قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد مورخ 1400/11/24

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز یک شنبه 24 بهمن ماه 1400 قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد بشرح ذیل می باشد:

نام مواد قیمت روز
0035 Bandar  29,600
Bl3 Bakhtar 28,700
Bl3 Marun 28,600
Bl3 Jam
F7000 Mehr 30,600
F7000 ilam 30,500
5110 Arya 30,600
X5 Marun 30,300
X5 bakhtar 30,300
X5 jam 30,300
P100 jam 32,700
020 Bandar 38,500
075 Bandar 38,400
2420 kord 38,400
2420 kord off 37,600
2420 h off 36,800
0190 Arya 38,400
2102 Laleh 38,000
LLD 209 amir 38,500
LLD 209 arak 35,400
235 f6 Jam
22b02 Mahsbad 35,300
22b01 Mahabad 35,000
22b02 Lorestsn 34,500
22b01lorestan 34,300
1922 Laleh 41,700
1922 Arya 42,400
52518 Jam 27,950
52518 Off1 27,850
52b18 Lorestan 27,850
H500 bandar 32,600
62n07 Lorestan 28,050
62n07 mian doab 27,950
54b04 Lorestan off 40,000
C30S Marun 47,800
510l jam 47,800
Hp500 45,500
515 navid 47,200
550 jam 46,800
Z30s Marun 50,200
Z30j Marun 49,900
552R Arak 50,300
552R Jam 51,500
552R Marun 51,000
440L Jam 51,000
440j  Jam 43,500
R40  Arak 50,500
RP340 jam 46,500
RP345 jam 45,600
Zr340 Navid 45,500
548R Jam 48,800
548 t Jam 47,000
548 marun 47,600
Mr230 Marun 43,700
Zr230 Navid 43,500
ABS150 Tabriz 54,300
N50 Ghaed basir 79,900
ABS 10415 81,000
ABS 10417 77,000
ABS 10720 78,800
7240 Tabriz 48,100
1540 Tabriz 49,600
1551takhte jamshid 47,000

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی