قیمت مواد پتروشیمی در بورس کالا | پلیمر پلاست مولایی

قیمت مواد پتروشیمی تا 6 تیر ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 6 تیر ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، امروز یک شنبه 30 خرداد ماه 1400 قیمت پایه محصولات پتروشیمی، با دلار نیمایی 205،939 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 6 تیر ماه 1400 اعلام شد.

نرخ ارز: 205939  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/30

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
310342 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان 1
290039 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
319043 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان 3
271258 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
241892 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
253986 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
244826 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
249149 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
244826 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
208437 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
208437 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
206794 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
197012 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
197012 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
227708 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
372527 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
359069 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
367272 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
356748 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
356748 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
290039 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
319043 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
253986 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
241892 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
241892 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
241892 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
227532 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
228510 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
229566 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
234070 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
197012 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
234070 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
260243 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
208437 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
273428 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
294167  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
294167  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
294167  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
278759  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
290920  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
290920  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
290920  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
278759  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
278759  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 44
286029   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 45
286029   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 46
263240   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 47
263240   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 48
266175   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 49
253458   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 50
253458   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 51
176500 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 52

نرخ ارز: 205939  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/30

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
159865 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 53
226730 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 54
229566 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 55
208437 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 56
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 57
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 58
197012 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 59
290920    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 60
290920  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 61
290920  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 62
278759  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 63
276779  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 64
354156 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام 65
347279 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام 66
241892 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام 67
241892 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام 68
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام 69
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام 70
208437 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام 71
304541 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام 72
290039 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام 73
319043 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام 74
271258 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 75
355026 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 76
287262 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 77
287262 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 78
287262 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 79
292349 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 80
293132 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 81
299979 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 82
304479 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 83
287262 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 84
259481 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 85
272004 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 86
259481 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 87
259481 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 88
259481 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 89
259481 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 90
259481 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 91
259481 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 92
358909 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 94
259481 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 95
259481 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 96
259481 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 97
259481 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 98
259481 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 99
259481 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 100
266329 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 101
287262 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 102
293132 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 103
259481 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 104

نرخ ارز: 205939  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/30

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
208437 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 105
208437 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 106
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 107
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 108
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 109
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 110
204837 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 111
197012 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 112
234070 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 113
270354 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 114
258036 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 115
159865 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 116
282515 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
282515 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
282515 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 119
294167 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 120
294167 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 121
294167 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 122
278759 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 123
266441 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 124
176500 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 125
159865 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 126
133220 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 127
251727 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 128
265561 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 129
271258 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 130
355026 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 131
486288 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 132
486288 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 133
499983 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 134
227532 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 135
228510 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 136
227532 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 137
230467 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 138
193367 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 139
193339 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 140
195334 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 141
197130 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 142
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 143
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 144
178297 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 145
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 146
187774 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 147
208746 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 148
265561 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 149
287163 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 150
333218 PBR 1202 تخت جمشید 151
313653 PBR 1220 تخت جمشید 152
340491 S BR 1712 تخت جمشید 153
354156 S BR 1502 تخت جمشید 154
271258 پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمی تخت جمشید پارس 155
271258 پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمی تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 205939  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/30

قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
271258 پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمی تخت جمشید پارس 157
227532 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
228510 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
233401 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
230467 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
198108 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
226730 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
235718 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
213915 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
213915 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
261026 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
204837 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
204837 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
204837 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
197012 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
208437 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
208437 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
199025 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
202938 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
202938 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
190526 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
208746 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
259481 پلی پروپیلن نساجی RG1101P پتروشیمی رجال 191
259481 پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 192
259481 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 193
259481 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN پتروشیمی رجال 194
259481 پلی پروپیلن نساجی RG1101N پتروشیمی رجال 195
259481 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 196
259481 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 197
259481 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 198
259481 پلی پروپیلن نساجی RG1102H پتروشیمی رجال 199
259481 پلی پروپیلن نساجی RG1102L پتروشیمی رجال 200
259481 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 201
259481 پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 202
259481 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 203
272004 پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 204
355388 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L پتروشیمی رجال 205
287262 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 206

نرخ

ارز: 205939  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/30

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
287262 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 207
293132 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
287262 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
287262 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
287262 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
287262  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
287262  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
287262 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
287262 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
293132 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
287262 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
268873 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
295676 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
259481 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
273176 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 221
259481 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 222
259481 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 223
259481 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
259481 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
259481 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
259481 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
227532 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
227532 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
228510 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
227532 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
260243 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
226730 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
208437 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
208746 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
197012 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
313653 پلی بوتادین رابر شازند 238
333218 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
190198 آمورف PET N شهید تندگویان 240
192117 آمورف PET S شهید تندگویان 241
194036 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
198066 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
194804 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
198834 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
195763 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
199794 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
198834 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
204784 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
203440 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
209582 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
205168 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
211309 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
189065 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
187272 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
186376 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 205939  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی

در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/30

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
188169 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
186376 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
190140 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
196709 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
186735 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
190677 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
192290 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
198025 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
193186 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
199100 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
191753 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
197487 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
207523 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
201430 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
290039 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 271
486288 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
490964 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
241892 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 پتروشیمی کردستان 274
258824 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 پتروشیمی کردستان 275
241892 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 پتروشیمی کردستان 276
241892 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 پتروشیمی کردستان 277
242870 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 پتروشیمی کردستان 278
242870 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 پتروشیمی کردستان 279
249149 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 280
241892 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 281
258824 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 282
241892 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 283
241892 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 284
241892 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 285
241892 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 286
241892 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 287
241892 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 288
241892 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 289
227532 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 290
227532 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 291
227532 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 292
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 293
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 294
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 295
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 296
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 297
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 298
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 299
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 300
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 301
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 302
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 303
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 لرستان 304
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV6040 لرستان 305
197012 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 306
200897 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 307
200897 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 308
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون 309
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 310

نرخ ارز: 205939  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/30

قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
197012 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 311
234070 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 312
260243 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 313
208437 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 314
261438 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 315
261438 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 316
259481 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 317
287262 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 318
259481 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 319
259481 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 320
287262 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 321
259481 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 322
259481 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 323
259481 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 324
259481 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 325
259481 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 326
259481 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 327
259481 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 328
259481 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 329
259481 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 330
259481 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 331
259481 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 332
259481 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 333
259481 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 334
273176 پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون 335
259481 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 336
259481 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 337
259481 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 338
270046 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 339
272004 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 340
355026 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 341
271258 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 342
227532 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 343
227532 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 344
227532 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 345
227532 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 346
233401 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 347
233401 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 348
228510 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 349
228510 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 350
197012 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 351
197012 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 352
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 353
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 354
189548 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 میاندوآب 355
193461 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 میاندوآب 356
272198 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 357
287262 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 358
292153 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 359
287262 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 360
287262 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 361
287262 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 362
287262 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 363
299392 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 364

نرخ ارز: 205939  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/30

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
259481 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 365
287262 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 366
297044 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 367
293132 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 368
299979 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 369
306827 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 370
259481 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 371
259481 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 372
259481 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 373
270048 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 374
272004 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 375
272004 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 376
287262 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 377
292349 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 378
297436 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 379

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک