قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد مورخ 1400/11/09

نام مواد  قیمت روز 
0035 Bandar  29,900
Bl3 Bakhtar 29,000
Bl3 Marun 28,900
Bl3 Jam 29,400
F7000 Mehr 30,250
F7000 ilam 30,150
5110 Arya 31,200
5510 Arya 31,000
X5 Marun 30,200
X5 bakhtar 30,200
X5 jam 30,300
P100 jam black
020 Bandar 38,400
075 Bandar 39,500
2420 kord 38,400
2420 kord off 37,700
2420 h off 37,500
0190 Arya 38,300
2102 Laleh 38,300
LLD 209 amir 39,300
LLD 209 arak 37,000
235 f6 Jam 35,700
22b01 Mahabad 36,000
22b02 Lorestsn 36,000
22b01lorestan 35,700
1922 Laleh 39,500
1922 Arya 40,500
52518 Jam 29,150
52518 Off1 28,700
52b18 Lorestan 28,700
H500 bandar 31,000
62n07 Lorestan 29,100
54b04 Lorestan off 34,000
C30S Marun 46,100
X30j marun 44,500
510l jam 46,300
550 jam 45,500
Z30s Marun 47,900
Z30j Marun 47,500
552R Arak 47,500
552R Jam 48,000
552R Marun 47,800
440L Jam
440j  Jam 48,800
R40  Arak 51,700
RP340 jam 46,800
RP345 jam 46,000
Zr340 Navid 47,000
548R Jam 49,000
548 t Jam 46,800
548 marun 47,500
Mr230 Marun 46,400
Zr230 Navid 46,000
ABS150 Tabriz  57,500
N50 Ghaed basir 80,000
N70 Ghaed basir

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی