قیمت مواد پتروشیمی تا 30 آذر ماه 1399

اعلام قیمت مواد پتروشیمیایی تا 30 آذر ماه 1399

قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 23 آذر ماه 1399)، با دلار نیمایی 256,529 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 30 آذر ماه 1399 اعلام شد.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یکشنبه 23 آذر 1399) در حالی اعلام شد که افزایش قیمت‌ 23 درصدی دلار نیمایی تاثیر خاصی نداشته است و اهرم بسیار مهم افزایش قیمت های جهانی می باشد.

نرخ ارز: 256528.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 23/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
340890پلی وینیل کلراید 57Sپتروشیمی آبادان1
311390پلی وینیل کلراید 65Sپتروشیمی آبادان2
344168پلی وینیل کلراید 70Sپتروشیمی آبادان3
286864پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
301210پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
317318پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
304866پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
310875پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
304866پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
226065پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
226065پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول11
232474پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول12
220288پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول13
220288پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول14
240991پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول15
340208پلی وینیل کلراید 6834Eاروند16
323846پلی وینیل کلراید 7044Eاروند17
333930پلی وینیل کلراید 6644Eاروند18
321224پلی وینیل کلراید 7242Eاروند19
321224پلی وینیل کلراید 7244Eاروند20
311390پلی وینیل کلراید 6532Sاروند21
344168پلی وینیل کلراید 7042Sاروند22
317318پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر23
301210پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر24
301210پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر25
301210پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر26
227761پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر27
228979پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر28
241651پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EXامیرکبیر29
247879پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر30
220288پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
247879پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر32
268964پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر33
226065پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر34
286864پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک35
324465 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب36
324465 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب37
324465 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب38
307469 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب39
322418 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب40
322418 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب41
322418 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب42
307469 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب43
316325  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب44
316325  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب45
288538  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب46
288538  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب47
292194  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب48
276353  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب49
276353  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب50
194679پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب51

نرخ ارز: 256528.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 23/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
175995پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب52
239773پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366پتروشیمی ایلام53
241651پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700پتروشیمی ایلام54
226065پلی اتیلن سنگین بادی B8200پتروشیمی ایلام55
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200پتروشیمی ایلام56
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208پتروشیمی ایلام57
220288پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلام58
314692   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار59
314692 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار60
314692 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار61
313147 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار62
300221 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار63
456844استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام64
447973استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام65
301210پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام66
301210پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام67
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIبندر امام68
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام69
226065پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام70
327779پلی وینیل کلراید 6058Sبندر امام71
311390پلی وینیل کلراید 6558Sبندر امام72
344168پلی وینیل کلراید 7054Sبندر امام73
286864پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین74
343776پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین75
324458پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم76
324458پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم77
324458پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم78
330794پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم79
331769پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم80
340299پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم81
345904پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم82
324458پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم83
289852پلی پروپیلن شیمیایی HP 500Jپلی پروپیلن جم84
304470پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم85
289852پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم86
289852پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم87
289852پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم88
289852پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم89
289852پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم90
289852پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم91
401748پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم93
289852پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار94
289852پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار95
289852پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار96
289852پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار97
289852پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار98
289852پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار99
298382پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار100
324458پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار101
331769پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار102
289852پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار103

نرخ ارز: 256528.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 23/90/99

قیمت ( ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
226065پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه104
226065پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه105
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه106
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه107
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه108
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه109
230036پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه110
220288پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه111
247879پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه112
298199پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند113
284054پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند114
175995پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند115
313147پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند116
313147پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
313147پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند118
324465پلی استایرن انبساطی 100تبریز119
324465پلی استایرن انبساطی 200تبریز120
324465پلی استایرن انبساطی 300تبریز121
307469پلی استایرن انبساطی 400تبریز122
293325پلی استایرن انبساطی 500تبریز123
194679پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز124
175995پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز125
146662پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز126
263124پلی استایرن معمولی 1160تبریز127
279940پلی استایرن معمولی 1460تبریز128
286864پلی استایرن معمولی 1540تبریز129
343776پلی استایرن مقاوم 7240تبریز130
561392اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز131
561392اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز132
566266اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز133
227761پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز134
228979پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز135
227761پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز136
231416پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز137
212114پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز138
212421پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز139
214393پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز140
216801پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز141
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز142
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز143
195396پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز144
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز145
206345پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز146
230929پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز147
279940پلی استایرن معمولی FG1460تبریز148
316740پلی استایرن انبساطی WP526تبریز149
128626لاتکسپتروشیمی تخت جمشید150
446054PBR 1202پتروشیمی تخت جمشید151
421684PBR 1220پتروشیمی تخت جمشید152
440126S BR 1712پتروشیمی تخت جمشید153
456844S BR 1502پتروشیمی تخت جمشید154
286864پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس155
286864پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس156

نرخ ارز: 256528.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 23/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
286864پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس157
227761پلی اتیلن سبک خطی AA22501جم158
228979پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم159
236290پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم160
232635پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم161
218019پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم162
239773پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم163
249694پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم164
223452پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم165
223452پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم166
269939پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم167
230036پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم168
230036پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم169
230036پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم170
220288پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم171
226065پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم172
226065پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم173
218991پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم174
223865پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم175
223865پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم176
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم177
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم178
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم179
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم180
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم181
209260پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم182
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم183
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم184
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم185
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم186
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم187
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم188
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم189
230929پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم190
289852پلی پروپیلن نساجی RG1101Pرجال191
289852پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال192
289852پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال193
289852پلی پروپیلن نساجی RG1101XNرجال194
289852پلی پروپیلن نساجی RG1101Nرجال195
289852پلی پروپیلن نساجی RG1101XPرجال196
289852پلی پروپیلن نساجی RG1101XSرجال197
289852پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRرجال198
289852پلی پروپیلن نساجی RG1102Hرجال199
289852پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال200
289852پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال201
289852پلی پروپیلن نساجی RG1102Mرجال202
289852پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال203
304470پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال204
397361پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال205
324458پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hرجال206

نرخ ارز: 256528.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 23/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
324458پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eپتروشیمی رجال207
331769پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند208
324458پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند209
324458پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند210
324458پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند211
324458 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند212
324458 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند213
324458پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند214
324458پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند215
331769پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند216
324458پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند217
301223پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند218
334611پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند219
289852پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند220
289852پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند221
289852پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند222
315928پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند223
289852پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند224
289852پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند225
289852پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند226
289852پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند227
227761پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند228
227761پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند229
228979پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند230
227761پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند231
268964پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند232
239773پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند233
226065پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند234
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند235
230929پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند236
220288پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند237
421684پلی بوتادین رابرشازند238
446054پلی بوتادین رابر S1210شازند239
176845آمورف PET Nشهید تندگویان240
178629آمورف PET Sشهید تندگویان241
184875پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان242
188623پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان243
185589پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان244
189336پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان245
186481پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان246
190229پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان247
189336پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان248
194868پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان249
193619پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان250
199330پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان251
195225پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان252
200936پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان253
171342پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان254
169756پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان255
168962پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان256

نرخ ارز: 256528.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 23/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
170549پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان257
168962پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان258
172294پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان259
178247پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان260
169280پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان261
172770پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان262
174198پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان263
179275پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان264
174991پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان265
180226پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان266
173722پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان267
178799پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان268
187683پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان269
182289پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان270
311390پلی وینیل کلراید 65Sغدیر272
561392اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر273
566790اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر274
301210پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان275
323761پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان276
301210پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان277
301210پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان278
302429پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان279
302429پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان280
310875پلی اتیلن سبک تزریقی T1922لاله281
301210پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004لاله282
323761پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100لاله283
301210پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100لاله284
301210پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101لاله285
301210پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102لاله286
301210پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102لاله287
301210پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102لاله288
301210پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404لاله289
301210پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004لاله290
227761پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان291
227761پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان292
227761پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان293
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان294
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان295
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان296
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان297
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان298
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان299
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان300
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان301
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان302
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان303
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان304
220288پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان305
225399پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان306
225399پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان307
208041پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپتروشیمی مارون308
212915پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپتروشیمی مارون309

نرخ ارز: 256528.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 23/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
220288پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون310
247879پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون311
268964پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون312
226065پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون313
292289پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون314
292289پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون315
289852پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jمارون316
324458پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون317
289852پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون318
289852پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون319
324458پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون320
289852پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون321
289852پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون322
289852پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون323
289852پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون324
289852پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون325
289852پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون326
289852پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون327
289852پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون328
289852پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون329
289852پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون330
289852پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون331
289852پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون332
289852پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون333
289852پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون334
289852پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون335
289852پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون336
303012پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون337
304470پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون338
343776پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر339
286864پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم340
227761پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد341
227761پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد342
227761پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد343
227761پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد344
236290پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد345
236290پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد346
228979پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد347
228979پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد348
220288پلی اتیلن سنگین فیلم F7000مهر349
220288پلی اتیلن سنگین فیلم F7000میاندوآب350
305693پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی351
324458پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی352
330550پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی353
324458پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی354
324458پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی355
324458پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی356
324458پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی357
339567پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی358
289852پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی359
324458پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی360
336643پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی361

نرخ ارز: 256528.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 23/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
331769پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی362
340299پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی363
348828پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی364
289852پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی365
289852پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی366
289852پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی367
302033پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی369
304470پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی370
304470پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی371
324458پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی372
330794پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی373
337130پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی374

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *