پلیمر پلاست مولایی - پتروشیمی بورس کالا

قیمت مواد پتروشیمی تا 9 خرداد ماه 1400

اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 9 خرداد ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 2 خرداد ماه 1400 )،با دلار نیمایی 204837 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 9 خرداد ماه 1400 اعلام شد.

امروز تمامی مواد پتروشیمی کاهش یکپارچه داشته اند.

در قیمت های امروز، گروه پلی اتیلن سبک فیلم با 7.3 درصد (2،033 تومان) کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شد و رتبه اول بیشترین کاهش امروز را به نام خود ثبت نمود.
پلی اتیلن سبک خطی هم با 5.1 درصد (1،328 تومان) نسبت به هفته قبل کاهش یافت و در رتبه سوم بیشترین کاهش ایستاد و پس از آن پلی اتیلن سنگین فیلم با 3.3 درصد (731 تومان) کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شد.

در سوی مقابل و در گروهی که کمترین کاهش امروز را تجربه کرد، پلی استایرن معمولی 1540 دیده می شود که نسبت به هفته به هفته قبل تنها 0.5 درصد کاهش داشت و 168 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شد.

گروه پت های بطری هم بعد از پلی استایرن معمولی، کمترین کاهش امروز را تجربه کردند و 0.7درصد یعنی بین 148 تا 158 تومان نسبت به هفته قبل، کاهش قیمت پیدا کردند.

نرخ ارز: 204872.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/02

قیمت( ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
308214 پلی وینیل کلراید 57S پتروشیمی آبادان 1
288051 پلی وینیل کلراید 65S پتروشیمی آبادان 2
316856 پلی وینیل کلراید 70S پتروشیمی آبادان 3
284158 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 4
256209 پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI آریا ساسول 5
269020 پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI آریا ساسول 6
259129 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A آریا ساسول 7
263896 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM آریا ساسول 8
259129 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A آریا ساسول 9
227161 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 آریا ساسول 10
227161 پلی اتیلن سنگین بادی 4265 آریا ساسول 11
218082 پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI آریا ساسول 12
208350 پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI آریا ساسول 13
208350 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA آریا ساسول 14
237476 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE آریا ساسول 15
369989 پلی وینیل کلراید 6834E پتروشیمی اروند 16
356607 پلی وینیل کلراید 7044E پتروشیمی اروند 17
364766 پلی وینیل کلراید 6644E پتروشیمی اروند 18
354302 پلی وینیل کلراید 7242E پتروشیمی اروند 19
354302 پلی وینیل کلراید 7244E پتروشیمی اروند  20
288051 پلی وینیل کلراید 6532S پتروشیمی اروند 21
316856 پلی وینیل کلراید 7042S پتروشیمی اروند 22
269020 پلی اتیلن سبک فیلم D2420 امیرکبیر 23
256209 پلی اتیلن سبک فیلم F2420 امیرکبیر 24
256209 پلی اتیلن سبک فیلم H2420 امیرکبیر 25
256209 پلی اتیلن سبک فیلم K2420 امیرکبیر 26
246345 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 امیرکبیر 27
247318 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 امیرکبیر 28
238158 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE امیرکبیر 29
242833 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G امیرکبیر 30
208350 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX امیرکبیر 31
242833 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N امیرکبیر 32
270670 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black امیرکبیر 33
227161 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL امیرکبیر 34
286431 پلی استایرن معمولی N32 ایسین پلاستیک 35
322787  پلی استایرن انبساطی 200-R پلی استایرن انتخاب 36
322787  پلی استایرن انبساطی 300-R پلی استایرن انتخاب 37
322787  پلی استایرن انبساطی 310-R پلی استایرن انتخاب 38
305879  پلی استایرن انبساطی 400-R پلی استایرن انتخاب 39
318121  پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F پلی استایرن انتخاب 40
318121  پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F پلی استایرن انتخاب 41
318121  پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F پلی استایرن انتخاب 42
305879  پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F پلی استایرن انتخاب 43
305879  پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F پلی استایرن انتخاب 44
313255   پلی استایرن انبساطی 105-F پلی استایرن انتخاب 45
313255   پلی استایرن انبساطی 305-F پلی استایرن انتخاب 46
290154   پلی استایرن انبساطی 220-R پلی استایرن انتخاب 47
290154   پلی استایرن انبساطی 320-R پلی استایرن انتخاب 48
293074   پلی استایرن انبساطی 405-F پلی استایرن انتخاب 49
280423   پلی استایرن انبساطی 420-R پلی استایرن انتخاب 50
280423   پلی استایرن انبساطی 410-R پلی استایرن انتخاب 51
193672 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize پلی استایرن انتخاب 52

نرخ ارز: 204872.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/02

قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
175658 پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انتخاب 53
236503 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 ایلام 54
238158 پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 ایلام 55
227161 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 ایلام 56
197081 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 ایلام 57
200974 پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 ایلام 58
208350 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 59
318121    پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR بانیار 60
318121  پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR بانیار 61
318121  پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR بانیار 62
305879  پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR بانیار 63
302905  پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR بانیار 64
379886 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 65
372510 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 66
256209 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 67
256209 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 68
197081 پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI پتروشیمی بندرامام 69
200974 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 70
227161 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 71
302453 پلی وینیل کلراید 6058S پتروشیمی بندرامام 72
288051 پلی وینیل کلراید 6558S پتروشیمی بندرامام 73
316856 پلی وینیل کلراید 7054S پتروشیمی بندرامام 74
284158 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 75
357041 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 76
337440 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 77
337440 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 78
337440 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 79
342500 پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 80
343279 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 81
350091 پلی پروپیلن شیمیاییRP345S پلی پروپیلن جم 82
354567 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 83
337440 پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C پلی پروپیلن جم 84
309803 پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 85
323780 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 86
309803 پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 87
309803 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 88
309803 پلی پروپیلن نساجی HP 500p پلی پروپیلن جم 89
309803 پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 90
309803 پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 91
309803 پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 92
427228 پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 94
309803 پلی پروپیلن نساجی 060SF پلی نار 95
309803 پلی پروپیلن نساجی 030SIF پلی نار 96
309803 پلی پروپیلن نساجی 010SIF پلی نار 97
309803 پلی پروپیلن نساجی 160FI پلی نار 98
309803 پلی پروپیلن نساجی 250PYI پلی نار 99
309803 پلی پروپیلن نساجی 180PYI پلی نار 100
316615 پلی پروپیلن نساجی 380CR پلی نار 101
337440 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 102
343279 پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 103
309803 پلی پروپیلن نساجی 110PI پلی نار 104

نرخ ارز: 204872.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/02

قیمت)ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
227161 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL پلیمر کرمانشاه 105
227161 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL پلیمر کرمانشاه 106
197081 پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I پلیمر کرمانشاه 107
200974 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 108
197081 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I پلیمر کرمانشاه 109
200974 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 110
216135 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX پلیمر کرمانشاه 111
208350 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX پلیمر کرمانشاه 112
242833 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP پلیمر کرمانشاه 113
296657 پلی استایرن انبساطی 350 SE پلی استایرن انبساطی سهند 114
283542 پلی استایرن انبساطی 500W پلی استایرن انبساطی سهند 115
175658 پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی سهند 116
308898 پلی استایرن انبساطی 50 SE پلی استایرن انبساطی سهند 117
308898 پلی استایرن انبساطی 150 SE پلی استایرن انبساطی سهند 118
308898 پلی استایرن انبساطی 250 SE پلی استایرن انبساطی سهند 119
322787 پلی استایرن انبساطی 100 تبریز 120
322787 پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 121
322787 پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 122
305879 پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 123
292764 پلی استایرن انبساطی 500 تبریز 124
193672 پلی استایرن انبساطی EPS  Oversize تبریز 125
175658 پلی استایرن انبساطی EPS Fine تبریز 126
146382 پلی استایرن انبساطی EPS  SuperFine تبریز 127
263699 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 128
278191 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 129
284158 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 130
357041 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 131
491360 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 132
491360 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 تبریز 133
504984 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 تبریز 134
246345 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 تبریز 135
247318 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 تبریز 136
246345 پلی اتیلن سبک خطی AA0220 تبریز 137
249264 پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 تبریز 138
201222 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 تبریز 139
201023 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 تبریز 140
203263 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 تبریز 141
204964 پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 تبریز 142
197081 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 تبریز 143
200974 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 تبریز 144
185207 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 تبریز 145
197081 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 تبریز 146
195061 پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 تبریز 147
216691 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 تبریز 148
278191 پلی استایرن معمولی FG1460 تبریز 149
315102 پلی استایرن انبساطی WP526 تبریز 150
355991 PBR 1202 پتروشیمی تخت جمشید 151
336528 PBR 1220 تخت جمشید 152
366827 S BR 1712 تخت جمشید 153
379886 S BR 1502 تخت جمشید 154
284158 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 155
284158 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 156

نرخ ارز: 204872.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/02

قیمت(ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
284158 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 157
246345 پلی اتیلن سبک خطی AA22501 جم 158
247318 پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 جم 159
253157 پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 جم 160
250237 پلی اتیلن سبک خطی 6F235 جم 161
205938 پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 جم 162
236503 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE جم 163
244541 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N جم 164
222587 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD جم 165
222587 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD جم 166
271449 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 167
216135 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 جم 168
216135 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F جم 169
216135 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD جم 170
208350 پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 جم 171
227161 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL جم 172
227161 پلی اتیلن سنگین بادی 4BL جم 173
206935 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 174
210828 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 جم 175
210828 پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 جم 176
197081 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 177
200974 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 جم 178
197081 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 179
200974 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 جم 180
197081 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 181
198054 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 182
200974 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 جم 183
197081 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 184
200974 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 جم 185
197081 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 186
200974 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 جم 187
197081 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 188
200974 پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 جم 189
216691 پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 جم 190
309803 پلی پروپیلن نساجی RG1101P رجال 191
309803 پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 192
309803 پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 193
309803 پلی پروپیلن نساجی RG1101XN رجال 194
309803 پلی پروپیلن نساجی RG1101N رجال 195
309803 پلی پروپیلن نساجی RG1101XP رجال 196
309803 پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 197
309803 پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 198
309803 پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 199
309803 پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 200
309803 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 201
309803 پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 202
309803 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 203
323780 پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 204
423725 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 205
337440 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H رجال 206

نرخ ارز: 204872.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/02

قیمت (ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
337440 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 207
343279 پلی پروپیلن شیمیایی  PP R270G شازند 208
337440 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE شازند 209
337440 پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI شازند 210
337440 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 211
337440  پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP شازند 212
337440  پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G شازند 213
337440 پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R شازند 214
337440 پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R شازند 215
343279 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شازند 216
337440 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 217
319652 پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 218
346316 پلی پروپیلن پزشکی 801ARP شازند 219
309803 پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 220
323427 پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 221
309803 پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 222
309803 پلی پروپیلن نساجی HP554P شازند 223
309803 پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 224
309803 پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 225
309803 پلی پروپیلن نساجی V30S شازند 226
309803 پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 227
246345 پلی اتیلن سبک خطی AA0209 شازند 228
246345 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 229
247318 پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 شازند 230
246345 پلی اتیلن سبک خطی AA0410 شازند 231
270670 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black شازند 232
236503 پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE شازند 233
227161 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL شازند 234
197081 پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 شازند 235
216691 پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 شازند 236
208350 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX شازند 237
336528 پلی بوتادین رابر شازند 238
355991 پلی بوتادین رابر S1210 شازند 239
186802 آمورف PET N شهید تندگویان 240
188687 آمورف PET S شهید تندگویان 241
190572 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N شهید تندگویان 242
194530 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S شهید تندگویان 243
191326 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N شهید تندگویان 244
195284 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S شهید تندگویان 245
192268 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N شهید تندگویان 246
196226 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S شهید تندگویان 247
195284 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N شهید تندگویان 248
201127 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S شهید تندگویان 249
199808 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N شهید تندگویان 250
205840 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S شهید تندگویان 251
201504 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N شهید تندگویان 252
207536 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S شهید تندگویان 253
190139 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N شهید تندگویان 254
188337 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S شهید تندگویان 255
187435 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N شهید تندگویان 256

نرخ ارز: 204872.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/02

قیمت)ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
208350 پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX مارون 309
242833 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مارون 310
270670 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مارون 311
227161 پلی اتیلن سنگین بادی 3BL مارون 312
311749 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 313
311749 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF مارون 314
309803 پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون 315
337440 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 316
309803 پلی پروپیلن شیمیایی T31SE مارون 317
309803 پلی پروپیلن شیمیایی T30G مارون 318
337440 پلی پروپیلن شیمیایی  RP240G مارون 319
309803 پلی پروپیلن نساجی X30G مارون 320
309803 پلی پروپیلن نساجی X30S مارون 321
309803 پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 322
309803 پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 323
309803 پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 324
309803 پلی پروپیلن نساجی V30S مارون 325
309803 پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 326
309803 پلی پروپیلن نساجی F30G مارون 327
309803 پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 328
309803 پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون 329
309803 پلی پروپیلن نساجی V79G مارون 330
309803 پلی پروپیلن نساجی V79S مارون 331
309803 پلی پروپیلن نساجی HP456J مارون 332
323427 پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون
309803 پلی پروپیلن نساجی HP 552R مارون 333
309803 پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 334
309803 پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 335
320313 پلی پروپیلن نساجی HP562S مارون 336
323780 پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 337
357041 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 338
284158 پلی استایرن معمولی 08MP محب پلیمر قم 339
246345 پلی اتیلن سبک خطی 01B22 مهاباد 340
246345 پلی اتیلن سبک خطی 02B22 مهاباد 341
246345 پلی اتیلن سبک خطی 03B22 مهاباد 342
246345 پلی اتیلن سبک خطی 01B18 مهاباد 343
253157 پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 مهاباد 344
253157 پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 مهاباد 345
247318 پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 مهاباد 346
247318 پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 مهاباد 347
208350 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 348
208350 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 میاندوآب 349
197081 پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 میاندوآب 350
200974 پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 میاندوآب 351
322454 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 352
337440 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 353
342306 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی 354
337440 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 355
337440 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 356
337440 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 357
337440 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 358
349507 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 359
309803 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 360
337440 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 361

نرخ ارز: 204872.5  ریال

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/03/02

قیمت)ریال بر کیلوگرم) محصول مجتمع تولیدی ردیف
347171 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 362
343279 پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R نوید زرشیمی 363
350091 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 364
356903 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 365
309803 پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زرشیمی 366
309803 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 367
309803 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 368
321834 پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H نوید زرشیمی 369
323780 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 370
323780 پلی پروپیلن فیلم ZH520J نوید زرشیمی 371
337440 پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زرشیمی 372
342500 پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زرشیمی 373
347561 پلی پروپیلن تزریقی ZB548U نوید زرشیمی 374

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک