قیمت مواد پلیمری

قیمت مواد پتروشیمی تا 26 بهمن ماه 1399

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 26بهمن ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 19 بهمن ماه 1399)، با دلار نیمایی 232،686 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 26 بهمن ماه 1399 اعلام شد.

در قیمت های پایه امروز افزایشی ها 

 پلی استایرن معمولی با افزایش قیمت 5.53 درصد افزایش  (1210 تومان ) جزو صدر نشینان جدول بوده است.

اکریلونیتریلبوتادین استایرن (ABS) با 4.76 درصد افزایش  (2،330 تومان ) در جایگاه دوم افزایش ها قرار داشته است.

پلی اتیلن سبک خطی با افزایش (927 تومان ) 4.27 درصد در جایگاه سوم قرار گرفت.

در نقطه مقابل کاهشی ها 

پلی استایرن مقاوم 7240 با 1.61 درصد کاهش  ( 496 تومان ) بیشتربن کاهش قیمت را به خود اختصاص داده است.

پلی وینیل کلراید PVC- E6837 با 1.35 درصد کاهش (416 تومان ) در جایگاه دوم کاهشی ها قرار گرفت.

پلی وینیل کلراید PVC-S7042 با 0.87 درصد کاهش قیمت  (271 تومان کمترین کاهش قیمت را به خود اختصاص داد.

نرخ ارز: 232686  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 19/11/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
301578 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی ابادان  1
286574 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی ابادان 2
313581 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی ابادان 3
230877 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
277867 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
292340 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
281183 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
286551 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
281183 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
214257 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
214257 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
215304 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
204252 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
204252 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
224041 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
311351 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
296477 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
305635 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
294076 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
294076 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
286574 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
316582 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
292340 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
277867 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
277867 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
277867 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
226613 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
227719 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
226168 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
230711 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
204252 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
230711 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
253620 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
214257 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
230877 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
280962  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
280962  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
280962  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
266245  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
279741  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
279741  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
279741  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
266245  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
274215   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 44
274215   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 45
249201   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 46
249201   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 47
252517   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 48
238148   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 49
238148   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 50
168577 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 51

نرخ ارز: 232686  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 19/11/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
152278 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 52
222935 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 53
226168 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 54
214257 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 55
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 56
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 57
204252 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 58
273051    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 59
273051  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 60
273051  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 61
271713  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 62
260370  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 63
386492 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام 64
378988 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام 65
277867 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام 66
277867 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام 67
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام 68
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام 69
214257 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام 70
301578 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام 71
286574 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام 72
316582 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام 73
230877 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 74
302797 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 75
325022 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 76
325022 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 77
325022 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 78
330770 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 79
331654 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 80
339391 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 81
344475 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 82
325022 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 83
293633 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 84
307796 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 85
293633 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 86
293633 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 87
293633 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 88
293633 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 89
293633 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 90
293633 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 91
406136 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 93
293633 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 94
293633 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 95
293633 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 96
293633 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 97
293633 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 98
293633 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 99
301370 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 100
325022 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 101
331654 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 102
293633 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 103

نرخ ارز: 232686  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 19/11/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
214257 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 104
214257 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 105
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 106
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 107
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 108
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 109
213094 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 110
204252 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 111
230711 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 112
258218 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 113
245769 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 114
152278 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 115
271713 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
271713 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
271713 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
280962 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 119
280962 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 120
280962 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 121
266245 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 122
253797 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 123
168577 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 124
152278 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 125
126898 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 126
212407 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 127
225490 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 128
230877 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 129
302797 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 130
513238 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 131
513238 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 132
528711 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 133
226613 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 134
227719 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 135
226613 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 136
229929 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 137
197647 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 138
197860 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 139
199746 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 140
201898 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 141
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 142
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 143
182091 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 144
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 145
192186 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 146
214778 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 147
225490 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 148
274273 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 149
108818 لاتکس تخت جمشید 150
362320 PBR 1202 تخت جمشید 151
340215 PBR 1220 تخت جمشید 152
370787 S BR 1712 تخت جمشید 153
386492 S BR 1502 تخت جمشید 154
230877 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
230877 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 232686  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 19/11/99
قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
230877 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
226613 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 پتروشیمی جم 158
227719 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 پتروشیمی جم 159
234350 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 پتروشیمی جم 160
231034 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 پتروشیمی جم 161
203003 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 پتروشیمی جم 162
222935 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE پتروشیمی جم 163
232383 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N پتروشیمی جم 164
208484 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD پتروشیمی جم 165
208484 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD پتروشیمی جم 166
254504 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black پتروشیمی جم 167
213094 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 پتروشیمی جم 168
213094 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F پتروشیمی جم 169
213094 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD پتروشیمی جم 170
204252 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 پتروشیمی جم 171
214257 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پتروشیمی جم 172
214257 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پتروشیمی جم 173
203917 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 174
208338 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 پتروشیمی جم 175
208338 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جمپتروشیمی جم 176
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 177
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 پتروشیمی جم 178
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 179
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 پتروشیمی جم 180
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 181
194927 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 پتروشیمی جم 182
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 پتروشیمی جم 183
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 184
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 پتروشیمی جم 185
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پتروشیمی جم 186
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 پتروشیمی جم 187
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 188
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 پتروشیمی جم 189
214778 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 پتروشیمی جم 190
293633 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
293633 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
293633 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
293633 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
293633 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
293633 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
293633 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
293633 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
293633 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
293633 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
293633 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
293633 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
293633 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
307796 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
402157 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
325022 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 232686  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 19/11/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
325022 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 207
331654 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
325022 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
325022 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
325022 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
325022  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
325022  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
325022 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
325022 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
331654 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
325022 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
304249 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
334533 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
293633 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
293633 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 221
293633 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 222
318617 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 223
293633 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
293633 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
293633 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
293633 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
226613 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
226613 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
227719 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
226613 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
253620 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
222935 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
214257 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
214778 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
204252 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
340215 پلی بوتادین رابر شازند 238
362320 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
191899 آمورف PET N شهید تندگویان 240
193835 آمورف PET S شهید تندگویان 241
195771 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
199838 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
196546 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
200612 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
197514 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
201581 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
200612 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
206615 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
205260 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
211456 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
207003 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
213199 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
185052 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
183298 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
182421 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 232686  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیی در هفته منتهی به روز یکشنبه 19/11/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
184175 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
182421 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
186104 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
192534 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
182772 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
186630 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
188209 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
193822 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
189086 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
194874 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
187683 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
193296 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
203118 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
197155 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
286574 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 272
513238 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
518173 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 274
277867 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 275
298128 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 276
277867 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 277
277867 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 278
278973 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 279
278973 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 280
286551 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 281
277867 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 282
298128 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 283
277867 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 284
277867 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 285
277867 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 286
277867 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 287
277867 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 288
277867 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 289
277867 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 290
226613 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 291
226613 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 292
226613 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 293
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 294
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 295
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 296
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 297
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 298
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 299
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 300
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 301
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 302
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 303
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 304
204252 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 305
208839 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 306
208839 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 307
193822 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون 308
198243 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشیمی مارون 309
نرخ ارز: 232686  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 19/11/99
قیمت (یال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
204252 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 310
230711 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 311
253620 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 312
214257 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 313
295844 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 314
295844 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 315
293633 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 316
325022 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 317
293633 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 318
293633 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 319
325022 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 320
293633 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 321
293633 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 322
293633 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 323
293633 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 324
293633 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 325
293633 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 326
293633 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 327
293633 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 328
293633 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 329
293633 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 330
293633 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 331
293633 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 332
293633 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 333
293633 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 334
293633 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 335
293633 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 336
305570 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 337
307796 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 338
302797 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 339
230877 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 340
226613 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 341
226613 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 342
226613 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 343
226613 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 344
234350 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 345
234350 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
227719 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 347
227719 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 348
204252 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 349
204252 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 350
308002 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 351
325022 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 352
330549 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 353
325022 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 354
325022 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 355
325022 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 356
325022 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 357
338728 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 358
293633 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 359
325022 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 360
336075 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 361

نرخ ارز: 232686  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 19/11/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
331654 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 362
339391 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 363
347128 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 364
293633 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 365
293633 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 366
293633 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 367
305585 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
307796 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
307796 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
325022 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
330770 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
336517 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پلاستیک