قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد مورخ 1401/01/30

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 30 فروردین ماه 1401 قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد بشرح ذیل می باشد:

نام مواد قیمت روز
0035 Bandar 32,200
Bl3 Bakhtar 32,300
F7000 Mehr 33,600
F7000 ilam 33,300
F7000 mian 32,500
5110 Arya 34,400
X5 Marun 32,200
X5 bakhtar 32,300
3840 tabriz 39,500
020 Bandar 40,200
075 Bandar 41,000
2420 kord 39,800
2420 kord off 39,300
2420 h off 39,200
0190 Arya 39,900
0190 off2 38,800
2125 off2 38,800
2102 Laleh 39,400
2102 off 38,700
LLD 209 amir 38,800
LLD 209 arak 38,500
235 f6 Jam 38,300
1922 Laleh 44,700
1922 Arya 44,200
52518 Jam 29,700
52518 Off1 29,400
52b18 Lorestan 29,600
H500 bandar 36,000
62n07 Lorestan 29,800
62n07 mian doab 29,800
54b04 Lorestan 34,500
C30S Marun 45,400
510l jam 45,500
C30j Marun 44,700
550 jam 45,500
Z30s Marun 45,100
Z30j Marun 43,900
552R Arak 44,100
552R Jam 44,400
552R Marun 44,400
440L Jam 49,400
440j  Jam 48,000
R40  Arak 54,000
RP340 jam 59,000
RP345 jam 53,800
Zr340 Navid 54,000
548R Jam 48,500
548 Navid 47,500
Mr230 Marun 59,000
Zr230 Navid 58,300
Rp210 43,000
ABS150 Tabriz  56,000
N50 Ghaed basir 68,700
ABS 10415 82,000
7240 Tabriz 52,000
1540 Tabriz 45,900
1551takhte jamshid 44,000

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی