قیمت مواد پلیمری پلیمر پلاست مولایی

قیمت مواد پتروشیمی تا 5 اردیبهشت ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 5 اردیبهشت ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 29 فروردین ماه 1399)، با دلار نیمایی 231208 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 5 اردیبهشت ماه 1400 اعلام شد.

نرخ ارز: 231207.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/29

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
353709 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان 1
330569 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
363626 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان  3
311460 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
335928 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
352725 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
339223 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
346006 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
339223 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
275031 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
275031 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
269946 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
258964 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
258964 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
283652 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
407885 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
392716 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
401945 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
390071 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
390071 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
330569 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
363626 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
352725 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
335928 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
335928 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
335928 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
314705 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
315804 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
284366 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
289955 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
258964 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
289955 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
311558 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
275031 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
311460 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
325188  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
325188  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
325188  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
308154  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
321783  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
321783  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
321783  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
308154  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
308154  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 44
316292   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 45
316292   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 46
290780   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 47
290780   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 48
294075   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 49
279797   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 50
279797   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 51
195113 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 52

نرخ ارز: 231207.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/29

قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
176682 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 53
282554 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 54
284366 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 55
275031 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 56
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 57
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 58
258964 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 59
314040    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 60
314040  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 61
314040  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 62
300411  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 63
299906  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 64
459826 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام  65
450897 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام 66
335928 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 67
335928 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 68
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندر امام 69
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندر امام 70
275031 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 71
347097 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندر امام 72
330569 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندر امام 73
363626 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندر امام 74
311460 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 75
414896 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 76
453461 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 77
453461 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 78
453461 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 79
459171 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 80
460050 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 81
467738 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 82
472790 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 83
453461 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 84
422271 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 85
440182 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 86
422271 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 87
422271 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 88
422271 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 89
422271 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 90
422271 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 91
422271 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 92
580820 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 94
422271 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 95
422271 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 96
422271 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 97
422271 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 98
422271 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 99
422271 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 100
429958 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 101
453461 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 102
460050 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 103
422271 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 104

نرخ ارز: 231207.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/29

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
275031 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 105
275031 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 106
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 107
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 108
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 109
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 110
267750 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 111
258964 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 112
289955 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 113
298863 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 114
285179 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 115
176682 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 116
312492 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
312492 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
312492 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 119
325188 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 120
325188 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 121
325188 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 122
308154 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 123
294470 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 124
195113 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 125
176682 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 126
147235 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 127
289035 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 128
304919 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 129
311460 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 130
414896 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 131
584789 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 132
584789 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 133
600164 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 134
314705 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 135
315804 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 136
314705 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 137
318000 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 138
242335 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 139
241818 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 140
244786 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 141
246559 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 142
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 143
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 144
222503 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 145
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 146
234357 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 147
260087 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 148
304919 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 149
317445 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 150
433051 PBR 1202 تخت جمشید 151
411086 PBR 1220 تخت جمشید 152
445691 S BR 1712 تخت جمشید 153
459826 S BR 1502 تخت جمشید 154
311460 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
311460 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 231207.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/29

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
311460 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
314705 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 پتروشیمی جم 158
315804 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 پتروشیمی جم 159
322393 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 پتروشیمی جم 160
319098 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 پتروشیمی جم 161
247657 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 پتروشیمی جم 162
282554 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE پتروشیمی جم  163
291991 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N پتروشیمی جم 164
266794 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD پتروشیمی جم 165
266794 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD پتروشیمی جم 166
312437 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black پتروشیمی جم 167
267750 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 پتروشیمی جم 168
267750 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F پتروشیمی جم 169
267750 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD پتروشیمی جم 170
258964 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 پتروشیمی جم 171
275031 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پتروشیمی جم 172
275031 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پتروشیمی جم 173
248930 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 174
253323 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 پتروشیمی جم 175
253323 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 پتروشیمی جم 176
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 177
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 پتروشیمی جم 178
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 179
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 پتروشیمی جم 180
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 181
238174 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 پتروشیمی جم 182
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 پتروشیمی جم 183
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 184
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 پتروشیمی جم 185
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پتروشیمی جم 186
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 پتروشیمی جم 187
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 188
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 پتروشیمی جم 189
260087 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 پتروشیمی جم 190
422271 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
422271 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
422271 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
422271 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
422271 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
422271 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
422271 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
422271 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
422271 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
422271 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
422271 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
422271 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
422271 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
440182 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
576866 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
453461 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 231207.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/29

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
453461 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال  207
460050 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
453461 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
453461 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
453461 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
453461  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
453461  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
453461 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
453461 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
460050 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
453461 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
434098 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
464190 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
422271 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
422271 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 221
422271 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 222
422271 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 223
422271 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 224
422271 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 225
422271 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 226
314705 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 227
314705 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 228
315804 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 229
314705 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 230
311558 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 231
282554 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 232
275031 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 233
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 234
260087 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 235
258964 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 236
411086 پلی بوتادین رابر شازند 237
433051 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 238
214079 آمورف PET N شهید تندگویان 239
216239 آمورف PET S شهید تندگویان 240
218399 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 241
222936 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 242
219263 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 243
223800 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 244
220343 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 245
224880 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 246
223800 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 247
230496 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 248
228984 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 249
235897 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 250
230929 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 251
237841 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 252
214580 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 253
212546 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 254
211529 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 255

نرخ ارز: 231207.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/29

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
213563 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 256
211529 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 257
215800 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 258
223256 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 259
211936 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 260
216410 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 261
218241 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 262
224750 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 263
219258 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 264
225970 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 265
217631 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 266
224139 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 267
235529 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 268
228614 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 269
330569 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 270
584789 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 271
590411 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
335928 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 273
359443 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 274
335928 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 275
335928 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 276
337027 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 277
337027 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 278
346006 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 279
335928 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 280
359443 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 281
335928 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 282
335928 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 283
335928 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 284
335928 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 285
335928 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 286
335928 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 287
335928 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 288
314705 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 289
314705 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 290
314705 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 291
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 292
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 293
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 294
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 295
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 296
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 297
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 298
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 299
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 300
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 301
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 302
258964 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 303
262571 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 304
262571 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 305
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون  306
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشیمی مارون 307

نرخ ارز: 231207.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/29

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
258964 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 308
289955 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 309
311558 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 310
275031 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 311
424467 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 312
424467 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 313
422271 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 314
453461 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 315
422271 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 316
422271 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 317
453461 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 318
422271 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 319
422271 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 320
422271 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 321
422271 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 322
422271 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 323
422271 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 324
422271 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 325
422271 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 326
422271 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 327
422271 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 328
422271 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 329
422271 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 330
422271 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 331
422271 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 332
448375 پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون 333
422271 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 334
422271 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 335
434132 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 336
440182 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 337
414896 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 338
311460 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 339
314705 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 340
314705 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 341
314705 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 342
314705 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 343
322393 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 344
322393 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 345
315804 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 346
315804 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 347
258964 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 348
258964 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 349
237076 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 350
241469 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 351
436548 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 352
453461 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 353
458952 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 354
453461 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 355
453461 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 356
453461 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 357
453461 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 358
467079 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 359
422271 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 360
453461 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 361

نرخ ارز: 231207.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/29

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
464443 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 362
460050 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 363
467738 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 364
475425 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 365
422271 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 366
422271 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 367
422271 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 368
437985 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
440182 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
440182 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
453461 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
459171 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
464882 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک