قیمت مواد پتروشیمی در بورس کالا | پلیمر پلاست مولایی

قیمت مواد پتروشیمی تا 6 تیر ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 6 تیر ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، امروز یک شنبه 30 خرداد ماه 1400 قیمت پایه محصولات پتروشیمی، با دلار نیمایی 205،939 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 6 تیر ماه 1400 اعلام شد.

نرخ ارز: 205939  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/30

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
310342پلی وینیل کلراید 57Sپتروشیمی آبادان1
290039پلی وینیل کلراید 65Sپتروشیمی آبادان2
319043پلی وینیل کلراید 70Sپتروشیمی آبادان3
271258پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
241892پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
253986پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
244826پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
249149پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
244826پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
208437پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
208437پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول11
206794پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول12
197012پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول13
197012پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول14
227708پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول15
372527پلی وینیل کلراید 6834Eاروند16
359069پلی وینیل کلراید 7044Eاروند17
367272پلی وینیل کلراید 6644Eاروند18
356748پلی وینیل کلراید 7242Eاروند19
356748پلی وینیل کلراید 7244Eاروند20
290039پلی وینیل کلراید 6532Sاروند21
319043پلی وینیل کلراید 7042Sاروند22
253986پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر23
241892پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر24
241892پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر25
241892پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر26
227532پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر27
228510پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر28
229566پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PEامیرکبیر29
234070پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر30
197012پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
234070پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر32
260243پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر33
208437پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر34
273428پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک35
294167 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب36
294167 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب37
294167 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب38
278759 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب39
290920 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب40
290920 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب41
290920 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب42
278759 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب43
278759 پلی استایرن انبساطی نسوز 50-Fپلی استایرن انتخاب44
286029  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب45
286029  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب46
263240  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب47
263240  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب48
266175  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب49
253458  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب50
253458  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب51
176500پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب52

نرخ ارز: 205939  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/30

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
159865پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب53
226730پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366ایلام54
229566پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700ایلام55
208437پلی اتیلن سنگین بادی B8200ایلام56
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200ایلام57
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208ایلام58
197012پلی اتیلن سنگین فیلم F7000ایلام59
290920   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار60
290920 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار61
290920 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار62
278759 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار63
276779 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار64
354156استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام65
347279استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام66
241892پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام67
241892پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام68
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIبندر امام69
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام70
208437پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام71
304541پلی وینیل کلراید 6058Sبندر امام72
290039پلی وینیل کلراید 6558Sبندر امام73
319043پلی وینیل کلراید 7054Sبندر امام74
271258پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین75
355026پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین76
287262پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم77
287262پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم78
287262پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم79
292349پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم80
293132پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم81
299979پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم82
304479پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم83
287262پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم84
259481پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم85
272004پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم86
259481پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم87
259481پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم88
259481پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم89
259481پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم90
259481پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم91
259481پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم92
358909پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم94
259481پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار95
259481پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار96
259481پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار97
259481پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار98
259481پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار99
259481پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار100
266329پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار101
287262پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار102
293132پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار103
259481پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار104

نرخ ارز: 205939  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/30

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
208437پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه105
208437پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه106
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه107
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه108
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه109
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه110
204837پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه111
197012پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه112
234070پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه113
270354پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند114
258036پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند115
159865پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند116
282515پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
282515پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند118
282515پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند119
294167پلی استایرن انبساطی 100تبریز120
294167پلی استایرن انبساطی 200تبریز121
294167پلی استایرن انبساطی 300تبریز122
278759پلی استایرن انبساطی 400تبریز123
266441پلی استایرن انبساطی 500تبریز124
176500پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز125
159865پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز126
133220پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز127
251727پلی استایرن معمولی 1160تبریز128
265561پلی استایرن معمولی 1460تبریز129
271258پلی استایرن معمولی 1540تبریز130
355026پلی استایرن مقاوم 7240تبریز131
486288اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز132
486288اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز133
499983اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز134
227532پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز135
228510پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز136
227532پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز137
230467پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز138
193367پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز139
193339پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز140
195334پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز141
197130پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز142
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز143
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز144
178297پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز145
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز146
187774پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز147
208746پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز148
265561پلی استایرن معمولی FG1460تبریز149
287163پلی استایرن انبساطی WP526تبریز150
333218PBR 1202تخت جمشید151
313653PBR 1220تخت جمشید152
340491S BR 1712تخت جمشید153
354156S BR 1502تخت جمشید154
271258پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمی تخت جمشید پارس155
271258پلی استایرن معمولی 1161پتروشیمی تخت جمشید پارس156

نرخ ارز: 205939  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/30

قیمت)ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
271258پلی استایرن معمولی 1461پتروشیمی تخت جمشید پارس157
227532پلی اتیلن سبک خطی AA22501جم158
228510پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم159
233401پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم160
230467پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم161
198108پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم162
226730پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم163
235718پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم164
213915پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم165
213915پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم166
261026پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم167
204837پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم168
204837پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم169
204837پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم170
197012پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم171
208437پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم172
208437پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم173
199025پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم174
202938پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم175
202938پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم176
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم177
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم178
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم179
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم180
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم181
190526پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم182
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم183
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم184
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم185
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم186
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم187
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم188
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم189
208746پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم190
259481پلی پروپیلن نساجی RG1101Pپتروشیمی رجال191
259481پلی پروپیلن نساجی RG1101Sپتروشیمی رجال192
259481پلی پروپیلن نساجی RG1101SLپتروشیمی رجال193
259481پلی پروپیلن نساجی RG1101XNپتروشیمی رجال194
259481پلی پروپیلن نساجی RG1101Nپتروشیمی رجال195
259481پلی پروپیلن نساجی RG1101XPپتروشیمی رجال196
259481پلی پروپیلن نساجی RG1101XSپتروشیمی رجال197
259481پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRپتروشیمی رجال198
259481پلی پروپیلن نساجی RG1102Hپتروشیمی رجال199
259481پلی پروپیلن نساجی RG1102Lپتروشیمی رجال200
259481پلی پروپیلن نساجی RG1102XLپتروشیمی رجال201
259481پلی پروپیلن نساجی RG1102Mپتروشیمی رجال202
259481پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجال203
272004پلی پروپیلن فیلم RG1104Kپتروشیمی رجال204
355388پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lپتروشیمی رجال205
287262پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hپتروشیمی رجال206

نرخ

ارز: 205939  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/30

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
287262پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eپتروشیمی رجال207
293132پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند208
287262پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند209
287262پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند210
287262پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند211
287262 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند212
287262 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند213
287262پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند214
287262پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند215
293132پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند216
287262پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند217
268873پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند218
295676پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند219
259481پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند220
273176پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند221
259481پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند222
259481پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند223
259481پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند224
259481پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند225
259481پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند226
259481پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند227
227532پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند228
227532پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند229
228510پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند230
227532پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند231
260243پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند232
226730پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند233
208437پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند234
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند235
208746پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند236
197012پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند237
313653پلی بوتادین رابرشازند238
333218پلی بوتادین رابر S1210شازند239
190198آمورف PET Nشهید تندگویان240
192117آمورف PET Sشهید تندگویان241
194036پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان242
198066پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان243
194804پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان244
198834پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان245
195763پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان246
199794پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان247
198834پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان248
204784پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان249
203440پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان250
209582پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان251
205168پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان252
211309پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان253
189065پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان254
187272پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان255
186376پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان256

نرخ ارز: 205939  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی

در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/30

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
188169پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان257
186376پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان258
190140پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان259
196709پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان260
186735پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان261
190677پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان262
192290پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان263
198025پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان264
193186پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان265
199100پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان266
191753پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان267
197487پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان268
207523پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان269
201430پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان270
290039پلی وینیل کلراید 65Sغدیر271
486288اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر272
490964اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر273
241892پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420پتروشیمی کردستان274
258824پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420پتروشیمی کردستان275
241892پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420پتروشیمی کردستان276
241892پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020پتروشیمی کردستان277
242870پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426پتروشیمی کردستان278
242870پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426پتروشیمی کردستان279
249149پلی اتیلن سبک تزریقی T1922لاله280
241892پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004لاله281
258824پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100لاله282
241892پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100لاله283
241892پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101لاله284
241892پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102لاله285
241892پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102لاله286
241892پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102لاله287
241892پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404لاله288
241892پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004لاله289
227532پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان290
227532پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان291
227532پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان292
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان293
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان294
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان295
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان296
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان297
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان298
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان299
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان300
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان301
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان302
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان303
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040لرستان304
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی UV6040لرستان305
197012پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان306
200897پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان307
200897پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان308
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iمارون309
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون310

نرخ ارز: 205939  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/30

قیمت)ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
197012پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون311
234070پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون312
260243پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون313
208437پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون314
261438پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون315
261438پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون316
259481پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون317
287262پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون318
259481پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون319
259481پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون320
287262پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون321
259481پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون322
259481پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون323
259481پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون324
259481پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون325
259481پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون326
259481پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون327
259481پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون328
259481پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون329
259481پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون330
259481پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون331
259481پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون332
259481پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون333
259481پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون334
273176پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون335
259481پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون336
259481پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون337
259481پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون338
270046پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون339
272004پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون340
355026پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر341
271258پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم342
227532پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد343
227532پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد344
227532پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد345
227532پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد346
233401پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد347
233401پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد348
228510پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد349
228510پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد350
197012پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهر351
197012پلی اتیلن سنگین فیلم F7000میاندوآب352
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62میاندوآب353
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62میاندوآب354
189548پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52میاندوآب355
193461پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52میاندوآب356
272198پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی357
287262پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی358
292153پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی359
287262پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی360
287262پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی361
287262پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی362
287262پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی363
299392پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی364

نرخ ارز: 205939  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/30

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
259481پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی365
287262پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی366
297044پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی367
293132پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی368
299979پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی369
306827پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی370
259481پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی371
259481پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی372
259481پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی373
270048پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی374
272004پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی375
272004پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی376
287262پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی377
292349پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی378
297436پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی379

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *