قمیت مواد پلیمری

قیمت مواد پتروشیمی تا 29 دی ماه 1399

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 29 دی ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یک شنبه 21 دی ماه 1399)، با دلار نیمایی 255،640 ریال بدون در نظر گرفتن قمیت های جهانی برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا دو شنبه 29 دی ماه 1399 اعلام شد.

نرخ ارز: 255640  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 21/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
356455 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان  1
328769 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
363376 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان 3
255657 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
301369 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
317148 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
305012 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
310836 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
305012 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
229413 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
229413 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
232114 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
219971 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
219971 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
245550 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
358458 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
341920 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
352047 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
339151 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
339151 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
328769 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
363376 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
317148 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
301369 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
301369 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
301369 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
240997 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
242211 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
247639 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر 29
253954 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
219971 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
253954 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
277337 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
229413 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
255657 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
285729  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
285729  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
285729  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
270762  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
285480  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
285480  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
285480  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
270762  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
279408   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 44
279408   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 45
252255   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 46
252255   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 47
255898   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 48
240112   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 49
240112   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 50
171437 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 51

نرخ ارز: 255640  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 21/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
154645 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 52
244335 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 53
247639 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 54
229413 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 55
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 56
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 57
219971 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 58
278677    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 59
278677  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 60
278677  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 61
277316  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 62
265509  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 63
430247 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام 64
421893 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام 65
301369 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 66
301369 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 67
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندر امام 68
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندر امام 69
229413 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 70
346073 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندر امام 71
328769 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندر امام 72
363376 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام 73
255657 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 74
346432 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 75
347053 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 76
347053 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 77
347053 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 78
353367 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 79
354339 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 80
362839 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 81
368424 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 82
347053 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 83
312567 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم 84
327832 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 85
312567 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 86
312567 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 87
312567 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 88
312567 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 89
312567 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 90
312567 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 91
432574 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 93
312567 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 94
312567 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 95
312567 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 96
312567 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 97
312567 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 98
312567 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 99
321067 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 100
347053 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 101
354339 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 102
312567 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 103

نرخ ارز: 255640  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 21/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
229413 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 104
229413 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 105
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 106
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 107
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 108
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 109
229685 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 110
219971 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 111
253954 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 112
262598 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 113
249577 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 114
154645 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 115
277316 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
277316 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
277316 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
285729 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 119
285729 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 120
285729 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 121
270762 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 122
257741 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 123
171437 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 124
154645 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 125
128870 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 126
234499 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 127
249486 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 128
255657 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 129
346432 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 130
496305 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 131
496305 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 132
513305 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 133
240997 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 134
242211 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 135
240997 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 136
244640 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 137
210199 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 138
210593 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 139
212425 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 140
214869 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 141
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 142
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 143
194070 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 144
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 145
204760 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 146
228859 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 147
249486 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 148
278925 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 149
121138 لاتکس تخت جمشید 150
424777 PBR 1202 تخت جمشید 151
400491 PBR 1220 تخت جمشید 152
413101 S BR 1712 تخت جمشید 153
430247 S BR 1502 تخت جمشید 154
255657 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمی تخت جمشید پارس 155
255657 پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمی تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 255640  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 21/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
255657 پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمی تخت جمشید پارس 157
240997 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
242211 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
249497 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
245854 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
216083 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
244335 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
255794 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
229524 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
229524 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
278308 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
229685 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
229685 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
229685 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
219971 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
229413 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
229413 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
217007 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
221864 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
221864 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
207531 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
228859 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
312567 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
312567 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
312567 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
312567 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
312567 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
312567 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
312567 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
312567 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
312567 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
312567 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
312567 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
312567 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
312567 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
327832 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
428202 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
347053 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 255640  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 21/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
347053 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 207
354339 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
347053 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
347053 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
347053 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
347053  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
347053  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
347053 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
347053 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
354339 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
347053 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
324131 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
357403 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
312567 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
312567 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 221
312567 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 222
339917 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 223
312567 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
312567 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
312567 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
312567 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
240997 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
240997 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
242211 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
240997 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
277337 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
244335 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
229413 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
228859 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
219971 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
400491 پلی بوتادین رابر شازند 238
424777 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
194584 آمورف PET N شهید تندگویان 240
196547 آمورف PET S شهید تندگویان 241
199492 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
203616 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
200278 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
204401 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
201259 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
205383 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
204401 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
210488 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
209113 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
215397 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
210881 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
217164 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
193330 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
191506 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
190594 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 255640  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 21/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
192418 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
190594 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
194424 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
201141 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
190959 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
194971 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
196612 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
202449 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
197524 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
203543 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
196065 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
201902 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
212115 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
205914 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
328769 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 272
496305 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
501077 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 274
301369 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 275
323459 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 276
301369 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 277
301369 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 278
302583 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 279
302583 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 280
310836 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 281
301369 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 282
323459 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 283
301369 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 284
301369 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 285
301369 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 286
301369 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 287
301369 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 288
301369 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 289
301369 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 290
240997 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 291
240997 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 292
240997 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 293
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 294
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 295
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 296
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 297
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 298
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 299
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 300
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 301
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 302
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 303
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 304
219971 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 305
225103 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 306
225103 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 307
206317 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون 308
211174 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 309

نرخ ارز: 255640  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 21/01/99

قیمت (یال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
219971 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 310
253954 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 311
277337 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 312
229413 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 313
314996 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 314
314996 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 315
312567 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون 316
347053 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 317
312567 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 318
312567 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 319
347053 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 320
312567 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 321
312567 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 322
312567 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 323
312567 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 324
312567 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 325
312567 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 326
312567 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 327
312567 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 328
312567 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 329
312567 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 330
312567 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 331
312567 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 332
312567 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 333
312567 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 334
312567 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 335
312567 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 336
325681 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 337
327832 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 338
346432 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 339
255657 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 340
240997 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 341
240997 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 342
240997 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 343
240997 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 344
249497 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 345
249497 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
242211 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 347
242211 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 348
219971 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 349
219971 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 350
328353 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 351
347053 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 352
353124 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 353
347053 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 354
347053 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 355
347053 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 356
347053 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 357
362110 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 358
312567 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 359
347053 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 360
359196 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 361

نرخ ارز: 255640  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 21/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
354339 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 362
362839 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 363
371339 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 364
312567 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 365
312567 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 366
312567 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 367
325403 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
327832 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
327832 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
347053 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
353367 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
359681 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی