قیمت مواد پتروشیمی

قیمت مواد پتروشیمی تا 3 اسفند ماه 1399

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 3 اسفند ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 26 بهمن ماه 1399)، با دلار نیمایی 234،972 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 3 اسفند ماه 1399 اعلام شد.

در قیمت های پایه امروز افزایشی ها 

در صدر گروه افزایش ها پلی پروپیلن نساجی با 8.65 درصد ( 2 هزار و 539 تومان ) قرار گرفت.

پلی استایرن معمولی 1540 با 8.52 درصد ( 1،966 تومان ) در دومین جایگاه افزایش ها قرار گرفت.

پلی پروپیلن شیمیایی با 7.91 درصد ( 2 هزار و 570 تومان ) سومین پلیمر با بیشترین افزایش قیمتی قرار گرفت.

نرخ ارز :

234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11

/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
156359 پلی استایرن انبساطی  FINE  انتخاب 1
288410 پلی استایرن انبساطی  200R  انتخاب 2
288410 پلی استایرن انبساطی  300R  انتخاب 3
288410 پلی استایرن انبساطی  310R  انتخاب 4
273303 پلی استایرن انبساطی  400R  انتخاب 5
173046 پلی استایرن انبساطی EPS OVERSIZE  انتخاب 6
281373 پلی استایرن انبساطی 305-F  انتخاب 7
259395 پلی استایرن انبساطی 405-F  انتخاب 8
256047 پلی استایرن انبساطی 220-R  انتخاب 9
256047 پلی استایرن انبساطی 320-R  انتخاب 10
244886 پلی استایرن انبساطی 410-R  انتخاب 11
244886 پلی استایرن انبساطی 420-R  انتخاب 12
286954 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F  انتخاب 13
286954 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F  انتخاب 14
286954 پلی استایرن انبساطی نسوز 300-F  انتخاب 15
273303 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F  انتخاب 16
281373 پلی استایرن انبساطی105-F  انتخاب 17
307065 پلی وینیل کلراید 57S آبادان 18
291788 پلی وینیل کلراید 65S آبادان 19
322342 پلی وینیل کلراید 70S آبادان 20
250537 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو 21
311129 پلی وینیل کلراید )پی وی سی( امولسیون  6644EPVC پتروشیمی اروند  22
301871 پلی وینیل کلراید )پی وی سی( امولسیون  7044EPVC پتروشیمی اروند 23
316921 پلی وینیل کلراید 6834E پتروشیمی اروند 24

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
299426 پلی وینیل کلراید 7242E پتروشیمی اروند 25
299426 پلی وینیل کلراید 7244E پتروشیمی اروند 26
291788 پلی وینیل کلراید 6532S پتروشیمی اروند 27
322342 پلی وینیل کلراید 7042S پتروشیمی اروند 28
290471 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریاساسول 29
285017 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2125A آریاساسول 30
285017 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A آریاساسول 31
281669 پلی اتیلن سبک فیلم 2119LFI آریاساسول 32
296339 پلی اتیلن سبک فیلم 2130LFI آریاساسول 33
226242 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 4460 HEX آریاساسول 34
220648 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریاساسول 35
220648 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریاساسول 36
208187 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 PPA آریاساسول 37
208187 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110HFI آریاساسول 38
219348 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713MFI آریاساسول 39
231518 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 40
232634 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 41
281669 پلی اتیلن سبک فیلم  H2420 امیرکبیر 42
296339 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 43
281669 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 44
281669 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 45
232978 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 46
232978 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 47
228390 پلی اتیلن سنگین اکستروژن)100EX3 (PE امیرکبیر 48

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم)

محصول مجتمع تولیدی ردیف
257200 پلی اتیلن سنگین اکستروژن_مشکی CRP100B امیرکبیر 49
220648 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 50
208187 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 51
250537 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 52
228390 پلی اتیلن سنگین  M7700 ایلام 53
225126 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 54
220648 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 55
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 56
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 57
208187 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 58
280087 EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 59
280087 EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 60
280087 EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 61
278713 EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 62
267125 EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 63
387220 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندرامام 64
394888 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 65
281669 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام 66
281669 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام 67
220648 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام 68
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندرامام 69
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندرامام 70
307065 پلی وینیل کلراید 6058S بندرامام 71
291788 پلی وینیل کلراید 6558S بندرامام 72

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم(

محصول مجتمع تولیدی ردیف
322342 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندر امام  73
250537 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 74
317473 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 75
156359 پلی استایرن انبساطی  FINE پلی استایرن انبساطی سهند 76
278713 پلی استایرن انبساطی 150SE پلی استایرن انبساطی سهند 77
278713 پلی استایرن انبساطی 250SE پلی استایرن انبساطی سهند 78
265063 پلی استایرن انبساطی 350SE پلی استایرن انبساطی سهند 79
278713 پلی استایرن انبساطی 50SE پلی استایرن انبساطی سهند 80
252358 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 81
350728 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 82
350728 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 83
350728 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 84
370372 پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 85
356532 پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 86
365238 پلی پروپیلن شیمیایی RP 345S پلی پروپیلن جم 87
357425 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 88
350728 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 89
333994 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 90
440706 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 91
319031 پلی پروپیلن نساجی  HP 500J پلی پروپیلن جم 92
319031 پلی پروپیلن نساجی  HP 500P پلی پروپیلن جم 93
319031 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 94
319031 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 95
319031 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 96

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
319031 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 97
319031 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 98
357425 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 99
350728 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 100
326843 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 101
319031 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 102
319031 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 103
319031 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 104
319031 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 105
319031 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 106
319031 پلی پروپیلن نساجی_160-P-FI پلی نار 107
319031 پلی پروپیلن نساجی_180-P-YI پلی نار 108
232978 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N پلیمر کرمانشاه 109
220648 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 110
220648 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 111
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 112
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 113
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 114
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 115
208187 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 116
217116 پلی اتیلن سنگین فیلم_2EX پلیمر کرمانشاه 117
518280 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 118
518280 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 پتروشیمی تبریز 119
533906 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 پتروشیمی تبریز 120

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
231518 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 121
232634 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 122
231518 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 123
234867 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 124
200704 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 125
200897 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 126
202835 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 127
204997 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 128
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 129
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 130
184862 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 131
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 132
195112 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 133
218026 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 134
281543 پلی استایرن انبساطی  EPS 526 WP تبریز 135
156359 پلی استایرن انبساطی  FINE تبریز 136
173046 پلی استایرن انبساطی EPS OVERSIZE تبریز 137
130299 پلی استایرن انبساطی SUPERFINE تبریز 138
288410 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F تبریز 139
288410 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F تبریز 140
288410 پلی استایرن انبساطی نسوز 300-F تبریز 141
273303 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F تبریز 142
260598 پلی استایرن انبساطی نسوز 500-F تبریز 143
244940 پلی استایرن معمولی  GPPS 1460FG تبریز 144

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
231347 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 145
244940 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 146
250537 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 147
317473 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 148
376483 PBR1202 تخت جمشید 149
379117 استایرن بوتادین رابر تیره_ 1712 تخت جمشید 150
394888 استایرن بوتادین رابر روشن_ 1502 تخت جمشید 151
354161 پلی بوتادین رابر _1220  PBR تخت جمشید 152
111182 لاتکس تخت جمشید 153
250537 پلی استایرن معمولی  1461 تخت جمشید پارس 154
250537 پلی استایرن معمولی  1161GPPS تخت جمشید پارس 155
250537 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 156
200697 PET N آمورف تندگویان 157
202722 PET S آمورف تندگویان 158
212223 پلی اتیلن ترفتالات _گرید الیاف  FG_640S تندگویان 159
205991 پلی اتیلن ترفتالات _گرید الیاف فیلم_PET FG640 N تندگویان 160
204747 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N تندگویان 161
209000 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S تندگویان 162
205557 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N تندگویان 163
209810 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S تندگویان 164
206570 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N تندگویان 165
210823 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S تندگویان 166
209810 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N تندگویان 167
216088 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S تندگویان 168

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
214671 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N تندگویان 169
221151 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S تندگویان 170
216493 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N تندگویان 171
222974 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S تندگویان 172
193346 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N تندگویان 173
191513 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S تندگویان 174
197561 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N تندگویان 175
203609 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S تندگویان 176
190964 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N تندگویان 177
194995 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S تندگویان 178
196645 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N تندگویان 179
202509 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S تندگویان 180
190597 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N تندگویان 181
194446 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S تندگویان 182
201164 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S تندگویان 183
196095 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N تندگویان 184
190597 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N تندگویان 185
192430 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S تندگویان 186
201960 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S تندگویان 187
239331 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 پتروشیمی جم 188
231518 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 پتروشیمی جم 189
232634 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 پتروشیمی جم 190
235983 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 پتروشیمی جم 191
206113 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 پتروشیمی جم 192

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26

قیمت )ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
217116 پلی اتیلن سنگین اکستروژن S5000 جم 193
234666 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N جم 194
210532 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای 3510MD جم 195
210532 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای 3520MD جم 196
225126 پلی اتیلن سنگین اکستروژن)80EX3 (PE جم 197
258093 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 198
220648 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 199
220648 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 200
211512 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 201
207047 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 202
211512 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 203
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 204
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 205
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 206
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 207
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 208
197913 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 209
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 210
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 211
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 212
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 213
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 214
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 215
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی_HD52511UV جم 216

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
218026 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 پتروشیمی جم 217
208187 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 پتروشیمی جم 218
217116 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD پتروشیمی جم 219
217116 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F پتروشیمی جم 220
350728 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 221
436688 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 222
333994 پلی پروپیلن فیلم_RG1104K رجال 223
319031 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 224
319031 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 225
319031 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 226
319031 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 227
319031 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 228
319031 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 229
319031 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 230
319031 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 231
319031 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 232
319031 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 233
350728 پلی پروپیلن نساجی RG3212E رجال 234
319031 پلی پروپیلن نساجی_RG 1101SL رجال 235
319031 پلی پروپیلن نساجی_RG1101N رجال 236
319031 پلی پروپیلن نساجی_RG1102M رجال 237
376483 S1210 پلی بوتادین رابر شازند 238
350728 40 PP R پلی پروپیلن شیمیایی شازند 239
231518 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 240

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
232634 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 241
231518 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 242
231518 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 243
225126 پلی اتیلن سنگین اکستروژن)80EX3 (PE شازند 244
257200 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black شازند 245
220648 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 246
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 247
218026 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 248
208187 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 249
354161 پلی بوتادین رابر شازند 250
360553 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 251
329971 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 252
350728 پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE شازند 253
350728 پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CI شازند 254
350728 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 255
350728 پلی پروپیلن شیمیایی EPD 60R شازند 256
350728 پلی پروپیلن شیمیایی 230PP ARP شازند 257
350728 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 258
357425 پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G شازند 259
357425 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 260
350728 پلی پروپیلن شیمیایی_RP 210G شازند 261
319031 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 262
319031 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 263
319031 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 264

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
319031 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 265
319031 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 266
319031 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 267
319031 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 268
291788 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 269
518280 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 270
523264 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 271
281669 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 272
302207 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 273
281669 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 274
282785 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 275
282785 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 276
281669 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
290471 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 278
281669 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 279
281669 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 280
302207 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 281
281669 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 282
281669 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 283
281669 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 284
281669 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 285
281669 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 286
281669 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 287
231518 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 288

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
231518 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 289
231518 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 290
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 291
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 292
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 293
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 294
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 295
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 296
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 297
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 298
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 299
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 300
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 301
208187 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 302
212779 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 303
212779 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 304
232978 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 305
257200 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black مارون 306
220648 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 307
196797 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون 308
201262 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 309
208187 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 310
321263 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 311
321263 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 312

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه

1399/11/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
319031 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون 313
350728 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 314
350728 پلی پروپیلن شیمیایی RP240G مارون 315
319031 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 316
319031 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 317
319031 پلی پروپیلن شیمیایی X30G مارون 318
333994 پلی پروپیلن فیلم_HP525J مارون 319
319031 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 320
319031 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 321
319031 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 322
319031 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 323
331085 پلی پروپیلن نساجی HP 562S مارون 324
319031 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 325
319031 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 326
319031 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 327
319031 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 328
319031 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 329
319031 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 330
319031 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 331
319031 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 332
319031 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 333
319031 پلی پروپیلن نساجی_X 30 S مارون 334
319031 پلی پروپیلن نساجیHP 552R مارون 335
317473 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 336

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
250537 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 337
232634 پلی اتیلن سبک خطی  LL 22B01KJ مهاباد 338
232634 پلی اتیلن سبک خطی  LL 22B02KJ مهاباد 339
231518 پلی اتیلن سبک خطی  01LLD 18B مهاباد 340
239331 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 341
231518 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 342
231518 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 343
231518 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 344
239331 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 345
208187 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 346
208187 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 347
350728 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زر شیمی 348
356532 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زر شیمی 349
362336 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زر شیمی 350
350728 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زر شیمی 351
350728 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زر شیمی 352
350728 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زر شیمی 353
350728 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زر شیمی 354
364568 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زر شیمی 355
350728 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زر شیمی 356
319031 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زر شیمی 357
333540 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زر شیمی 358
357425 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زر شیمی 359
365238 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 348T نوید زر شیمی 360

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
350728 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زر شیمی 361
373051 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زر شیمی 362
361889 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زر شیمی 363
356309 پلی پروپیلن شیمیایی_ZB 532C نوید زر شیمی 364
331762 پلی پروپیلن فیلم ZH422H نوید زر شیمی 365
333994 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زر شیمی 366
319031 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زر شیمی 367
319031 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زر شیمی 368
333994 پلی پروپیلن نساجی ZH520J نوید زر شیمی 369
319031 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زر شیمی 370
110741 پروپان مایع آبادان 371
14694 سود کاستیک آبادان 372
277558 کریستال ملامین ارومیه 373
14694 سود کاستیک اروند 374
81794 +C 3 آریاساسول 375
127907 1و3 بوتادین امیرکبیر 376
78638 برش سنگین امیرکبیر 377
127907 1و3 بوتادین بندرامام 378
162134 بنزن بندرامام 379
130586 بوتان بندرامام 380
137282 تولوئن بندرامام 381
129370 زایلین مخلوط بندرامام 382
135050 گاز پروپان صنعتی بندرامام 383
131925 گاز مایع صنعتی بندرامام 384

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
78638 نفت کوره _CFO بندرامام 385
162134 بنزن بوعلی سینا 386
289074 آلکیل بنزن خطی _LAB بیستون 387
177614 اتیل بنزن پارس 388
222018 استایرن منومر پارس 389
130586 بوتان پارس 390
135050 پروپان پارس 391
131925 گاز مایع صنعتی پارس 392
101373 نفتا )پنتان پلاس( پارس 393
48353 اوره گرانوله پردیس 394
127907 1و3 بوتادین تبریز 395
98988 برش سنگین  سوخت کوره سبک تبریز 396
157741 اسید ترفتالیک تندگویان 397
78638 نفت کوره _CFO جم 398
31894 آمونیاک )گاز( خراسان 399
31894 آمونیاک )مایع( خراسان 400
49637 اوره پریل خراسان 401
277558 کریستال ملامین خراسان 402
31894 آمونیاک )مایع( رازی 403
48353 اوره گرانوله رازی 404
54444 متانول زاگرس 405
127907 1و3 بوتادین شازند 406
224798 ایزوبوتانول شازند 407
78638 برش سنگین شازند 408
167920 تری اتانول آمین شازند 409

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
193011 دی اتانول آمین شازند 410
314075 دی اتیل هگزانول شازند 411
128380 دی اتیلن گلایکول شازند 411
166132 منو اتانول آمین شازند 412
127278 منو اتیلن گلایکول شازند 413
276738 نرمال بوتانول شازند 414
289074 آلکیل بنزن خطی _LAB شرکت صنایع شیمیایی ایران )LAB اصفهان( 415
31894 آمونیاک )گاز( شیراز 416
31894 آمونیاک )مایع( شیراز 417
49637 اوره پریل شیراز 418
48353 اوره گرانوله شیراز 419
54444 متانول شیراز 420
128380 دی اتیلن گلایکول فرسا شیمی 421
127278 منو اتیلن گلایکول فرسا شیمی 422
162998 اسید استیک فن آوران 423
54444 متانول فن آوران 424
482497 تولوئن دی ایزو سیانات )TDI( کارون 425
561965 متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری کارون 426
598797 متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص کارون 427
505768 متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری )600kp( کارون 428
31894 آمونیاک )مایع( کرمانشاه 429
48353 اوره گرانوله کرمانشاه 430
31894 آمونیاک )مایع( کود شیمیایی اوره لردگان 431
128380 دی اتیلن گلایکول مارون 432
127278 منو اتیلن گلایکول مارون 433

نرخ ارز : 234972 ریال

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
54444 متانول متانول کاوه 434
128380 دی اتیلن گلایکول مروارید 435
127278 منو اتیلن گلایکول مروارید 436
135006 ارتوزایلین 99.5% نوری 437
132941 آروماتیک سنگین نوری 438
162134 بنزن نوری 439
151668 پارا زایلین نوری 440
129370 زایلین مخلوط نوری 441

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پلاستیک