پلیمر مواد پتروشیمی در بورس کالا

قیمت مواد پتروشیمی تا 30 خرداد ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 30 خرداد ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، امروز یک شنبه 17 خرداد ماه 1400 قیمت پایه محصولات پتروشیمی،با دلار نیمایی 203،267 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 30 خرداد ماه 1400 اعلام شد.

نرخ ارز: 203266.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/23

قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
306315 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان 1
286275 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
314903 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان 3
277103 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
242711 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
254847 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
245608 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
249993 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
245608 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
208773 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
208773 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
204882 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
195227 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
195227 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
221373 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
367693 پلی وینیل کلراید 6834E پتروشیمی اروند 16
354409 پلی وینیل کلراید 7044E پتروشیمی اروند 17
362506 پلی وینیل کلراید 6644E پتروشیمی اروند 18
352119 پلی وینیل کلراید 7242E پتروشیمی اروند 19
352119 پلی وینیل کلراید 7244E پتروشیمی اروند 20
286275 پلی وینیل کلراید 6532S پتروشیمی اروند 21
314903 پلی وینیل کلراید 7042S پتروشیمی اروند 22
254847 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
242711 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
242711 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
242711 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
228164 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
229129 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
220311 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
224631 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
195227 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
224631 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
251073 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
208773 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
279320 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
302110  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
302110  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
302110  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
286285  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
298344  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
298344  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
298344  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
286285  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
286285  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 44
293517   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 45
293517   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 46
270856   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 47
270856   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 48
273753   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 49
261201   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 50
261201   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 51
181266 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 52

نرخ ارز: 203266.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/23

قیمت( ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
164275 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 53
220408 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 پتروشیمی ایلام 54
220311 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 پتروشیمی ایلام 55
208773 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 پتروشیمی ایلام 56
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 پتروشیمی ایلام 57
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 پتروشیمی ایلام 58
195227 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 59
298344    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 60
298344  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 61
298344  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 62
286285  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 63
283939  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 64
352046 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام 65
345211 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام 66
242711 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام 67
242711 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام 68
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام 69
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام 70
208773 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام 71
300589 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام 72
286275 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام 73
314903 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام 74
277103 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 75
352139 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 76
284224 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 77
284224 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 78
284224 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 79
289245 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 80
290017 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 81
296776 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 82
301217 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 83
284224 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 84
256803 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 85
269184 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 86
256803 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 87
256803 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 88
256803 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 89
256803 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 90
256803 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 91
256803 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 92
355188 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 94
256803 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 95
256803 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 96
256803 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 97
256803 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 98
256803 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 99
256803 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 100
263562 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 101
284224 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 102
290017 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 103
256803 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 104

نرخ ارز: 203266.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/23

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
208773 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 105
208773 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 106
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 107
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 108
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 109
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 110
202951 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 111
195227 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 112
224631 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 113
277653 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 114
265160 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 115
164275 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 116
289713 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
289713 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
289713 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 119
302110 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 120
302110 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 121
302110 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 122
286285 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 123
273791 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 124
181266 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 125
164275 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 126
136896 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 127
257152 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 128
271284 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 129
277103 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 130
352139 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 131
479977 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 132
479977 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 133
493494 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 134
228164 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 135
229129 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 136
228164 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 137
231061 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 138
192967 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 139
192898 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 140
194928 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 141
196680 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 142
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 143
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 144
177848 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 145
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 146
187304 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 147
208187 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 148
271284 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 149
294917 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 150
327976 PBR 1202 تخت جمشید 151
308666 PBR 1220 تخت جمشید 152
338606 S BR 1712 تخت جمشید 153
352046 S BR 1502 تخت جمشید 154
277103 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمی تخت جمشید پارس 155
277103 پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمی تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 203266.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/23

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
277103 پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمی تخت جمشید پارس 157
228164 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
229129 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
233957 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
231061 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
197646 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
220408 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
226213 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
204863 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
204863 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
251845 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
202951 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
202951 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
202951 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
195227 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
208773 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
208773 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
198571 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
202433 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
202433 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
190081 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
208187 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
256803 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
256803 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
256803 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
256803 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
256803 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
256803 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
256803 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
256803 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
256803 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
256803 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
256803 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
256803 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
256803 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
269184 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
351712 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
284224 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 203266.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/23

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
284224 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 207
290017 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
284224 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
284224 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
284224 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
284224  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
284224  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
284224 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
284224 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
290017 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
284224 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
266080 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
292535 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
256803 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
270321 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 221
256803 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 222
256803 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 223
256803 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
256803 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
256803 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
256803 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
228164 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
228164 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
229129 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
228164 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
251073 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
220408 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
208773 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
208187 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
195227 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
308666 پلی بوتادین رابر شازند 238
327976 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
187251 آمورف PET N شهید تندگویان 240
189140 آمورف PET S شهید تندگویان 241
191030 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
194998 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
191786 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
195754 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
192730 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
196698 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
195754 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
201611 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
200289 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
206335 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
201989 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
208036 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
186611 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
184842 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
183958 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 203266.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/23

قیمت)ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
185727 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
183958 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
187672 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
194156 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
184312 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
188203 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
189795 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
195455 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
190679 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
196516 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
189264 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
194925 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
204830 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
198816 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
286275 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 271
479977 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
484592 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
242711 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 274
259701 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 275
242711 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 276
242711 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
243677 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 278
243677 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 279
249993 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 280
242711 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 281
259701 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 282
242711 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 283
242711 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 284
242711 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 285
242711 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 286
242711 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 287
242711 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 288
242711 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 289
228164 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 290
228164 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 291
228164 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 292
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 293
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 294
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 295
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 296
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 297
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 298
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 299
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 300
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 301
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 302
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 303
195227 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 304
199047 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 305
199047 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 306
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون 307
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشیمی مارون 308

نرخ ارز: 203266.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/23

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
195227 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 309
224631 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 310
251073 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 311
208773 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 312
258734 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 313
258734 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 314
256803 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 315
284224 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 316
256803 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 317
256803 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 318
284224 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 319
256803 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 320
256803 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 321
256803 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 322
256803 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 323
256803 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 324
256803 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 325
256803 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 326
256803 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 327
256803 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 328
256803 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 329
256803 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 330
256803 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 331
256803 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 332
270321 پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون 333
256803 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 334
256803 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 335
256803 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 336
267231 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 337
269184 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 338
352139 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 339
277103 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 340
228164 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 341
228164 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 342
228164 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 343
228164 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 344
233957 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 345
233957 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
229129 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 347
229129 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 348
195227 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 349
195227 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 350
189116 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 351
192978 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 352
269355 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 353
284224 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 354
289052 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 355
284224 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 356
284224 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 357
284224 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 358
284224 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 359
296196 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 360
256803 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 361
284224 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 362

نرخ ارز: 203266.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/23

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
293879 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 363
290017 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 364
296776 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 365
303534 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 366
256803 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 367
256803 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 368
256803 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 369
267253 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 370
269184 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 371
269184 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 372
284224 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 373
289245 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 374
294265 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 375

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک