پلیمر پلاست مولایی - پتروشیمی بورس کالا

قیمت مواد پتروشیمی تا 9 خرداد ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 9 خرداد ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 2 خرداد ماه 1400 )،با دلار نیمایی 204837 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 9 خرداد ماه 1400 اعلام شد.

امروز تمامی مواد پتروشیمی کاهش یکپارچه داشته اند.

در قیمت های امروز، گروه پلی اتیلن سبک فیلم با 7.3 درصد (2،033 تومان) کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شد و رتبه اول بیشترین کاهش امروز را به نام خود ثبت نمود.
پلی اتیلن سبک خطی هم با 5.1 درصد (1،328 تومان) نسبت به هفته قبل کاهش یافت و در رتبه سوم بیشترین کاهش ایستاد و پس از آن پلی اتیلن سنگین فیلم با 3.3 درصد (731 تومان) کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شد.

در سوی مقابل و در گروهی که کمترین کاهش امروز را تجربه کرد، پلی استایرن معمولی 1540 دیده می شود که نسبت به هفته به هفته قبل تنها 0.5 درصد کاهش داشت و 168 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شد.

گروه پت های بطری هم بعد از پلی استایرن معمولی، کمترین کاهش امروز را تجربه کردند و 0.7درصد یعنی بین 148 تا 158 تومان نسبت به هفته قبل، کاهش قیمت پیدا کردند.

نرخ ارز: 204872.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/02

قیمت( ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
308214پلی وینیل کلراید 57Sپتروشیمی آبادان1
288051پلی وینیل کلراید 65Sپتروشیمی آبادان2
316856پلی وینیل کلراید 70Sپتروشیمی آبادان3
284158پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان4
256209پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFIآریا ساسول5
269020پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFIآریا ساسول6
259129پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول7
263896پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIMآریا ساسول8
259129پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول9
227161پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول10
227161پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول11
218082پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFIآریا ساسول12
208350پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFIآریا ساسول13
208350پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول14
237476پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PEآریا ساسول15
369989پلی وینیل کلراید 6834Eپتروشیمی اروند16
356607پلی وینیل کلراید 7044Eپتروشیمی اروند17
364766پلی وینیل کلراید 6644Eپتروشیمی اروند18
354302پلی وینیل کلراید 7242Eپتروشیمی اروند19
354302پلی وینیل کلراید 7244Eپتروشیمی اروند 20
288051پلی وینیل کلراید 6532Sپتروشیمی اروند21
316856پلی وینیل کلراید 7042Sپتروشیمی اروند22
269020پلی اتیلن سبک فیلم D2420امیرکبیر23
256209پلی اتیلن سبک فیلم F2420امیرکبیر24
256209پلی اتیلن سبک فیلم H2420امیرکبیر25
256209پلی اتیلن سبک فیلم K2420امیرکبیر26
246345پلی اتیلن سبک خطی AA0209امیرکبیر27
247318پلی اتیلن سبک خطی KJ0209امیرکبیر28
238158پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PEامیرکبیر29
242833پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر30
208350پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXامیرکبیر31
242833پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر32
270670پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر33
227161پلی اتیلن سنگین بادی 3BLامیرکبیر34
286431پلی استایرن معمولی N32ایسین پلاستیک35
322787 پلی استایرن انبساطی 200-Rپلی استایرن انتخاب36
322787 پلی استایرن انبساطی 300-Rپلی استایرن انتخاب37
322787 پلی استایرن انبساطی 310-Rپلی استایرن انتخاب38
305879 پلی استایرن انبساطی 400-Rپلی استایرن انتخاب39
318121 پلی استایرن انبساطی نسوز 100-Fپلی استایرن انتخاب40
318121 پلی استایرن انبساطی نسوز 200-Fپلی استایرن انتخاب41
318121 پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-Fپلی استایرن انتخاب42
305879 پلی استایرن انبساطی نسوز 400-Fپلی استایرن انتخاب43
305879 پلی استایرن انبساطی نسوز 50-Fپلی استایرن انتخاب44
313255  پلی استایرن انبساطی 105-Fپلی استایرن انتخاب45
313255  پلی استایرن انبساطی 305-Fپلی استایرن انتخاب46
290154  پلی استایرن انبساطی 220-Rپلی استایرن انتخاب47
290154  پلی استایرن انبساطی 320-Rپلی استایرن انتخاب48
293074  پلی استایرن انبساطی 405-Fپلی استایرن انتخاب49
280423  پلی استایرن انبساطی 420-Rپلی استایرن انتخاب50
280423  پلی استایرن انبساطی 410-Rپلی استایرن انتخاب51
193672پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeپلی استایرن انتخاب52

نرخ ارز: 204872.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/02

قیمت(ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
175658پلی استایرن انبساطی EPS Fineپلی استایرن انتخاب53
236503پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366ایلام54
238158پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700ایلام55
227161پلی اتیلن سنگین بادی B8200ایلام56
197081پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200ایلام57
200974پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208ایلام58
208350پلی اتیلن سنگین فیلم F7000ایلام59
318121   پلی استایرن انبساطی EPS 100-FRبانیار60
318121 پلی استایرن انبساطی EPS 200-FRبانیار61
318121 پلی استایرن انبساطی EPS 300-FRبانیار62
305879 پلی استایرن انبساطی EPS 400-FRبانیار63
302905 پلی استایرن انبساطی EPS 500-FRبانیار64
379886استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندرامام65
372510استایرن بوتادین رابر تیره 1500پتروشیمی بندرامام66
256209پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامام67
256209پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامام68
197081پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HIپتروشیمی بندرامام69
200974پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAپتروشیمی بندرامام70
227161پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامام71
302453پلی وینیل کلراید 6058Sپتروشیمی بندرامام72
288051پلی وینیل کلراید 6558Sپتروشیمی بندرامام73
316856پلی وینیل کلراید 7054Sپتروشیمی بندرامام74
284158پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین75
357041پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین76
337440پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم77
337440پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم78
337440پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم79
342500پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم80
343279پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم81
350091پلی پروپیلن شیمیاییRP345Sپلی پروپیلن جم82
354567پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم83
337440پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم84
309803پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم85
323780پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم86
309803پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم87
309803پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم88
309803پلی پروپیلن نساجی HP 500pپلی پروپیلن جم89
309803پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم90
309803پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم91
309803پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم92
427228پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم94
309803پلی پروپیلن نساجی 060SFپلی نار95
309803پلی پروپیلن نساجی 030SIFپلی نار96
309803پلی پروپیلن نساجی 010SIFپلی نار97
309803پلی پروپیلن نساجی 160FIپلی نار98
309803پلی پروپیلن نساجی 250PYIپلی نار99
309803پلی پروپیلن نساجی 180PYIپلی نار100
316615پلی پروپیلن نساجی 380CRپلی نار101
337440پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار102
343279پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340Rپلی نار103
309803پلی پروپیلن نساجی 110PIپلی نار104

نرخ ارز: 204872.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/02

قیمت)ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
227161پلی اتیلن سنگین بادی 3BLپلیمر کرمانشاه105
227161پلی اتیلن سنگین بادی 4BLپلیمر کرمانشاه106
197081پلی اتیلن سنگین تزریقی 3Iپلیمر کرمانشاه107
200974پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه108
197081پلی اتیلن سنگین تزریقی 4Iپلیمر کرمانشاه109
200974پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه110
216135پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EXپلیمر کرمانشاه111
208350پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXپلیمر کرمانشاه112
242833پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRPپلیمر کرمانشاه113
296657پلی استایرن انبساطی 350 SEپلی استایرن انبساطی سهند114
283542پلی استایرن انبساطی 500Wپلی استایرن انبساطی سهند115
175658پلی استایرن انبساطی Fineپلی استایرن انبساطی سهند116
308898پلی استایرن انبساطی 50 SEپلی استایرن انبساطی سهند117
308898پلی استایرن انبساطی 150 SEپلی استایرن انبساطی سهند118
308898پلی استایرن انبساطی 250 SEپلی استایرن انبساطی سهند119
322787پلی استایرن انبساطی 100تبریز120
322787پلی استایرن انبساطی 200تبریز121
322787پلی استایرن انبساطی 300تبریز122
305879پلی استایرن انبساطی 400تبریز123
292764پلی استایرن انبساطی 500تبریز124
193672پلی استایرن انبساطی EPS  Oversizeتبریز125
175658پلی استایرن انبساطی EPS Fineتبریز126
146382پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFineتبریز127
263699پلی استایرن معمولی 1160تبریز128
278191پلی استایرن معمولی 1460تبریز129
284158پلی استایرن معمولی 1540تبریز130
357041پلی استایرن مقاوم 7240تبریز131
491360اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز132
491360اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز133
504984اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157تبریز134
246345پلی اتیلن سبک خطی AA0209تبریز135
247318پلی اتیلن سبک خطی KJ0209تبریز136
246345پلی اتیلن سبک خطی AA0220تبریز137
249264پلی اتیلن سبک خطی KJ0220تبریز138
201222پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440تبریز139
201023پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440تبریز140
203263پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030تبریز141
204964پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030تبریز142
197081پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218تبریز143
200974پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218تبریز144
185207پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040تبریز145
197081پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070تبریز146
195061پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070تبریز147
216691پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز148
278191پلی استایرن معمولی FG1460تبریز149
315102پلی استایرن انبساطی WP526تبریز150
355991PBR 1202پتروشیمی تخت جمشید151
336528PBR 1220تخت جمشید152
366827S BR 1712تخت جمشید153
379886S BR 1502تخت جمشید154
284158پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس155
284158پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس156

نرخ ارز: 204872.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/02

قیمت(ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
284158پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس157
246345پلی اتیلن سبک خطی AA22501جم158
247318پلی اتیلن سبک خطی KJ22501جم159
253157پلی اتیلن سبک خطی XF5N18جم160
250237پلی اتیلن سبک خطی 6F235جم161
205938پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604جم162
236503پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEجم163
244541پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم164
222587پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MDجم165
222587پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MDجم166
271449پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم167
216135پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000جم168
216135پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534Fجم169
216135پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HDجم170
208350پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450جم171
227161پلی اتیلن سنگین بادی 3BLجم172
227161پلی اتیلن سنگین بادی 4BLجم173
206935پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم174
210828پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502جم175
210828پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501جم176
197081پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم177
200974پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505جم178
197081پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم179
200974پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511جم180
197081پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم181
198054پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم182
200974پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518جم183
197081پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم184
200974پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505جم185
197081پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم186
200974پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507جم187
197081پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم188
200974پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511جم189
216691پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504جم190
309803پلی پروپیلن نساجی RG1101Pرجال191
309803پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال192
309803پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال193
309803پلی پروپیلن نساجی RG1101XNرجال194
309803پلی پروپیلن نساجی RG1101Nرجال195
309803پلی پروپیلن نساجی RG1101XPرجال196
309803پلی پروپیلن نساجی RG1101XSرجال197
309803پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRرجال198
309803پلی پروپیلن نساجی RG1102Hرجال199
309803پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال200
309803پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال201
309803پلی پروپیلن نساجی RG1102Mرجال202
309803پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال203
323780پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال204
423725پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال205
337440پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Hرجال206

نرخ ارز: 204872.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/02

قیمت (ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
337440پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eپتروشیمی رجال207
343279پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270Gشازند208
337440پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEشازند209
337440پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIشازند210
337440پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند211
337440 پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARPشازند212
337440 پلی پروپیلن شیمیایی RP 210Gشازند213
337440پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP Rشازند214
337440پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP Rشازند215
343279پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند216
337440پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند217
319652پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند218
346316پلی پروپیلن پزشکی 801ARPشازند219
309803پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند220
323427پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند221
309803پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند222
309803پلی پروپیلن نساجی HP554Pشازند223
309803پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند224
309803پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند225
309803پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند226
309803پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند227
246345پلی اتیلن سبک خطی AA0209شازند228
246345پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند229
247318پلی اتیلن سبک خطی KJ0209شازند230
246345پلی اتیلن سبک خطی AA0410شازند231
270670پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند232
236503پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PEشازند233
227161پلی اتیلن سنگین بادی 3BLشازند234
197081پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620شازند235
216691پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840شازند236
208350پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXشازند237
336528پلی بوتادین رابرشازند238
355991پلی بوتادین رابر S1210شازند239
186802آمورف PET Nشهید تندگویان240
188687آمورف PET Sشهید تندگویان241
190572پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان242
194530پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان243
191326پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان244
195284پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان245
192268پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان246
196226پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان247
195284پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان248
201127پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان249
199808پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان250
205840پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان251
201504پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان252
207536پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان253
190139پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان254
188337پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان255
187435پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان256

نرخ ارز: 204872.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/02

قیمت)ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
208350پلی اتیلن سنگین فیلم 5EXمارون309
242833پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون310
270670پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون311
227161پلی اتیلن سنگین بادی 3BLمارون312
311749پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون313
311749پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFمارون314
309803پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون315
337440پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون316
309803پلی پروپیلن شیمیایی T31SEمارون317
309803پلی پروپیلن شیمیایی T30Gمارون318
337440پلی پروپیلن شیمیایی  RP240Gمارون319
309803پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون320
309803پلی پروپیلن نساجی X30Sمارون321
309803پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون322
309803پلی پروپیلن نساجی F30Sمارون323
309803پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون324
309803پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون325
309803پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون326
309803پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون327
309803پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون328
309803پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون329
309803پلی پروپیلن نساجی V79Gمارون330
309803پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون331
309803پلی پروپیلن نساجی HP456Jمارون332
323427پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون
309803پلی پروپیلن نساجی HP 552Rمارون333
309803پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون334
309803پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون335
320313پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون336
323780پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون337
357041پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر338
284158پلی استایرن معمولی 08MPمحب پلیمر قم339
246345پلی اتیلن سبک خطی 01B22مهاباد340
246345پلی اتیلن سبک خطی 02B22مهاباد341
246345پلی اتیلن سبک خطی 03B22مهاباد342
246345پلی اتیلن سبک خطی 01B18مهاباد343
253157پلی اتیلن سبک خطی 5BF20مهاباد344
253157پلی اتیلن سبک خطی 7BF22مهاباد345
247318پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22مهاباد346
247318پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22مهاباد347
208350پلی اتیلن سنگین فیلم F7000مهر348
208350پلی اتیلن سنگین فیلم F7000میاندوآب349
197081پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62میاندوآب350
200974پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62میاندوآب351
322454پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی352
337440پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی353
342306پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی354
337440پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی355
337440پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی356
337440پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی357
337440پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی358
349507پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی359
309803پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی360
337440پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی361

نرخ ارز: 204872.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/02

قیمت)ریال بر کیلوگرم)محصولمجتمع تولیدیردیف
347171پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی362
343279پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340Rنوید زرشیمی363
350091پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Tنوید زرشیمی364
356903پلی پروپیلن شیمیایی ZR348Uنوید زرشیمی365
309803پلی پروپیلن نساجی ZH 552Rنوید زرشیمی366
309803پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی367
309803پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی368
321834پلی پروپیلن فیلم ZH 422 Hنوید زرشیمی369
323780پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی370
323780پلی پروپیلن فیلم ZH520Jنوید زرشیمی371
337440پلی پروپیلن تزریقی ZB548Rنوید زرشیمی372
342500پلی پروپیلن تزریقی ZB548Tنوید زرشیمی373
347561پلی پروپیلن تزریقی ZB548Uنوید زرشیمی374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *