قیمت مواد پلیمری

قیمت مواد پتروشیمی تا 26 اردیبهشت ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 26 اردیبهشت ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 19 اردیبهشت ماه 1399)، با دلار نیمایی 219911 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 1400 اعلام شد.

سنگین ترین ریزش قیمت های پایه در سال 1400

هفتمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در سال 1400 امروز در حالی اعلام شد که به جز کاهش 880 تومانی نیما، قیمت های جهانی هم باعث کاهش قابل توجه در 14 گروه کالایی شد.
میانگین هفتگی دلار نیمایی که امروز قیمت های پایه با آن محاسبه شد، 991,21 تومان بود که نسبت به
قبل، 880 تومان (85.3 درصد) کاهش داشت. این بیشترین میزان کاهش دلار نیمایی در سال 1400 است.
کاهش 880 تومانی نیما در حالی بود که قیمت های جهانی هم در نشریات جهانی یا کاهشی بودند یا بدون تغییر. به همین دلیل در قیمت های جدید، همه کالاها کاهشی هستند.

در قیمت های امروز، گروه پ پ نساجی با 7.11 درصد (622,4 تومان) بیشترین کاهش امروز را به نام خود ثبت کرد و پ پ شیمیایی با 1.11 درصد، 4 هزار و 741 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شد و در رتبه دوم بیشترین کاهش امروز ایستاد.
سبک خطی هم با 46.7 درصد، نسبت به هفته قبل 244,2 تومان کاهش قیمت دارد و پس از آن، سنگین فیلم با 1.6 درصد،تومان پایین تر از هفته قبل، قیمت گذاری شد.
در سوی مقابل و در گروه کمترین کاهش، 15 گروه کالایی، دقیقا به میزان کاهش دلار نیمایی، یعنی 85.3 درصد کاهش دارند یعنی قیمت جهانی آن ها در قیمت های پایه جدید، تغییری با هفته قبل نداشته است

نرخ ارز: 219911  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/19

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
330839 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان  1
309195 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
340114 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان 3
299271 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
297057 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
311910 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
300191 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
305969 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
300191 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
248745 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
248745 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
238059 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
227613 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
227613 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
266555 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
397148 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
382783 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
391541 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
380310 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
380310 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
309195 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
340114 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
311910 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
297057 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
297057 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
297057 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
278388 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
279433 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
263944 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
269129 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
227613 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
269129 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
293777 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
248745 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
299271 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
323338  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
323338  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
323338  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
306402  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
319432  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
319432  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
319432  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
306402  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
306402  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 44
314209   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 45
314209   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 46
289743   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 47
289743   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 48
292876   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 49
279297   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 50
279297   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 51
194003 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 52

نرخ ارز: 219911  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/19

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
175791 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 53
265511 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 54
263944 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 55
248745 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 56
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 57
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 58
227613 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 59
319432    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 60
319432  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 61
319432  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 62
306402  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 63
303980  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 64
436283 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام  65
427812 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 66
297057 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 67
297057 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 68
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندرامام 69
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 70
248745 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 71
324655 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندرامام 72
309195 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندرامام 73
340114 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندرامام 74
299271 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 75
386352 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 76
377286 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 77
377286 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 78
377286 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 79
382718 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 80
383553 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 81
390865 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 82
395670 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 83
377286 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 84
347620 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 85
363067 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 86
347620 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 87
347620 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 88
347620 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 89
347620 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 90
347620 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 91
347620 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 92
479067 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 94
347620 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 95
347620 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 96
347620 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 97
347620 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 98
347620 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 99
347620 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 100
354932 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 101
377286 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 102
383553 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 103
347620 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 104

نرخ ارز: 219911  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/19

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
248745 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 105
248745 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 106
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 107
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 108
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 109
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 110
235970 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 111
227613 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 112
269129 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 113
297163 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 114
283747 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 115
175791 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 116
310193 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
310193 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
310193 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 119
323338 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 120
323338 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 121
323338 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 122
306402 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 123
292985 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 124
194003 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 125
175791 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 126
146493 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 127
277724 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 128
292987 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 129
299271 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 130
386352 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 131
542094 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 132
542094 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 133
556718 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 134
278388 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 135
279433 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 136
278388 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 137
281522 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 138
219468 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 139
219188 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 140
221693 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 141
223486 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 142
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 143
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 144
201878 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 145
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 146
212622 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 147
236140 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 148
292987 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 149
315640 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 150
406931 PBR 1202 تخت جمشید 151
386039 PBR 1220 تخت جمشید 152
422819 S BR 1712 تخت جمشید 153
436283 S BR 1502 تخت جمشید 154
299271 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
299271 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 219911  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/19

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
299271 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
278388 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
279433 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
285700 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
282567 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
224531 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
265511 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
271020 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
247231 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
247231 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
294613 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
235970 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
235970 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
235970 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
227613 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
248745 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
248745 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
225635 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
229813 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
229813 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
215935 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
236140 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
347620 پلی پروپیلن نساجی RG1101P پتروشیمی رجال 191
347620 پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 192
347620 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال  193
347620 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN پتروشیمی رجال 194
347620 پلی پروپیلن نساجی RG1101N پتروشیمی رجال 195
347620 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 196
347620 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 197
347620 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 198
347620 پلی پروپیلن نساجی RG1102H پتروشیمی رجال 199
347620 پلی پروپیلن نساجی RG1102L پتروشیمی رجال 200
347620 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 201
347620 پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 202
347620 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 203
363067 پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 204
475306 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L پتروشیمی رجال 205
377286 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 206

نرخ ارز: 219911  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/19

قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
377286 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 207
383553 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
377286 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
377286 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
377286 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
377286  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
377286  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
377286 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
377286 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
383553 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
377286 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
358340 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
386961 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
347620 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
362244 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 221
347620 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 222
347620 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 223
347620 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
347620 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
347620 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
347620 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
278388 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
278388 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
279433 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
278388 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
293777 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
265511 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
248745 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
236140 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
227613 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
386039 پلی بوتادین رابر شازند 238
406931 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
199996 آمورف PET N شهید تندگویان 240
202014 آمورف PET S شهید تندگویان 241
204032 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
208270 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
204840 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
209078 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
205849 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
210087 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
209078 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
215334 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
213921 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
220379 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
215737 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
222195 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
204096 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
202161 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
201194 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 219911  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/19

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
203128 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
201194 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
205257 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
212348 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
201581 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
205837 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
207578 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
213769 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
208545 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
214929 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
206998 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
213188 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
224022 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
217444 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
309195 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 271
542094 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
547306 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
297057 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 274
317851 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 275
297057 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 276
297057 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
298101 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 278
298101 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 279
305969 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 280
297057 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 281
317851 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 282
297057 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 283
297057 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 284
297057 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 285
297057 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 286
297057 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 287
297057 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 288
297057 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 289
278388 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 290
278388 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 291
278388 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 292
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 293
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 294
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 295
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 296
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 297
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 298
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 299
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 300
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 301
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 302
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 303
227613 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 304
231418 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 305
231418 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 306
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون 307
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 308

نرخ ارز: 219911  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/19

قیمت ریال بر کیلوگرم محصول مجتمع تولیدی ردیف
227613 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 309
269129 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 310
293777 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 311
248745 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 312
349709 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 313
349709 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 314
347620 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 315
377286 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 316
347620 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 317
347620 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 318
377286 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 319
347620 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 320
347620 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 321
347620 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 322
347620 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 323
347620 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 324
347620 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 325
347620 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 326
347620 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 327
347620 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 328
347620 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 329
347620 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 330
347620 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 331
347620 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 332
347620 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 333
347620 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 334
347620 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 335
358901 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 336
363067 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 337
386352 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 338
299271 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 339
278388 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 340
278388 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 341
278388 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 342
278388 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 343
285700 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 344
285700 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 345
279433 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 346
279433 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 347
227613 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 348
227613 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 349
214890 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 350
219069 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 351
361199 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 352
377286 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 353
382509 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 354
377286 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 355
377286 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 356
377286 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 357
377286 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 358
390239 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 359
347620 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 360
377286 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 361
نرخ ارز: 219911  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/19
قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
387732 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 362
383553 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 363
390865 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 364
398177 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 365
347620 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 366
347620 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 367
347620 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 368
360978 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
363067 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
363067 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
377286 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
382718 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
388149 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک