پلیمر مولایی پتروشیمی

قیمت مواد پتروشیمی تا 29 فرودین ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 29 فروردین ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 22 فروردین ماه 1399)، با دلار نیمایی 227،620 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 29 فروردین ماه 1400 اعلام شد.

گروه پلیمر های افزایشی 

  • پلی اتیلن سنگین اکستروژن PE80 با 3.93 درصد ( 1،051 تومان ) بیشترین افزایش قیت را در پلیمر ها بنام خود نمود.
  • پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N با 3.84 درصد ( 1،071 تومان ) در رتبه دوم قرار گرفت.
  • اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS با 1.97 درصد ( 1،111 تومان) در سومین جایگاه افزایشی قرار گرفت.

گروه پلیمرهای کاهشی 

  • پلی اتیلن سنگین تزریقی با 2.36 درصد ( 566تومان ) در اولین جایگاه پلیمر های کاهشی بوده اند.
  • پلی اتیلن سنگین  دورانی با 1.93 درصد ( 596تومان ) دومین رتیه را درپلیمر های کاهشی به خود اختصاص داد.
  • در جایگاه سوم کاهشی ها پلی پروپیلن نساجی و پلی پروپیلن شیمیایی قرار گرفتند.

نرخ ارز: 227620  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/22

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
364417 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان 1
340576 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
374634 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان 3
304897 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
332554 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
349182 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
335798 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
342531 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
335798 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
272710 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
272710 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
269326 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
258514 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
258514 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
279251 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
419720 پلی وینیل کلراید 6834E پتروشیمی اروند 16
404605 پلی وینیل کلراید 7044E پتروشیمی اروند 17
413752 پلی وینیل کلراید 6644E پتروشیمی اروند 18
401880 پلی وینیل کلراید 7242E پتروشیمی اروند 19
401880 پلی وینیل کلراید 7244E پتروشیمی اروند 20
340576 پلی وینیل کلراید 6532S پتروشیمی اروند 21
374634 پلی وینیل کلراید 7042S پتروشیمی اروند 22
349182 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
332554 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
332554 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
332554 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
311963 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
313044 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
280888 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
287882 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
258514 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
287882 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
306724 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
272710 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
304897 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
321050  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
321050  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
321050  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
304233  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
317655  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
317655  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
317655  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
304233  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
304233  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 44
312249   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 45
312249   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 46
287120   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 47
287120   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 48
290364   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 49
276308   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 50
276308   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 51
192630 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 52

نرخ ارز: 227620  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/22

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
174441 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 53
278170 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 54
280888 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 55
272710 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 56
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 57
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 58
258514 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 59
310011    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 60
310011  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 61
310011  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 62
296589  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 63
296066  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 64
463827 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام 65
454821 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام 66
332554 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام 67
332554 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام 68
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام 69
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام 70
272710 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام 71
357605 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام 72
340576 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام 73
374634 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام 74
304897 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 75
410171 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 76
446425 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 77
446425 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 78
446425 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 79
452047 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 80
452912 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 81
460480 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 82
465454 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 83
446425 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 84
415719 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 85
433352 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 86
415719 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 87
415719 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 88
415719 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 89
415719 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 90
415719 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 91
415719 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 92
571807 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 94
415719 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 95
415719 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 96
415719 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 97
415719 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 98
415719 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 99
415719 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 100
423287 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 101
446425 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 102
452912 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 103
415719 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 104

نرخ ارز: 227620  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/22
قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
272710 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 105
272710 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 106
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 107
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 108
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 109
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 110
267163 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 111
258514 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 112
287882 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 113
295060 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 114
281563 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 115
174441 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 116
308482 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
308482 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
308482 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 119
321050 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 120
321050 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 121
321050 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 122
304233 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 123
290735 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 124
192630 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 125
174441 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 126
145368 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 127
282944 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 128
298494 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 129
304897 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 130
410171 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 131
575715 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 132
575715 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 133
590851 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 134
311963 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 135
313044 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 136
311963 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 137
315207 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 138
240093 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 139
239554 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 140
242520 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 141
244251 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 142
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 143
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 144
220393 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 145
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 146
232136 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 147
257598 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 148
298494 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 149
313406 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 150
444306 PBR 1202 تخت جمشید 151
422682 PBR 1220 تخت جمشید 152
450129 S BR 1712 تخت جمشید 153
463827 S BR 1502 تخت جمشید 154
304897 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
304897 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156
نرخ ارز: 227620  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/22
قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
304897 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
311963 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
313044 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
319532 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
316288 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
245333 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
278170 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
289904 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
265033 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
265033 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
307589 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
267163 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
267163 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
267163 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
258514 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
272710 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
272710 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
246600 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
250925 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
250925 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
235938 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
257598 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
415719 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
415719 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
415719 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
415719 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
415719 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
415719 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
415719 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
415719 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
415719 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
415719 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
415719 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
415719 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
415719 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
433352 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
567915 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
446425 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206
نرخ ارز: 227620  ریال میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/22
قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
446425 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 207
452912 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
446425 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
446425 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
446425 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
446425  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
446425  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
446425 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
446425 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
452912 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
446425 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
427363 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
456987 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
415719 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
415719 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 221
415719 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 222
415719 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 223
415719 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 224
415719 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 225
415719 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 226
311963 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 227
311963 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 228
313044 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 229
311963 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 230
306724 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 231
278170 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 232
272710 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 233
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 234
257598 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 235
258514 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 236
422682 پلی بوتادین رابر شازند 237
444306 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 238
212632 آمورف PET N شهید تندگویان 239
214778 آمورف PET S شهید تندگویان 240
216923 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 241
221429 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 242
217782 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 243
222287 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 244
218854 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 245
223360 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 246
222287 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 247
228939 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 248
227437 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 249
234303 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 250
229368 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 251
236234 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 252
212391 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 253
210378 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 254
209371 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 255

نرخ ارز: 227620  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/22

قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
211384 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 256
209371 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 257
213599 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 258
220979 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 259
209774 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 260
214203 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 261
216015 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 262
222457 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 263
217021 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 264
223665 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 265
215411 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 266
221853 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 267
233127 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 268
226282 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 269
340576 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 270
575715 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 271
581250 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
332554 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 273
355833 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 274
332554 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 275
332554 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 276
333635 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 277
333635 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 278
342531 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 279
332554 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 280
355833 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 281
332554 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 282
332554 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 283
332554 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 284
332554 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 285
332554 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 286
332554 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 287
332554 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 288
311963 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 289
311963 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 290
311963 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 291
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 292
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 293
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 294
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 295
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 296
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 297
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 298
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 299
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 300
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 301
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 302
258514 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 303
261993 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 304
261993 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 305
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون 306
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 307

نرخ ارز: 227620  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/22

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
258514 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 308
287882 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 309
306724 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 310
272710 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 311
417881 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 312
417881 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 313
415719 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 314
446425 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 315
415719 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 316
415719 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 317
446425 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 318
415719 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 319
415719 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 320
415719 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 321
415719 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 322
415719 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 323
415719 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 324
415719 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 325
415719 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 326
415719 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 327
415719 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 328
415719 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 329
415719 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 330
415719 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 331
415719 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 332
441418 پلی پروپیلن نساجی HP565S-AG مارون 333
415719 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 334
415719 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 335
427396 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 336
433352 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 337
410171 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 338
304897 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 339
311963 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 340
311963 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 341
311963 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 342
311963 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 343
319532 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 344
319532 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 345
313044 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 346
313044 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 347
258514 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 348
258514 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 349
234857 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 350
239182 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 351
429774 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 352
446425 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 353
451831 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 354
446425 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 355
446425 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 356
446425 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 357
446425 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 358
459831 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 359
415719 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 360
446425 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 361

نرخ ارز: 227620  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/22

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
457237 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 362
452912 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 363
460480 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 364
468048 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 365
415719 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 366
415719 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 367
415719 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 368
431189 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
433352 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
433352 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
446425 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
452047 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
457669 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک