر30
227613پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
269129پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر32
293777پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر33
248745پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر34
299271پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک35
323338 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب36
323338 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب37
323338 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب38
306402 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب39
319432 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب40
319432 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب41
319432 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب42
306402 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب43
306402 پلی استایرن انبساطی نسوز 50-Fپلی استایرن انتخاب44
314209  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب45
314209  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب46
289743  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب47
289743  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب48
292876  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب49
279297  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب50
279297  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب51
194003پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب52

نرخ ارز: 219911  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/19

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
175791پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب53
265511پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366ایلام54
263944پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700ایلام55
248745پلی اتیلن سنگین بادی B8200ایلام56
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200ایلام57
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208ایلام58
227613پلی اتیلن سنگین فیلم F7000ایلام59
319432   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار60
319432 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار61
319432 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار62
306402 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار63
303980 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار64
436283استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندرامام 65
427812استایرن بوتادین رابر تیره 1500پتروشیمی بندرامام66
297057پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامام67
297057پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامام68
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIپتروشیمی بندرامام69
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAپتروشیمی بندرامام70
248745پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامام71
324655پلی وینیل کلراید 6058Sپتروشیمی بندرامام72
309195پلی وینیل کلراید 6558Sپتروشیمی بندرامام73
340114پلی وینیل کلراید 7054Sپتروشیمی بندرامام74
299271پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین75
386352پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین76
377286پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم77
377286پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم78
377286پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم79
382718پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم80
383553پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم81
390865پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم82
395670پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم83
377286پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم84
347620پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم85
363067پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم86
347620پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم87
347620پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم88
347620پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم89
347620پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم90
347620پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم91
347620پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم92
479067پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم94
347620پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار95
347620پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار96
347620پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار97
347620پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار98
347620پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار99
347620پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار100
354932پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار101
377286پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار102
383553پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار103
347620پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار104

نرخ ارز: 219911  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/19

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
248745پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه105
248745پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه106
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه107
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه108
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه109
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه110
235970پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه111
227613پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه112
269129پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه113
297163پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند114
283747پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند115
175791پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند116
310193پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
310193پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند118
310193پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند119
323338پلی استایرن انبساطی 100تبریز120
323338پلی استایرن انبساطی 200تبریز121
323338پلی استایرن انبساطی 300تبریز122
306402پلی استایرن انبساطی 400تبریز123
292985پلی استایرن انبساطی 500تبریز124
194003پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز125
175791پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز126
146493پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز127
277724پلی استایرن معمولی 1160تبریز128
292987پلی استایرن معمولی 1460تبریز129
299271پلی استایرن معمولی 1540تبریز130
386352پلی استایرن مقاوم 7240تبریز131
542094اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز132
542094اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز133
556718اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز134
278388پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز135
279433پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز136
278388پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز137
281522پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز138
219468پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز139
219188پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز140
221693پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز141
223486پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز142
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز143
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز144
201878پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز145
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز146
212622پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز147
236140پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز148
292987پلی استایرن معمولی FG1460تبریز149
315640پلی استایرن انبساطی WP526تبریز150
406931PBR 1202تخت جمشید151
386039PBR 1220تخت جمشید152
422819S BR 1712تخت جمشید153
436283S BR 1502تخت جمشید154
299271پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس155
299271پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس156

نرخ ارز: 219911  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/19

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
299271پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس157
278388پلی اتیلن سبک خطی AA22501جم158
279433پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم159
285700پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم160
282567پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم161
224531پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم162
265511پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم163
271020پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم164
247231پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم165
247231پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم166
294613پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم167
235970پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم168
235970پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم169
235970پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم170
227613پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم171
248745پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم172
248745پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم173
225635پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم174
229813پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم175
229813پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم176
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم177
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم178
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم179
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم180
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم181
215935پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم182
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم183
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم184
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم185
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم186
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم187
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم188
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم189
236140پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم190
347620پلی پروپیلن نساجی RG1101Pپتروشیمی رجال191
347620پلی پروپیلن نساجی RG1101Sپتروشیمی رجال192
347620پلی پروپیلن نساجی RG1101SLپتروشیمی رجال 193
347620پلی پروپیلن نساجی RG1101XNپتروشیمی رجال194
347620پلی پروپیلن نساجی RG1101Nپتروشیمی رجال195
347620پلی پروپیلن نساجی RG1101XPپتروشیمی رجال196
347620پلی پروپیلن نساجی RG1101XSپتروشیمی رجال197
347620پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRپتروشیمی رجال198
347620پلی پروپیلن نساجی RG1102Hپتروشیمی رجال199
347620پلی پروپیلن نساجی RG1102Lپتروشیمی رجال200
347620پلی پروپیلن نساجی RG1102XLپتروشیمی رجال201
347620پلی پروپیلن نساجی RG1102Mپتروشیمی رجال202
347620پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجال203
363067پلی پروپیلن فیلم RG1104Kپتروشیمی رجال204
475306پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lپتروشیمی رجال205
377286پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hپتروشیمی رجال206

نرخ ارز: 219911  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/19

قیمت)ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
377286پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eپتروشیمی رجال207
383553پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند208
377286پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند209
377286پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند210
377286پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند211
377286 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند212
377286 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند213
377286پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند214
377286پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند215
383553پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند216
377286پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند217
358340پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند218
386961پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند219
347620پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند220
362244پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند221
347620پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند222
347620پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند223
347620پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند224
347620پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند225
347620پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند226
347620پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند227
278388پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند228
278388پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند229
279433پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند230
278388پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند231
293777پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند232
265511پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند233
248745پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند234
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند235
236140پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند236
227613پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند237
386039پلی بوتادین رابرشازند238
406931پلی بوتادین رابر S1210شازند239
199996آمورف PET Nشهید تندگویان240
202014آمورف PET Sشهید تندگویان241
204032پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان242
208270پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان243
204840پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان244
209078پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان245
205849پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان246
210087پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان247
209078پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان248
215334پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان249
213921پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان250
220379پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان251
215737پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان252
222195پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان253
204096پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان254
202161پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان255
201194پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان256

نرخ ارز: 219911  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/19

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
203128پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان257
201194پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان258
205257پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان259
212348پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان260
201581پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان261
205837پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان262
207578پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان263
213769پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان264
208545پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان265
214929پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان266
206998پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان267
213188پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان268
224022پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان269
217444پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان270
309195پلی وینیل کلراید 65Sغدیر271
542094اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر272
547306اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر273
297057پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان274
317851پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان275
297057پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان276
297057پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان277
298101پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان278
298101پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان279
305969پلی اتیلن سبک تزریقی T1922لاله280
297057پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004لاله281
317851پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100لاله282
297057پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100لاله283
297057پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101لاله284
297057پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102لاله285
297057پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102لاله286
297057پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102لاله287
297057پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404لاله288
297057پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004لاله289
278388پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان290
278388پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان291
278388پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان292
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان293
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان294
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان295
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان296
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان297
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان298
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان299
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان300
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان301
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان302
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان303
227613پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان304
231418پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان305
231418پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان306
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iمارون307
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون308

نرخ ارز: 219911  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/19

قیمت ریال بر کیلوگرممحصولمجتمع تولیدیردیف
227613پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون309
269129پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون310
293777پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون311
248745پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون312
349709پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون313
349709پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون314
347620پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون315
377286پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون316
347620پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون317
347620پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون318
377286پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون319
347620پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون320
347620پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون321
347620پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون322
347620پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون323
347620پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون324
347620پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون325
347620پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون326
347620پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون327
347620پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون328
347620پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون329
347620پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون330
347620پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون331
347620پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون332
347620پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون333
347620پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون334
347620پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون335
358901پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون336
363067پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون337
386352پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر338
299271پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم339
278388پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد340
278388پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد341
278388پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد342
278388پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد343
285700پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد344
285700پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد345
279433پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد346
279433پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد347
227613پلی اتیلن سنگین فیلم F7000مهر348
227613پلی اتیلن سنگین فیلم F7000میاندوآب349
214890پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62میاندوآب350
219069پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62میاندوآب351
361199پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی352
377286پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی353
382509پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی354
377286پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی355
377286پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی356
377286پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی357
377286پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی358
390239پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی359
347620پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی360
377286پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی361
نرخ ارز: 219911  ریالمیانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/19
قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
387732پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی362
383553پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی363
390865پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی364
398177پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی365
347620پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی366
347620پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی367
347620پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی368
360978پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی369
363067پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی370
363067پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی371
377286پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی372
382718پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی373
388149پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *