پلیمر مولایی پتروشیمی

قیمت مواد پتروشیمی تا 8 فرودین ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 8 فروردین ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 24 اسفند ماه 1399)، با دلار نیمایی 231،795 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 8 فروردین ماه 1400 اعلام شد.

آخرین قیمت های مواد پایه پتروشیمی در حالی اعلام شد که کف کاهشی ها سنگین تر از افزایشی هاست. هر چند که درصد کاهشی ها زیاد نیست ولی در هر صورت روند افزایش قیمت ها متوقف شد. میانگین هفتگی دلار نیمایی 23 هزار و 279 تومان بود و کاهش 2.33 درصدی نیما تاثیر خوبی بر قیمت ها داشت.

نرخ ارز: 231795  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 24/21/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
185163 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 53
271141 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 پتروشیمی ایلام 54
272961 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 پتروشیمی ایلام 55
273473 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 پتروشیمی ایلام 56
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 پتروشیمی ایلام 57
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 پتروشیمی ایلام 58
261604 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 59
336474    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 60
336474  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 61
336474  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 62
322741  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 63
320196  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 64
460994 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندر امام 65
452043 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندر امام 66
338984 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندر امام 67
338984 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندر امام 68
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI بندر امام 69
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA بندر امام 70
273473 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام 71
359540 پلی وینیل کلراید 6058S بندر امام 72
342419 پلی وینیل کلراید 6558S بندر امام 73
376661 پلی وینیل کلراید 7054S بندر امام 74
322972 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 75
405486 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 76
464383 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 77
464383 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 78
464383 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 79
470109 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 80
470990 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 81
478697 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 82
483761 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 83
464383 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 84
433114 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 85
451358 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 86
433114 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 87
433114 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 88
433114 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 89
433114 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 90
433114 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 91
433114 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 92
595567 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 94
433114 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 95
433114 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 96
433114 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 97
433114 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 98
433114 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 99
433114 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 100
440821 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 101
464383 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 102
470990 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 103
433114 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 104

نرخ ارز: 231795  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 24/21/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
273473 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 105
273473 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 106
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 107
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 108
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 109
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 110
270412 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 111
261604 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 112
279790 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 113
313010 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 114
298875 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 115
185163 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 116
326743 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
326743 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
326743 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 119
340580 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 120
340580 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 121
340580 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 122
322741 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 123
308606 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 124
204348 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 125
185163 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 126
154303 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 127
299483 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 128
316121 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 129
322972 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 130
405486 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 131
553068 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 132
553068 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 133
568482 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 134
291116 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 135
292217 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 136
291116 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 137
294419 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 138
247743 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 139
247037 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 140
250294 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 141
251978 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 142
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 143
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 144
226738 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 145
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 146
239090 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 147
265727 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 148
316121 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 149
332471 پلی استایرن انبساطی WP526 پتروشیمی تبریز 150
129794 لاتکس تخت جمشید 151
434151 PBR 1202 تخت جمشید 152
412131 PBR 1220 تخت جمشید 153
446824 S BR 1712 تخت جمشید 154
460994 S BR 1502 تخت جمشید 155
322972 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 156
322972 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 157

نرخ ارز: 231795  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 24/21/99

قیمت)ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
322972 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 158
291116 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 159
292217 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 160
298823 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 161
295520 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 162
253079 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 163
271141 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 164
281766 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 165
256757 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 166
256757 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 167
302238 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 168
270412 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 169
270412 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 170
270412 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 171
261604 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 172
273473 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 173
273473 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 174
254448 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 175
258852 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 176
258852 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 177
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 178
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 179
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 180
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 181
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 182
243198 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 183
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 184
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 185
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 186
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 187
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 188
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 189
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 190
265727 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 191
433114 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 192
433114 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 193
433114 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 194
433114 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 195
433114 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 196
433114 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 197
433114 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 198
433114 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 199
433114 پلی پروپیلن نساجی RG1102H پتروشیمی رجال 200
433114 پلی پروپیلن نساجی RG1102L پتروشیمی رجال 201
433114 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 202
433114 پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 203
433114 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 204
451358 پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 205
591603 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L پتروشیمی رجال 206
464383 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 207

نرخ ارز: 231795  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 24/21/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
464383 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 208
470990 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 209
464383 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 210
464383 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 211
464383 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 212
464383  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 213
464383  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 214
464383 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 215
464383 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 216
470990 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 217
464383 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 218
445068 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 219
475236 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 220
433114 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 221
433114 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 222
433114 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 223
433114 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
433114 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
433114 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
433114 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
291116 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
291116 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
292217 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
291116 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
301357 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
271141 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
273473 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
265727 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
261604 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
412131 پلی بوتادین رابر شازند 238
434151 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
233172 آمورف PET N پتروشیمی شهید تندگویان 240
235525 آمورف PET S پتروشیمی شهید تندگویان 241
237877 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N پتروشیمی شهید تندگویان 242
242819 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S پتروشیمی شهید تندگویان 243
238819 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N پتروشیمی شهید تندگویان 244
243760 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S پتروشیمی شهید تندگویان 245
239995 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N پتروشیمی شهید تندگویان 246
244936 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S پتروشیمی شهید تندگویان 247
243760 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N پتروشیمی شهید تندگویان 248
251054 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S پتروشیمی شهید تندگویان 249
249407 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N پتروشیمی شهید تندگویان 250
256936 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S پتروشیمی شهید تندگویان 251
251524 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N پتروشیمی شهید تندگویان 252
259054 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S پتروشیمی شهید تندگویان 253
232549 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N پتروشیمی شهید تندگویان 254
230345 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S پتروشیمی شهید تندگویان 255
229242 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N پتروشیمی شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 231795  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 24/21/99

قیمت (ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
231447 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S شهید تندگویان 257
229242 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N شهید تندگویان 258
233871 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S شهید تندگویان 259
241952 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S شهید تندگویان 260
229683 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N شهید تندگویان 261
234533 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S شهید تندگویان 262
236517 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N شهید تندگویان 263
243570 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S شهید تندگویان 264
237619 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N شهید تندگویان 265
244893 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S شهید تندگویان 266
235855 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N شهید تندگویان 267
242909 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S شهید تندگویان 268
255253 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S شهید تندگویان 269
247758 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N شهید تندگویان 270
342419 پلی وینیل کلراید 65S غدیر 271
553068 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی قائد بصیر 272
558385 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی قائد بصیر 273
338984 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 کردستان 274
362713 پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 کردستان 275
338984 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 کردستان 276
338984 پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 کردستان 277
340085 پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 کردستان 278
340085 پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 کردستان 279
349153 پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 لاله 280
338984 پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 لاله 281
362713 پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 لاله 282
338984 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 لاله 283
338984 پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 لاله 284
338984 پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 لاله 285
338984 پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 لاله 286
338984 پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 لاله 287
338984 پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 لاله 288
338984 پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 لاله 289
291116 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 لرستان 290
291116 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 لرستان 291
291116 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 لرستان 292
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 لرستان 293
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 لرستان 294
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 لرستان 295
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 لرستان 296
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 لرستان 297
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 لرستان 298
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 لرستان 299
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 لرستان 300
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 لرستان 301
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 لرستان 302
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 لرستان 303
261604 پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF لرستان 304
265180 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF لرستان 305
265180 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B لرستان 306
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پتروشیمی مارون 307
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پتروشیمی مارون 308

نرخ ارز: 231795  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 24/21/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
261604 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 309
279790 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 310
301357 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 311
273473 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 312
435316 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 313
435316 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 314
433114 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 315
464383 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 316
433114 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 317
433114 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 318
464383 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 319
433114 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 320
433114 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 321
433114 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 322
433114 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 323
433114 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 324
433114 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 325
433114 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 326
433114 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 327
433114 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 328
433114 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 329
433114 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 330
433114 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 331
433114 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 332
433114 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 333
459381 پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون 334
433114 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 335
433114 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 336
445005 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 337
451358 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 338
405486 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 339
322972 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 340
291116 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 341
291116 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 342
291116 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 343
291116 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 344
298823 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 345
298823 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 346
292217 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 347
292217 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 348
261604 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 349
261604 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی میاندوآب 350
242097 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 پتروشیمی میاندوآب 351
246501 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 پتروشیمی میاندوآب 352
447428 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 353
464383 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 354
469888 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 355
464383 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 356
464383 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 357
464383 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 358
464383 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 359
478036 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 360
433114 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 361
464383 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 362

نرخ ارز: 231795  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 24/21/99

قیمت(ریال بر کیلوگرم( محصول مجتمع تولیدی ردیف
475394 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 363
470990 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 364
478697 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 365
486404 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 366
433114 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 367
433114 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 368
433114 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 369
449156 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 370
451358 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 371
451358 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 372
464383 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 373
470109 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 374
475834 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 375

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی