قمیت مواد پلیمری

قیمت مواد پتروشیمی تا 29 دی ماه 1399

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 29 دی ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یک شنبه 21 دی ماه 1399)، با دلار نیمایی 255،640 ریال بدون در نظر گرفتن قمیت های جهانی برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا دو شنبه 29 دی ماه 1399 اعلام شد.

نرخ ارز: 255640  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 21/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
356455پلی وینیل کلراید 57Sپتروشیمی آبادان 1
328769پلی وینیل کلراید 65Sپتروشیمی آبادان2
363376پلی وینیل کلراید 70Sپتروشیمی آبادان3
255657پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
301369پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
317148پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
305012پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
310836پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
305012پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
229413پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
229413پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول11
232114پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول12
219971پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول13
219971پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول14
245550پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول15
358458پلی وینیل کلراید 6834Eاروند16
341920پلی وینیل کلراید 7044Eاروند17
352047پلی وینیل کلراید 6644Eاروند18
339151پلی وینیل کلراید 7242Eاروند19
339151پلی وینیل کلراید 7244Eاروند20
328769پلی وینیل کلراید 6532Sاروند21
363376پلی وینیل کلراید 7042Sاروند22
317148پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر23
301369پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر24
301369پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر25
301369پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر26
240997پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر27
242211پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر28
247639پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EXامیرکبیر29
253954پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر30
219971پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
253954پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر32
277337پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر33
229413پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر34
255657پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک35
285729 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب36
285729 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب37
285729 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب38
270762 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب39
285480 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب40
285480 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب41
285480 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب42
270762 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب43
279408  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب44
279408  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب45
252255  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب46
252255  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب47
255898  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب48
240112  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب49
240112  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب50
171437پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب51

نرخ ارز: 255640  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 21/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
154645پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب52
244335پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366ایلام53
247639پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700ایلام54
229413پلی اتیلن سنگین بادی B8200ایلام55
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200ایلام56
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208ایلام57
219971پلی اتیلن سنگین فیلم F7000ایلام58
278677   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار59
278677 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار60
278677 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار61
277316 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار62
265509 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار63
430247استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندر امام64
421893استایرن بوتادین رابر تیره 1500پتروشیمی بندر امام65
301369پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندر امام66
301369پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندر امام67
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIپتروشیمی بندر امام68
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAپتروشیمی بندر امام69
229413پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندر امام70
346073پلی وینیل کلراید 6058Sپتروشیمی بندر امام71
328769پلی وینیل کلراید 6558Sپتروشیمی بندر امام72
363376پلی وینیل کلراید 7054Sبندر امام73
255657پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین74
346432پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین75
347053پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم76
347053پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم77
347053پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم78
353367پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم79
354339پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم80
362839پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم81
368424پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم82
347053پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم83
312567پلی پروپیلن شیمیایی HP 500Jپلی پروپیلن جم84
327832پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم85
312567پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم86
312567پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم87
312567پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم88
312567پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم89
312567پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم90
312567پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم91
432574پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم93
312567پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار94
312567پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار95
312567پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار96
312567پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار97
312567پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار98
312567پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار99
321067پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار100
347053پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار101
354339پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار102
312567پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار103

نرخ ارز: 255640  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 21/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
229413پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه104
229413پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه105
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه106
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه107
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه108
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه109
229685پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه110
219971پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه111
253954پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه112
262598پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند113
249577پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند114
154645پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند115
277316پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند116
277316پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
277316پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند118
285729پلی استایرن انبساطی 100تبریز119
285729پلی استایرن انبساطی 200تبریز120
285729پلی استایرن انبساطی 300تبریز121
270762پلی استایرن انبساطی 400تبریز122
257741پلی استایرن انبساطی 500تبریز123
171437پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز124
154645پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز125
128870پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز126
234499پلی استایرن معمولی 1160تبریز127
249486پلی استایرن معمولی 1460تبریز128
255657پلی استایرن معمولی 1540تبریز129
346432پلی استایرن مقاوم 7240تبریز130
496305اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز131
496305اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز132
513305اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز133
240997پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز134
242211پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز135
240997پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز136
244640پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز137
210199پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز138
210593پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز139
212425پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز140
214869پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز141
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز142
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز143
194070پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز144
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز145
204760پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز146
228859پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز147
249486پلی استایرن معمولی FG1460تبریز148
278925پلی استایرن انبساطی WP526تبریز149
121138لاتکستخت جمشید150
424777PBR 1202تخت جمشید151
400491PBR 1220تخت جمشید152
413101S BR 1712تخت جمشید153
430247S BR 1502تخت جمشید154
255657پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمی تخت جمشید پارس155
255657پلی استایرن معمولی 1161پتروشیمی تخت جمشید پارس156

نرخ ارز: 255640  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 21/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
255657پلی استایرن معمولی 1461پتروشیمی تخت جمشید پارس157
240997پلی اتیلن سبک خطی AA22501جم158
242211پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم159
249497پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم160
245854پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم161
216083پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم162
244335پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم163
255794پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم164
229524پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم165
229524پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم166
278308پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم167
229685پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم168
229685پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم169
229685پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم170
219971پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم171
229413پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم172
229413پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم173
217007پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم174
221864پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم175
221864پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم176
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم177
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم178
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم179
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم180
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم181
207531پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم182
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم183
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم184
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم185
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم186
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم187
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم188
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم189
228859پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم190
312567پلی پروپیلن نساجی RG1101Pرجال191
312567پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال192
312567پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال193
312567پلی پروپیلن نساجی RG1101XNرجال194
312567پلی پروپیلن نساجی RG1101Nرجال195
312567پلی پروپیلن نساجی RG1101XPرجال196
312567پلی پروپیلن نساجی RG1101XSرجال197
312567پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRرجال198
312567پلی پروپیلن نساجی RG1102Hرجال199
312567پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال200
312567پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال201
312567پلی پروپیلن نساجی RG1102Mرجال202
312567پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال203
327832پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال204
428202پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال205
347053پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hرجال206

نرخ ارز: 255640  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 21/01/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
347053پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eپتروشیمی رجال207
354339پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند208
347053پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند209
347053پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند210
347053پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند211
347053 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند212
347053 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند213
347053پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند214
347053پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند215
354339پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند216
347053پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند217
324131پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند218
357403پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند219
312567پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند220
312567پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند221
312567پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند222
339917پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند223
312567پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند224
312567پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند225
312567پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند226
312567پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند227
240997پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند228
240997پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند229
242211پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند230
240997پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند231
277337پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند232
244335پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند233
229413پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند234
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند235
228859پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند236
219971پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند237
400491پلی بوتادین رابرشازند238
424777پلی بوتادین رابر S1210شازند239
194584آمورف PET Nشهید تندگویان240
196547آمورف PET Sشهید تندگویان241
199492پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان242
203616پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان243
200278پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان244
204401پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان245
201259پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان246
205383پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان247
204401پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان248
210488پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان249
209113پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان250
215397پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان251
210881پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان252
217164پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان253
193330پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان254
191506پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان255
190594پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان256

نرخ ارز: 255640  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 21/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
192418پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان257
190594پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان258
194424پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان259
201141پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان260
190959پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان261
194971پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان262
196612پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان263
202449پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان264
197524پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان265
203543پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان266
196065پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان267
201902پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان268
212115پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان269
205914پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان270
328769پلی وینیل کلراید 65Sغدیر272
496305اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر273
501077اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر274
301369پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان275
323459پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان276
301369پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان277
301369پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان278
302583پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان279
302583پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان280
310836پلی اتیلن سبک تزریقی T1922لاله281
301369پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004لاله282
323459پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100لاله283
301369پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100لاله284
301369پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101لاله285
301369پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102لاله286
301369پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102لاله287
301369پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102لاله288
301369پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404لاله289
301369پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004لاله290
240997پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان291
240997پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان292
240997پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان293
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان294
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان295
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان296
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان297
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان298
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان299
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان300
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان301
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان302
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان303
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان304
219971پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان305
225103پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان306
225103پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان307
206317پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iمارون308
211174پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون309

نرخ ارز: 255640  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 21/01/99

قیمت (یال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
219971پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون310
253954پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون311
277337پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون312
229413پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون313
314996پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون314
314996پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون315
312567پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jمارون316
347053پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون317
312567پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون318
312567پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون319
347053پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون320
312567پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون321
312567پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون322
312567پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون323
312567پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون324
312567پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون325
312567پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون326
312567پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون327
312567پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون328
312567پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون329
312567پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون330
312567پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون331
312567پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون332
312567پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون333
312567پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون334
312567پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون335
312567پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون336
325681پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون337
327832پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون338
346432پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر339
255657پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم340
240997پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد341
240997پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد342
240997پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد343
240997پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد344
249497پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد345
249497پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد346
242211پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد347
242211پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد348
219971پلی اتیلن سنگین فیلم F7000مهر349
219971پلی اتیلن سنگین فیلم F7000میاندوآب350
328353پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی351
347053پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی352
353124پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی353
347053پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی354
347053پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی355
347053پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی356
347053پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی357
362110پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی358
312567پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی359
347053پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی360
359196پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی361

نرخ ارز: 255640  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 21/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
354339پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی362
362839پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی363
371339پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی364
312567پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی365
312567پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی366
312567پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی367
325403پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی369
327832پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی370
327832پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی371
347053پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی372
353367پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی373
359681پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *