قیمت مواد پتروشیمی

قیمت مواد پتروشیمی تا 5 بهمن ماه 1399

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 5 بهمن ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (دوشنبه 29 دی ماه 1399)، با دلار نیمایی 254،691 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 5 بهمن ماه 1399 اعلام شد.

نرخ ارز: 254691  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 29/01/99

)قیمت (ریال بر کیلوگرم محصول مجتمع تولیدی ردیف
337892 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان  1
355132 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان 2
248852 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 3
293962 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 4
309682 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 5
297592 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 6
303394 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 7
297592 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 8
223775 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 9
223775 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 10
226687 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 11
214589 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 12
214589 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 13
239496 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 14
350232 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 15
333755 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 16
343844 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 17
330996 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 18
330996 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 19
320653 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 20
355132 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 21
309682 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 22
293962 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 23
293962 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 24
293962 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 25
235737 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 26
236947 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 27
241483 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 28
247775 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 29
214589 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 30
247775 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 31
270843 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 32
223775 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 33
248852 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 34
284668  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 35
284668  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 36
284668  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 37
269757  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 38
284420  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 39
284420  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 40
284420  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 41
269757  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 42
278371   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 43
278371   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 44
251318   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 45
251318   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 46
254948   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 47
239221   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 48
239221   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 49
170801 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 50

نرخ ارز: 254691  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 29/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
154070 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 51
238286 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 پتروشیمی ایلام  52
241483 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 پتروشیمی ایلام 53
223775 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 پتروشیمی ایلام 54
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 پتروشیمی ایلام 55
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 پتروشیمی ایلام 56
214589 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 57
277642    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 58
277642  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 59
277642  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 60
276286  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 61
264524  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 62
428650 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام 63
420327 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام 64
293962 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام 65
293962 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام 66
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام 67
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام 68
223775 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام 69
344788 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام 70
320653 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام 71
355132 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام 72
248852 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 73
337302 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 74
345764 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 75
345764 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 76
345764 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 77
352055 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 78
353023 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 79
361492 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 80
367057 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 81
345764 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 82
311407 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم 83
326615 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 84
311407 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 85
311407 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 86
311407 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 87
311407 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 88
311407 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 89
311407 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 90
430968 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 92
311407 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 93
311407 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 94
311407 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 95
311407 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 96
311407 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 97
311407 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 98
319875 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 99
345764 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 100
353023 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 101
311407 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 102

نرخ ارز: 254691  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 29/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
223775 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 103
223775 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 104
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 105
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 106
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 107
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 108
224267 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 109
214589 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 110
247775 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 111
261623 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 112
248651 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 113
154070 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 114
276286 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 115
276286 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
276286 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
284668 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 118
284668 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 119
284668 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 120
269757 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 121
256784 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 122
170801 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 123
154070 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 124
128392 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 125
227773 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 126
242704 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 127
248852 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 128
337302 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 129
494462 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 130
494462 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 131
511399 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 132
235737 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 133
236947 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 134
235737 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 135
239366 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 136
205158 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 137
205551 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 138
207376 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 139
209811 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 140
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 141
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 142
189090 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 143
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 144
199740 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 145
223750 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 146
242704 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 147
277890 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 148
120688 لاتکس پتروشیمی تخت جمشید 149
414545 PBR 1202 پتروشیمی تخت جمشید 150
390350 PBR 1220 پتروشیمی تخت جمشید 151
411568 S BR 1712 پتروشیمی تخت جمشید 152
428650 S BR 1502 پتروشیمی تخت جمشید 153
248852 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 154
248852 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 155

نرخ ارز: 254691  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 29/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
248852 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 156
235737 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 157
236947 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 158
244205 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 159
240576 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 160
211021 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 161
238286 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 162
249607 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 163
223435 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 164
223435 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 165
271810 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 166
224267 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 167
224267 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 168
224267 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 169
214589 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 170
223775 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 171
223775 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 172
211941 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 173
216780 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 174
216780 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 175
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 176
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 177
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 178
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 179
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 180
202501 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 181
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 182
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 183
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 184
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 185
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 186
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 187
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 188
223750 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 189
311407 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 190
311407 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 191
311407 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 192
311407 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 193
311407 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 194
311407 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 195
311407 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 196
311407 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 197
311407 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 198
311407 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 199
311407 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 200
311407 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 201
311407 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 202
326615 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 203
426613 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 204
345764 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 205

نرخ ارز: 254691  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 29/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
345764 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 206
353023 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 207
345764 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 208
345764 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 209
345764 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 210
345764  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 211
345764  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 212
345764 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 213
345764 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 214
353023 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 215
345764 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 216
322928 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 217
356076 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 218
311407 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 219
311407 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 220
311407 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 221
338655 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 222
311407 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 223
311407 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 224
311407 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 225
311407 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 226
235737 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 227
235737 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 228
236947 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 229
235737 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 230
270843 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 231
238286 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 232
223775 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 233
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 234
223750 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 235
214589 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 236
390350 پلی بوتادین رابر شازند 237
414545 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 238
193861 آمورف PET N شهید تندگویان 239
195817 آمورف PET S شهید تندگویان 240
198752 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 241
202860 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 242
199534 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 243
203642 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 244
200512 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 245
204620 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 246
203642 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 247
209707 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 248
208337 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 249
214597 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 250
210098 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 251
216358 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 252
192612 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 253
190795 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 254
189886 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 255

نرخ ارز: 254691  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 29/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
191703 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 256
189886 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 257
193702 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 258
200395 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 259
190250 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 260
194247 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 261
195883 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 262
201697 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 263
196791 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 264
202788 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 265
195337 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 266
201152 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 267
211328 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 268
205150 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 269
320653 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 271
494462 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
499217 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
293962 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 274
315970 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 275
293962 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 276
293962 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
295172 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 278
295172 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 279
303394 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 280
293962 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 281
315970 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 282
293962 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 283
293962 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 284
293962 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 285
293962 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 286
293962 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 287
293962 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 288
293962 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 289
235737 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 290
235737 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 291
235737 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 292
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 293
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 294
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 295
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 296
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 297
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 298
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 299
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 300
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 301
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 302
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 303
214589 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 304
219701 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 305
219701 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 306
201291 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون 307
206130 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشیمی مارون 308

نرخ ارز: 254691  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 29/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
214589 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 309
247775 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 310
270843 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 311
223775 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 312
313826 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 313
313826 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 314
311407 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون 315
345764 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 316
311407 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 317
311407 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 318
345764 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 319
311407 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 320
311407 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 321
311407 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 322
311407 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 323
311407 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 324
311407 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 325
311407 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 326
311407 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 327
311407 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 328
311407 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 329
311407 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 330
311407 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 331
311407 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 332
311407 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 333
311407 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 334
311407 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 335
324472 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 336
326615 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 337
337302 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 338
248852 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 339
235737 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 340
235737 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 341
235737 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 342
235737 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 343
244205 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 344
244205 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 345
236947 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 346
236947 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 347
214589 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 348
214589 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 349
327134 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 350
345764 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 351
351813 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 352
345764 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 353
345764 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 354
345764 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 355
345764 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 356
360766 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 357
311407 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 358
345764 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 359
357862 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 360

نرخ ارز: 254691  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز دوشنبه 29/01/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
353023 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 361
361492 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 362
369960 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 363
311407 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 364
311407 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 365
311407 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 366
324195 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 368
326615 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 369
326615 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 370
345764 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 371
352055 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 372
358346 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 373

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی