پلیمر مواد پتروشیمی در بورس کالا

قیمت مواد پتروشیمی تا 30 خرداد ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 30 خرداد ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، امروز یک شنبه 17 خرداد ماه 1400 قیمت پایه محصولات پتروشیمی،با دلار نیمایی 203،267 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 30 خرداد ماه 1400 اعلام شد.

نرخ ارز: 203266.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/23

قیمت(ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
306315پلی وینیل کلراید 57Sپتروشیمی آبادان1
286275پلی وینیل کلراید 65Sپتروشیمی آبادان2
314903پلی وینیل کلراید 70Sپتروشیمی آبادان3
277103پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
242711پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
254847پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
245608پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
249993پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
245608پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
208773پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
208773پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول11
204882پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول12
195227پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول13
195227پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول14
221373پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول15
367693پلی وینیل کلراید 6834Eپتروشیمی اروند16
354409پلی وینیل کلراید 7044Eپتروشیمی اروند17
362506پلی وینیل کلراید 6644Eپتروشیمی اروند18
352119پلی وینیل کلراید 7242Eپتروشیمی اروند19
352119پلی وینیل کلراید 7244Eپتروشیمی اروند20
286275پلی وینیل کلراید 6532Sپتروشیمی اروند21
314903پلی وینیل کلراید 7042Sپتروشیمی اروند22
254847پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر23
242711پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر24
242711پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر25
242711پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر26
228164پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر27
229129پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر28
220311پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PEامیرکبیر29
224631پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر30
195227پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
224631پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر32
251073پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر33
208773پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر34
279320پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک35
302110 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب36
302110 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب37
302110 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب38
286285 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب39
298344 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب40
298344 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب41
298344 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب42
286285 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب43
286285 پلی استایرن انبساطی نسوز 50-Fپلی استایرن انتخاب44
293517  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب45
293517  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب46
270856  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب47
270856  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب48
273753  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب49
261201  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب50
261201  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب51
181266پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب52

نرخ ارز: 203266.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/23

قیمت( ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
164275پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب53
220408پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366پتروشیمی ایلام54
220311پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700پتروشیمی ایلام55
208773پلی اتیلن سنگین بادی B8200پتروشیمی ایلام56
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200پتروشیمی ایلام57
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208پتروشیمی ایلام58
195227پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلام59
298344   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار60
298344 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار61
298344 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار62
286285 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار63
283939 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار64
352046استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام65
345211استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام66
242711پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام67
242711پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام68
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIبندر امام69
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام70
208773پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام71
300589پلی وینیل کلراید 6058Sبندر امام72
286275پلی وینیل کلراید 6558Sبندر امام73
314903پلی وینیل کلراید 7054Sبندر امام74
277103پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین75
352139پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین76
284224پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم77
284224پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم78
284224پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم79
289245پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم80
290017پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم81
296776پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم82
301217پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم83
284224پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم84
256803پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم85
269184پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم86
256803پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم87
256803پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم88
256803پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم89
256803پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم90
256803پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم91
256803پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم92
355188پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم94
256803پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار95
256803پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار96
256803پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار97
256803پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار98
256803پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار99
256803پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار100
263562پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار101
284224پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار102
290017پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار103
256803پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار104

نرخ ارز: 203266.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/23

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
208773پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه105
208773پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه106
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه107
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه108
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه109
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه110
202951پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه111
195227پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه112
224631پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه113
277653پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند114
265160پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند115
164275پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند116
289713پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
289713پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند118
289713پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند119
302110پلی استایرن انبساطی 100تبریز120
302110پلی استایرن انبساطی 200تبریز121
302110پلی استایرن انبساطی 300تبریز122
286285پلی استایرن انبساطی 400تبریز123
273791پلی استایرن انبساطی 500تبریز124
181266پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز125
164275پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز126
136896پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز127
257152پلی استایرن معمولی 1160تبریز128
271284پلی استایرن معمولی 1460تبریز129
277103پلی استایرن معمولی 1540تبریز130
352139پلی استایرن مقاوم 7240تبریز131
479977اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز132
479977اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز133
493494اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز134
228164پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز135
229129پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز136
228164پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز137
231061پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز138
192967پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز139
192898پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز140
194928پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز141
196680پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز142
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز143
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز144
177848پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز145
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز146
187304پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز147
208187پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز148
271284پلی استایرن معمولی FG1460تبریز149
294917پلی استایرن انبساطی WP526تبریز150
327976PBR 1202تخت جمشید151
308666PBR 1220تخت جمشید152
338606S BR 1712تخت جمشید153
352046S BR 1502تخت جمشید154
277103پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمی تخت جمشید پارس155
277103پلی استایرن معمولی 1161پتروشیمی تخت جمشید پارس156

نرخ ارز: 203266.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/23

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
277103پلی استایرن معمولی 1461پتروشیمی تخت جمشید پارس157
228164پلی اتیلن سبک خطی AA22501جم158
229129پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم159
233957پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم160
231061پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم161
197646پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم162
220408پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم163
226213پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم164
204863پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم165
204863پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم166
251845پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم167
202951پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم168
202951پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم169
202951پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم170
195227پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم171
208773پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم172
208773پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم173
198571پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم174
202433پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم175
202433پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم176
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم177
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم178
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم179
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم180
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم181
190081پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم182
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم183
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم184
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم185
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم186
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم187
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم188
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم189
208187پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم190
256803پلی پروپیلن نساجی RG1101Pرجال191
256803پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال192
256803پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال193
256803پلی پروپیلن نساجی RG1101XNرجال194
256803پلی پروپیلن نساجی RG1101Nرجال195
256803پلی پروپیلن نساجی RG1101XPرجال196
256803پلی پروپیلن نساجی RG1101XSرجال197
256803پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRرجال198
256803پلی پروپیلن نساجی RG1102Hرجال199
256803پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال200
256803پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال201
256803پلی پروپیلن نساجی RG1102Mرجال202
256803پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال203
269184پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال204
351712پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال205
284224پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hرجال206

نرخ ارز: 203266.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/23

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
284224پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال207
290017پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند208
284224پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند209
284224پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند210
284224پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند211
284224 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند212
284224 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند213
284224پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند214
284224پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند215
290017پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند216
284224پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند217
266080پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند218
292535پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند219
256803پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند220
270321پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند221
256803پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند222
256803پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند223
256803پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند224
256803پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند225
256803پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند226
256803پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند227
228164پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند228
228164پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند229
229129پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند230
228164پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند231
251073پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند232
220408پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند233
208773پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند234
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند235
208187پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند236
195227پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند237
308666پلی بوتادین رابرشازند238
327976پلی بوتادین رابر S1210شازند239
187251آمورف PET Nشهید تندگویان240
189140آمورف PET Sشهید تندگویان241
191030پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان242
194998پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان243
191786پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان244
195754پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان245
192730پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان246
196698پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان247
195754پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان248
201611پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان249
200289پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان250
206335پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان251
201989پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان252
208036پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان253
186611پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان254
184842پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان255
183958پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان256

نرخ ارز: 203266.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/23

قیمت)ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
185727پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان257
183958پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان258
187672پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان259
194156پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان260
184312پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان261
188203پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان262
189795پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان263
195455پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان264
190679پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان265
196516پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان266
189264پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان267
194925پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان268
204830پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان269
198816پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان270
286275پلی وینیل کلراید 65Sغدیر271
479977اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر272
484592اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر273
242711پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان274
259701پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان275
242711پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان276
242711پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان277
243677پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان278
243677پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان279
249993پلی اتیلن سبک تزریقی T1922لاله280
242711پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004لاله281
259701پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100لاله282
242711پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100لاله283
242711پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101لاله284
242711پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102لاله285
242711پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102لاله286
242711پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102لاله287
242711پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404لاله288
242711پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004لاله289
228164پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان290
228164پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان291
228164پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان292
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان293
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان294
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان295
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان296
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان297
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان298
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان299
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان300
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان301
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان302
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان303
195227پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان304
199047پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان305
199047پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان306
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپتروشیمی مارون307
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپتروشیمی مارون308

نرخ ارز: 203266.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/23

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
195227پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون309
224631پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون310
251073پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون311
208773پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون312
258734پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون313
258734پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون314
256803پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون315
284224پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون316
256803پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون317
256803پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون318
284224پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون319
256803پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون320
256803پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون321
256803پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون322
256803پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون323
256803پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون324
256803پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون325
256803پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون326
256803پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون327
256803پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون328
256803پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون329
256803پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون330
256803پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون331
256803پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون332
270321پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون333
256803پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون334
256803پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون335
256803پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون336
267231پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون337
269184پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون338
352139پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر339
277103پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم340
228164پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد341
228164پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد342
228164پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد343
228164پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد344
233957پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد345
233957پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد346
229129پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد347
229129پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد348
195227پلی اتیلن سنگین فیلم F7000مهر349
195227پلی اتیلن سنگین فیلم F7000میاندوآب350
189116پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62میاندوآب351
192978پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62میاندوآب352
269355پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی353
284224پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی354
289052پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی355
284224پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی356
284224پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی357
284224پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی358
284224پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی359
296196پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی360
256803پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی361
284224پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی362

نرخ ارز: 203266.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/23

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
293879پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی363
290017پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی364
296776پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی365
303534پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی366
256803پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی367
256803پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی368
256803پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی369
267253پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی370
269184پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی371
269184پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی372
284224پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی373
289245پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی374
294265پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی375

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *