پلیمر پتروشیمی بورس کالا

قیمت مواد پتروشیمی تا 7 دی ماه 1399

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 7 دی ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یک شنبه 30 آذر ماه 1399)، با دلار نیمایی 256,597 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 7 دی ماه 1399 اعلام شد.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یک شنبه 7 دی ماه 1399) در حالی اعلام شد که دلار نیمایی تنها 6 تومان افزایش داشته است. همچنان اهرم بسیار مهم افزایش قیمت های جهانی می باشد.

  • در بین همه گروه هایی کالایی بیشترین افزایش قیمت را پت های بطری با افزایش 3.95% به خود اختصاص داده اند.
  • در دومین جایگاه افزایش قیمت پلی پروپیلن نساجی با 3% بوده است.
  • و  جایگاه سوم در نهایت پلی پروپیلن شیمیایی  با افزایش قیمت  2.7% در گروه افزایشی ها قرار داشتند.

نرخ ارز: 256596.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 30/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
340981 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان 1
311473 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
344259 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان 3
267005 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
302214 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
318289 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
305870 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
311859 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
305870 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
228024 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
228024 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
233230 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
221042 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
221042 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
242547 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
340298 پلی وینیل کلراید 6834E اروند 16
323932 پلی وینیل کلراید 7044E اروند 17
334019 پلی وینیل کلراید 6644E اروند 18
321309 پلی وینیل کلراید 7242E اروند 19
321309 پلی وینیل کلراید 7244E اروند 20
311473 پلی وینیل کلراید 6532S اروند 21
344259 پلی وینیل کلراید 7042S اروند 22
318289 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
302214 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
302214 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
302214 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
228994 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
230213 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
242181 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX امیرکبیر 29
248355 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
221042 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
248355 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
271482 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
228024 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
267005 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
318792  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
318792  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
318792  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
302093  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
317019  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
317019  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
317019  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
302093  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
310924   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 44
310924   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 45
283212   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 46
283212   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 47
286869   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 48
271024   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 49
271024   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 50
191275 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 51

نرخ ارز: 256596.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 30/90/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
172866 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 52
241328 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 53
242181 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 54
228024 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 55
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 56
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 57
221042 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 58
309428    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 59
309428  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 60
309428  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 61
307910  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 62
295145  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 63
450688 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندر امام 64
441937 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندر امام 65
302214 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندر امام 66
302214 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندر امام 67
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندر امام 68
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندر امام 69
228024 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندر امام 70
327866 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندر امام 71
311473 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندر امام 72
344259 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندر امام  73
267005 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 74
343009 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 75
333246 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 76
333246 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 77
333246 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 78
339584 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 79
340559 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 80
349091 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 81
354698 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 82
333246 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 83
298631 پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J پلی پروپیلن جم 84
313509 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 85
298631 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 86
298631 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 87
298631 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 88
298631 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 89
298631 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 90
298631 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 91
413675 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 93
298631 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 94
298631 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 95
298631 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 96
298631 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 97
298631 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 98
298631 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 99
307163 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 100
333246 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 101
340559 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 102
298631 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 103

نرخ ارز: 256596.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 30/90/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
228024 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 104
228024 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 105
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 106
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 107
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 108
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 109
230792 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 110
221042 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 111
248355 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 112
292985 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 113
279001 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 114
172866 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 115
307910 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 116
307910 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
307910 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
318792 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 119
318792 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 120
318792 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 121
302093 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 122
288110 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 123
191275 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 124
172866 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 125
144055 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 126
244908 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 127
260560 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 128
267005 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 129
343009 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 130
548865 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 131
548865 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 132
565929 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 133
228994 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 134
230213 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 135
228994 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 136
232651 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 137
212412 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 138
212714 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 139
214693 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 140
217100 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 141
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 142
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 143
195660 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 144
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 145
206624 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 146
231236 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 147
260560 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 148
311202 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 149
126893 لاتکس پتروشیمی تخت جمشید  150
446172 PBR 1202 پتروشیمی تخت جمشید 151
421796 PBR 1220 پتروشیمی تخت جمشید 152
433844 S BR 1712 پتروشیمی تخت جمشید 153
450688 S BR 1502 پتروشیمی تخت جمشید 154
267005 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
267005 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 256596.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 30/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
267005 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
228994 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
230213 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
237526 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
233870 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
218318 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
241328 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
250156 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
223966 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
223966 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
272457 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
230792 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
230792 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
230792 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
221042 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
228024 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
228024 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
219293 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
224168 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
224168 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
209547 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
231236 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
298631 پلی پروپیلن نساجی RG1101P پتروشیمی رجال 191
298631 پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 192
298631 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 193
298631 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN پتروشیمی رجال 194
298631 پلی پروپیلن نساجی RG1101N پتروشیمی رجال 195
298631 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 196
298631 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 197
298631 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 198
298631 پلی پروپیلن نساجی RG1102H پتروشیمی رجال 199
298631 پلی پروپیلن نساجی RG1102L پتروشیمی رجال 200
298631 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 201
298631 پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 202
298631 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 203
313509 پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 204
409287 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L پتروشیمی رجال 205
333246 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 206

نرخ ارز: 256596.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 30/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
333246 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 207
340559 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
333246 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
333246 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
333246 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
333246  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
333246  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
333246 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
333246 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
340559 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
333246 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
310091 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
343487 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
298631 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
298631 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 221
298631 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 222
325446 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 223
298631 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
298631 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
298631 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
298631 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
228994 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
228994 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
230213 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
228994 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
271482 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
241328 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
228024 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
231236 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
221042 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
421796 پلی بوتادین رابر شازند 238
446172 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
183837 آمورف PET N شهید تندگویان 240
185692 آمورف PET S شهید تندگویان 241
192185 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
196080 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
192927 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
196822 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
193854 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
197750 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
196822 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
202573 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
201274 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
207211 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
202944 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
208880 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
174020 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
172409 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
171603 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 256596.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 30/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
173215 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S پتروشیمی شهید تندگویان 257
171603 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N پتروشیمی شهید تندگویان 258
174987 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S پتروشیمی شهید تندگویان 259
181033 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S پتروشیمی شهید تندگویان 260
171925 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N پتروشیمی شهید تندگویان 261
175470 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S پتروشیمی شهید تندگویان 262
176920 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N پتروشیمی شهید تندگویان 263
182077 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S پتروشیمی شهید تندگویان 264
177726 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N پتروشیمی شهید تندگویان 265
183043 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S پتروشیمی شهید تندگویان 266
176437 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N پتروشیمی شهید تندگویان 267
181593 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S پتروشیمی شهید تندگویان 268
190617 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S پتروشیمی شهید تندگویان 269
185138 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N پتروشیمی شهید تندگویان 270
311473 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 272
548865 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
554143 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 274
302214 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 275
324719 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 276
302214 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 277
302214 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 278
303432 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 279
303432 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 280
311859 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 281
302214 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 282
324719 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 283
302214 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 284
302214 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 285
302214 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 286
302214 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 287
302214 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 288
302214 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 289
302214 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 290
228994 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 291
228994 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 292
228994 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 293
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 294
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 295
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 296
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 297
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 298
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 299
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 300
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 301
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 302
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 303
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 304
221042 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 305
226139 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 306
226139 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 307
208328 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I مارون 308
213203 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 309

نرخ ارز: 256596.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 30/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
221042 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 310
248355 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 311
271482 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 312
228024 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 313
301069 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 314
301069 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 315
298631 پلی پروپیلن شیمیایی HP500J مارون 316
333246 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 317
298631 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 318
298631 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 319
333246 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 320
298631 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 321
298631 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 322
298631 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 323
298631 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 324
298631 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 325
298631 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 326
298631 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 327
298631 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 328
298631 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 329
298631 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 330
298631 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 331
298631 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 332
298631 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 333
298631 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 334
298631 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 335
298631 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 336
311795 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 337
313509 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 338
343009 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 339
267005 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 340
228994 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 341
228994 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 342
228994 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 343
228994 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 344
237526 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 345
237526 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
230213 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 347
230213 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 348
221042 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 349
221042 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 350
314476 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 351
333246 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 352
339341 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 353
333246 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 354
333246 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 355
333246 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 356
333246 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 357
348360 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 358
298631 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 359
333246 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 360
345435 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 361

نرخ ارز: 256596.5

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 30/90/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
340559 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 362
349091 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 363
357623 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 364
298631 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 365
298631 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 366
298631 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 367
311071 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
313509 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
313509 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
333246 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
339584 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
345922 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی