قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد مورخ ۱۴۰۱/۰۳/18

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 18 خرداد ماه ۱۴۰۱ قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد بشرح ذیل می باشد:

نام مواد قیمت روز
0035 Bandar 32,400
Bl3 Bakhtar 31,600
Bl3 Marun 31,700
F7000 Mehr 39,600
F7000 ilam 39,100
5510 Arya 34,500
X5 Marun 37,500
X5 bakhtar 37,500
P100 jam 45,500
020 Bandar 40,700
075 Bandar 41,500
2420 kord 40,500
2420 kord off 39,900
2420 h off 40,000
2102 Laleh 39,900
LLD 209 amir 40,600
LLD 209 arak 39,700
235 f6 Jam 39,000
22b02 Mahabad 40,500
1922 Laleh 42,000
1922 Arya 42,500
52518 Jam 28,700
52b18 Lorestan 28,700
62n07 Lorestan 28,300
54b04 Lorestan 33,500
C30S Marun 42,000
510l jam 42,000
C30j Marun  42,000
550 jam 42,000
Z30s Marun 42,300
552R Arak 41,800
552R Jam 41,800
552R Marun 41,800
440L Jam 50,000
440j Jam 48,400
R40  Arak 51,000
R60 Arak 65,000
RP340 jam 50,200
RP345 jam 50,400
Zr340 Navid 49,700
548R Jam 50,300
548 t Jam 47,600
ABS150 Tabriz 48,700
N50 Ghaed basir 62,100
ABS 10415 83,000
7240 Tabriz 49,100
1540 Tabriz  42,400
1551takhte jamshid 42,300
1115 petro pak 41,800

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی