قیمت مواد پتروشیمی تا 30 آذر ماه 1399

اعلام قیمت مواد پتروشیمیایی تا 30 آذر ماه 1399

قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 23 آذر ماه 1399)، با دلار نیمایی 256,529 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 30 آذر ماه 1399 اعلام شد.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یکشنبه 23 آذر 1399) در حالی اعلام شد که افزایش قیمت‌ 23 درصدی دلار نیمایی تاثیر خاصی نداشته است و اهرم بسیار مهم افزایش قیمت های جهانی می باشد.

نرخ ارز: 256528.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 23/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
340890 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان 1
311390 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
344168 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان 3
286864 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
301210 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
317318 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
304866 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
310875 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
304866 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
226065 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
226065 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
232474 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
220288 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
220288 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
240991 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
340208 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
323846 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
333930 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
321224 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
321224 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
311390 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
344168 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
317318 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
301210 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
301210 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
301210 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
227761 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
228979 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
241651 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر 29
247879 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
220288 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
247879 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
268964 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
226065 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
286864 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
324465  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
324465  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
324465  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
307469  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
322418  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
322418  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
322418  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
307469  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
316325   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 44
316325   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 45
288538   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 46
288538   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 47
292194   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 48
276353   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 49
276353   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 50
194679 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 51

نرخ ارز: 256528.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 23/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
175995 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 52
239773 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 پتروشیمی ایلام 53
241651 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 پتروشیمی ایلام 54
226065 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 پتروشیمی ایلام 55
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 پتروشیمی ایلام 56
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 پتروشیمی ایلام 57
220288 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 58
314692    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 59
314692  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 60
314692  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 61
313147  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 62
300221  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 63
456844 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام 64
447973 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام 65
301210 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام 66
301210 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام 67
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام 68
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام 69
226065 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام 70
327779 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام 71
311390 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام 72
344168 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام 73
286864 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 74
343776 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 75
324458 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 76
324458 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 77
324458 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 78
330794 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 79
331769 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 80
340299 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 81
345904 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 82
324458 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 83
289852 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم 84
304470 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 85
289852 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 86
289852 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 87
289852 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 88
289852 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 89
289852 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 90
289852 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 91
401748 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 93
289852 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 94
289852 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 95
289852 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 96
289852 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 97
289852 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 98
289852 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 99
298382 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 100
324458 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 101
331769 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 102
289852 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 103

نرخ ارز: 256528.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 23/90/99

قیمت ( ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
226065 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 104
226065 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 105
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 106
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 107
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 108
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 109
230036 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 110
220288 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 111
247879 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 112
298199 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 113
284054 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 114
175995 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 115
313147 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
313147 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
313147 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
324465 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 119
324465 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 120
324465 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 121
307469 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 122
293325 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 123
194679 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 124
175995 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 125
146662 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 126
263124 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 127
279940 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 128
286864 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 129
343776 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 130
561392 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 131
561392 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 132
566266 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 133
227761 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 134
228979 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 135
227761 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 136
231416 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 137
212114 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 138
212421 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 139
214393 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 140
216801 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 141
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 142
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 143
195396 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 144
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 145
206345 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 146
230929 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 147
279940 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 148
316740 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 149
128626 لاتکس پتروشیمی تخت جمشید 150
446054 PBR 1202 پتروشیمی تخت جمشید 151
421684 PBR 1220 پتروشیمی تخت جمشید 152
440126 S BR 1712 پتروشیمی تخت جمشید 153
456844 S BR 1502 پتروشیمی تخت جمشید 154
286864 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
286864 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 256528.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 23/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
286864 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
227761 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
228979 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
236290 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
232635 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
218019 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
239773 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
249694 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
223452 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
223452 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
269939 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
230036 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
230036 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
230036 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
220288 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
226065 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
226065 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
218991 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
223865 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
223865 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
209260 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
230929 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
289852 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
289852 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
289852 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
289852 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
289852 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
289852 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
289852 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
289852 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
289852 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
289852 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
289852 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
289852 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
289852 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
304470 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
397361 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
324458 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 256528.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 23/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
324458 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 207
331769 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
324458 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
324458 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
324458 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
324458  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
324458  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
324458 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
324458 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
331769 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
324458 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
301223 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
334611 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
289852 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
289852 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 221
289852 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 222
315928 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 223
289852 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
289852 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
289852 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
289852 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
227761 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
227761 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
228979 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
227761 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
268964 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
239773 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
226065 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
230929 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
220288 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
421684 پلی بوتادین رابر شازند 238
446054 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
176845 آمورف PET N شهید تندگویان 240
178629 آمورف PET S شهید تندگویان 241
184875 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
188623 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
185589 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
189336 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
186481 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
190229 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
189336 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
194868 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
193619 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
199330 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
195225 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
200936 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
171342 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
169756 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
168962 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 256528.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 23/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
170549 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
168962 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
172294 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
178247 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
169280 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
172770 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
174198 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
179275 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
174991 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
180226 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
173722 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
178799 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
187683 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
182289 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
311390 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 272
561392 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
566790 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 274
301210 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 275
323761 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 276
301210 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 277
301210 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 278
302429 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 279
302429 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 280
310875 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 281
301210 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 282
323761 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 283
301210 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 284
301210 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 285
301210 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 286
301210 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 287
301210 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 288
301210 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 289
301210 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 290
227761 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 291
227761 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 292
227761 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 293
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 294
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 295
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 296
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 297
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 298
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 299
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 300
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 301
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 302
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 303
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 304
220288 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 305
225399 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 306
225399 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 307
208041 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون 308
212915 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشیمی مارون 309

نرخ ارز: 256528.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 23/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
220288 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 310
247879 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 311
268964 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 312
226065 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 313
292289 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 314
292289 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 315
289852 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون 316
324458 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 317
289852 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 318
289852 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 319
324458 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 320
289852 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 321
289852 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 322
289852 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 323
289852 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 324
289852 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 325
289852 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 326
289852 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 327
289852 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 328
289852 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 329
289852 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 330
289852 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 331
289852 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 332
289852 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 333
289852 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 334
289852 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 335
289852 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 336
303012 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 337
304470 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 338
343776 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 339
286864 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 340
227761 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 341
227761 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 342
227761 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 343
227761 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 344
236290 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 345
236290 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
228979 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 347
228979 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 348
220288 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 349
220288 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 350
305693 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 351
324458 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 352
330550 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 353
324458 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 354
324458 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 355
324458 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 356
324458 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 357
339567 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 358
289852 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 359
324458 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 360
336643 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 361

نرخ ارز: 256528.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 23/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
331769 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 362
340299 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 363
348828 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 364
289852 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 365
289852 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 366
289852 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 367
302033 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
304470 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
304470 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
324458 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
330794 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
337130 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی