قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد مورخ 1401/01/31

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهار شنبه 31 فروردین ماه 1401 قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد بشرح ذیل می باشد:

نام مواد قیمت روز
0035 Bandar =32500 32,500
Bl3 Bakhtar=32500 32,500
Bl3 jam=34200 34,200
F7000 Mehr =33400 33,400
F7000 ilam=33300 33,300
F7000 mian=32000 32,000
5110 Arya =34400 34,400
X5 Marun=31900 31,900
X5 bakhtar=32000 32,000
P100 jam =41000 41,000
3840 tabriz=40200 40,200
020 Bandar =40000 40,000
075 Bandar=41500 41,500
2420 kord=39800 39,800
2420 kord off=39000 39,000
2420 h off=39200 39,200
0190 Arya=39800 39,800
0190 off2=38800 38,800
2125 off2=38800 38,800
2102 Laleh=39500 39,500
2102 off=38700 38,700
LLD 209 amir=c 38,700
LLD 209 arak=38700 38,700
235 f6 Jam=38500 38,500
1922 Laleh=44200 44,200
1922 Arya=44200 44,200
52518 Jam=29850 29,850
52518 Off1=29600 29,600
52b18 Lorestan=29800 29,800
H500 bandar=41000 41,000
62n07 Lorestan=29800 29,800
62n07 mian doab=29900 29,900
54b04 Lorestan =34500 34,500
C30S Marun =45200 45,200
510l jam  =45200 45,200
C30j Marun=44700 44,700
550 jam  =45300 45,300
Z30s Marun=45300 45,300
Z30j Marun=44000 44,000
552R Arak=44100 44,100
552R Jam=44300 44,300
552R Marun=44300 44,300
440L Jam =50200 50,200
440j  Jam =49900 49,900
R40  Arak  =53500 53,500
RP345 jam =53500 53,500
Zr340 Navid=53600 53,600
548R Jam =50900 50,900
548 Navid=49200 49,200
548 t Jam=48000 48,000
Mr230 Marun=68500 68,500
Rp210 =43000 43,000
ABS150 Tabriz =53700 53,700
N50 Ghaed basir =67300 67,300

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی