پلیمر مولایی پتروشیمی

قیمت مواد پتروشیمی تا 8 فرودین ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 8 فروردین ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 24 اسفند ماه 1399)، با دلار نیمایی 231،795 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 8 فروردین ماه 1400 اعلام شد.

آخرین قیمت های مواد پایه پتروشیمی در حالی اعلام شد که کف کاهشی ها سنگین تر از افزایشی هاست. هر چند که درصد کاهشی ها زیاد نیست ولی در هر صورت روند افزایش قیمت ها متوقف شد. میانگین هفتگی دلار نیمایی 23 هزار و 279 تومان بود و کاهش 2.33 درصدی نیما تاثیر خوبی بر قیمت ها داشت.

نرخ ارز: 231795  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 24/21/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
185163پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب53
271141پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366پتروشیمی ایلام54
272961پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700پتروشیمی ایلام55
273473پلی اتیلن سنگین بادی B8200پتروشیمی ایلام56
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200پتروشیمی ایلام57
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208پتروشیمی ایلام58
261604پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلام59
336474   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار60
336474 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار61
336474 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار62
322741 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار63
320196 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار64
460994استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام65
452043استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام66
338984پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام67
338984پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام68
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIبندر امام69
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام70
273473پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام71
359540پلی وینیل کلراید 6058Sبندر امام72
342419پلی وینیل کلراید 6558Sبندر امام73
376661پلی وینیل کلراید 7054Sبندر امام74
322972پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین75
405486پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین76
464383پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم77
464383پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم78
464383پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم79
470109پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم80
470990پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم81
478697پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم82
483761پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم83
464383پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم84
433114پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم85
451358پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم86
433114پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم87
433114پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم88
433114پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم89
433114پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم90
433114پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم91
433114پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم92
595567پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم94
433114پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار95
433114پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار96
433114پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار97
433114پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار98
433114پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار99
433114پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار100
440821پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار101
464383پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار102
470990پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار103
433114پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار104

نرخ ارز: 231795  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 24/21/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
273473پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه105
273473پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه106
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه107
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه108
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه109
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه110
270412پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه111
261604پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه112
279790پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه113
313010پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند114
298875پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند115
185163پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند116
326743پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
326743پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند118
326743پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند119
340580پلی استایرن انبساطی 100تبریز120
340580پلی استایرن انبساطی 200تبریز121
340580پلی استایرن انبساطی 300تبریز122
322741پلی استایرن انبساطی 400تبریز123
308606پلی استایرن انبساطی 500تبریز124
204348پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز125
185163پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز126
154303پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز127
299483پلی استایرن معمولی 1160تبریز128
316121پلی استایرن معمولی 1460تبریز129
322972پلی استایرن معمولی 1540تبریز130
405486پلی استایرن مقاوم 7240تبریز131
553068اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز132
553068اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز133
568482اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز134
291116پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز135
292217پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز136
291116پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز137
294419پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز138
247743پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز139
247037پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز140
250294پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز141
251978پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز142
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز143
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز144
226738پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز145
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز146
239090پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز147
265727پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز148
316121پلی استایرن معمولی FG1460تبریز149
332471پلی استایرن انبساطی WP526پتروشیمی تبریز150
129794لاتکستخت جمشید151
434151PBR 1202تخت جمشید152
412131PBR 1220تخت جمشید153
446824S BR 1712تخت جمشید154
460994S BR 1502تخت جمشید155
322972پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس156
322972پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس157

نرخ ارز: 231795  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 24/21/99

قیمت)ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
322972پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس158
291116پلی اتیلن سبک خطی AA22501جم159
292217پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم160
298823پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم161
295520پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم162
253079پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم163
271141پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم164
281766پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم165
256757پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم166
256757پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم167
302238پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم168
270412پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم169
270412پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم170
270412پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم171
261604پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم172
273473پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم173
273473پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم174
254448پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم175
258852پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم176
258852پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم177
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم178
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم179
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم180
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم181
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم182
243198پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم183
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم184
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم185
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم186
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم187
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم188
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم189
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم190
265727پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم191
433114پلی پروپیلن نساجی RG1101Pرجال192
433114پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال193
433114پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال194
433114پلی پروپیلن نساجی RG1101XNرجال195
433114پلی پروپیلن نساجی RG1101Nرجال196
433114پلی پروپیلن نساجی RG1101XPرجال197
433114پلی پروپیلن نساجی RG1101XSرجال198
433114پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRپتروشیمی رجال199
433114پلی پروپیلن نساجی RG1102Hپتروشیمی رجال200
433114پلی پروپیلن نساجی RG1102Lپتروشیمی رجال201
433114پلی پروپیلن نساجی RG1102XLپتروشیمی رجال202
433114پلی پروپیلن نساجی RG1102Mپتروشیمی رجال203
433114پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجال204
451358پلی پروپیلن فیلم RG1104Kپتروشیمی رجال205
591603پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lپتروشیمی رجال206
464383پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hپتروشیمی رجال207

نرخ ارز: 231795  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 24/21/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
464383پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال208
470990پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند209
464383پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند210
464383پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند211
464383پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند212
464383 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند213
464383 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند214
464383پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند215
464383پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند216
470990پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند217
464383پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند218
445068پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند219
475236پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند220
433114پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند221
433114پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند222
433114پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند223
433114پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند224
433114پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند225
433114پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند226
433114پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند227
291116پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند228
291116پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند229
292217پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند230
291116پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند231
301357پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند232
271141پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند233
273473پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند234
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند235
265727پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند236
261604پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند237
412131پلی بوتادین رابرشازند238
434151پلی بوتادین رابر S1210شازند239
233172آمورف PET Nپتروشیمی شهید تندگویان240
235525آمورف PET Sپتروشیمی شهید تندگویان241
237877پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nپتروشیمی شهید تندگویان242
242819پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sپتروشیمی شهید تندگویان243
238819پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nپتروشیمی شهید تندگویان244
243760پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sپتروشیمی شهید تندگویان245
239995پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nپتروشیمی شهید تندگویان246
244936پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sپتروشیمی شهید تندگویان247
243760پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nپتروشیمی شهید تندگویان248
251054پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sپتروشیمی شهید تندگویان249
249407پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nپتروشیمی شهید تندگویان250
256936پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sپتروشیمی شهید تندگویان251
251524پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nپتروشیمی شهید تندگویان252
259054پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sپتروشیمی شهید تندگویان253
232549پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nپتروشیمی شهید تندگویان254
230345پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sپتروشیمی شهید تندگویان255
229242پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nپتروشیمی شهید تندگویان256

نرخ ارز: 231795  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 24/21/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
231447پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان257
229242پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان258
233871پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان259
241952پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان260
229683پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان261
234533پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان262
236517پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان263
243570پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان264
237619پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان265
244893پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان266
235855پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان267
242909پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان268
255253پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان269
247758پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان270
342419پلی وینیل کلراید 65Sغدیر271
553068اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر272
558385اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر273
338984پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420کردستان274
362713پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420کردستان275
338984پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420کردستان276
338984پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020کردستان277
340085پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426کردستان278
340085پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426کردستان279
349153پلی اتیلن سبک تزریقی T1922لاله280
338984پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004لاله281
362713پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100لاله282
338984پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100لاله283
338984پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101لاله284
338984پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102لاله285
338984پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102لاله286
338984پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102لاله287
338984پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404لاله288
338984پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004لاله289
291116پلی اتیلن سبک خطی 01B22لرستان290
291116پلی اتیلن سبک خطی 02B22لرستان291
291116پلی اتیلن سبک خطی 03B22لرستان292
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54لرستان293
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54لرستان294
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52لرستان295
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52لرستان296
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52لرستان297
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62لرستان298
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52لرستان299
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62لرستان300
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62لرستان301
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62لرستان302
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62لرستان303
261604پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BFلرستان304
265180پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BFلرستان305
265180پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50Bلرستان306
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپتروشیمی مارون307
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپتروشیمی مارون308

نرخ ارز: 231795  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 24/21/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
261604پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون309
279790پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون310
301357پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون311
273473پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون312
435316پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون313
435316پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون314
433114پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون315
464383پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون316
433114پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون317
433114پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون318
464383پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون319
433114پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون320
433114پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون321
433114پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون322
433114پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون323
433114پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون324
433114پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون325
433114پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون326
433114پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون327
433114پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون328
433114پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون329
433114پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون330
433114پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون331
433114پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون332
433114پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون333
459381پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون334
433114پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون335
433114پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون336
445005پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون337
451358پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون338
405486پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر339
322972پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم340
291116پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد341
291116پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد342
291116پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد343
291116پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد344
298823پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد345
298823پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد346
292217پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد347
292217پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد348
261604پلی اتیلن سنگین فیلم F7000مهر349
261604پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی میاندوآب350
242097پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62پتروشیمی میاندوآب351
246501پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62پتروشیمی میاندوآب352
447428پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی353
464383پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی354
469888پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی355
464383پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی356
464383پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی357
464383پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی358
464383پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی359
478036پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی360
433114پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی361
464383پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی362

نرخ ارز: 231795  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 24/21/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم(محصولمجتمع تولیدیردیف
475394پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی363
470990پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی364
478697پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی365
486404پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی366
433114پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی367
433114پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی368
433114پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی369
449156پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی370
451358پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی371
451358پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی372
464383پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی373
470109پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی374
475834پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی375

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *